java cơ bản cho các bạn: Test java

1 197 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 19:16

Java là ngôn ngữ lập trình máy tính có tính chất hướng đối tượng, dựa trên các lớp, thường được sử dụng cho các hệ thống có tính độc lập cao. Nó được sử dụng để hướng tới các lập trình viên viết ứng dụng write one, run everywhere (viết một lần, chạy mọi nơi, nghĩa là đoạn code Java sau khi được biên dịch có thể chạy được trên tất cả các nền tảng hỗ trợ Java mà không cần phải được biên dịch lại. Các ứng dụng Java sau khi đã được biên dịch thành bytecode có thể chạy trên bất kỳ máy ảo Java nào (Java virtual machine). 1 Tạo class Players: [1p] Players ID int Name String DateOfBirth String Position String Salary int Xây dựng chương trình sau Thêm player (Nhập từ bàn phím) [2p] Thêm Player làm câu vào List; [2p] a Sử dụng ArrayList để lưu trữ Tìm kiếm Player theo ID In hình In danh sách toàn Player hình Chương trình có sử dụng menu [1p] PlayerApp main() AddPlayer() AddListPlayer() FindPlayer() PrintPlayerList() [2p] [2p]
- Xem thêm -

Xem thêm: java cơ bản cho các bạn: Test java, java cơ bản cho các bạn: Test java, java cơ bản cho các bạn: Test java

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay