trình bày báo cáo khoa học

33 199 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 20:13

Trình bày báo cáo khoa học Giảng viên: TS. Vũ Thị Ngân Khoa Hóa, ĐH Hóa, ĐH Quy Nhơn Các loại văn khoa học • Đề cương nghiên cứu khoa học (research  (research proposal) • Báo cáo ngắn (short report) (short report) • Bài báo khoa học (scientific paper) • Báo cáo nhìn (poster presentation) • Luận ậ văn, luận , ậ án Bài báo khoa học Bài báo KH (scientific paper, paper hay có viết ngắn paper): hiểu báo có nội dung khoa học công bố tập san khoa học (scientific journal) qua hệ thống bình duyệt (peer (peer‐review) review) tập san san Phân biệt: Phâ biệ báo bá khoa kh học h (paper) ( ) vàà bả thảo (manuscript) Phân loại báo KH 1) Bài báo công bố nghiên cứu mang tính nguyên thủy (original research paper, article): báo công bố kết nghiên cứu chưa thực trước Đó là: ‐ Một nghiên cứu hoàn toàn (đối tượng phương pháp) ‐ Phương Ph pháp há ới tiếp iế cận ậ đối tượng cũ ũ ‐ Một cách diễn giải cho phát cũ Phân loại báo KH 2) Bài báo nghiên cứu ngắn (letter, (letter communication): nghiên cứu nguyên thủy nội dung chủ yếu giải vấn đề hẹp, hay phát nhỏ quan trọng, trọng có tính thời sự Phân loại báo KH 3) Bài điểm báo (review): điểm báo thường tập trung vào chủ đề hẹp mà tác giả phải đọc tất báo liên quan, quan tóm lược lại, bàn qua điểm đề số đường hướng nghiên cứu cho chuyên ngành ‐ Không phải nghiên cứu nguyên thủy thủy ‐ Có thể tạp chí mời tự viết Bài báo kỉ yếu hội nghị ‐ Nếu báo kỉ yếu hội nghị xem xét qua hệ thống bình duyệt để đăng tạp chí  báo khoa học thông thường ‐ Nếu đăng kỉ yếu hội nghị (proceedings paper) không xem báo KH (vì chưa qua hệ thống bình duyệt) duyệt) Cấu trúc báo KH • Tiêu đề (Title) • Tác giả địa (Authors and address, Affiliation) • Tóm tắt (Abstract) • Keywords (từ khóa) • Giới thiêu (Introduction) • Phương Phươ pháp há nghiên hiê cứu ứ (Methods) (M th d ) • Kết thảo luận (Results and Discussion) Cấu trúc báo KH (tiếp) • Kết luận (Conclusions) • Lời cảm ơn (Acknowledgements) • Tài ài liệu liệ tham h khả (References) khảo ( f )  3 phần (Introduction, Methods, Results  and Discussions)  gọi cấu trúc IMRAD Phần đọc nhiều (most read) (most read) • • • • • • Tiêu đề Tóm tắt Hình ì h vẽẽ Biểu đồ Bảng số liệu Kết luận Viết Giới thiệu (tiếp) 3. Viết • Định nghĩa vấn đề (hay kiến thức tảng): tùy thuộc vào đối tượng độc giả (hay tạp chí), chí) tạp chí tổng quát nên cụ thể từ khái niệm bản, tạp chí chuyên ngành hẹp thẳng vào khái niệm chuyên ngành Viết Giới thiệu (tiếp) 3. Viết • Trongg p phần điểm q qua côngg trình côngg bố,, tác ggiả cần phải trình bày thông tin người đọc nắm vấn đề, ý nghĩa tầm quan trọng vấn đề, đề hiểu mục tiêu công trình nghiên cứu Chỉ nên trình bày thông tin có liên quan trực tiếp đến vấn đề, không nên điểm qua h thông hô tin gián tiếp ế • Trích dẫn kết nghiên cứu trước phải dùng ngôn từ tác giả giả • Tài liệu trích dẫn phải cập nhật Cố gắng tìm tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu Viết Giới thiệu (tiếp) 3. Viết • Các thông tin được tin trích dẫn phải ăn khớp với tài liệu tham khảo • Tác giả nên có tài liệu tham khảo mà trích dẫn, không nên trích dẫn lại theo báo khác (secondary citation) citation) • Một điều quan trọng thông tin trình bà phần bày hầ phải hải có ó liên liê quan đến đế vấn ấ đề nghiên cứu Viết Giới thiệu (tiếp) 3. Viết Cách viết: ‐ Nên phác thảo ý cần viết theo nguyên tắc “từ từ tổng quan đến cụ thể thể” ‐ Lựa chọn tài liệu tham khảo cho ý ‐ Mỗi ý chỉ nên viết từ 1‐2 đoạn văn ‐ Đoạn văn cuối nơi để tác ggiả,, sau điểm qua vấn đề, phát biểu mục đích công trình nghiên g cứu Viết Giới thiệu (tiếp) 3. Viết Về văn phạm: ‐ Phần Giới thiệu nên viết khứ, mô tả kết khứ ‐ Tuy T nhiên, hiê đề cập ậ đến đế hữ thông hô tin i mang tính kinh điển (như khái niệm) mà cộng ộ đồng đồ chuyên h ê ngành h chấp hấ nhận, hậ tác giả iả có ó thể dùng Phương pháp NC 4. Phương ‐ Có thể gọi là: Methods, Methods Materials and Methods, Experimental Section, Theoretical Methods ‐ Trả lời câu hỏi: What, When, Where, How and Why Why ‐ Phải cung cấp đủ thông tin để người khác hể nhận hậ xét é đ nghiên hiê cứu ứ vàà lặp lặ lại l i thí hí nghiệm  reproducibility Phương pháp NC (tiếp) 4. Phương NC (tiếp) Phần nàyy ggồm: ‐ Thời gian địa điểm thực nghiên cứu ‐ Mô tả chi tiết bố trí thí nghiệm ‐ Mô tả xác đối tượng sử dụng NC ‐ Nêu Nê chi hi tiết kĩ thuật, th ật khối lượng, lượ nguồn gốc ố vàà phương pháp chuẩn bị hóa chất, mẫu vật sử dụng ụ g Nên dùngg tên Latinh,, tên hóa học ọ ‐ Nêu chi tiết thông tin kĩ thuật máy móc sử dụng Phương pháp NC (tiếp) 4. Phương NC (tiếp) C ú ý: Chú ‐ Không mơ hồ tên, chữ viết tắt ‐ Tất số liệu phải kèm theo đơn vị ‐ Hóa chất, mẫu vật phải nhận biết rõ ràng rõ cho biết ‐ Mỗi bước thí nghiệm phải nêu rõ, cho số lần lặp lại quan ‐ Khôngg đưa vào nhữngg thôngg tin khôngg liên q đến kq NC ‐ Tránh chi tiết không cần thiết Phương pháp NC (tiếp) 4. Phương NC (tiếp) Cách viết: ‐ Cách dễ viết theo trình tự ‐ Chú ý khi ý nên ê dùng dù câu â bị động, câu độ â chủ hủ động Kết thảo luận 5. Kết ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Đây phần cốt lõi báo báo Phải bám sát mục tiêu nghiên cứu Theo trình h ì h tự ủ mục tiêu iê NC C Phải tập trung, chính xác có thông tin Không nên đưa vào báo thông tin  ệ “lặt ặ vặt”.  ặ liệu ‐ Tránh trình bày loạt liệu mà ý nghĩa lớn hay không ý nghĩa hay không diễn giải.  giải Kết thảo luận: cách 5. Kết luận: cách viết Bước 1: xếp kết quan trọng loạt bảng số liệu, biểu ể đồ hình vẽ mà tác giả muốn đưa vào báo khoa học Bước 2: Lập phác thảo cách viết kết xem thú vị, quan trọng  xếp mục, tiểu mục Bước 3: Đưa bảng, bảng biểu, biểu hình vẽ vào mục phù hợp  đánh số bảng hình theo thứ tự xuất Bước 4: Đưa ý kq, lập luận, giải thích vào tiểu iể mục, sau triển iể khai kh i Trong thảo luận kq phải so sánh, liên hệ với nghiên g cứu trước đâyy đề cập ập trongg p phần ggiới thiệu ệ KQ&TL: thứ tự 5. KQ&TL: thứ Có thể chọn cách sau: ‐ Theo thứ tự thời gian ‐ Theo chủ h hủ đề h ặ thí hí nghiệm hiệ ‐ Từ vấn đề chung đến cụ thể ‐ Từ quan trọng đến quan trọng KQ&TL: Bảng hay biểu 5. KQ&TL: Bảng hay biểu đồ • số liệu xác quan trọng cho báo, nên dùng bảng số liệu • Tuy nhiên, nhiên số liệu đơn giản mô tả báo đủ, không cần bảng • ế xu hướng h (pattern) ( ) quan trọng h độ xác nên trình bày biểu đồ KQ&TL: Bảng hay biểu 5. KQ&TL: Bảng hay biểu đồ Chú thích cho bảng số liệu hay biểu đồ (caption): phải cẩn thận đặt tên ghi cẩn thận, cho người đọc không cần đọc phần chi tiết báo nắm ý nghĩa liệu liệu Kết luận 6. Kết • Chọn phát biểu kluận quan trọng với luận rõ ràng • Không lập lại số liệu phần KQ KQ • Phải bám sát mục tiêu NC • Đề xuất hướng NC đề nghị áp dụng [...]... là viết theo trình tự ‐ Chú ý khi ý khi nào à nên ê dùng dù câu â bị động, câu độ â chủ hủ động 5 Kết quả và thảo luận 5. Kết ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Đây là phần cốt lõi của bài báo báo Phải bám sát các mục tiêu nghiên cứu Theo trình h ì h tự của ủ các á mục tiêu iê NC C Phải tập trung, chính xác và có thông tin Không nên đưa vào bài báo những thông tin  ệ “lặt ặ vặt”.  ặ và dữ liệu ‐ Tránh trình bày một loạt dữ... những khái niệm chuyên ngành 3 Viết Giới thiệu (tiếp) 3. Viết • Trongg p phần điểm q qua các côngg trình đã côngg bố,, tác ggiả cần phải trình bày những thông tin cơ bản để cho người đọc nắm được vấn đề, ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề, đề và hiểu mục tiêu của công trình nghiên cứu Chỉ nên trình bày những thông tin có liên quan trực tiếp đến vấn đề, chứ không nên điểm qua những h thông hô tin... đọc cần chú ý đến bài báo, tại sao tác giả thực hiện nghiên cứu và cung cấp kiến thức cần thiết cho người đọc để hiểu và nhận xét bài báo báo 3 Viết Giới thiệu (tiếp) 3. Viết Phần giới thiệu phải gồm những thông tin: ‐ định nghĩa vấn đề (background, known information) ‐ những gì đã được làm để giải quyết vấn đề và tóm lược những kết quả trước đã được công bố trên các tạp chí khoa học (knowledge gap,... vào bài báo ‐ Tóm tắt phải nói được mục đích nghiên cứu, giả thuyết, và câu hỏi cần trả lời 2 Viết tóm tắt (tiếp) 2. Viết • Tóm tắt phải chứa đựng câu trả lời cho câu hỏi ở trên (major findings) • Chưa những thuật ngữ và từ khóa như trong tiêu đề và bài báo • Theo thứ Th hứ tự của ủ bài báo bá (IMRAD) (IMRAD) • Không vượt số từ (kí tự) quy định • Không chứa những thông tin không có trong bài báo 2... hơn 5 KQ&TL: Bảng hay biểu 5. KQ&TL: Bảng hay biểu đồ • nếu số liệu chính xác là quan trọng cho bài báo, thì nên dùng bảng số liệu • Tuy nhiên, nhiên nếu số liệu đơn giản thì mô tả trong bài báo là đủ, không cần bảng • nếu ế xu hướng h ớ (pattern) ( ) là quan trọng hơn h là độ chính xác thì nên trình bày bằng biểu đồ 5 KQ&TL: Bảng hay biểu 5. KQ&TL: Bảng hay biểu đồ Chú thích cho bảng số liệu hay biểu... hay không diễn giải.  giải 5 Kết quả và thảo luận: cách 5. Kết luận: cách viết Bước 1: sắp xếp những kết quả quan trọng trong một loạt bảng số liệu, biểu ể đồ và hình vẽ mà tác giả muốn đưa vào bài báo khoa học Bước 2: Lập phác thảo bằng cách viết ra những kết quả được xem là thú vị, quan trọng  sắp xếp các mục, tiểu mục Bước 3: Đưa các bảng, bảng biểu, biểu hình vẽ vào những mục phù hợp  đánh số bảng... trích dẫn phải ăn khớp với tài liệu tham khảo • Tác giả nên có những tài liệu tham khảo mà mình trích dẫn, chứ không nên trích dẫn lại theo những bài báo khác (secondary citation) citation) • Một điều quan trọng là những thông tin trình bà trong phần bày hầ này à phải hải có ó liên liê quan đến đế vấn ấ đề nghiên cứu 3 Viết Giới thiệu (tiếp) 3. Viết Cách viết: ‐ Nên phác thảo những ý cần viết theo... chứa những thông tin không có trong bài báo 2 Viết tóm tắt (tiếp) 2. Viết • Không đưa ra những kết luận ngược với dữ liệu trong bài báo • Hạn chế dùng viết tắt tắt • Không chứa tài liệu tham khảo • Không trích dẫn hình, bảng biểu  Tóm tắt nên được ợ viết sau khi viết bài báo 2 Viết tóm tắt (tiếp) 2. Viết ‐ Câu văn 1 và 2: Mô tả vấn đề mà tác giả quan tâm là gì, và tình trạng tri thức hiện tại ra sao... trọng, cần phải thu hút được sự quan tâm của tổng biên tập (khi gửi bản thảo), người đọc (nếu đã được đăng) Vì thế: • Tiêu đề phải chính xác, cụ thể, có thông tin, phải nói được nội dung chính của bài báo, những không nên đưa những thông tin mang tính kĩ thuật • Không được dùng viết tắt (tăng số người đọc) 1 Đặt tiêu đề (tiếp) 1. Đặt • Không nên quá dài (gây mất tập trung, trung nên dưới 20 từ) • Không... “từ từ tổng quan đến cụ thể thể” ‐ Lựa chọn tài liệu tham khảo cho mỗi ý ‐ Mỗi ý chỉ nên viết từ 1‐2 đoạn văn ‐ Đoạn ạ văn cuối là nơi để tác ggiả,, sau khi điểm qua vấn đề, phát biểu mục đích của công trình nghiên g cứu 3 Viết Giới thiệu (tiếp) 3. Viết Về văn phạm: ‐ Phần Giới thiệu nên viết bằng thì quá khứ, nhất là khi mô tả những kết quả trong quá khứ ‐ Tuy T nhiên, hiê khi đề cập ậ đến đế những
- Xem thêm -

Xem thêm: trình bày báo cáo khoa học , trình bày báo cáo khoa học , trình bày báo cáo khoa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay