tỉnh thành phố

12 135 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:46

Tự nhiên xã hội Tỉnh (thành phố) nơi bạn sống tỉnh thành phố có quan: hành chính, văn hoá, giáo dục, y tế Các quan: hành chính, văn hoá, giáo dục, y tế tỉnh có nhiệm vụ gì? Điều hành công việc Phục vụ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân Điều hành công việc, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần sức khoẻ nhân dân Tự nhiên xã hội Tỉnh (thành phố) nơi bạn sống tỉnh thành phố có quan: hành chính, văn hoá, giáo dục, y tế để điều hành công việc, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần sức khoẻ nhân dân Tự nhiên xã hội Tỉnh (thành phố) nơi bạn sống Tự nhiên xã hội Tỉnh (thành phố) nơi bạn sống Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Hà Nội Công viên Hồ Tây Tự nhiên xã hội Tỉnh (thành phố) nơi bạn sống Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
- Xem thêm -

Xem thêm: tỉnh thành phố , tỉnh thành phố , tỉnh thành phố

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay