tôn trọng khách nước ngoài

30 160 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:48

1 Câu 1: Vì phải đoàn kết với thiếu nhi quốc tế? Câu 2: Em nêu việc cần làm để thể tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế? O C: TễN TR NG KHCH N C NGOI o c: TễN TR NG KHCH N C NGOI Tho lun nhúm ụi: Cỏc bn nh mi tranh ang lm gỡ vi khỏch nc ngoi? Em thy nột mt, c ch ca cỏc bn nh tip xỳc vi ngi khỏch nc ngoi nh th no? Em hóy t tờn cho mi bc tranh 10 o c: TễN TR NG KHCH N C NGOI 16 17 18 19 1.Vic lm ca bn nh th hin tỡnh cm gỡ vi ngi khỏch nc ngoi? Theo em, ngi khỏch nc ngoi s ngh nh th no v cu Vit Nam? Em cú suy ngh gỡ v vic lm ca bn nh truyn? 20 21 22 23 - Tụn trng khỏch nc ngoi v sn sng giỳp h l th hin lũng mn khỏch, giỳp h cú thờm nhng hiu bit v quý trng ngi Vit Nam 24 25 26 Khụng nờn Nờn 27 Khi gp khách nớc Em ó gp khỏch ngoài,em x s nh nc ngoi cha? nào? 28 - Vn dng nhng hnh vi ú vo cuc sng - Su tm nhng mẩu chuyn, tranh núi v vic c x nim n vi ngi nc ngoi 29 30 [...]... Đạo đức: TÔN TR ỌNG KHÁCH N ƯỚC NGOÀI 16 17 18 19 1.Việc làm của bạn nhỏ thể hiện tình cảm gì với người khách nước ngoài? 2 Theo em, người khách nước ngoài sẽ nghĩ như thế nào về cậu bé Việt Nam? 3 Em có suy nghĩ gì về việc làm của bạn nhỏ trong truyện? 20 21 22 1 2 3 23 - Tôn trọng khách nước ngoài và sẵn sàng giúp đỡ họ là thể hiện lòng mến khách, giúp họ có thêm những hiểu biết và quý trọng con... họ có thêm những hiểu biết và quý trọng con người Việt Nam 24 25 26 Không nên Nên 27 Khi gặp kh¸ch níc Em đã gặp khách ngoµi,em xử sự nh nước ngoài chưa? thÕ nµo? 28 - Vận dụng những hành vi đó vào trong cuộc sống - Sưu tầm những mÈu chuyện, tranh nói về việc cư xử niềm nở với người nước ngoài 29 30
- Xem thêm -

Xem thêm: tôn trọng khách nước ngoài , tôn trọng khách nước ngoài , tôn trọng khách nước ngoài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay