hoạt động thần kinh tiếp theo

16 148 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:43

M«n: Tù nhiªn vµ x· héi Líp Câu hỏi thảo luận: Câu 1: Khi bất ngờ giẫm phải đinh, Nam có phản ứng nào? Câu 2: Cơ quan điều khiển phản ứng phản ứng đó? Câu 3: Sau Nam làm gì? Câu 4: Cơ quan điềâu khiển hành động đó? Câu 1: Khi bất ngờ giẫm phải đinh,Nam có phản ứng nào? (Bất ngờ đạp phải đinh, Nam co chân lên) Câu 2: Cơ quan điều khiển phản ứng đó? (Tủy sống điều khiển phản ứng đó) Câu 3: Sau Nam làm gì? ( Sau Nam rút đinh vứt vào thùng rác để người khác không giẫm phải) Câu 4: Cơ quan điềâu khiển hành động đó? (Não điều khiển hành động Nam làm) Não có vai trò thể? ( Não giữ vai trò quan trọng điều khiển hoạt động, suy nghó thể) Tủy sống Não Điều khiển Điều khiển Phản xạ Toàn hoạt động, suy nghó Khi viết tả phận thể phải làm việc? + Khi viết tả, tai phải nghe, mắt phải nhìn, tay phải viết Bộ phận quan thần kinh điều khiển tai, mắt, tay, phối hợp lúc? + Não điều khiển, phối hợp hoạt động thể giúp học ghi nhớ Các em tìm vài ví dụ cho thấy não điều khiển, phối hợp hoạt động thể? Kết luận: Bộ não quan trọng, phối hợp, điều khiển hoạt động thể , giúp ta học ghi nhớ Trò chơi: Thử trí thơng minh Chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh kháe Chóc c¸c em ch¨m ngoan, häc giái
- Xem thêm -

Xem thêm: hoạt động thần kinh tiếp theo , hoạt động thần kinh tiếp theo , hoạt động thần kinh tiếp theo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay