phân tích mối quan hệ họ hàng

7 151 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:45

Hoạt động 1: Phân tích mối quan hệ họ hàng Trong hình vẽ có người? Đó ai? Ông bà Quang có người con? Đó ai? • Ai dâu rể ông bà? • Ai cháu nội, cháu ngoại ông bà? «ng MÑ cña Quang vµ Thñy X Quang bè cña Quang vµ Thñy Thñy X bµ MÑ cña H­¬ng vµ Hoµng H­¬ng Bè cña H­¬ng vµ Hoµng X Hoàng Gia đình có hệ? Thế hệ thứ có ai? Ông bà nội sinh người con? Đó ai? Ông bà có người dâu, người rể? Đó ai? Bố mẹ Quang sinh người con? Đó ai? Bố mẹ Hồng sinh người ai? Trang Hiền Bố Trang Mẹ Trang Hà Lý Thảo Bố Hiền Mẹ Hà Ông Lan Bố Dương Bà Bố Thảo Dương Mẹ Dương Mẹ Lý Bố Lý Bố Mai Mẹ Thảo Mẹ Hiền Ông Bà Bố Hà Mai Bà Mẹ Mai Ông Ông Bố Lan Mẹ Lan Bà ¤ng X MÑ X Bè HiÒn HiÒn Trang Ông e5 MÑ X Bè Trang Trang Bµ HiÒn X Bà ¤ng X Bà Mẹ Hà XBố Hà Mẹ LýXBố Lý Hà Lý Ông X Bà Mẹ X Bố Thao ̉ Thảo Mẹ X Bố Mai Mai Mẹ X Bố Dương Dương Mẹ X Bố Lan Lan Thảo Mai Dương Lan
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích mối quan hệ họ hàng , phân tích mối quan hệ họ hàng , phân tích mối quan hệ họ hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay