ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ PHÁT HÀNH RỘNG RÃI CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG VÀ NIÊN YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠO VIỆT NAM. LIÊN HỆ VỚI MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ.

30 404 16
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 19:01

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦUPHẦN 1 : CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN PHẦN 2: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝPHẦN 3: PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN PHẦN 4: NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN PHẦN 5: LIÊN HỆ MỘT DOANH NGHIỆP THỰC TẾ TẠI VIỆT NAM PHẦN 6: BẤT CẬP VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN RỘNG RÃI RA CÔNG CHÚNGPHỤ LỤCPHẦN 1 : CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN Phát hành chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán rộng rãi cho các nhà đầu tư ngoài tổ chức phát hành để huy động vốn từ đông đảo công chúng đầu tư Việc chào bán lần đầu tiên chứng khoán mới là phát hành chứng khoán .Có 2 loại phát hành chứng khoán: là phát hành chứng khoán lần đầu và phát hành chứng khoán bổ sungNiêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn vào đăng ký và giao dịch tại thị trường giao dịch tập trung (Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán PHẦN 2: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝSau khi thực hiện việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chứng khoán của chủ thể phát hành sẽ được sở hữu rộng rãi của các nhà đầu tư. Để bảo vệ các lợi ích thỏa đáng của nhà đầu tư và củng cố lòng tin của họ vào thị trường chứng khoán, pháp luật mà cụ thể là luật chứng khoán.Trước đây nghị định chính phủ số 1442003 NĐCP phân biệt rõ ba loại chào bán cổ phiếu, chào bán trái phiếu và chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chứng.hiện nay luật chứng khoán năm 2006 không còn sự phân biệt giữa điều kiện chàn bán cổ phiếu lần đầu và điều kiện chào bán them cổ phiếu mà tổ chức phát hành phải thỏa mãn như trước đây.Ngoài ra nghị định 842010 NĐCP mới ban hành thì tổ chức phát hành phải mở một tài khoản riêng biệt tại một ngân hàng thương mại để phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán. Bài thuyết trình nhóm ĐỀ TÀI: TRÌNH BÀY VÀ PHÂN TÍCH VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ PHÁT HÀNH RỘNG RÃI CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG VÀ NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM LIÊN HỆ VỚI MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ Mục lục: Phần 1: Các khái niệm Phần 2: Các văn pháp lý liên quan đến phát hành chứng khoán Phần 3: Phát hành chứng khoán Phần 4: Niên yết chứng khoán Phần 5: Liên hệ doanh nghiệp thực tế Phần 6: Những bất cập giải pháp Phần 1: Các khái niệm -Phát hành chứng khoán công chúng việc chào bán chứng khoán rộng rãi cho nhà đầu tư tổ chức phát hành để huy động vốn từ đông đảo công chúng đầu tư -Việc chào bán lần chứng khoán phát hành chứng khoán Có loại phát hành chứng khoán: phát hành chứng khoán lần đầu phát hành chứng khoán bổ sung Niêm yết chứng khoán việc đưa chứng khoán có đủ tiêu chuẩn vào đăng ký giao dịch thị trường giao dịch tập trung (Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Phần 2: văn pháp lý liên quan đến phát hành chứng Ở Việt Nam, thị trường chứng khoán vào hoạt động có nhiều văn pháp lý chứng khoán thị trường chứng khoán: •Nghị định số 48/1998 NĐ-CP ngày 11/7/1998 chứng khoán thị trường chứng khoán •Nghị định 144/2003 NĐ-CP ngày 28/11/2003 chứng khoán thị trường chứng khoán •Thông tư 60/2004 TT-BTC ngày 18/6/2004 hướng dẫn phát hành cổ phiếu công chúng •Thông tư 75/2004 TT-BNN ngày 20/12/2004 cách phát hành trái phiếu công chúng •Luật doanh nghiệp số 60/2005 QH11 ngày 29/11/2005 •Luật chứng khoán số 70/2006 QH11 ngày 29/6/2006 •Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật chứng khoán số 62/2010 QH12 ngày 24/11/2010 •Nghị định số 58/2012 NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật chứng khoán luật sửa đổi bổ sung số điều luật chứng khoán •Thông tư 130/2012 TT-BTC ngày 10/8/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu ,bán cổ phiếu quỹ số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu công ty đại chúng Điểm khác biệt nghị định việc phát hành chứng khoán : Điều kiện Nghị định số 48/1998 NĐ-CP Nghị định số 144/2003 NĐ-CP Luật chứng khoán số 70/2006 QH11 Điều kiện phát Mức vốn điều lệ tối thiểu -Mức vốn điều lệ tối thiểu tỷ đồng VN -Mức vốn tối thiểu hành CP 10 tỷ đồng VN kinh doanh lãi -Kinh doanh năm liền từ 10 tỷ đồng VN trở lên năm liên tục gần trước năm phát hành phải có lãi -Kinh doanh năm liền trước năm phát hành có lãi không lỗ lũy đăng kí Điều kiện phát Kinh doanh lãi năm liên tiếp gần hành TP Kinh doanh năm liền trước năm đăng kí có Kinh doanh năm liền trước năm đăng kí có lãi lãi không lỗ lũy đăng kí phát hành chứng khoán Điều kiện bảo Tổ chức bảo lãnh bảo lãnh tổng giá trị Tổ chức bảo lãnh bảo lãnh phát hành lãnh chứng khoán không lần hiệu số giá tổng giá trị chứng khoán không 30% vốn tự trị tài sản lưu động nợ ngắn hạn tổ chức có tổ chức Đăng ký phát Ủy ban chứng khoán Nhà nước phải cấp Ủy ban chứng khoán Nhà nước phải trả lời Ủy ban chứng khoán nhà nước phải trả lời đơn xin hành từ chối giấy phép vòng 45 ngày kể từ ngày vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ phép vòng 30 ngày nhận đầy đủ hồ sơ xin cấp phép xin cấp phép Phần 3: phát hành chứng khoán Điều kiện phát hành chứng khoán Tính hiệu quả: hoạt Quy mô vốn: có mức vốn điều lệ định động kinh doanh phải Tính khả thi: có có hiệu định phương án khả thi nhiều năm liên việc sử dụng vốn huy tục động Thủ tục chào bán chứng khoán lần đầu công chúng Bước 1: nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán công chúng Bước 2: công bố việc phát hành Bước 3: phân phối chứng khoán công chúng Bước 4: báo cáo kết đợt phát hành Điều kiện phát hành chứng khoán lần đầu công chúng Về qui mô vốn: tổ chức phát hành phải đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu ban đầu, sau phát hành phải đạt tỷ lệ phần trăm định vốn cổ phần công chúng nắm giữ số lượng công chúng tham gia Về tính liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh: công ty thành lập hoạt động vòng thời gian định (thường khoảng từ đến năm) Ngày GD 20/01/2006 KLNY 3,000,000 Giá niêm yết 12 Tổng Khối lượng niêm yết 4,200,000 Cổ Phiếu Quỹ Khối lượng lưu hành 5,800,000 Nước phép sở hữu 2,058,000 (35.48%) Nước phép mua 1,767,467 (30.47%) Nước sở hữu 290,533 (5.01%) -19/07/2016 thông báo phát hành cổ phiếu công chúng -03/10/2016, nghị HDQT thông qua kết chào bán thoả thuận trực tiếp số cổ phần chào bán không hết -22/09/2016, nghị HĐQT thông qua KQ chào bán 1.800.000 cổ phiếu cho CĐ hữu CBCNV -14/10/2016, báo cáo kết chào bán cổ phiếu công chúng -26/09/2016 , thông báo chào bán thoả thuận trực tiếp số cổ phần chào bán không hết -14/10/2016, thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành thành 6.000.000cp THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG ( Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 42/GCN-UBCK cấp ngày 19/07/2016) 1.Cổ phiếu chào bán: •Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn •Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu •Số lượng đăng ký chào bán: 1.800.000 cổ phiếu Khối lượng vốn cần huy động: 21.200.000.000 đồng Mục đích huy động vốn: Đầu tư vào Dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất, đổi công nghệ” Giá chào bán: •Cổ đông hữu: 12.000 đồng/CP •Cán công nhân viên: 10.000 đồng/CP Thời hạn đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu: Đối với cổ đông hữu: •Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/08/2016 •Thời hạn chuyển nhượng quyền mua, đăng ký nộp tiền mua: Từ ngày 12/08/2016 đến hết ngày 09/09/2016 Đối với Cán công nhân viên: từ ngày 12/08/2016 đến hết ngày 09/09/2016 Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu công bố Bản cáo bạch: •Đối với cổ đông lưu ký: nơi mở tài khoản giao dịch •Đối với cổ đông chưa lưu ký: Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn •Bản cáo bạch công bố website BBS http://www.baobibutson.com.vn CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương: http://apec.com.vn BBS: BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn (BBS) công bố báo cáo kết chào bán cổ phiếu công chúng sau: I Cổ phiếu chào bán: -Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông -Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu -Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.800.000 cổ phiếu -Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 18.000.000.000 đồng -Ngày phát hành: 04/08/2016 -Ngày bắt đầu chào bán: 12/08/2016 -Ngày kết thúc chào bán: 09/09/2016 II Kết phát hành cổ phiếu: -Tổng số cổ phiếu phân phối: 1.800.000 CP -Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 21.202.300.000 đồng Sự thay đổi vốn điều lệ số cổ phiếu BBS Phần 6: Những bất cập giải pháp Những bất cập giải pháp phát hành chứng khoán Bất cập - Phát hành cổ phiếu công chúng làm phân tán quyền sở hữu làm quyền kiểm soát công ty cổ đông sáng lập hoạt động thôn tín công ty - Chi phí phát hành chứng khoán công chúng cao, thường chiếm từ 8-10% khoản vốn huy động -Công ty phát hành chứng khoán công chúng phải tuân thủ chế độ công bố thông tin rộng rãi, nghiêm ngặt chịu giám sát chặt chẽ so với công ty khác -Việc công bố thông tin doanh thu, lợi nhuận, vị trí cạnh tranh, phương thức hoạt động, hợp đồng nguyên liệu, có nguy bị rò rỉ thông tin mật - Đội ngũ cán quản lý công ty phải chịu trách nhiệm lớn trước công chúng Những giải pháp -Hiện nay, pháp luật nước ta cho phép tiến hành niêm yết giao dịch chéo => điều kiện mức vốn hoạt động chào bán chứng khoán công chúng cần nâng lên tương ứng - LCK không quy định phương thức bảo lãnh phát hành nên cần bổ sung thêm quy định phương thức bảo lãnh phát hành chứng khoán công chúng Về việc hồ sơ chào bán chứng khoán: -LCK cần cân nhắc đến việc quy định tiêu chuẩn tổ chức kiểm toán thực kế toán, đưa tiêu chí cụ thể để đánh giá nội dung hoạt động kiểm toán tổ chức đó, đơn giản hóa hồ sơ chào bán chứng khoán công chúng -Trong hồ sơ đăng ký chào bán công chúng cần có thêm nội dung báo cáo kết sử dụng nguồn vốn huy động lần trước.Các quan quản lý thị trường nên tiếp tục giám sát việc sử dụng vốn doanh nghiệp - Về thủ tục chào bán chứng khoán công chúng nên rà soát kỹ để giảm bớt số thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian đăng ký phát hành Niêm yết chứng khoán SGDCK Những bất cập -Hiện tượng tin đồn quý tin thức phổ biến TTCK Việt Nam -Chất lượng cung hàng hóa chưa cao: + Quy mô thị trường nhỏ không đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển tăng trưởng kinh tế +Các sản phẩm niêm yết TTCK chưa đa dạng, số lượng cổ phiếu công ty lớn đại diện cho kinh tế + Thị trường trái phiếu chưa thực phát triển Thứ nhất, công tác tra định kỳ chưa tiến hành thường xuyên, liên tục chiều rộng chiều sâu Hoạt động tra,quản lý niêm yết nhiều bất cập Thứ hai, công tác tra, xử lí vi phạm chung chung thiếu pháp lý.Hình thức xử phạt dừng lại biện pháp nhắc nhở,phạt hành Tổng doanh thu lợi nhuận CTCK niêm yết năm 2011 Tổng lợi nhuận năm 2011 26 công ty chứng khoán niêm yết -1.408 tỷ đồng, giảm gần 3.200 tỷ so với năm 2010 Trong có 16 công ty chứng khoán niêm yết lỗ 2.200 tỷ đồng Những giải pháp -Triệt để thực chương trình gắn cổ phần hóa với niêm yết, phát triển cung chứng khoán, tăng quy mô thị trường -Phát triển nhanh thị trường trái phiếu đặc biệt thị trường trái phiếu doanh nghiệp - Hoàn thiện khung pháp lý thị trường niêm yết Việt Nam TTCK Việt Nam , văn pháp luật thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với phát triển thị trường -Tăng cường hiệu hoạt động quản lý,thanh tra,giám sát niêm yết việc công bố thông tin,Sở hay trung tâm giao dịch chứng khoán nên công bố đầy đủ thông tin chứng khoán sau cấp giấy phép niêm yết -Các doanh nghiệp niêm yết cần nhận thức việc đầu tư nhiều cho phận công bố thông tin cách để hình thành văn hóa quan hệ với nhà đầu tư [...]... quyền sở hữu và có thể làm mất quyền kiểm soát công ty của các cổ đông sáng lập do hoạt động thôn tín công ty - Chi phí phát hành chứng khoán ra công chúng cao, thường chiếm từ 8-10% khoản vốn huy động -Công ty phát hành chứng khoán ra công chúng phải tuân thủ một chế độ công bố thông tin rộng rãi, nghiêm ngặt và chịu sự giám sát chặt chẽ hơn so với các công ty khác -Việc công bố các thông tin về doanh. .. hợp với sự phát triển của thị trường -Tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý, thanh tra,giám sát niêm yết về việc công bố thông tin ,Sở hay trung tâm giao dịch chứng khoán nên công bố đầy đủ thông tin về các chứng khoán mới ngay sau khi được cấp giấy phép niêm yết -Các doanh nghiệp niêm yết cần nhận thức về việc đầu tư nhiều hơn cho bộ phận công bố thông tin như là cách để hình thành văn hóa quan hệ với. .. về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Thông tư 01/1998/TT-UBCK hướng dẫn Nghị định 48/1998/-NĐ-CP, tổ chức phát hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải đáp ứng được các điều kiện sau: - Mức vốn điều lệ tối thiểu là 10 tỷ đồng Việt Nam - Hoạt động kinh doanh có lãi trong 2 năm liên tục gần nhất - Thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc) có kinh nghiệm quản lý kinh doanh. .. từ ngày kết thúc đợt phát hành - Trường hợp cổ phiếu phát hành có tổng giá trị theo mệnh giá vượt 10 tỷ đồng thì phải có tổ chức bảo lãnh phát hành Phần 4: Niêm yết chứng khoán Đảm bảo phẩm chất của chứng khoán đăng ký bán tại SGDCK Mục đính niêm yết chứng khoán Thiết lập mối quan hệ hợp đồng giữa SGD và công ty đăng ký phát hành CK Đảm bảo nguyên tắc công khai ,tính trung thực và an toàn cao của thị... thu, lợi nhuận, vị trí cạnh tranh, phương thức hoạt động, các hợp đồng nguyên liệu, có nguy cơ bị rò rỉ thông tin mật ra ngoài - Đội ngũ cán bộ quản lý công ty phải chịu trách nhiệm lớn hơn trước công chúng Những giải pháp -Hiện nay, pháp luật nước ta đã cho phép tiến hành niêm yết giao dịch chéo => điều kiện về mức vốn đối với hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng cần nâng lên tương ứng -... lãnh phát hành nên cần bổ sung thêm quy định về phương thức bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng Về việc hồ sơ chào bán chứng khoán: -LCK cần cân nhắc đến việc quy định tiêu chuẩn đối với tổ chức kiểm toán thực hiện kế toán, đưa ra các tiêu chí cụ thể để đánh giá nội dung hoạt động kiểm toán của tổ chức đó, đơn giản hóa hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng -Trong hồ sơ đăng ký chào bán ra. .. 2010 Trong đó có 16 công ty chứng khoán niêm yết lỗ hơn 2.200 tỷ đồng Những giải pháp -Triệt để thực hiện chương trình gắn cổ phần hóa với niêm yết, phát triển cung chứng khoán, tăng quy mô thị trường -Phát triển nhanh thị trường trái phiếu đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp - Hoàn thiện khung pháp lý đối với thị trường niêm yết Việt Nam TTCK Việt Nam , các văn bản pháp luật cũng được thường... trình niêm yết chứng khoán Bước 1: SGD thẩm định sơ bộ Bước 2: đệ trình bản thông cáo đăng ký lên cơ quan quản lý Bước 3: chào bán ra công chúng Bước 4: thẩm tra niêm yết chính thức Bước 5: khai trương niêm yết Phần 5: Liên hệ một doanh nghiệp thực tế CTCP Vicem bao bì Bút Sơn là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi Măng Việt Nam chuyên sản xuất vỏ bao xi măng các loại cung cấp cho công ty Xi... về chiều rộng và chiều sâu Hoạt động thanh tra,quản lý niêm yết còn nhiều bất cập Thứ hai, công tác thanh tra, xử lí vi phạm còn chung chung thiếu căn cứ pháp lý. Hình thức xử phạt chỉ dừng lại ở biện pháp nhắc nhở,phạt hành chính Tổng doanh thu và lợi nhuận của các CTCK niêm yết năm 2011 Tổng lợi nhuận năm 2011 của 26 công ty chứng khoán đang niêm yết là -1.408 tỷ đồng, giảm gần 3.200 tỷ so với năm... phát hành: 04/08/2016 -Ngày bắt đầu chào bán: 12/08/2016 -Ngày kết thúc chào bán: 09/09/2016 II Kết quả phát hành cổ phiếu: -Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 1.800.000 CP -Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 21.202.300.000 đồng Sự thay đổi về vốn điều lệ và số cổ phiếu của BBS Phần 6: Những bất cập và giải pháp Những bất cập và giải pháp phát hành chứng khoán Bất cập - Phát hành cổ phiếu ra công chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ PHÁT HÀNH RỘNG RÃI CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG VÀ NIÊN YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠO VIỆT NAM. LIÊN HỆ VỚI MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ., ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ PHÁT HÀNH RỘNG RÃI CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG VÀ NIÊN YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠO VIỆT NAM. LIÊN HỆ VỚI MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ., ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ PHÁT HÀNH RỘNG RÃI CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG VÀ NIÊN YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠO VIỆT NAM. LIÊN HỆ VỚI MỘT DOANH NGHIỆP CỤ THỂ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay