các thế hệ trong một gia đình

8 129 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:41

Tự nhiên Xã hội Thảo luận nhóm đôi : Gia đình bạn có chung sống? Ai người nhiều tuổi ? Ai người tuổi ? T nhiờn v Xó hi Tự nhiên Xã hội : Tự nhiên Xã hội : Các hệ gia đình ??? Đố bạn : Gia đình Long có thuộc lớp người nhiều tuổi ? Những thuộc lớp người tuổi ? Gia đình Phương có thuộc lớp người nhiều tuổi ? Những thuộc lớp người tuổi ? Tự nhiên Xã hội : Tự nhiên Xã hội : Các hệ gia đình Mỗi gia đình thường có lớp người lứa tuổi khác chung sống Đó hệ khác Tự nhiên Xã hội : Các hệ gia đình Hãy kể kỷ niệm ấn tượng gia đình em ?
- Xem thêm -

Xem thêm: các thế hệ trong một gia đình , các thế hệ trong một gia đình , các thế hệ trong một gia đình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay