tự làm lấy việc của mình mẫu 2

14 229 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:48

       Đạo đức Tiết 5: Tự làm lấy việc Hoạt động (Bài tập 1): Thảo luận nhóm Hãy xử lí tình sau : Gặp toán khó, Đại loay hoay mà chưa giải Thấy vậy, An đưa giải sẵn cho bạn chép Nếu Đại, em làm ? Vì ? Bài tập Trong sống, có công việc người cần phải tự làm lấy việc GD KNS Đạo đức Tiết 5: Tự làm lấy việc Hoạt động 2: Làm tập Hãy điền từ tiến bộ, thân, cố gắng, làm phiền, dựa dẫm vào chỗ trống câu sau cho thích hợp : a) Tự làm lấy việc làm lấy công việc mà không vào người khác b) Tự làm lấy việc giúp em mau không người khác Đạo đức Tiết 5: Tự làm lấy việc Hoạt động 2: Làm tập Hãy điền từ tiến bộ, thân, cố gắng, làm phiền, dựa dẫm vào chỗ trống câu sau cho thích hợp : a) Tự làm lấy việc cố gắng làm lấy công việc thân mà không dựa dẫm vào người khác b) Tự làm lấy việc giúp em mau tiến không làm phiền người khác Trong học tập, lao động, sinh hoạt nhà, trường, lớp, em cần tự làm lấy công việc cách tự giác, tích cực Như vậy, em mau tiến người yêu quý Hoạt động (Bài tập 3): Xử lý tình Hãy bạn nhóm đóng vai để xử lí tình sau: Khi Việt cắt hoa cho trò chơi Hái hoa dân chủ tuần tới lớp Dũng đến Dũng bảo Việt : - Tôi khéo tay, bạn để làm thay cho Còn bạn giỏi toán làm tập giùm ! Nếu em Việt, em có đồng ý với đề nghị Dũng hay không ? Vì ? Đạo đức Tiết 5: Tự làm lấy việc Tự làm lấy công việc giúp em mau tiến Đạo đức Tiết 5: Tự làm lấy việc Tự làm lấy công việc giúp em mau tiến Gµ häc ch÷ Tuần đến lớp Cô dạy chữ o Gà trống thích chí Gáy vang ó ò Thương cô gà mái Đánh vần chẳng xong Lục đà lục đục Kiếm ổ rơm nằm Đến môn tập viết Mái mơ hớn hở Cục ta cục tác Nộp cho cô Quả trứng tròn vo Mới hay gà mái Luyện chữ đêm O tròn trứng Ai thèm [...]... Đạo đức Tiết 5: Tự làm lấy việc của mình Tự làm lấy công việc của mình giúp em mau tiến bộ hơn Gµ häc ch÷ Tuần nay đến lớp Cô dạy chữ o Gà trống thích chí Gáy vang ó ò Thương cô gà mái Đánh vần chẳng xong Lục đà lục đục Kiếm ổ rơm nằm Đến môn
- Xem thêm -

Xem thêm: tự làm lấy việc của mình mẫu 2 , tự làm lấy việc của mình mẫu 2 , tự làm lấy việc của mình mẫu 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay