an toàn đi xe đạp

42 158 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:39

Kiểm tra cũ Nêu khác biệt phong cảnh, nhà cửa nông thôn thành thị Kể tên nghề nghiệp mà người dân làng quê đô thị thường làm Hoạt động 1: Quan sát tranh theo nhóm Chia nhóm 5, quan sát tranh sau trả lời câu hỏi: -Trong hình, sai luật giao thông? - Vì sao?
- Xem thêm -

Xem thêm: an toàn đi xe đạp , an toàn đi xe đạp , an toàn đi xe đạp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay