luyện tập chung trang 132

8 157 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:44

KiÓm tra bµi cò §Æt tÝnh råi tÝnh: 60 - 30 70 - 50 80 - 40 20 40 - 10 90 - 50 90 - 40 90 Sè ? -2 0 - -20 + §óng ghi đ, sai ghi s a) 60cm – 10cm = 50 s b) 60cm – 10cm = 50cm đ c) 60cm – 10cm = 40cm s Nhµ Lan cã 20 c¸i b¸t, mÑ mua thªm chôc c¸i n÷a Hái nhµ Lan cã tÊt c¶ bao nhiªu c¸i b¸t ? Tãm t¾t: Cã Thªm : 20 c¸i b¸t : chôc c¸i b¸t Cã tÊt c¶ : c¸i b¸t ? Bài giải: 1chục bát = 10 bát ……………………………………… ………………………… ……………………… Ai nhanh- Ai đúng? + _ ? 50 …10 = 40 30 …20 = 50 + 40 …20 = 20 - 30 = 50 70 …10 … +
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện tập chung trang 132 , luyện tập chung trang 132 , luyện tập chung trang 132

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay