hoạt động nông nghiệp

9 134 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:43

T nhiờn v Xó hi Tho lun nhúm Trng by tranh, nh : Gii thiu cỏc hot ng tranh v cho bit ớch li ca cỏc hot ng ú Rng Xuõn Lng - Yờn Th Trng rng Thu hoch vi Hỏi chố Nuụi cỏ Gt lỳa T nhiờn v xó hi Hot ng nụng nghip Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản, trồng rừng, đư ợc gọi hoạt động nông nghiệp Hoạt động nông nghiệp cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi sống người tăng thu nhập gia đình TRềCHI CHI TRề May May mn mn Nu Nu cho cho bn bn mt mt iu iu c, c, bn bn s s c c iu iu gỡ gỡ cho cho b b con nụng nụng dõn dõn ?? I TRNG TRT: I CHN NUễI : Con s may mn K K 33 hot hot ng ng nụng nụng nghip nghip m m em em bit? bit? Bn Bn hóy hóy c c mt mt cõu cõu th th núi núi v v mt mt hot hot ng ng nụng nụng nghip nghip Ho Hot t ng ng no no l l hot hot May May mn mn ng ng nụng nụng nghip? nghip? a a Chn Chn nuụi nuụi b b Khai Khai thỏc thỏc than than c c Trng Trng trt trt d d Bỏn Bỏn hng hng
- Xem thêm -

Xem thêm: hoạt động nông nghiệp , hoạt động nông nghiệp , hoạt động nông nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay