IUH BAO CAO HUI QUAN DIEM TOAN DIEN VA VAN DUNG CNH HDH

15 156 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:39

TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH Phần mở đầu Nớc ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa t bối cảnh toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế, nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bối cảnh có điểm khác so với trớc Trớc năm 1986, nhận thức vận dụng sai lầm lý luận chủ nghĩa Mác Lênin vào công xây dựng chủ nghĩa xã hội dẫn đến thất bại to lớn nh sụp đổ hệ thống nớc XHCN Liên xô nớc Đông Âu, Việt nam nhận thức vận dụng sai lầm dẫn đến tụt hậu kinh tế khủng hoảng trị Trong khẳng định tính toàn diện, phạm vi bao quát tất mặt, lĩnh vực trình đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng đồng thời coi đổi t lý luận, t trị chủ nghĩa xã hội khâu đột phá; nhấn mạnh cần thiết phải đổi lĩnh vực kinh tế lẫn lĩnh vực trị, Đảng ta xem đổi kinh tế trọng tâm Thực tiễn 10 năm đổi mớỉ nớc ta mang lại nhiều chứng xác nhận tính đắn quan điểm nêu Đại hội đại biểu lần thứ VIII đảng khẳng địnhxét tổng thể, Đảng ta bắt đầu công đổi từ đổi t trị việc hoạch định đờng lối chinhs sách đối nội đối ngoại Không có đổi đổi khác Nhằm góp phần nhận thức đắn nhiệm vụ xây dựng CNXH thời kỳ độ lên CNXH, lựa chọn đề tài "Quan điểm toàn diện vận dụng vào nghiệp xây dựng CNXH Việt nam nay" Đề tài tập trung nghiên cứu Quá trình xây dựng CNXH Việt nam từ trớc sau đổi đến nay, số kiến nghị vận dụng quan điểm toàn diện chủ nghĩa Mác-Lênin vào nghiệp xây dựng CNXH Việt nam Đề tài đợc nghiên cứu dựa sở nguyên lý phơng pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, giới quan vật biện chứng, vào số quan điểm đờng lối, sách Đảng Nhà nớc từ sau Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI Kết cấu đề tài, lời nói đầu kết luận gồm hai chơng Chơng 1: Lý luận chung quan điểm toàn diện Chơng 2: Vận dụng quan điểm toàn diện vào nghiệp xây dựng CNXH Việt nam Do điều kiện thời gian nh trình độ am hiểu vấn đề hạn chế, nên không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận đợc ý kiến đánh giá thầy cô giáo bạn để đề tài đợc hoàn thiện Chơng1 Lý luận chung quan điểm toàn diện 1.1- Nguyên lý mối liên hệ phổ biến Theo quan điểm siêu hình, vật tợng tồn cách tách rời nhau, bên cạnh kia, chúng phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau, mối liên hệ có liên hệ hời hợt, bề mang tính ngẫu nhiên Một số ngời theo quan điểm siêu hình thừa nhận liên hệ tính đa dạng nhng laị phủ nhận khả chuyển hoá lẫn hình thức liên hệ khác Ngợc lại, quan điểm biện chứng cho giới tồn nh chỉnh thể thống Các vật tợng trình cấu thành giới vừa tách biệt nhau, vừa có liên hệ qua lại, thâm nhập chuyển hoá lẫn Về nhân tố quy định liên hệ vật, tợng giới, chủ nghĩa tâm cho sở liên hệ, tác động qua lại vật tợng lực lợng siêu tự nhiên hay ý thức, cảm giác ngời Xuất phát từ quan điểm tâm chủ quan, Béccơli coi sở liên hệ vật, tợng cảm giác Đứng quan điểm tâm khách quan, Hêghen lại cho sở liên hệ qua lại vật, tợng ý niệm tuyệt đối Quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định sở liên hệ qua lại vật tợng tính thống vật chất giới Theo quan điểm này, vật tợng giới dù có đa dạng, khác nh chúng dạng tồn khác giới giới vật chất Ngay ý thức, t tởng ngời vốn phi vật chất thuộc tính dạng vật chất có tổ chức cao óc ngời, nội dung chúng kết phản ánh trình vật chất khách quan Quan điểm vật biện chứng không khẳng định tính khách quan, tính phổ biến liên hệ vật tợng, trình, mà nêu rõ tính đa dạng liên hệ qua lại: có mối liên hệ bên mối liên hệ bên ngoài, có mối liên hệ chung bao quát toàn giới mối liên hệ bao quát số lĩnh vực số lĩnh vực riêng biệt giới, có mối liên hệ trực tiếp, có mối liên hệ gián tiếp mà tác động qua lại đợc thể thông qua hay số khâu trung gian, có mối liên hệ chất, có mối liên hệ tất nhiên liên hệ ngẫu nhiên, có mối liên hệ vật khác mối liên hệ mặt khác vật Sự vật, tợng vận động, phát triển qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, giai đoạn có mối liên hệ với nhau, tạo thành lịch sử phát triển thực vật trình tơng ứng Tính đa dạng liên hệ tính đa dạng tồn tại, vận động phát triển vận động phát triển vật tợng Mối liên hệ bên mối liên hệ qua lại, tác động lẫn phận, yếu tố, thuộc tính, mặt khác vật, giữ vai trò định tồn tại, vận động phát triển vật Mối liên hệ bên mối liên hệ vật, tợng khác nhau, nói chung ý nghĩa định, Hơn nữa, thờng phải thông qua mối liên hệ bên mà phát huy tác dụng vận động phát triển vật Tuy nhiên, nói nh nghĩa phủ nhận hoàn toàn vai trò mối liên hệ bên vận động phát triển vật, tợng Mối liên hệ bên quan trọng, giữ vai trò định Mối liên hệ chất không chất, mối liên hệ tất yếu ngẫu nhiên có tính chất tơng tự nh nói Ngoài chúng có nét đặc thù Chẳng hạn nh, ngẫu nhiên xem xét quan hệ lại tất nhiên xem xét mối liên hệ khác, ngẫu nhiên lại hình thức biểu bên tất yếu, tợng hình thức biểu nhiều đầy đủ chất Đó hình thức đặc thù biểu mối liên hệ tơng ứng Nh vậy, quan điểm vật biện chứng liên hệ đòi hỏi phải thừa nhận tính tơng đối phân loại mối liên hệ Các loại liên hệ khác chuyển hoá lẫn Sự chuyển hoá nh diễn thay đổi phạm vi bao quát xem xét, kết vận động khách quan vật tợng Trong tính đa dạng hình thức loại liên hệ tồn tự nhiên, xã hội t ngời, phép biện chứng vật, tập trung nghiên cứu loại liên hệ chung, mang tính chất phỏ biến Những hình thức kiểu liên hệ riêng biệt phận khác giới đôí tợng nghiên cứu ngành khoa học khác 1.2 - Quan điểm toàn diện triết học Mác- Lênin Từ việc nghiên cứu nguyên lý mối liên hệ phổ biến vật tợng, triết học Mác - Lênin rút quan điểm toàn diện nhận thức Với t cách nguyên tắc phơng pháp luận việc nhận thức vật tợng, quan điểm toàn diện đòi hỏi để có đợc nhận thức đắn vật tợng Một mặt, phải xem xét mối liên hệ qua lại phận, yếu tố, thuộc tính khác vật, tợng đó, mặt khác phải xem xét mối liên hệ với với vật khác (kể trực tiếp gián tiếp) đề cập đến hai nội dung này, V.I Lênin viết "muốn thực hiểu đợc vật, cần phải nhìn bao quát nghiên cứu tất mặt, mối liên hệ trực tiếp gián tiếp vật đó" Hơn nữa, quan điểm toàn diện đòi hỏi, để nhận thức đợc vật, cần phải xem xét mối liên hệ với nhu cầu thực tiễn ngời ứng với ngời, thời đại hoàn cảnh lịch sử định, ngời phản ánh đợc số lợng hữu hạn mối liên hệ Bởi vậy, tri thức đạt đợc vật tơng đối, không đầy đủ không trọn vẹn Có ý thức đợc điều tránh đợc việc tuyệt đối hoá tri thức có vật tránh xem chân lý bất biến, tuyệt đối bổ sung, phát triển Để nhận thức đợc vật , cần phải nghiên cứu tất mối liên hệ, "cần thiết phải xem xét tất mặt để đè phòng cho khỏi phạm sai lầm cứng nhắc." Quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện không chỗ ý đến nhiều mặt, nhiều mối liên hệ Việc ý tới nhiều mặt, nhiều mối liên hệ phiến diện đánh giá ngang nhaunhững thuộc tính, quy định khác của vật đợc thể mối liên hệ khác Quan điểm toàn diện chân thực đòi hỏi phải từ tri thức nhiều mặt, nhiều mối liên hệ vật đến chỗ khái quát để rút chất chi phối tồn phát triển vật hay tợng Nh vậy, quan điểm toàn diện không đồng với cách xem xét dàn trải, liệt kê tính quy định khác vật, tợng Nó đòi hỏi phải làm bật bản, quan trọng vật tợng Có thể kết luận, trình hình thành quan điểm toàn diện đắn với t cách nguyên tắc phơng pháp luận để nhận thức vật phải trải qua giai đoạn từ ý niệm ban đầu toàn thể để để nhận thức mặt, mối liên hệ vật đến nhận thức nhiều mặt, nhiều mối liên hệ vật cuối cùng, khái quát tri thức phong phú để rút tri thức chất vật Quan điểm toàn diện vừa khác chủ nghĩa chiết trung vừa khác thuật nguỵ biện Chủ nghĩa chiết trung tỏ ý tới nhiều mặt khác nhng lại kết hợp cách vô nguyên tắc khác thành hình ảnh không vật Chủ nghĩa chiết trung rút mặt chất, mối liên hệ nên rơi vào chỗ cào mặt, kết hợp cách vô nguyên tắc mối liên hệ khác nhau, hoàn toàn bất lực cần phải có sách đắn Thuật nguỵ biện ý đến mặt , mối liên hệ khác vật nhng lại đa không thành bản, không chất thành chất Cả chủ nghĩa chiết trung thuật nguỵ biện biểu khác phơng pháp luận sai lầm việc xem xét vật, tợng Chơng Vận dụng Quan điểm toàn diện vào nghiệp xây dựng CNXH nớc ta 2.1-Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ TBCN Việt nam tất yếu lịch sử Nớc ta độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN tất yếu lịch sử vì: - Toàn giới bớc vào thời đại độ từ CNTB lên CNXH Thực tiễn khẳng định CNTB chế độ xã hội lỗi thời mặt lịch sử, sớm hay muộn phải đợc thay hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu chủ nghĩa xã hội Cho dù nay, với cố gắng để thích nghi với tình hình mới, CNTB giới có thành tựu phát triển nhng không vợt khỏi mâu thuẫn nó, mâu thuẫn không dịu mà ngày phát triển gay gắt sâu sắc CNTB tơng lai loài ngời Quá trình cải biến xã hội cũ, xây dựng xã hội mới- xã hội chủ nghĩa trình cải lơng, ý chí mà trình cách mạng sôi động trải qua nhiều giai đoạn phát triển khách quan phù hợp với quy luật lịch sử Chủ nghĩa xã hội khoa học, tự do, dân chủ nhân đạo mà nhân dân ta loài ngời tiến vơn tới đại diện cho giá trị tiến nhân loại, đại diện lợi ích ngời lao động, hình thái xã hội cao CNTB Quá trình cách mạng nghiệp cao giải phóng ngời, nghiệp phát triển tự toàn diện ngời, tiến chung loài ngời Đi theo dòng chảy thời đại tức theo quy luật phát triển tự nhiên lịch sử -Cách mạng Việt nam phát triển theo đờng độc lập dan tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội Tính tất yếu lịch sử xuất từ năm 20 kỷ XX Nhờ đờng ấy, nhân dân ta làm cách mạng tháng Tám thành công, tiến hành thắng lợi hai kháng chiến hoàn thành nghiệp giải phóng dân tộc Ngày nay, có lên CNXH giữ vững đợc độc lập dân tộc, tự cho dân tộc, thực đựoc mục tiêu làm cho ngời đợc ấm no, tự hạnh phúc Sự lựa chọn đờng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội nhân dân ta nh lựa chọn cuả lịch sử dân tộc lại vừa phù hợp với xu thời đại Điều thể độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN nớc ta tất yếu lịch sử Chủ nghĩa xã hội Việt nam, theo cách nói tóm tắt mộc mạc Chủ tịch Hồ Chí Minh là; trớc hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạnbần cùng,làm cho ngời có công ăn việc làm, đợc ấm no sống đời hạnh phúc Quán triệt t tởng đócủa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cơng lĩnh xây dựng đất nớc thời kỳ độ lên CNXH, Đảng ta khẳng định: xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng xã hội: -Do nhân dân lao động làm chủ -Có kinh tế phát triển cao dựa lực lợng sản xuất đại chế đọ công hữu t liệu sản xuất chủ yếu -Có văn hoá tiên tiến đạm đà sắc dân tộc -Con ngời đợc giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo lực, hởng theo lao động, có sống ấm no, tự do, hành phúc, có điều kiện phát triển cá nhân -Các dân tộc nớc bình đẳng, đoàn kết giúp đỡ lẫn tiến -Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân tất nớc giới Mục tiêu CNXH nớc ta là: xây dựng xã hội dân giàu, nớc mạnh, xã hội công dân chủ văn minh 2.2- Vận dụng quan điểm toàn diện vào nghiệp xây dựng CNXH Việt nam Để đảm bảo có đợc nhận thức đắn vấn đề, phải xem xét vấn đề theo quan điểm toàn diện Điều có nghĩa phải xem xét vật, tợng mối liên hệ tác động qua lại phận, yếu tố, thuộc tính khác vật, tợng nh mối liên hệ qua lại vật vật khác mối liên hệ với nhu cầu thực tiễn ngời Với mục đích có đợc nhận thức đắn, từ đề chủ trơng, sách nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi nghiệp cao xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt nam cuả nhân dân ta trình xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có nhìn toàn diện nhân tố cuẩ lực lợng sản xuất nh nhân tố quan hệ sản xuất mối quan hệ qua lại với cách biện chứng, không xem nhẹ hay bỏ qua nhân tố nào, có nh chủ trơng, sách đa góp phần vào thành công công xây dựng chủ nghĩa xã hội 2.2.1 Đánh giá thành tựu hạn chế CNXH thời gian qua Thực tiễn cho thấy, CNXH trình hình thành phát triển đạt đợc thành tựu nhiều mặt có ý nghĩa lịch sử to lớn nh: Một là: Đã xây dựng hệ thống giá trị riêng mình, phát triển lực lợng sản xuất, xoá bỏ chế độ ngời bóc lột ngời, 10 thực chế độ phúc lợi xã hội giáo dục văn hoá quốc tế cho toàn dân Hai là: Cứu loài ngời khỏi thảm hoạ phát xít, chỗ dựa cho phong trào hoà bình cách mạng giới, đẩy lùi nguy chiến tranh hạt nhân, góp phần quan trọng vào nghiệp đấu tranh hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Bên cạnh thành tựu đạt đợc, sai lầm thiếu sót Đó vận dụng không đắn, thiếu sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn sống, nh việc chậm tổng kết học từ thực tiễn xây dựng CNXH để bổ sung phát triển đờng lối, sách phát triển lý luận; Nh vội vã xó bỏ thành phần kinh tế hàng hoá, thực công nghiệp hoá mà không tính đến hiệu công trình đợc xây dựng, coi nhẹ phủ nhận cuọc đấu tranh giai cấp, thiết chế dân chủ nặng hình thức, cha đảm bảo nhân dân lao động thực làm chủ mặt đời sống xã hội; thực sách bao cấp tràn lan, chậm trễ cách mạng khoa học công nghệ đại; coi nhẹ công tác xây dựng đảng đấu tranh chống chủ nghĩa hội.v v Những khuyết tật mang tính giáo điều, chủ quan ý chí, quan liêu xa rời quần chúng nói làm cho tính u việt CNXH lâm vào khủng hoảng toàn diện Nguyên nhân khuyết tật bao gồm nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân xa rời hệ t tởng chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng không đắn sáng tạo chủ nghĩa MácLênin, có nguyên lý mối liên hệ phổ biến, quan điểm toàn diện chủ nghĩa Mác-Lênin Không xem xét việc mối liên hệ với việc khác, nhấn mạnh coi nhiệm vụ mà xa rời chí phủ nhận mục tiêu khác.v.v 11 2.2.2 Vận dụng quan điểm toàn diện vào nghiệp xây dựng CNXH nớc ta giai đoạn Đi lên CNXH đờng tất yếu nớc ta Chúng ta phê phán khuyết tật, sai lầm trình xây dựng CNXH nhng không quan niệm lệch lạc khuyết tật thân chế độ, coi khuyết điểm tất cả, phủ định thành tựu, từ dao động mục tiêu đờng lên CNXH Đổi thay đổi mục tiêu CNXH, mà làm cho mục tiêu đợc thực có kết quan niệm đắn CNXH, hình thức, bớc biện pháp thích hợp Điều cốt yếu để công đổi giữ đợc định hớng CNXH đến thành cônglà trình đổi mới, Đảng phải kiên trì vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin đảng phải tự đổi chỉnh đốn, không ngừng nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đổi toàn diện, đồng triệt để nhng phải có bớc đi, hình thức cách làm thích hợp Thực tiễn cho thấy đổi cách mạng sâu sắc tất lĩnh vực đời sống xã hội Trên lĩnh vực, nội dung đổi bao gồm nhiều mặt; từ đổi quan niệm đến đổi chế, sách, tổ chức cán bộ, phong cách lề lối làm việc Nếu đổi lĩnh vực khâu công đổi đạt kết mong muốn Đồng thời bớc đilại phải xác định khâu then chốt để tập trung sức giải làm sở đổi khâu khác lĩnh vực khác Về quan hệ đổi kinh tế đổi trị Kinh tế trị hai mặ cốt lõi mối quan hệ sở hạ tầng kiến trúc thợng tầng Trong mối quan hệ kinh tế trị kinh tế giữ vai trò định trị, 12 Kinh tế nội dung vật chất trị, trị biểu tập trung kinh tế Cơ sở kinh tế với tính cách kết cấu thực sản sinh hệ thống trị tơng ứng với quy định hệ thống Nói cách khác, tính chất xã hội, giai cấp trị phản ánh tính chất xã hội gia cấp sở hạ tầng Từ dẫn đến ự biến đổi kinh tế lẫn trị Sự tác động trị đói với kinh tế: Chính trị đợc biểu tập trung nhà nớc, có sức mạnh vật chất tơng ứng Nhà nớc có tác dụng định lực thực hoá tất yếu kinh tế Ănghen nói" Bạo lực ( quyền lực nhà nớc) lực lợng kinh tế" Trong công đổi nớc ta nay, chủ chơng tiến hành đổi đồng phải kết hợp từ đầu, đổi kinh tế với đổi trị mặt khác đời sống xã hội Trong đó, đổi kinh tế trọng tâm, đổi trị thúc đẩy đổi kinh tế Đổi kinh tế đổi lĩnh vực CSHT, đổi cấu kinh tế, đổi chế quản lý, phơng thức phân phối, quy trình công nghệnhằm làm cho kinh tế nớc ta phát triển hoà nhập với trình độ phát triển kinh tế giới Đổi kinh tế tiền đề cho đổi trị, tạo tảng vật chất cho ổn định trị xã hội, làm nảy sinh nhu cầu đổi hệ thống trị, làm cho động trở thành động lực thực sự phát triển kinh tế Đổi trị phải xuất phát từ yêu cầu đổi kinh tế, phải phù hợp với đổi kinh tế Đổi trị đổi phận quan trọng KTTT, đổi trị thể đổi tổ chức, đổi máy, phân cấp lãnh đạo Đảng, dân chủ hoá trớc hết từ Đảng 13 Đổi trị, tạo điều kiện cho đổi kinh tế Khi đờng lối trị, thiết chế trị đợc đổi phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế trị trở thành định hớng cho phát triển kinh tế Đồng thời tạo môi trờng phát triển an ninh trật tự để phát triển kinh tế trị đóng vai trò can thiệp điều tiết, khắc phục mặt trái đổi kinh tế đa đến Một đặc trng CNXH kinh tế nhiều thành phần, trớc nhận thức sai lầm xó bỏ thành phần kinh tế, lại thành phần kinh tế kinh tế nhà nớc kinh tế tập thể, phải chủ trơng phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phải đôi với vai trò tăng cờng quản lý nhà nớc kinh tế-xã hội Trớc đại hội VI, nóng vội loạt xây dựng QHSX thành phần dựa sở công hữu XHCN t liệu sản xuất, làm nh đẩy QHSX xa so với trình độ phát triển LLSX tạo mâu thuẫn bên LLSX thấp với bên QHSX đợc xã hội hoá giả tạo, dẫn đến kìm hãm phát triển LLSX làm cho đất nớc lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội Từ đại hội VI đến nay, khắc phục sai lầm trên, thực xây dung kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, xuất phát từ tính chất trình độ LLSX nớc ta đa dạng, không đồng cha cao Thực tiễn 15 năm đổi khẳng định chủ chơng xây dung kinh tế nhiều thành phần phù họp với phát triển LLSX nớc ta Nó thực giải phóng, phát triển, khơi dây tiềm sản xuất, khơi dậy lực sáng tạo chủ động chủ thể lao động sản xuất, đa nớc ta khỏi thời kỳ khủng hoảng kinh tế xã hội Việc xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có nghĩa chấp nhận đa dạng hoá hình thức sở hữu để phát triển kinh tế nớc nhà 14 Kết luận Nớc ta độ lên CNXH từ xuất phát điểm thấp; kinh tế chủ yếu sản xuất nhỏ, tự cấzp tự túc, tình trạng phổ biến tái sản xuất giản đơn, lực lợng sản xuất lạc hậu, suất lao động thấp, quan hệ sản xuất yếu Để xây dựng thành công CNXH, đảm bảo mục tiêu dân giàu nớc mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh, đòi hỏi phải có chủ trơng đổi toàn diện mặt đời sống xã hội, phải kết hợp đổi kinh tế với đổi trị Phát triển kinh tế nhiều thành phần, tạo điều kiện để thành phần kinh tế phát triển, có nh tạo nhiều cải vật chất tạo tiền đề cho đời phát triển CNXH 15 [...]... trung sức giải quyết làm cơ sở đổi mới các khâu khác và lĩnh vực khác Về quan hệ đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị Kinh tế và chính trị là hai mặ cốt lõi của mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thợng tầng Trong mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị thì kinh tế giữ vai trò quyết định chính trị, vì 12 Kinh tế là nội dung vật chất của chính trị, còn chính trị là biểu hiện tập trung của kinh... phải tự đổi mới và chỉnh đốn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình Đổi mới toàn diện, đồng bộ và triệt để nhng phải có bớc đi, hình thức và cách làm thích hợp Thực tiễn cho thấy đổi mới là cuộc cách mạng sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội Trên từng lĩnh vực, nội dung của đổi mới cũng bao gồm nhiều mặt; từ đổi mới quan niệm đến đổi mới cơ chế, chính sách, tổ... sống xã hội; thực hiện chính sách bao cấp tràn lan, chậm trễ trong cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại; coi nhẹ công tác xây dựng đảng và đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội.v v Những khuyết tật mang tính giáo điều, chủ quan duy ý chí, quan liêu xa rời quần chúng nói trên đã làm cho tính u việt của CNXH lâm vào khủng hoảng toàn diện Nguyên nhân của những khuyết tật trên bao gồm nhiều nguyên nhân mà một... tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội Từ đại hội VI đến nay, khắc phục sai lầm trên, chúng ta thực hiện xây dung nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, xuất phát từ tính chất và trình độ của LLSX nớc ta là đa dạng, không đồng đều và cha cao Thực tiễn 15 năm đổi mới đã khẳng định chủ chơng xây dung nền kinh tế nhiều thành phần là phù họp với phát triển LLSX ở nớc ta Nó đã thực sự giải phóng, phát triển,... những khuyết tật, sai lầm trong quá trình xây dựng CNXH nhng không quan niệm những lệch lạc đó là khuyết tật của bản thân chế độ, coi khuyết điểm là tất cả, phủ định thành tựu, từ đó dao động về mục tiêu và con đờng đi lên CNXH Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu CNXH, mà là làm cho mục tiêu ấy đợc thực hiện có kết quả bằng những quan niệm đúng đắn về CNXH, bằng những hình thức, bớc đi và biện pháp... đóng vai trò can thiệp điều tiết, khắc phục những mặt trái do đổi mới kinh tế đa đến Một trong những đặc trng cơ bản của CNXH đó là nền kinh tế nhiều thành phần, trớc đây do nhận thức sai lầm chúng ta đã xó bỏ mọi thành phần kinh tế, chỉ còn 2 lại thành phần kinh tế là kinh tế nhà nớc và kinh tế tập thể, thì nay chúng ta phải chủ trơng phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phải đi đôi với vai... dụng không đúng đắn sáng tạo chủ nghĩa MácLênin, trong đó có nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, quan điểm toàn diện trong chủ nghĩa Mác-Lênin Không xem xét sự việc trong mối liên hệ với sự việc khác, quá nhấn mạnh coi trong nhiệm vụ này mà xa rời hoặc thậm chí là phủ nhận mục tiêu khác.v.v 11 2.2.2 Vận dụng quan điểm toàn diện vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở nớc ta trong giai đoạn hiện nay Đi lên CNXH... động và trở thành động lực thực sự của sự phát triển kinh tế Đổi mới chính trị phải xuất phát từ yêu cầu đổi mới kinh tế, phải phù hợp với đổi mới kinh tế Đổi mới chính trị chính là đổi mới ở bộ phận quan trọng của KTTT, đổi mới chính trị thể hiện ở đổi mới tổ chức, đổi mới bộ máy, phân cấp lãnh đạo của Đảng, dân chủ hoá trớc hết từ trong Đảng 13 Đổi mới chính trị, tạo điều kiện cho đổi mới kinh tế... xã hội và giáo dục văn hoá quốc tế cho toàn dân Hai là: Cứu loài ngời ra khỏi thảm hoạ phát xít, là chỗ dựa cho phong trào hoà bình và cách mạng thế giới, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh hạt nhân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội Bên cạnh những thành tựu đã đạt đợc, là những sai lầm và thiếu sót Đó là sự vận dụng không đúng đắn, thiếu sáng... biểu hiện tập trung của kinh tế Cơ sở kinh tế với tính cách là kết cấu hiện thực sản sinh ra hệ thống chính trị tơng ứng với quy định hệ thống đó Nói cách khác, tính chất xã hội, giai cấp của chính trị bao giờ cũng phản ánh tính chất xã hội và gia cấp của cơ sở hạ tầng Từ đó dẫn đến ự biến đổi căn bản của kinh tế lẫn chính trị Sự tác động của chính trị đói với kinh tế: Chính trị đợc biểu hiện tập trung
- Xem thêm -

Xem thêm: IUH BAO CAO HUI QUAN DIEM TOAN DIEN VA VAN DUNG CNH HDH, IUH BAO CAO HUI QUAN DIEM TOAN DIEN VA VAN DUNG CNH HDH, IUH BAO CAO HUI QUAN DIEM TOAN DIEN VA VAN DUNG CNH HDH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay