động vật

40 166 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:43

www.themegallery.com Tự Tựnhiên nhiênvà vàxã xãhội hội Bi c : Nêu Nêuvà vàchỉ chỉtên têncác cácbộ bộphận phận củaquả quảdưới dướiđây www.themegallery.com www.themegallery.com Tự Tựnhiên nhiênvà vàxã xãhội hội Bi Bi 49: 49: ng ng vvtt www.themegallery.com Quan sỏt, nhn xột v cỏc b phn ca c th ng vt: 10 www.themegallery.com u Mỡnh Chõn Hu cao c www.themegallery.com u Mỡnh Chõn Con bũ www.themegallery.com u Cỏnh Mỡnh Chõn Con ong mt www.themegallery.com u uụi Mỡnh võy www.themegallery.com Thứ Thứba bangày ngày26 26tháng tháng22năm năm2013 2013 Tự Tựnhiên nhiênvà vàxã xãhội hội Bi Bi 49: 49: ng ng vvtt Quan sỏt, tho lun: *Em cú nhn xột gỡ v hỡnh dng, kớch thc ca cỏc vt? *Chn mt s vt cú hỡnh, nờu nhng im ging v khỏc v hỡnh dng, kớch thc v cu to ngoi ca chỳng www.themegallery.com Nan sn bn ụng võt hoang da www.themegallery.com Nan sn bn ụng võt hoang da www.themegallery.com Nan sn bn ụng võt hoang da www.themegallery.com Nan sn bn ụng võt hoang da www.themegallery.com Cac loai ụng võt quy hiờm co nguy c tuyờt chung Linh trng mt o www.themegallery.com Cac loai ụng võt quy hiờm co nguy c tuyờt chung Ki nhụng lun www.themegallery.com Cac loai ụng võt quy hiờm co nguy c tuyờt chung Rua ti hon www.themegallery.com Cac loai ụng võt quy hiờm co nguy c tuyờt chung Coc nhiờu mau Pờ-ru www.themegallery.com Cac loai ụng võt quy hiờm co nguy c tuyờt chung Ky lõn A-rõp www.themegallery.com Tự Tựnhiên nhiênvà vàxã xãhội hội Bi Bi 49: 49: ng ng vvtt Trong t nhiờn cú rt nhiu loài ng vt Chỳng cú hỡnh dng, lnkhỏc C th chỳng thng gm phn: u, mỡnh v c quan di chuyn www.themegallery.com bn gỡ? Ai nhanh hn? www.themegallery.com Tụi cú cỏi vũi di, Hai tai to phe phy, Thng sng rng bn tụi l ai? www.themegallery.com Tụi cú hai mt li, Cp chõn sau to kho, Ln ngp ao h V nhy xa trờn cn bn tụi l ai? www.themegallery.com Hai chõn tụi cú mng ăn no ri trng Bi li ao h bn tụi l ai? www.themegallery.com www.themegallery.com
- Xem thêm -

Xem thêm: động vật , động vật , động vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay