Chuong3 xây dựng cấu trúc phân tử

6 129 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 19:56

Xây dựng cấu trúc phân tử Xác định vị trí nguyên tử phân tử Có cách để xác định vị trí nguyên tử phân tử - Tọa độ Đề-các: cách thuận tiện để xác định vị trí nguyên tử phân tử Phân tử N nguyên tử có 3N tọa độ - Z-matrix: cách đơn giản để xây dựng cấu trúc phân tử dựa vào độ dài liên kết nguyên tử, góc liên kết nguyên tử góc nhị diện nguyên tử Xây dựng Z-matrix phân tử - Vẽ phân tử - Chọn nguyên tử làm gốc hệ tọa độ đánh số 1, thường nguyên tử vị trí trung tâm để dễ dàng mô tả nguyên tử lại - Đánh số tất nguyên tử lại - Xác định nguyên tử số qua khoảng cách với nguyên tử số - Xác định nguyên tử số qua khoảng cách với nguyên tử số số góc với nguyên tử -Xác định nguyên tử số nguyên tử lại theo khoảng cách, góc góc nhị diện với nguyên tử định nghĩa trước (Lưu ý: có nguyên tử định nghĩa sử dụng để định nghĩa nguyên tử tiếp theo) Ví dụ: xây dựng Z-matrix H2O Thực hành: xây dựng Z-matrix NH2CHO, HNC, H2O
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong3 xây dựng cấu trúc phân tử , Chuong3 xây dựng cấu trúc phân tử , Chuong3 xây dựng cấu trúc phân tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay