Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần công nghệ TTECH Việt Nam

67 232 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:27

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần công nghệ TTECH Việt Nam.Tên đề tài: “Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần công nghệ TTECH Việt NamMục tiêu nghiên cứu đề tài: Nhằm đưa ra các đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo cho công ty Cổ phần công nghệ TTECH Việt NamNội dung chính: Gồm có 4 chươngChương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài. Chương 1 nêu lên tính cấp thiết của đề tài, xác lập và tuyên bố trong đề tài, tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình năm trước, các mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu trong đề tài.Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp. Trong chương 2 trình bày lý thuyết liên quan đến nhân lực, quản trị nhân lực, đào tạo nhân lực, các nội dung nghiên cứu về đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo nhân lực tại doanh nghiệp.Chương 3: Phân tích thực trạng hiệu quả đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần công nghệ TTECH Việt Nam. Chương 3 tập trung phân tích thực trạng về đào tạo nhân lực dựa trên các số liệu thu thập được trong quá trình thực tập thực tế tại doanh nghiệp. Trên cơ sở đó tìm ra những mặt thành công và hạn chế, nguyên nhân của thành công và hạn chế đó.Chương 4: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần công nghệ TTECH Việt Nam. Nội dung chương 4 trình bày định hướng và mục tiêu nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực tại công ty, đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần công nghệ TTECH Việt Nam.  TÓM LƯỢC NGHIÊN CỨU Tên đề tài: “Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Nhằm đưa đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo cho công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam Nội dung chính: Gồm có chương Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài Chương nêu lên tính cấp thiết đề tài, xác lập tuyên bố đề tài, tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu công trình năm trước, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu phương pháp nghiên cứu đề tài Chương 2: Tóm lược số vấn đề lý luận đào tạo nhân lực doanh nghiệp Trong chương trình bày lý thuyết liên quan đến nhân lực, quản trị nhân lực, đào tạo nhân lực, nội dung nghiên cứu đào tạo nhân lực doanh nghiệp nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đào tạo nhân lực doanh nghiệp Chương 3: Phân tích thực trạng hiệu đào tạo nhân lực công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam Chương tập trung phân tích thực trạng đào tạo nhân lực dựa số liệu thu thập trình thực tập thực tế doanh nghiệp Trên sở tìm mặt thành công hạn chế, nguyên nhân thành công hạn chế Chương 4: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam Nội dung chương trình bày định hướng mục tiêu nâng cao hiệu đào tạo nhân lực công ty, đưa đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam 1 MỤC LỤC ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công ty cổ phần công nghệ TTECH Việt Nam TÓM LƯỢC NGHIÊN CỨU LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 1.2 1.3 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu công trình năm trước 1.4 Các mục tiêu nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp luận 1.6.2 Phương pháp cụ thể 1.6.2.1 Phương pháp thu thập liệu 1.6.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 1.7 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Một số khái niệm định nghĩa 2.1.1 Nhân lực 2.1.2 Quản trị nhân lực 2.1.3 Đào tạo nhân lực 2.2 Nội dung nghiên cứu đào tạo nhân lực doanh nghiệp 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực 2.2.1.1 Mục đích xác định nhu cầu đào tạo nhân lực 2.2.1.2 Căn xác định nhu cầu đào tạo nhân lực 2.2.1.3 Các phương pháp xác định nhu cầu đào tạo nhân lực doanh nghiệp 2.2.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực doanh nghiệp 2.2.2.1 Mục đích xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực 2 2.2.2.2 Xây dựng nội dung kế hoạch đào tạo nhân lực 2.2.3 Triển khai thực đào tạo nhân lực 2.2.3.1 Mục đích triển khai thực đào tạo nhân lực 2.2.3.2 Nội dung triển khai thực đào tạo nhân lực 2.2.4 Đánh giá kết đào tạo nhân lực 2.2.4.1 Mục đích đánh giá kết đào tạo nhân lực doanh nghiệp 2.2.4.2 Nội dung đánh giá kết đào tạo nhân lực doanh nghiệp 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đào tạo nhân lực doanh nghiệp 2.3.1 Đối thủ cạnh tranh 2.3.2 Khoa học – công nghệ 2.3.3 Mục tiêu chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 2.3.4 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 2.3.5 Quan điểm nhà quản trị 2.3.6 Khả tài doanh nghiệp CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM 3.1 Đánh giá tổng quan tình hình kết hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam 3.1.1 Sự hình thành phát triển công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động, cấu tổ chức máy công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam 3.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ 3.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động 3.1.2.3 Cơ cấu tổ chức 3.1.3 Khái quát tình hình nhân lực công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam 3.1.4 Một số kết hoạt động kinh doanh chủ yếu công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam năm gần 3.2 Phân tích ảnh hưởng nhân tố môi trường quản trị nhân lực đến đào tạo nhân lực công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam 3.2.1 Đối thủ cạnh tranh công ty 3.2.2 Khoa học – công nghệ 3.2.3 Mục tiêu chiến lược kinh doanh công ty 3.2.4 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh công ty 3.2.5 Quan điểm nhà quản trị 3.2.6 Khả tài công ty 3.3 Kết phân tích liệu thực trạng đào tạo nhân lực công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam 3 3.3.1 Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo nhân lực công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam 3.3.1.1 Căn xác định nhu cầu đào tạo nhân lực công ty Cổ phần công nghệ TTECH Việt Nam 3.3.1.2 Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo nhân lực công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam 3.3.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực công ty T-TECH Việt Nam 3.3.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo 3.3.2.2 Xác định đối tượng đào tạo 3.3.2.3 Nội dung đào tạo công ty T-TECH 3.3.2.4 Hình thức đào tạo nhân lực công ty T-TECH Việt Nam 3.3.2.5 Phương pháp đào tạo nhân lực công ty 3.3.2.6 Dự tính ngân sách đào tạo công ty 3.3.3 Thực trạng triển khai thực đào tạo nhân lực T-TECH Việt Nam 3.3.3.1 Thực trạng triển khai đào tạo nhân lực bên công ty 3.3.3.2 Thực trạng triển khai đào tạo nhân lực bên công ty 3.3.4 Thực trạng đánh giá kết đào tạo nhân lực công ty T-TECH Việt Nam 3.3.4.1 Thực trạng đánh giá kết học tập học viên công ty 3.3.4.2 Thực trạng đánh giá kết tình hình thực công việc học viên sau đào tạo công ty 3.3.4.3 Thực trạng đánh giá việc xây dựng triển khai kế hoạch đào tạo nhân lực công ty 3.4 Đánh giá thành công, hạn chế nguyên nhân công tác đào tạo nhân lực công ty 3.4.1 Thành công nguyên nhân 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM 4.1 Định hướng mục tiêu nhằm nâng cao hiệu đào tạo nhân lực công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam 4.1.1 Định hướng mục tiêu kinh doanh công ty thời gian tới 4.1.2 Định hướng mục tiêu quản trị nhân lực đào tạo nhân lực Công ty 4.1.2.1 Định hướng mục tiêu quản trị nhân lực công ty 4.1.2.2 Định hướng mục tiêu đào tạo nhân lực công ty 4.2 Các đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam 4.2.1 Đa dạng hóa phương pháp xác định nhu cầu đào tạo nhân lực công ty 4 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 Hoàn thiện xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực T-TECH Mở rộng triển khai thực đào tạo nhân lực công ty Tăng cường ngân sách cho đào tạo nhân lực công ty Nghiêm túc ý lắng nghe đề nghị, kiến nghị, sáng kiến cấp dưới, người công ty 4.2.6 Tạo điều kiện thuận lợi cho cán công nhân viên công ty tham 4.3 gia vào công tác đào tạo Các kiến nghị chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam 4.3.2 Kiến nghị nhà nước 4.3.3 Kiến nghị với bộ, ban, ngành TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo nhân lực T-TECH Việt Nam Biểu đồ 3.2: Mức độ hài lòng nội dung đào tạo công ty Biểu đồ 3.3: Mức độ hài lòng hình thức đào tạo nhân lực công ty Biểu đồ 3.4: Mức độ hài lòng phương pháp đào tạo công ty DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Mục tiêu phát triển nhân lực Bảng 3.1: Kết điều tra cán nhân viên nội dung đào tạo T-TECH 5 Bảng 3.2: Chi phí đào tạo nhân lực giai đoạn 2013-2015 T-TECH Bảng 3.3: Một số chương trình đào tạo nhân lực công ty T-TECH giai đoạn 20132015 Bảng 4.1: Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo CBCNV doanh nghiệp Bảng 4.2: Chương trình đào tạo trị - lý luận doanh nghiệp DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Quy trình đào tạo nhâ lực Hình 2.2: Mô hình xác định đào tạo phát triển nhân lực doanh nghiệp 6 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Công ty/ T-TECH : Công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam TGĐ : Tổng Giám Đốc CBCNV/ CNV : Cán công nhân viên/ Công nhân viên HCNS : Hành – Nhân QTNL : Quản trị nhân lực NQT : Nhà quản trị NLĐ : Người lao động KH-CN : Khoa học – công nghệ TCDN : Tổ chức doanh nghiệp 7 LỜI MỞ ĐẦU Đào tạo nhân lực từ lâu xác định điều giúp doanh nghiệp trì đội ngũ nhân lực đảm nhận công việc có tương lai doanh nghiệp cách tốt nhất, giúp doanh nghiệp đạt kế hoạch đề ra, tạo lợi cạnh tranh bền vững theo chiều sâu cho doanh nghiệp Tại công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam, Đào tạo nhân lực vấn đề quan tâm Tuy môi trường kinh doanh có thách thức khó khăn nhấtđịnh công ty, năm, công ty tổ chức đào tạo cho nhân viên Bài toán nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực toán cần lời giải, công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam, công tác đào tạo vào nề nếp có hiệu định, nhiên, vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo không cũ Qua thời gian thực tập, tìm hiểu hoạt động quản trị nhân lực đây, định chọn đề tài “Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam” làm đề tài khóa luận Trong khóa luận này, tìm hiểu nội dung, phương pháp, đồng thời đánh giá hiệu đào tạo đây, từ tìm thành công, hạn chế nguyên nhân đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam Trong trình thực khóa luận, nhiều hạn chế kiến thức, khóa luận không tránh khỏi sai sót, mong quý thầy cô thông cảm góp ý để hoàn thiện khóa luận 8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Nhân lực lợi cạnh tranh dài hạn mà doanh nghiệp muốn hướng tới Có đội ngũ nhân lực giỏi điều kiện tiên để tạo dựng thành công cho doanh nghiệp người chủ thể sáng tạo Nếu “hiền tài nguyên khí quốc gia” đội ngũ nhân lực xuất sắc huyết mạch doanh nghiệp Một đội ngũ nhân lực giỏi tạo phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, thu hút người xuất sắc muốn làm việc cho doanh nghiệp Tuy nhiên, với phát triển không ngừng thời đại, nhân lực cần phải cập nhật kịp thời kiến thức, trau dồi kĩ để đáp ứng công việc đồng thời học thêm kiến thức, kĩ để đảm nhận công việc tương lai Tuyển dụng khâu quan trọng để bổ sung nguồn nhân lực vào doanh nghiệp, tuyển dụng họ chưa phải thành công có đội ngũ nhân lực giỏi, mà cần phải biết trì phát huy hết tiềm họ đào tạo, giúp họ có đầy đủ kiến thức kĩ để đảm nhận công việc tương lai Các doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng đào tạo việc phát triển doanh nghiệp theo chiều sâu, tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Tuy nhiên doanh nghiệp đạt chất lượng đào tạo mong muốn Cùng chung với xu cạnh tranh bền vững theo chiều sâu, công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam nhận thức tầm quan trọng đào tạo nhân lực (ĐTNL) doanh nghiệp, nhiên, qua trình thực tập tổng hợp doanh nghiệp, nhận thấy trình đào tạo nhân lực doanh nghiệp nhiều hạn chế, chương trình đào tạo tổ chức chưa thực hiệu quả, quy mô đào tạo chưa rộng, chất lượng đào tạo nhân lực sau đào tạo chưa cải tiến nhiều,… Vì 1.2 việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực doanh nghiệp việc làm cần thiết Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài Vấn đề đào tạo có nhiều công trình nghiên cứu trước đây, nhiên thân cho vấn đề cần nghiên cứu sâu để bám sát vào thay đổi bối cảnh kinh tế thị trường nhằm đưa phương hướng điều chỉnh để nâng cao chất lượng ĐTNL tổ chức, doanh nghiệp 9 Qua trình thực tập tổng hợp công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam, nghiên cứu tổng hợp hoạt động quản trị nhận thấy vấn đề chất lượng đào tạo nhân lực doanh nghiệp vấn đề nhiều hạn chế Hơn nữa, vấn đề quan trọng để doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững định chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam” làm đề tài khóa luận Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng đào tạo nhân lực Công ty, nhận xét, đánh giá với thành công, hạn chế tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hạn chế Từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng ĐTNL công ty 1.3 Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu công trình năm trước Đào tạo nhân lực nội dung nghiên cứu nhiều năm gần Tiêu biểu số công trình nghiên cứu như: Đinh Thị Thúy Nga – Khoa quản trị nhân lực – Trường Đại học Thương mại (2015), “Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực công ty cổ phần giáo dục truyền thông Nam Việt” Công trình hệ thống sở lý luận chủ yếu công tác đào tạo nhân lưc, nghiên cứu, tìm hiểu đánh giá công tác đào tạo nhân viên công ty cổ phần giáo dục truyền thông Nam Việt Từ nêu lên điểm cần phát huy, hạn chế công tác đào tạo nhân viên, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế Tuy nhiên, công trình đề cập đến khía cạnh đào tạo nhân lực, hạn chế ưu điểm hoạt động đào tạo chưa đề cập đến chất lượng đào tạo nhân lực doanh nghiệp Lê Thị Lệ - Lớp K45U1 – Khoa quản trị nhân lực – Trường Đại học Thương mại (2013), “Hiệu sử dụng chi phí đào tạo Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, viễn thông tự động hoá dầu khí – PAIC” Công trình trình bày vấn đề lý luận hiệu sử dụng chi phí đào tạo nghiên cứu thực trạng hiệu sử dụng chi phí đào tạo Công ty Cổ phần công nghệ thông tin viễn thông tự động hoá dầu khí – PAIC, từ đưa đề xuất nhằm nâng cao hiệu sử dụng chi phí đào tạo cho Công ty Tuy nhiên, công trình đề cập đến vấn đề hiệu sử dụng chi phí đào tạo mà chưa có nhìn tổng quát chất lượng đào tạo nhân lực doanh nghiệp Khoa quản trị doanh nghiệp – Trường Đại học Thương mại (2012), “Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân viên Công ty Cổ phần Công nghệ Vilintex” Công trình hệ thống sở lý luận chủ yếu công tác đào tạo nhân lực nói chung đào tạo 10 10 Nguồn: Phòng Hành – Nhân PHỤ LỤC Bảng Tình hình nhân lực công ty giai đoạn 2013-2015 Đơn vị: Người So sánh Chỉ tiêu Giới tính Tính chất công việc 2013 2014 2015 Nam 164 202 244 Nữ Gián tiếp 100 105 97 115 133 139 -3 10 9,52 36 24 37,11 20,87 Trực tiếp 159 184 238 25 15,72 54 29,34 Đại học trở lên 142 155 189 13 9,15 34 21,93 54 31 10 12 15 58 40 19 17 10 81 42 27 20 9 -5 7,41 29,03 90 41,67 33,33 23 12 -2 39,66 30 42,11 17,65 20 264 299 377 35 13,26 78 26,09 Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp CNKT LĐ phổ thông Tổng số lao động Trình độ 2014/2013 Chênh Tỷ lệ lệch (%) 38 23,17 2015/2014 Chênh Tỷ lệ lệch (%) 42 20,79 Nguồn: Phòng Hành chính-Nhân 53 PHỤ LỤC Bảng Hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Công nghệ T-TECH giai đoạn 2013-2015 Đơn vị: tỷ đồng Năm STT Chỉ tiêu 2014 2015 122,44 62,446 60 90,546 126,24 Tổng tài 124,56 sản Nợ phải trả 64,56 VCSH 60 DT 98,154 Chi phí LNTT LNST 83,909 6,637 4,977 2013 91,448 6,706 5,532 66,24 60 126,66 115,052 11,814 9,215 So sánh 2014/2013 2015/2014 Chênh Tỉ lệ Chênh Tỉ lệ lệch (%) lệch (%) -2,114 1,697 3,794 3,099 -2,114 -7,608 3,274 7,751 3,794 36,12 6,076 39,891 -7,539 -0,069 -0,555 8,244 1,029 10,03 31,143 37,115 4,977 74,989 4,238 85,152 Nguồn: Phòng Tài – Kế toán 54 PHỤ LỤC Bảng CHECKLIST ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TTECH VIỆT NAM KHÓA ĐÀO TẠO: Thời điểm STT khóa Nội dung Xây dựng, bổ sung tài liệu cho khóa học (nếu cần) Thời gian Trước ngày Lên danh sách GV đào tạo Trước ngày Xây dựng timeline cụ thể cho khóa học Trước ngày Trước THỜI GIAN: Gửi mail liên hệ GV thông báo nội dung, thời gian Trước ngày Book phòng đào tạo Trước ngày Thông báo lịch đào tạo cho CBQL Trước ngày Nhận danh sách học viên từ tuyển dụng Trước ngày học Hoàn thiện file ppt đào tạo giành cho Đào tạo Học viên Liên hệ phận tuyển dụng để lấy Danh sách HV (Bản chốt) Trước ngày Trước ngày 10 In phiếu đánh giá khóa học Trước ngày 11 In tài liệu khóa học (nếu có) Trước ngày 12 In danh sách học viên Trước ngày 13 Gửi mail chào mừng cho học viên Trước ngày Trước ngày 14 Trong đào Nhắc lại lịch đào tạo cho Giảng viên mà GV Hỗ trợ GV buổi học (giới thiệu giảng đào tạo Trong đào viên, chuẩn bị tài liệu…) Đặt cơm cho học viên tạo Trong đào tạo 55 Chú thích tạo tạo HV (Nếu có) Theo dõi tiến trình, can thiệp GV chưa tạo Trong đào theo tiến trình tạo Trong đào Quan sát học viên: đánh giá, nhắc nhở cần Thông báo lịch học cho học viên Chấm điểm test Gửi mail thông báo điểm cho học viên 11 đào Trong đào 10 Sau Điểm danh Học viên, tìm hiểu lý nghỉ tạo Trước 12h hàng ngày Trước 14h Gửi mail test, tập liên quan cho hàng ngày Trước 16h00 học viên Gửi mail mời GV tham gia buổi test cuối hàng ngày Trước ngày khóa Gửi mail thông báo lịch test cuối khóa cho test ngày Trước ngày học viên test ngày Trước ngày 12 Lên danh sách thời gian test với học viên 13 In danh sách lịch test học viên 14 In test cuối khóa Chấm điểm test cuối khóa Email thông báo điểm tổng hợp Sau ngày Email thông báo học viên qua đào tạo Sau ngày Email thông báo học viên không đạt Sau ngày Email thông báo học viên phải học lại modul Tổng hợp nội dung từ phiếu đánh giá cuối khóa học viên Email thông báo cho kinh doanh nhân kết đào tạo 56 tạo Trong đào test ngày Trước ngày test ngày Trước ngày test ngày Trước 10h, Sau ngày Sau ngày Sau ngày Sau ngày 10 Logicti cs cần chuẩn bị Email báo cáo cho Trưởng đơn vị, CCO, giảng viên người liên quan Báo cáo định dạng power point Sau ngày Update danh sách học viên, lý nghỉ HV vào file theo dõi NV nghỉ Sau ngày Trong vòng tháng sau khóa học Laptop Trước 30 phút Máy chiếu Trước 30 phút Bảng trắng Trước 30 phút Bút viết bảng Trước 30 phút Bút trình chiếu, pin Trước 30 phút Ổ cắm Trước 30 phút Bàn ghế xếp theo yêu cầu Trước 30 phút Nước uống cho giảng viên Trước 30 phút Nước uống cho học viên Trước 30 phút 10 Teabreak Trước 30 phút 11 Đồ dùng làm việc nhóm Trước 30 phút Nguồn: Phòng Hành - Nhân Họ tên nhân viên: Vị trí: Ngày đào tạo: PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN Mã NV Bộ phận Ngày đánh giá: Mục đích đánh giá(có thể chọn nhiều mục đích)  Đánh giá định kỳ Đánh giá sau đào tạo 57 Đánh giá thử việc Đánh giá tăng lương đột x ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC SAU ĐÀO TẠO Vui lòng liệt kê trách nhiệm bạn thực hiện, khóa đào tạo bạn tham gia Cá nhân tự đánh giá ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG Chuyên môn - kỹ thuật Thích nghi Giao tiếp Quản lý công việc Thực công việc Phát triển thân Total ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ Tuân thủ nội qui công ty Làm việc theo sách qui trình Tích cực tham gia vào hoạt động chung công ty Trung thực Sẵn sàng thực công việc giao phó Thân thiện, giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp Total NHÂN VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ  Xuất sắc Tốt Khá Trung bình, đạt yêu cầu Thái độ tốt khả hạn chế Cần thời gian để đào tạo Chưa xác định được, cần thêm thời gian để đánh giá Phần thông tin cần bổ sung (vui lòng trả lời hết tất câu hỏi) Điểm mạnh: 2.Điểm yếu: Điều bạn thích không thích công việc bạn làm: Bạn hài lòng công việc bạn làm chưa? Mức độ hài lòng bạn? Bạn có nhận xét Công ty, môi trường làm việc? 58 Điểm đánh giá Cấp Đồ đánh giá nghi đá gi Bạn muốn tham gia khóa đào tạo khác để phát triển kỹ bạn? Mức lương bạn mong đợi phù hợp với khả trách nhiệm công việc bạn? Bạn mong đợi điều từ quản lý bạn? Kế hoạch tới để phát triển thân công việc bạn gì? CẤP TRÊN ĐÁNH GIÁ:  Xuất sắc Tốt Khá Trung bình, đạt yêu cầu Thái độ tốt khả hạn chế Cần thời gian để đào tạo Chưa xác định được, cần thêm thời gian để đánh giá Phần nhận xét cấp KẾT LUẬN (PHÒNG NHÂN SỰ) Nhận xét ĐỀ XUẤT Của Trưởng phận Mức lương đề xuất Của phòng Nhân Mức lương đề xuất DUYỆT Của Giám đốc Đồng ý Không đồng ý Nhận xét khác 59 Giám đốc 60 Phòng nhân Trưởn PHỤ LỤC Bảng PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI T-TECH VIỆT NAM Anh Chị vui lòng đánh giá chất lượng đào tạo theo tiêu chí với mức điểm đến tương ứng Kém đến Xuất sắc STT Tiêu chí đánh giá I – Nội dung đào tạo 1.1 Sự phù hợp với yêu cầu công việc 1.2 Lượng kiến thức phù hợp 1.3 Phương pháp đào tạo dễ hiểu 1.4 Thái độ kiến thức giảng viên đào tạo II – Công tác hậu cần, tổ chức đào tạo 2.1 Phòng ốc, trang thiết bị học tập 2.2 Công tác tổ chức đào tạo nhân viên đào tạo Kém Đánh giá TB Khá Tốt Ý kiến khác XS Nguồn: Phòng Hành – Nhân 61 PHỤ LỤC Bảng PHIẾU ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM PHIẾU ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC Thông tin khóa học Tên khóa : ……………………………………………………………………………… Ngày: …………………………………………………………………………………… Thông tin học viên Họ tên : …………………………… SĐT:……………….…Email:………………… Đánh giá khóa học Những điều khiến bạn thích khóa học (ứng dụng cho công việc bạn, giúp bạn cải thiện kỹ năng…) Những điều bạn KHÔNG thích khóa học Đề xuất bạn cho khóa học Tiêu chí đánh giá Kém Trung Khá Tốt bình Khóa học đạt mục tiêu so với mong đợi Tính hữu ích khóa học Nội dung khóa học 62 Xuất sắc 1 2 3 4 5 Phương pháp giảng dạy giảng viên Trình độ, kiến thức giảng viên Cơ sở vật chất, đồ dùng học tập Công tác trợ giảng, hỗ trợ lớp học Ngày _/ _/ 5 5 Chữ ký học viên Nguồn: Phòng Hành – Nhân 63 MẪU CÂU HỎI PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP Câu 1: Ông (bà) cho biết đối tượng thường T-TECH đào tạo ai? Câu 2: Ông (bà) cho biết xác định nhu cầu đào tạo nhân lực T-TECH gì? Câu 3: Ông (bà) cho biết phương pháp xác định nhu cầu ĐTNL công ty gì? Câu 4: Ông (bà) cho biết mục tiêu đào tạo T-TECH gì? Câu 5: Ông (bà) cho biết mức độ cần thiết phải đào tạo kiến thức, kỹ nội dung đào tạo nhân lực? Câu 6: Theo ông (bà) doanh nghiệp thưởng sử dụng phương pháp đào tạo nào? Câu 7: Ông (bà) đánh chất lượng tổ chức công tác đào tạo nhân lực doanh nghiệp? Câu 8: Theo ông (bà) hạn chế tồn công tác kđào tạo nhân lực doanh nghiệp gì? Câu 9: Theo ông (bà) nguyên nhân hạn chế gì? Câu 10: Ông (bà) cho biết hướng đề xuất giải pháp để khắc phục hạn chế công tác đào tạo nhân lực T-TECH? Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý ông (bà)! 64 A B PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM (Mẫu dành cho cán nhân viên) Kính gửi anh (chị), để giúp có thêm thông tin nhằm hoàn thành luận văn tốt nghiệp đề tài “Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam”, mong quý anh (chị) cho biết số thông tin phiếu điều tra Các thông tin mà quý anh (chị) cung cấp thực cần thiết để có luận văn tốt, giúp cho T-TECH có nhận xét khách quan từ phía cán nhân viên (CBNV) doanh nghiệp PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên quý anh (chị): Tuổi: ………………………………………………………………………… Giới tính: Nam Nữ Vị trí anh (chị) đảm nhận doanh nghiệp: ……………………………… PHẦN CÂU HỎI ĐIỀU TRA Đối với câu hỏi xin quý anh (chị) đánh dấu X vào tiêu chí lựa chọn Câu 1: Doanh nghiệp xác định nhu cầu đào tạo anh (chị) phương pháp nào? Phương pháp trực tiếp Phương pháp quan sát Phương pháp hỏi Phương pháp vấn Câu 2: Anh (chị) doanh nghiệp đào tạo nội dung sau đây? Đào tạo chuyên môn kỹ thuật Đào tạo trị - lý luận Đào tạo văn hóa doanh nghiệp Đào tạo phương pháp công tác Câu 3: Anh (chị) cho biết mức độ hài lòng nội dung đào tạo? STT Nội dung đào tạo nhân lực Đào tạo chuyên môn kỹ thuật Đào tạo trị - lý luận Đào tạo văn hóa doanh nghiệp Đào tạo phương pháp công tác 65 Rất hài Hài lòng lòng Bình thường Không hài lòng Câu 4: Anh (chị) cho biết công ty tổ chức đào tạo cho cán CNV phương pháp nào? Phương pháp kèm cặp Phương pháp đào tạo nghề Phương pháp sử dụng dụng cụ mô Câu 5: Anh (chị) đánh giá mức độ hài lòng phương pháp đào tạo nhân lưc doanh nghiệp? STT Phương pháp đào tạo PP kèm cặp PP đào tạo nghề PP sử dụng dụng cụ mô Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng Câu 6: Anh (chị) cho biết hình thức đào tạo sau công ty sử dụng? Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo trực tiếp Đào tạo qua mạng internet Đào tạo từ xa Câu 7: Anh (chị) đánh hình thức đào tạo công ty? STT Hình thức đào tạo Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo doanh nghiệp Đào tạo trực tiếp Đào tạo qua mạng internet Đào tạo từ xa Câu 8: Anh (chị) cho biết công việc mà anh (chị) phân công đảm nhận có thay đổi sau đào tạo không? Có thay đổi Không thay đổi Câu 9: Những khóa học công ty cung cấp kiến thức phù hợp với nhu cầu anh (chị) không? Phù hợp Bình thường Chưa phù hợp Câu 10: Anh (chị) cho biết yếu tố chủ yếu giúp anh (chị) tham gia khóa đào tạo nhân lực công ty gì? 66 Kiến thức Giảng viên Cơ hội thăng tiến Đãi ngộ vật chất Câu 11: Anh chị đánh giá khóa học mà tham gia? Hiệu Khá hiệu Kém hiệu Hầu không hiệu Câu 12: Một số ý kiến anh (chị) nhà quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực Công ty? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý anh (chị)! 67 [...]... đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty Tuy nhiên, vẫn chưa đề cập sâu đến chất lượng nhân lực tại công ty Qua tìm hiểu ta thấy chưa có đề tài nghiên cứu nào về hoạt động quản trị nhân lực nói chung và công tác đào tạo nhân lực nói riêng tại công ty Cổ phần công nghệ TTECH Việt Nam trong những năm gần đây Vì vậy, với nội dung nghiên cứu Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần công. .. đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam 3.3.1 Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo nhân lực của công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam 3.3.1.1 Căn cứ xác định nhu cầu đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam Theo bà Đỗ Thị Hạnh – Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần công nghệ TTECH Việt Nam cho biết: Việc xác định nhu cầu đào tạo tại T-TECH là một cách xác... bản về đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp Chương 3: Phân tích thực trạng đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam Chương 4: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam CHƯƠNG 2: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 14 14 2.1 Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản 2.1.1 Nhân lực Theo... thức đào tạo là: Đào tạo nhân lực tại công ty và đào tạo nhân lực bên ngoài công ty + Hình thức đào tạo theo cách thức tổ chức: Để thực hiện các mục đích đào tạo nhân lực trong công ty có thể áp dụng nhiều cách thức tổ chức khác nhau như: Đào tạo trực tiếp, đào tạo từ xa, đào tạo thông qua mạng internet  Phương pháp đào tạo nhân lực có: Phương pháp kèm cặp (đào tạo tại chỗ), phương pháp đào tạo nghề,... thực tiễn về chất lượng đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp cụ thể là công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Nội dung: Tập trung nghiên cứu về hình thức, nội dung, phương pháp đào tạo và tổ chức công tác đào tạo nhân lực bao gồm việc xác nhận nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, thực hiện đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo trong công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam Thời gian:... 16 16 Quy trình đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp được mô tả qua hình 2.1 sau: Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực Triển khai đào tạo nhân lực Đánh giá kết quả đào tạo nhân lực Hình 2.1 Quy trình đào tạo nhân lực Nguồn:[04] 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực 2.2.1.1 Mục đích của xác định nhu cầu đào tạo nhân lực Xác định nhu cầu đào tạo nhân lực là giai đoạn... nghiệp CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM 3.1 Đánh giá tổng quan tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam 3.1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam T-TECH Việt Nam là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vự phát triển công nghệ tại Việt Nam Được thành lập 06/11/2002, với... vấn đề công nghệ và đổi mới công nghệ và vấn đề tài chính của công ty để là căn cứ xác định nhu cầu đào tạo nhân lực cho hợ lý Đây là yếu tố cần và đủ trong công tác xác định nhu cầu đào tạo nhân lực tại T-TECH 3.1.1.2 Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam Thông qua phiếu điều tra khảo sát về phương pháp xác định nhu cầu đào tạo nhân lực tại T-TECH... thông tin từ phía cán bộ quản lý về đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam Các câu hỏi trong phiếu phỏng vấn nhằm cung cấp thông tin về đối tượng đào tạo, cho biết căn cứ xác định nhu cầu đào tạo nhân lực, phương pháp, đánh giá hạn chế, tồn tại trong công tác đào tạo nhân lực tại công ty T-TECH Đối tượng phỏng vấn : ban lãnh đạo Công ty Số lượng phỏng vấn là 5 người: Tổng Giám... chức của công ty. (PHỤ LỤC 1) 28 28 3.1.3 Khái quát tình hình nhân lực tại công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam Tình hình nhân lực chung của công ty T-TECH về các chỉ tiêu số lượng nhân lực về giới tính, tính chất công việc, trình độ nhân lực được thể hiện thông qua bảng tình hình nhân lực của công ty giai đoạn 2013 – 2015 (PHỤ LỤC 2) Qua bảng số liệu ta thấy tổng lao động trong Công ty qua các
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần công nghệ TTECH Việt Nam, Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần công nghệ TTECH Việt Nam, Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại công ty Cổ phần công nghệ TTECH Việt Nam, TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP, Mục tiêu của đào tạo nhân lực tại công ty, Bảng 3. CHECKLIST ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM, CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM, Đánh giá khóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay