XỬ lý sơ bộ nước rỉ rác BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO tụ tạo BÔNG CHO QUÁ TRÌNH NITRAT hóa

14 247 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 19:11

BÀI GIỮA KÌ MÔN: ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN THỊ DIỆU CẨM Họ tên : PHẠM MINH HOÀNG NGUYỄN THỊ NGỌC SƯỚNG Dịch báo XỬ LÝ SƠ BỘ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ - TẠO BÔNG CHO QUÁ TRÌNH NITRAT HÓA Tóm tắt Mục đích việc nghiên cứu nghiên cứu ứng dụng trình keo tụ-tạo xử lý sơ nước rỉ rác bãi rác để ngăn ngừa ô nhiễm màng siêu lọc tình xử lý sinh học Thí nghiệm Jar-test thực để xác định điều kiện tối ưu cho việc loại bỏ cặn chất hữu Các chất keo tụ sắt clorua, nhôm sunfat nhôm polychloride (PAX) dùng chất thử nghiệm, với loại kết tủa khác (anion cation polyelectrolytes) Giá trị pH tối ưu tương ứng khoảng 4.0 cho sắt clorua 6.0 cho sulfat nhôm Khi sử dụng PAX không cần điều chỉnh pH, giá trị tối ưu tìm thấy nước rỉ rác (khoảng 8.3) Lượng tối ưu Fe3+ 0.4g/L, Al3+ 0.8g/L PAX 4g/L Kết tốt tìm thấy với keo tụ, 98% cặn, 91% màu sắc 26% COD loại bỏ Khi chất tạo bổ sung, kết tương tự kết tìm thấy thêm chất keo tụ, đạt gia tăng đáng kể tỷ lệ Khối lượng bùn sinh chiếm khoảng 4.5-5.0% sử dụng clorua sắt nhôm sunfat, 15% sử dụng nhôm polychloride Giới thiệu Sự phân hủy hợp chất hữu chất thải rắn đô thị bãi rác kết hợp với tượng thẩm thấu nước mưa tạo chất lỏng gọi nước rỉ rác Thành phần nước thải phụ thuộc vào loạt thông số, chẳng hạn loại chất thải, điều kiện khí hậu, phương thức hoạt động thời gian hoạt động bãi rác Lượng ô nhiễm nước rỉ rác bãi rác thường đạt giá trị tối đa năm hoạt động sau giảm dần năm Các số đánh giá mức độ ô nhiễm COD, BOD Ngược lại, nồng độ amoniac suy giảm mà thường nồng độ lên đến 2000 mg/L thường tạo thành chất gây ô nhiễm nước thải Kim loại nặng mối lo ngại ảnh hưởng bất lợi môi trường, nồng độ thấp kim loại nặng theo dõi giai đoạn cổ khuẩn sinh metan Tóm lại, nước rỉ rác tái lưu thông đến bãi chôn lấp giống xử lý phương pháp khác nhau: sinh học, hiếu khí, phương pháp kỵ khí nitrat hóa-khử nitơ để loại bỏ chất hữu amoni nitơ Quá trình sinh học để loại bỏ chất hữu có hiệu cho nước rỉ rác với tỷ lệ cao BOD5/COD Theo đó, loạt trình hóa lý sử dụng để xử lý nước thải có chứa loại này, chẳng hạn keo tụ-tạo bông, than hoạt tính hấp phụ, hóa chất oxy hóa, màng lọc thẩm thấu ngược lọc nano Keo tụ-tạo kỹ thuật tương đối đơn giản mà sử dụng thành công xử lý bãi rác Keo tụ-tạo đề xuất chủ yếu phương pháp tiền xử lý cho nước rỉ rác mới, kỹ thuật sau xử lý ổn định cho nước rỉ rác phần Các nước rỉ rác xử lý bãi rác thải phương pháp tăng áp trình nitrat hóa-khử nitơ, đặc trưng độ ổn định hàm lượng chất khô cao (14 g/L) tăng độ hòa tan oxy hệ áp lực cao (2.5-3.0 bar) Sinh khối sau tách màng siêu lọc Nhà máy xử lý nước rỉ rác lên đến 550 m3 ngày-1, methanol thêm vào nguồn chất hữu dễ phân hủy sinh học để thuận lợi cho việc thực trình khử nitơ Lượng bùn tạo khoảng 30 m3 ngày-1 [26] Mục đích việc nghiên cứu ứng dụng chất keo tụ chất tạo khác để xử lý nước rỉ rác sinh khu vực bãi rác để xác định chất keo tụ điều chỉnh điều kiện tối ưu để giảm cặn để tránh tắc nghẽn màng cho giai đoạn xử lý Thực nghiệm Mẫu nước thải thu thập từ bãi chôn lấp hợp vệ sinh La Zoreda Asturias, Tây Ban Nha, mà vào hoạt động kể từ tháng Giêng năm 1986 Mười hai mẫu thu thập từ khu vực bể rác (bể 2) mười hai mẫu từ khu vực bể rác cũ (bể 1), cho mục đích đặc tính để so sánh qua thử nghiệm màng siêu lọc Thời gian lấy mẫu từ tháng Chín đến tháng 11 năm 2005 (mỗi tuần hai mẫu) Các mẫu thu thập chai nhựa 20 L, vận chuyển đến phòng thí nghiệm, bảo quản 4oC sau đặc trưng Phân tích hóa lý (pH, độ dẫn, độ đục, độ màu sắc, COD, BOD 5, amoninitơ, axit dễ bay hơi, sắt nhôm) thực vòng ngày sau lấy mẫu theo phương pháp chuẩn cho việc kiểm tra nước nước thải [28] pH đo máy đo pH (CRISON Mod 207) Độ đục màu sắc đo máy quang phổ (HACH Mod DR / 201) Độ đục, thể FAU (Formazin Attenuation đơn vị) đo bước sóng 860 nm, màu sắc bước sóng 445 nm COD xác định theo phương pháp 5220 D (trào ngược khép kín, phương pháp so màu) phương pháp chuẩn cho việc kiểm tra nước nước thải BOD5 xác định phương pháp Warburg Amoni-nitơ xác định cách sử dụng ion phân tích Orion Mod 720 Các phương pháp đề xuất hướng dẫn Degremont [29] để xác định nồng độ axit dễ bay Axit béo dễ bay xác định sắc ký khí sử dụng hệ thống Perkin Elmer AutoSystem XL Kim loại xác định cách sử dụng quang phổ hấp thụ nguyên tử Perkin Elmer 310 Cách tiến hành thí nghiệm: Nghiên cứu keo tụ-tạo thực máy Jar-test kiểm tra thông thường, trang bị cốc khối lượng 1l nhiệt độ phòng Quá trình thử nghiệm bao gồm ba giai đoạn sau: + Giai đoạn1 ban đầu khuấy phút 180 v/p, + Giai đoạn2 khuấy chậm 17 phút 40 v/p + Giai đoạn ngưng khuấy bùn lại xử lý Sau thời gian lắng, tuyển rút từ cốc thủy tinh phân tích khối lượng bùn ướt ước lượng từ mức bùn đáy cốc thủy tinh thời điểm khác (30 phút, giờ, giờ, 24 giờ) sau ly tâm 4350 v/p Trong thí nghiệm sử dụng keo tụ, thêm vào sau phút đầu tiên, trùng với khoảng thời gian khuấy chậm Chất keo tụ nhôm sunfat 17-hydrate 57.3g Al 3+ /L sắt (III) clorua 6-hydrate 40g Fe 3+ /L nhôm polychloride nồng độ 18% Các thí nghiệm tiến hành có không điều chỉnh pH trước cho lượng thuốc thử khác Giá trị pH mẫu điều chỉnh theo mức độ mong muốn cách cho thêm lượng thích hợp dung dịch HCl Ngoài điều tạo số vấn đề hình thành bọt, gây khó khăn việc giảm độ pH Giọt chất chống tạo bọt (NALCO 71D5) thêm vào mẫu để giải vấn đề Cuối cùng, thử nghiệm màng siêu lọc thực với nước rỉ rác cũ, nước thải chưa qua xử lý mới, nước rỉ rác bị keo tụ với nhôm polychloride, với lượng 1g/L, mà không cần điều chỉnh pH trước (tỷ lệ loại bỏ cặn 90%) Giảm tốc độ dòng chảy qua màng siêu lọc theo thời gian nghiên cứu Nhà máy thí điểm KOCH, LABCELL CF-1 sử dụng để tiến hành thí nghiệm Điều cho phép thiết bị làm việc xuyên dòng chảy lên đến áp suất bar Trong nghiên cứu áp suất bar áp dụng Một KOCH SelRo MPS-U20P-pH ổn định polyethersulphone màng sử dụng; màng có kích thước lỗ 25.000 Da phạm vi pH nhiệt độ làm việc tối đa từ 014 70 oC, tương ứng Đây loại màng chọn nhờ thông số kỹ thuật màng siêu lọc sử dụng nhà máy nước thải rỉ rác thẩm thấu ngược COGERSA Sau kiểm tra màng siêu lọc, màng rửa axit phosphoric, sodium hydroxide 45oC sodium hypochlorite phục hồi tốc độ dòng chảy ban đầu nước cất Kết thảo luận 3.1 Đặc điểm nước rỉ rác Các giá trị đặc trưng thông số hóa lý cho mẫu nước thải cũ nghiên cứu trình bày Bảng Giá trị pH nước rỉ rác cũ tương tự Độ đục cao nhiều nước rỉ rác mới, vượt giới hạn đo máy quang phổ Chất hữu phân hủy sinh học, mặt giá trị BOD 5, đạt giá trị lên đến 10.000 mg/L cho nước rỉ rác khoảng 670 mg/L cho nước rỉ rác cũ, nồng độ ammonia nitrogen cao đo cho hai mẫu, nồng độ thấp nước rỉ rác Bảng Thành phần nước rỉ rác cũ Phải ý nước rỉ rác thể qua tỷ lệ COD: BOD (khoảng 1.7: 1) phù hợp để xử lý trình sinh học có đủ khả phân hủy chất hữu để loại bỏ amoni - nitơ khử nitrat hóa Vấn đề độ đục tương đối cao, dẫn đến tắc nghẽn màng UF trình xử lý quy mô công nghiệp Mặc khác, nước rỉ rác cũ, trình bày tỷ lệ tương đối cao COD: BOD5 (khoảng 7.2: 1) Nguyên nhân bên carbon, methanol, cần phải thêm vào cho việc loại bỏ nitơ sinh học 3.2 Các thí nghiệm bổ sung thêm chất keo tụ cho nước rỉ rác 3.2.1 Sắt clorua Thí nghiệm thực mà không cần điều chỉnh pH (8.3) trước cách sử dụng liều lượng chất keo tụ khác (0.2, 0.3, 0.4, 0.5 0.6g Fe3+/L) Sự khử COD thấp, dao động từ 9.5% đến 11% Tuy nhiên, cách sử dụng lượng ≥0.5 g/L, khử độ đục đạt giá trị khoảng 70% pH nước thải dao động giá trị 6.9 cho lượng 0,6g Fe 3+/L 7.4 cho lượng 0,2g Fe 3+/L Các thí nghiệm sau tiến hành pH khác sử dụng lượng sắt clorua 0.5 Fe 3+/L, với mục đích xác định pH tối ưu Các liệu thu được trình bày Bảng Kết hiển thị cho độ dẫn, độ đục, màu COD tham khảo nước thải sau xử lý pH tối ưu tìm thấy 3.8, có khử COD, màu sắc độ đục tương ứng 26%, 84% 90% Bảng Loại bỏ COD, độ đục màu sắc so với pH với lượng 0,5g Fe +/L Khi thu pH tối ưu, mục tiêu xác định thuốc thử với lượng tối ưu Các lượng khác nhau, 0.3 0.7g Fe 3+/L thử nghiệm, có giá trị tối ưu 0.4 mg/L, với khử COD, màu sắc độ đục tương ứng 28%, 78% 90%, sử dụng chất keo tụ, thu kết tương tự loại bỏ chất ô nhiễm nước thải rỉ rác pH tối ưu Sau giải thời gian 30 phút 24 h, bùn hình thành trình keo tụ khoảng 32% 30% tổng khối lượng mẫu sử dụng thí nghiệm tương ứng Sau ly tâm 30 phút 4350 rpm, khối lượng bùn giảm xuống 4% tổng khối lượng xử lý 3.2.2 Nhôm sulfat Trong trường hợp này, thí nghiệm tiến hành lần mà không cần điều chỉnh pH trước cho lượng nhôm sunfat khác (0.3, 0.4, 0.5 0.6g Al3+/L) Kết cho thấy lượng nhôm sunfat làm việc nhiều, khử loại bỏ độ đục cao Tuy nhiên, có khác biệt rõ ràng tìm thấy COD ứng với lượng khác nhau, khác giá trị 11.5% cho 0,3g Al3+/L 15% lượng 0,4g Al 3+/L Loại bỏ độ đục tương tự lượng 0,5 0,6g Al 3+/L (khoảng 80.7%) pH nước thải dao động giá trị cho lượng 0,3g Al3+/L 6.4 cho lượng 0,6g Al 3+/L Lượng 0,5g Al 3+/L sử dụng để xác định khoảng pH tối ưu, khoảng giờ, khử độ đục cao (92%) màu sắc (77%), COD (20%), quan sát thấy Bảng Bảng Loại bỏ COD, độ đục màu sắc so với pH với lượng 0,5g Al 3+/L Lượng tối ưu nhôm sunfat sau xác định cho giá trị pH tối ưu Điều cho thấy 0,8g Al 3+/L, với tỷ lệ loại bỏ COD, màu sắc độ đục tương ứng 27%, 84% 93% Liên quan đến bùn đặc, hình thành với lượng lớn bùn (khoảng 40%) tìm thấy liên quan đến tạo cách sử dụng sắt clorua, thời gian lắng h Khi bùn nước cách ly tâm, trường hợp tương tự báo cáo trên, khối lượng bùn 5.2% thu khối lượng xử lý nước rỉ rác 3.2.3 Nhôm polychloride (PAX) Đối với lượng khác PAX (0.1-7.0g PAX/L) không điều chỉnh trước pH (8.3), việc loại bỏ COD tăng theo lượng thuốc thử (hình 1) đạt giá trị 38% lượng 7g PAX/L Không có cải thiện kết loại bỏ độ đục cho giá trị 4,0g PAX/L (97.7%) Do A liều 4g PAX/L chọn giá trị tối ưu hiệu suất khử (26% COD, loại bỏ màu 91% loại bỏ độ đục 98%) với, nước thải việc điều trị có pH 5.7 cần thiết để trung hòa trước xử lý sinh học Hình Loại bỏ COD độ đục cho lượng khác PAX mà không cần điều chỉnh trước pH (pH 8.3) Nếu xem xét loại bỏ độ đục, lượng 1g/L tìm thấy đầy đủ (hiệu loại bỏ đạt 92%) Trong trường hợp pH nước thải 7.8 không cần phải điều chỉnh trước xử lý sinh học Một lợi quan trọng cấp độ lại thấp nhiều nhôm Một loạt thí nghiệm sau tiến hành với lượng 4.0g PAX/L với mục đích xác định khoảng pH tối ưu Các kết thu được trình bày Bảng Như bảng trước đó, kết hiển thị cho độ dẫn điện, độ đục, độ màu COD tham khảo nước thải sau xử lý Hàng tương ứng với thí nghiệm tiến hành mà không cần điều chỉnh pH Việc loại bỏ màu sắc độ đục cao lấy mà không cần điều chỉnh pH, kết tốt để loại bỏ COD thu cách điều chỉnh độ pH khoảng 6.5 Tăng suất xử lý COD không đáng kể, đủ để chứng minh cho điều chỉnh trước pH, đặc biệt xem xét sản lượng màu sắc độ đục loại bỏ cao mà không cần điều chỉnh pH Bảng Loại bỏ COD, độ đục màu sắc so với pH cho lượng 4g PAX/L Khối lượng bùn sinh lớn trường hợp hai chất keo tụ phân tích khác, có tỷ lệ bùn 60% khối lượng ban đầu với sau lắng 24h (giá trị tương tự thu sau lắng 1h) Sau ly tâm, theo điều kiện tương tự thí nghiệm khác, 15% khối lượng bùn thu tổng khối lượng nước thải xử lý với 3.2.4 So sánh kết với chất keo tụ khác Bảng cho thấy kết tốt thu cho chất keo tụ thử nghiệm Như thấy, kết tốt sử dụng ferric chloride nhôm sunfat thu cho pH acid tương ứng 3.8 6.0(sau xử lý pH tương ứng 5.2) Điều ngụ ý điều cần thiết để nâng cao độ pH nước thải thu sau xử lý trước phải chịu ảnh hưởng đến trình nitrat hóa - trình khử nitơ, bất lợi từ quan điểm ứng dụng công nghiệp Bảng Kết tốt đạt cho chất keo tụ thử nghiệm Khi sử dụng nhôm polychloride, kết tốt đạt độ pH nước rỉ rác Trong trường hợp này, việc giảm độ pH nước thải phụ thuộc nhiều vào nồng độ áp dụng Đối với lượng g/L nhu cầu điều chỉnh pH trước xử lý sinh học 3.3 Hàm lượng kim loại nước rỉ rác sau keo tụ Hàm lượng kim loại xác định số thí nghiệm trước sau tiến hành xử lý keo tụ mức độ cao nhôm gây độc gây ức chế vi khuẩn Các điều kiện thí nghiệm kết thu thể Bảng Bảng nồng độ kim loại nước thải sau xử lý keo tụ 10 Hàm lượng sắt nhôm nước thải trước xử lý tương ứng 5.6 0.8 mg/L Như thấy Bảng 6, nồng độ tìm thấy cao sau xử lý keo tụ phụ thuộc vào nồng độ bổ sung, tất hoạt động dựa vào độ pH Trong nước thải xử lý sắt clorua, khoảng 50% sắt thêm vào chất keo tụ dịch phù thí nghiệm tiến hành pH tối ưu 3.8, thí nghiệm thực mà điều chỉnh pH trước, nồng độ lại chất sắt dịch phù không vượt 20 mg/L Sử dụng nhôm sunfat, nồng độ cao (khoảng 200 mg/L) quan sát thấy dịch phù (khoảng 45% nhôm thêm hòa tan nước thải xử lý) hoạt động pH tối ưu Nếu lượng chất keo tụ giảm, hàm lượng kim loại dịch phù giảm, hàm lượng loại bỏ COD giảm, độ đục loại bỏ màu mức độ thấp Khi sử dụng nồng độ PAX nhôm thấp, đặc biệt cho pH tối ưu (độ pH dịch lọc) Việc bổ sung chất keo tụ tạo giảm độ pH, tăng độ hòa tan kim loại Vì vậy, cấp độ lại nhôm phụ thuộc nhiều vào lượng chất keo tụ Như đánh giá cao hình bảng 6, lượng 4g PAX/L, độ pH giảm xuống 5.8 nồng độ nhôm lại 24 mg/L Đối với lượng 2g PAX/L, độ pH giảm đến 7.0 dư Al đến 4.8 mg/L cho lượng 1g PAX/L, độ pH giảm xuống 7.8 Al dư đến 1.1 mg/L, cao so với nước thải chưa qua xử lý (0.8 mg/L) Khi nước 11 thải xử lý mặt sinh học, độ pH phải tăng lên trường hợp kết có tính axit xử lý keo tụ, giảm khả hòa tan kim loại 3.4 thử nghiệm siêu lọc Hình cho thấy kết thu thử nghiệm, đại diện cho thời gian thí nghiệm theo trục x tốc độ dòng chảy thấm qua ml/phút trục y Một khác biệt rõ ràng quan sát cách xử lý nước rỉ rác cũ Nó quan sát thấy tốc độ dòng chảy thấm qua màng tế bào sử dụng nước rỉ rác cũ cao so với tốc độ dòng chảy thấm qua với nước rỉ rác mới, tắt nghẽn màng quan sát với 33% Hai mươi bốn sau bắt đầu thí nghiệm, khác biệt tỷ lệ dòng chảy tìm thấy 40% Hình Giảm tốc độ dòng chảy qua màng siêu lọc theo thời gian Cuối cùng, thử nghiệm thực với nước rỉ rác bị keo tụ với nhôm polychloride (lượng 1g PAX/L, pH ban đầu 8.3, pH cuối 7.8) Lượng sử dụng lý kinh tế môi trường Đối với độ đục, việc loại bỏ tương tự lượng cao (> 90%) Một lợi quan trọng nhu cầu để điều chỉnh pH trước xử lý sinh học cuối cùng, nồng độ nhôm lại sau keo tụ thấp (khoảng 1mg/L), tương tự giá trị tìm thấy nước thải rỉ rác không xử lý Một gia tăng đáng kể tốc độ dòng chảy quan sát, gần tương đương với tốc độ dòng chảy thu màng siêu lọc nước rỉ rác cũ Tăng 50% tốc độ dòng 12 chảy ban đầu thu nước rỉ mà không trải qua keo tụ, gia tăng thu sau 24h 33% Như vậy, kết luận vấn đề màng bám bẩn tiến hành lọc nước rỉ rác với màng siêu lọc cải thiện nước rỉ rác phải xử lý trước xử lý keo tụ-tạo Kết luận Việc xử lý nước rỉ rác với chất keo tụ loại bỏ cao độ đục (lên đến 98%) màu sắc (lên đến 91%) việc loại bỏ COD đạt thấp (lên đến 26%) Độ pH làm việc tối ưu khoảng 3.8 cho sắt clorua, khoảng 6.0 cho nhôm sunfat khoảng 8.3 cho nhôm polychloride, điều chỉnh pH ban đầu trường hợp cuối Các lượng tối ưu 0.4g Fe 3+ /L, 0.8g Al3+/L khoảng 4g PAX/L; mặc chất keo tụ sau, độ đục dịch chuyển cao thu lượng 1g PAX/L Sự keo tụ không cải thiện việc loại bỏ COD, màu sắc độ đục giảm đáng kể việc lắng khối chất rắn hình thành nước cống phản ứng sinh hóa quan sát thấy Khi sử dụng chất keo tụ nhôm nồng độ lại kim loại cao, đặc biệt sử dụng nhôm sunfat Nếu độ pH cao 7.0, nồng độ lại nhôm giảm xuống Đối với lượng 1g PAX/L, nồng độ lại nước thải xử lý thấp (1g/L), tương tự nồng độ tìm thấy nước thải chưa qua xử lý Liên quan đến bùn, nhiều khác biệt quan sát sắt clorua sulfat nhôm Tuy nhiên, nhôm polychloride sử dụng, khối lượng cao sản xuất Trong thí nghiệm màng siêu lọc, khác biệt tốc độ dòng chảy nước rỉ rác cũ nước rỉ rác keo tụ với 1g PAX/L có 7%, so với 40% so sánh tốc độ dòng chảy nước rỉ rác cũ nước rỉ rác mà không keo tụ Các vấn đề màng bám bẩn tiến hành siêu lọc 13 với nước rỉ rác cải thiện nước rỉ rác xử lý trước xử lý keo tụ-tạo 14 [...]... hành lọc nước rỉ rác mới với màng siêu lọc có thể được cải thiện nếu nước rỉ rác là phải xử lý trước khi xử lý keo tụ- tạo bông 4 Kết luận Việc xử lý nước rỉ rác mới với chất keo tụ loại bỏ rất cao về độ đục (lên đến 98%) và màu sắc (lên đến 91%) nhưng việc loại bỏ COD đạt được là thấp (lên đến 26%) Độ pH làm việc tối ưu là khoảng 3.8 cho sắt clorua, khoảng 6.0 cho nhôm sunfat và khoảng 8.3 cho nhôm... nước rỉ rác mới keo tụ với 1g PAX/L là chỉ có 7%, so với 40% khi so sánh về tốc độ dòng chảy của nước rỉ rác cũ và các nước rỉ rác mới mà đã không được keo tụ Các vấn đề của màng bám bẩn khi tiến hành siêu lọc 13 với nước rỉ rác mới có thể được cải thiện nếu các nước rỉ rác là xử lý trước khi xử lý keo tụ- tạo bông 14 ... lại trong nước thải được xử lý là rất thấp (1g/L), tương tự như nồng độ tìm thấy trong nước thải chưa qua xử lý Liên quan đến bùn, không có nhiều sự khác biệt quan sát được giữa sắt clorua và sulfat nhôm Tuy nhiên, khi nhôm polychloride được sử dụng, khối lượng cao hơn được sản xuất Trong các thí nghiệm màng siêu lọc, sự khác biệt giữa tốc độ dòng chảy của nước rỉ rác cũ và nước rỉ rác mới keo tụ với... mg/L và cho lượng 1g PAX/L, độ pH giảm xuống 7.8 và Al dư đến 1.1 mg/L, hơi cao hơn so với trong nước thải chưa qua xử lý (0.8 mg/L) Khi nước 11 thải được xử lý về mặt sinh học, độ pH phải được tăng lên trong trường hợp các kết quả có tính axit trong xử lý keo tụ, giảm khả năng hòa tan của kim loại 3.4 thử nghiệm siêu lọc Hình 2 cho thấy các kết quả thu được trong các thử nghiệm, đại diện cho thời...Hàm lượng sắt và nhôm trong nước thải trước khi xử lý tương ứng là 5.6 và 0.8 mg/L Như có thể thấy trong Bảng 6, nồng độ đã được tìm thấy là cao hơn sau khi xử lý keo tụ và phụ thuộc vào nồng độ bổ sung, mặc dù tất cả hoạt động dựa vào độ pH Trong nước thải được xử lý bằng sắt clorua, khoảng 50% sắt được thêm vào như một chất keo tụ trong các dịch phù nổi khi thí nghiệm được tiến... (khoảng 1mg/L), tương tự như các giá trị được tìm thấy trong nước thải rỉ rác không được xử lý Một sự gia tăng khá đáng kể trong tốc độ dòng chảy đã được quan sát, gần như tương đương với tốc độ dòng chảy thu được trong các màng siêu lọc của nước rỉ rác cũ Tăng 50% tốc độ dòng 12 chảy ban đầu thu được đối với các nước rỉ mới mà không trải qua keo tụ, trong khi sự gia tăng thu được sau 24h là 33% Như vậy,... gian của thí nghiệm theo giờ trên trục x và tốc độ dòng chảy thấm qua bằng ml/phút trên trục y Một sự khác biệt rõ ràng được quan sát giữa cách xử lý nước rỉ rác mới và cũ Nó có thể được quan sát thấy rằng tốc độ dòng chảy của thấm qua màng tế bào khi sử dụng nước rỉ rác cũ luôn là cao hơn so với tốc độ dòng chảy thấm qua với nước rỉ rác mới, tắt nghẽn màng được quan sát với 33% Hai mươi bốn giờ sau khi... nghiệm được thực hiện với nước rỉ rác mới bị keo tụ với nhôm polychloride (lượng 1g PAX/L, pH ban đầu 8.3, pH cuối cùng 7.8) Lượng này được sử dụng vì lý do kinh tế và môi trường Đối với độ đục, việc loại bỏ cũng tương tự như ở lượng cao (> 90%) Một lợi thế quan trọng là không có nhu cầu để điều chỉnh pH trước khi xử lý sinh học và cuối cùng, nồng độ nhôm còn lại sau khi keo tụ là rất thấp (khoảng 1mg/L),... là 0.4g Fe 3+ /L, 0.8g Al3+/L và khoảng 4g PAX/L; mặc dù cho chất keo tụ sau, độ đục dịch chuyển rất cao đã thu được lượng 1g PAX/L Sự keo tụ không cải thiện được việc loại bỏ COD, màu sắc hoặc độ đục nhưng giảm đáng kể trong việc lắng trong khối chất rắn hình thành trong nước cống do phản ứng sinh hóa được quan sát thấy Khi sử dụng chất keo tụ nhôm các nồng độ còn lại của kim loại này có thể cao,... mà không có điều chỉnh pH trước, nồng độ còn lại của chất sắt trong dịch phù nổi không vượt quá 20 mg/L Sử dụng nhôm sunfat, nồng độ cao (khoảng 200 mg/L) cũng được quan sát thấy trong dịch phù nổi (khoảng 45% của nhôm thêm vẫn hòa tan trong nước thải xử lý) hoạt động ở pH tối ưu là 6 Nếu lượng của chất keo tụ giảm, hàm lượng các kim loại trong dịch phù nổi giảm, mặc dù hàm lượng loại bỏ COD cũng giảm,
- Xem thêm -

Xem thêm: XỬ lý sơ bộ nước rỉ rác BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO tụ tạo BÔNG CHO QUÁ TRÌNH NITRAT hóa , XỬ lý sơ bộ nước rỉ rác BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO tụ tạo BÔNG CHO QUÁ TRÌNH NITRAT hóa , XỬ lý sơ bộ nước rỉ rác BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO tụ tạo BÔNG CHO QUÁ TRÌNH NITRAT hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay