HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP

140 618 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:23

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP.CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU1.1Tính cấp thiết của đề tài1.2Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan1.3Mục tiêu nghiên cứu1.4Đối tượng và phạm vi nghiên cứu1.5Phương pháp nghiên cứu.1.6Những đóng góp của luận vănVề lý luận: Luận văn đã tham chiếu với các luận điểm của các tác giả khác nhau và khái quát lại những vấn đề cơ bản của kế toán quản trị chi phí và doanh thu trong doanh nghiệp dịch vụ, từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục vấn đề còn tồn đọng của vấn đề thực tế đang nghiên cứu.Về thực tiễn: Đánh giá trung thực công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần VCCorp, từ đó nêu ra được những tồn tại do sự hiểu biết về kế toán quản trị còn nhiều hạn chế, trình độ kế toán quản trị của nhân viên kế toán còn thấp, vai trò của kế toán quản trị vẫn chưa được đánh giá cao. Từ đó đưa ra các giải pháp giúp hoàn thiện tổ chức kế toán tại doanh nghiệp này.1.7Kết cấu của đề tài nghiên cứuLuận văn được trình bày kết cấu gồm 4 chương như sau:Chương I: Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiênChương II: Lý luận chung về kế toán quản trị chi phí và doanh thu theo mô hình kết hợp trong doanh nghiệp dịch vụ.Chương III: Thực trạng kế toán quản trị chi phí và doanh thu cung cấp dịch vụ tại Công ty cổ phần VCCorp.Chương IV: Thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí và doanh thu cung cấp dịch vụ theo mô hình kết hợp tại công ty cổ phần VCCorp.CHƯƠNG II: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DOANH THU THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ TRNG I HC KINH T QUC DN NGUYN TH H HON THIN K TON QUN TR CHI PH V DOANH THU CUNG CP DCH V THEO Mễ HèNH KT HP TRONG CễNG TY C PHN VCCORP LUN VN THC S KINH DOANH V QUN Lí H Ni - 2015 TRNG I HC KINH T QUC DN NGUYN TH H HON THIN K TON QUN TR CHI PH V DOANH THU CUNG CP DCH V THEO Mễ HèNH KT HP TI CễNG TY C PHN VCCORP Chuyờn ngnh: K toỏn, kim toỏn v phõn tớch LUN VN THC S KINH DOANH V QUN Lí Ngi hng dn khoa hc TS Tễ VN NHT H Ni - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca tụi di s hng dn ca TS Tụ Vn Nht Cỏc t liu, ti liu s dng lun cú ngun dn rừ rng, cỏc kt qu nghiờn cu l quỏ trỡnh lao ng trung thc ca tụi Tỏc gi lun Nguyn Th H LI CM N Trc ht, tụi xin gi li cm n trõn trng nht ti.TS Tụ Vn Nht ngi hng dn khoa hc ca lun ó tn tỡnh hng dn v giỳp tụi v mi mt hon thnh lun ny Xin trõn trng cm n th lónh o v cỏc thy cụ giỏo Vin K toỏn - Kim toỏn, Trng i hc Kinh t Quc dõn, Vin Sau i hc ca trng v nhng úng gúp, hng dn v giỳp tụi quỏ trỡnh thc hin lun Xin trõn trng cm n Lónh o v cỏc ng nghip Cụng ty c phn VCCorp ó cho tụi nhng gúp ý, to iu kin v dnh thi gian giỳp tụi thc hin thu thp thụng tin quỏ trỡnh tụi thc hin lun Cui cựng cho tụi gi li cm n c bit n gia ỡnh, bn bố thõn thit ó ng viờn, chia s khú khn cựng tụi sut thi gian vit lun Xin trõn trng cỏm n! Tỏc gi lun Nguyn Th H MC LC DANH MC BNG BIU, S , HèNH V DANH MC VIT TT TểM TT LUN VN CHNG I : Lí LUN CHUNG V K TON QUN TR CHI PH V DOANH THU THEO Mễ HèNH KT HP TRONG DOANH NGHIP DCH V 1.1 KHI QUT V K TON QUN TR TRONG DOANH NGHIP DCH V 1.1.1 Khỏi nim ca k toỏn qun tr 1.1.2 Vai trũ ca k toỏn qun tr cụng tỏc qun lý doanh nghip 1.1.3 Ni dung v cỏc phng phỏp, k thut nghip v s dng k toỏn qun tr 1.2 T CHC K TON QUN TR DOANH THU, CHI PH TRONG DOANH NGHIP DCH V 13 1.2.1Cỏc yu t nh hng n t chc cụng tỏc KTQT doanh nghip dch v 13 1.2.2Ni dung t chc KTQT doanh nghip dch v 17 1.3 NI DUNG K TON QUN TR CHI PH V DOANH THU TRONG DOANH NGHIP THEO Mễ HèNH KT HP 25 1.3.1 T chc k toỏn qun tr chi phi sn xut kinh doanh doanh nghip dch v 25 1.3.2 T chc k toỏn qun tr doanh thu doanh nghip dch v 37 CHNG II: THC TRNG CễNG TC K TON QUN TR CHI PH SN XUT V DOANH THU TI CễNG TY C PHN VCCORP 45 2.1 TNG QUAN V CễNG TY C PHN VCCORP 45 2.1.1 Lch s hỡnh thnh phỏt trin, c cu t chc qun lý Cụng ty c phn VCCorp 45 2.1.2 c im v t chc kinh doanh v nh hng n t chc k toỏn qun tr ti Cụng ty c phn VCcorp 51 2.1.3 c im v t chc k toỏn ti Cụng ty c phn VCCorp 55 2.2 THC TRNG K TON QUN TR CHI PH V DOANH THU CUNG CP DCH V TI CễNG TY C PHN VCCORP 57 2.2.1 T chc phõn loi chi phớ v doanh thu cung cp dch v ti cụng ty c phn VCCorp 57 2.2.2 Lp d toỏn chi phớ v doanh thu cung cp dch v ti cụng ty c phn VCCorp 60 2.2.4 Thu thp, phõn tớch thụng tin chi phớ, doanh thu v s dng thụng tin chi phớ, doanh thu quyt nh 66 2.3 NH GI THC TRNG V K TON QUN TR CHI PH V DOANH THU CUNG CP DCH V TI CễNG TY C PHN VCCORP 77 2.3.1 Nhng kt qu t c 78 2.3.2 Nhng tn ti ch yu v nguyờn nhõn 79 CHNG III: HON THIN T CHC K TON QUN TR CHI PH V DOANH THU CUNG CP DCH V THEO Mễ HèNH KT HP TI CễNG TY C PHN VCCORP 82 3.1 S CN THIT, YấU CU V NGUYấN TC HON THIN K TON QUN TR V DOANH THU CUNG CP DCH V TI CễNG TY C PH VCCORRP 82 3.1.1 S cn thit phi hon thin k toỏn qun tr chi phớ v doanh thu cung cp dch v ti Cụng ty c phn VCCorp 82 3.1.2 Yờu cu c bn ca vic hon thin k toỏn qun tr chi phớ v doanh thu cung cp dch v theo mụ hỡnh kt hp ti Cụng ty c phn VCCorp 84 3.1.3 Nguyờn tc hon thin k toỏn qun tr chi phớ v doanh thu cung cp dch v theo mụ hỡnh kt hp ti Cụng ty c phn VCCorp 85 3.2 HON THIN K TON QUN TR CHI PH V DOANH THU CUNG CP DCH V THEO Mễ HèNH KT HP TI CễNG TY C PHN VCCORP 86 3.2.1 Hon thin b mỏy k toỏn qun tr ti Cụng ty c phn VCCorp theo mụ hỡnh kt hp 86 3.2.2 Hon thin ni dung ca k toỏn qun tr chi phớ v doanh thu cung cp dch v theo mụ hỡnh kt hp ti cụng ty c phn VCCorp 87 3.3 IU KIN C BN HON THIN T CHC K TON QUN TR CHI PH, DOANH THU CUNG CP DCH V THEO Mễ HèNH KT HP TI CễNG TY C PHN VCCORP 98 3.3.1 V phớa nh nc 98 3.3.2 V phớa Cụng ty c phn VCCorp 99 KT LUN 102 TI LIU THAM KHO DANH MC CC HèNH V, S , BNG BIU Bng, biu, s lun S 2.1 K toỏn qun tr theo mụ hỡnh kt hp S 3.1: Mụ hỡnh b mỏy qun lý ca cụng ty c phn VCCorp S 3.2: Cỏc sn phm dch v ca cụng ty c phn VCCorp S 3.3: T chc b mỏy k toỏn ca cụng ty c phn VCCorp S 4.1: B mỏy k toỏn cụng ty theo mụ hỡnh kt hp Bng biu 3.1: Bng d toỏn tiờu th Bng biu 3.2: Bng d kin lch thu tin Bng biu 3.3:Bng d toỏn chi phớ bỏn hng Bng biu 3.4: D toỏn chi phớ qun lý doanh nghip Bng biu 3.5: D toỏn chi phớ sn xut kinh doanh d dang Bng biu 3.6: S chi tit ti khon 6221 Bng biu 3.7: S chi tit ti khon 6271 Bng biu 3.8: S chi tit ti khon 154 Bng biu 3.9: S chi tit ti khon 5113 Bng biu 3.10: Bỏo cỏo tng hp cụng n thỏng 3/2015 ti cụng ty c phn VCCorp Bng biu 3.11: Bỏo cỏo thc chy v doanh thu theo khỏch hng Bng biu 3.12: Bng tng hp chi phớ sn xut kinh doanh Bng biu 4.1: Phõn loi chi phớ sn xut theo cỏch ng x ca chi phớ Bng biu 4.2: S chi tit ti khon 622 Bng biu 4.3: S chi tit ti khon 627 Bng biu 4.4: Bỏo cỏo trỏch nhim cho trung tõm chi phớ Bng biu 4.5: Bỏo cỏo cung cp thụng tin cho quỏ trỡnh kim tra ỏnh giỏ DANH MC CC CH VIT TT Ký hiu Din gii BHXH Bo him xó hi BHYT Bo him y t BHTN Bo him tht nghip CP Chi phớ CPSX Chi phớ sn xut DN Doanh nghip KKD ng kớ kinh doanh HTQC H tr qung cỏo KPC Kinh phớ cụng on KTQT K toỏn qun tr KTTC` K toỏn ti chớnh NCTT Nhõn cụng trc tip NVLTT Nguyờn vt liu trc tip TSC Ti sn c nh SP Sn phm PR ng tin TRNG I HC KINH T QUC DN NGUYN TH H HON THIN K TON QUN TR CHI PH V DOANH THU CUNG CP DCH V THEO Mễ HèNH KT HP TRONG CễNG TY C PHN VCCORP Chuyờn ngnh: K toỏn, kim toỏn v phõn tớch TểM TT LUN VN THC S H Ni - 2015 89 K toỏn trng l ngi trc tip iu hnh cỏc hot ng ca phũng k toỏn, chu trỏch nhim xột duyn cỏc bỏo cỏo ti chỡnh v cung cp cho cỏc n v, cỏc c quan bờn ngoi cụng ty theo quy nh, t chc thu thp thụng tin qua cỏc b phn, cỏc phn hnh k toỏn ng thi cung cp thụng tin qua cỏc bỏo cỏo v t cho cỏc cp qun tr ca cụng ty Phú phũng k toỏn cú trỏch nhim tr giỳp k toỏn trng thc thi cỏc nhim v theo s phõn cụng, tham gia t chc v iu hnh mi hot ng phũng k toỏn B phn ti chớnh: chu trỏch nhim xõy dng cỏc k hoch ti chớnh cho cụng ty nh: t chc huy ng ngun vn, qun lý v s dng ngun v cỏ qu mt cỏch cú hiu qu.ng thi b phn ti chớnh thc hin cỏc phn hnh k toỏn nh: k toỏn bng tin, cụng n phi thu,cụng n phi tr, k toỏn ngun ch s hu, qu Thc hin lp cỏc d toỏn sau: D toỏn thu chi tin, d toỏn cụng n phi thu, phi tr, cung cp s liu cho b phn k toỏn qun tr v cụng n v toỏn B phn k toỏn TSC, CCDC: thc hin ghi chộp s liu v ti sn c nh v cụng c dung c mt cỏch chi tit v c th nhm qun lý chỳng mt cỏch cht ch, tớnh khu hao, phõn tớch tỡnh hỡnh trang thit b , huy ng v s dng ti sn c nh, lp bỏo cỏo k toỏn qun tr B phn k toỏn lao ng tin lng: Thc hin vic hch toỏn v lao ng v tin lng, theo dừi v toỏn cỏc khon phi tr vi ngi lao ng Thu thp cỏc thụng tin v lao ng tin lng lm c s lp bỏo cỏo tỡnh hỡnh qun lý, s dng lao ng ca cụng ty Tham gia d toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip, cung cp ti liu v nhõn cụng cho vic lp d toỏn v cỏ chi phớ khỏc liờn quan nh d toỏn chi phớ sn xut chung, d toỏn chi phớ bỏn hng, d toỏn chi phớ qun lý doanh nghip Trong mụ hỡnh kt hp ngoi cỏc b phn k toỏn trờn cũn cú hai nhúm k toỏn tng:Nhúm k toỏn tng hp ph tỏch phn vic ca k toỏn ti chớnh v nhúm ph trỏch phn vic ca k toỏn qun tr Nhúm k toỏn tng hp ph trỏch phn vic ca k toỏn ti chớnh: thc hin vic tng hp, kim tra thuc phn vic k toỏn ti chớnh, thc hin chc nng kim tra, i chiu s liu liờn quan n kờ toỏn ti chớnh ca cỏc b phn khỏc nhau, tng hp hon chnh s liu v lp 90 cỏc bỏo cỏo ti chớnh ng thi nhúm ny ph trỏch c nhim v k toỏn chi phi sn xut v doanh thu nh : phõn loi chi phớ sn xut, tham gia cựng phũng lp d toỏn sn xut d toỏn chi phớ, t chc phõn b chi phớ theo ỳng i tng, dng phng phỏp tớnh giỏ thnh sn phm, t chc theo dừi chi phớ qun lý doanh nghip, lp bỏo cỏo v chi phớ sn xut v doanh thu cung cp dch v Nhúm k toỏn tng hp ph trỏch phn vic ca k toỏn qun tr: thc hin vic kim tra cỏc d toỏn chi tit cỏc b phn khỏc lp tng hp hon chnh h thng ngõn sỏch ca doanh nghip, kim tra cỏc bỏo cỏo thc hin, phõn tớch, ỏnh giỏ kt qu thc hin vi cỏc mc tiờu ra, tỡm cỏc nguyờn nhõn gõy bin ng ú Son tho v phõn tớch cỏc d ỏn qun tr t cho cỏc nh qun tr doanh nghip 4.3.2 Hon thin ni dung ca k toỏn qun tr chi phớ v doanh thu cung cp dch v theo mụ hỡnh kt hp ti cụng ty c phn VCCorp * Hon thin vic phõn loi chi phớ sn xut phc v qun tr doanh nghiờp cú c cỏc thụng tin cú giỏ tr lm c s cho vic tng hp, lp bỏo cỏo s dng cho hot ng qun tr, vic u tiờn ũi hi cụng ty c phn VCCorp phi phõn bit rừ rng v nhn din c cỏc cỏch phõn loi chi phớ Vic phõn loi chi phớ sn xut cụng ty c phn VCCorp cú th thc hin theo nhiu phng phỏp khỏc nhau, mi phng phỏp phõn loi chi phớ u cú ý ngha v tỏc dng n hot ng qun tr Trờn mi gúc khỏc nh qun tr cn nhng thụng tin khỏc v chi phớ sn xut vỡ vy vic a dng húa vic phõn loi chi phớ sn xut cụng ty c phn VCCorp l cn thit nhm ỏp ng yờu cu ca k toỏn chi phớ phc v qun tr doanh nghip Nh qun tr mun phõn tớch, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin cỏc d toỏn CPSX kinh doanh theo yu t cn phi xỏc nh c tng yu t CPSX, vỡ vy phi tin hnh phõn loi CPSX theo yu t Cỏc chi phớ cn c theo dừi riờng cho tng d ỏn website, vi nhng chi phớ n nht c th dựng ti khon cp nhng nhng chi phớ tng hp nh chi phớ sn xut chung thỡ ngoi vic m ti khon cp thỡ cụng ty cn m ti khon cp theo cỏc yu t ó quy nh 91 ỏp ng yờu cu lp k hoch, kim súat v ch ng iu tit chi phớ cho phự hp, nh qun tr cn phõn loi chi phớ theo cỏch ng x chi phớ, xem xột mc hot ng bin ng, chi phớ s bin ng nh th no tng ng vi bin ng ca mc hot ng Mc tiờu ca cỏch phõn loi ny l trang b cho ngi lp bỏo cỏo qun tr nhng nguyờn tc c bn ca quỏ trỡnh lp k hoch v quyt nh Phn ln quỏ trỡnh lp k hoch v quyt nh ph thuc vo vic phõn loi chi phớ theo cỏch ng x ca chi phớ Nu nh qun tr mun cú nhng thụng tin ti u nht a cỏc quyt nh sỏng sut sn xut kinh doanh thỡ phi thu hiu v cỏch ng x ca chi phớ theo lng hot ng Theo cỏch phõn loi ny, ton b CPSX chia thnh bin phớ v nh phớ, chi phớ hn hp Chi phớ hn hp s dng cỏc phng phỏp khỏc phõn tớch thnh bin phớ v nh phớ vớ d nh phng phỏp bỡnh phng nht, phng phỏp cc i cc tiu T ú lp phng trỡnh chi phớ mụ hỡnh, biu , th chi phớ hot ng thay i, DN cú th tớnh toỏn c chi phớ cn thit ng vi mc hot ng ca nú Xut phỏt t thc t hin thỡ vic phõn loi chi phớ doanh nghip dch v thnh nh phớ, bin phớ v chi phớ hn hp tng i phc tp, nhiờn cú th khỏi quỏt phõn loi chi phớ theo cỏch ng x ti cụng ty c phn VCCorp nh Bng 4.4 92 Biu 4.1 Phõn loi chi phớ sn xut theo cỏch ng x ca chi phớ PHN LOI CHI PH SN XUT KINH DOANH THEO CCH NG X CA CHI PH Khon mc chi phớ 1.Giỏ thnh sn phm Chi phớ sn xut kinh doanh d dang Khon m bo Chi phớ mỏy múc thit b k thut Chi phớ mua ngoi Chi phớ phõn chia li nhun Chi phớ nhõn cụng trc tip Lng b phn htqc Lng b phn ng tin Lng b phn thit k Lng cng tỏc viờn Chi phớ sn xut chung Vt liu, CCDC Khu hao TSC Chi phớ dch v Chi phớ khỏc bng tin Bin phớ Ti khon 632 154 1541 1542 1543 1544 622 6221 6222 6223 6224 627 6271 6274 6277 6278 nh Phớ Chi phớ hn hp Ghi chỳ x x x x x x x x x x x x x * Hon thin t chc h thng k toỏn chi phớ theo mụ hỡnh kt hp phc v k toỏn qun tr chi phớ v doanh thu Mụ hỡnh kt hp l mụ hỡnh cht ch gia k toỏn ti chớnh v k toỏn qun tr cựng mt h thng k toỏn, k toỏn qun tr s dng cỏc thụng tin t ti khon k toỏn chi tit ca k toỏn ti chớnh cú th ng mụ hỡnh ny tt, iu kin tiờn quyt l t chc ti chớnh ca cụng ty phi tt, phi cung cp c nhng thụng tin ban u ỏp ng yờu cu ca k toỏn qun tr V hon thin quy trỡnh t chc luõn chuyn chng t: Hin h thng chng t k toỏn gm cú hai loi: chng t k toỏn bt buc v chng t k toỏn hng dn i vi KTQT chi phớ, doanh thu cung cp dch v ti VCCorp ngoi 93 vic s dng nhng thụng tin ó phn ỏnh cỏc chng t bt buc, phõn tớch tng hp cỏc tỡnh hỡnh v chi phớ, doanh thu v kt qu cũn s dng h thng chng t hng dn Cỏc chng t hng dn phi c doanh nghip c th theo cỏc ch tiờu, b sung thờm nhng ch tiờu cn thit, nhng ch tiờu ny phi c ghi y rừ rng chi tiờt nhm phc v trc tip cho thu thp v x lý thụng tin qun tr ni b Nh ó cp chng 3, mun quy trỡnh luõn chuyn chng t c nhanh phc v cho vic hp chi phớ c kp thi, cụng ty c phn VCCorp cn cú nhng bin phỏp ụn c vic lun chuyn chng t t phớa cỏc phũng kinh doanh bng cỏch o to nõng cao nghip v cho cỏc k toỏn ca s x lý chng t vo cỏc ph lc tng hp tng khon mc chi phớ gi v phũng k toỏn bng th in t trc, sau ú gi chng t gc sau V hon thin vic m chi tit cỏc ti khon chi phớ sn xut v h thng s sỏch Trong iu kin thc hin mụ hỡnh k toỏn qun tr kt hp k toỏn ti chớnh b mỏy k toỏn chung ca doanh nghip, vic t chc ti khon k toỏn phn ỏnh chi tit chi phớ, doanh thu, kt qu kinh doanh cn da vo h thng ti khon s dng k toỏn ti chớnh nh nc ban hnh theo thụng t s 200/2014/Q - BTC xõy dng thờm cỏc ti khon chi tit tựy theo yờu cu qun lý ca tng doanh nghip V ti khon 622_ chi phớ nhõn cụng trc tip: M chi tit chi phớ nhõn cụng thuc qun lý ca cụng ty v chi phớ nhõn cụng thuờ ngoi (cng tỏc viờn) V ti khon 627_chi phớ sn xut chung cn c m chi tit theo tng yu t chi phớ d ỏn ca khi: TK 6271_ Chi phớ nhõn viờn , TK 6273_Chi phớ dng c, TK 6274_Chi phớ khu hao V ti khon 154_ Chi phớ sn xut kinh doanh d dang: cn c m chi tit theo tng d ỏn website kim soỏt v ỏnh giỏ tỡnh hỡnh kinh doanh Hon thin xõy dng cỏc s chi tit chi phớ sn xut: cỏc s chi tit ny l cn c kt toỏn qun tr lp bỏo cỏo cung cp cỏc thụng tin mt cỏch chi tit, c th nht cho cỏc nh qun 94 tr v tỡnh hỡnh chi phớ sn xut kinh doanh phỏt sinh S chi tit chi phớ nhõn cụng trc tip: m chi tit cho tng kinh doanh nh: qung cỏo, thng mi din t nhng chi tit cú s i chiu gia k hoch v thc t giỳp nh qun tr cú th ỏnh giỏ c bin ng v ngun nhõn lc ca cụng ty Biu 4.2 S chi tit ti khon 622 S CHI TIT TI KHON 622 Khi Admircro Thỏng nm Thực tế Chứng từ Nội dung Cộng L-ợng thực tế xxx Đơn giá NC thực tế Dự toán Chi phí NC thực tế L-ợng định mức xxx xxx Đơn giá NC định mức Chênh lệch Chi phí NC định mức xxx L-ợng Giá xxx Số tiền xxx Lý 95 S chi tit chi phớ sn xut chung cú th thit k theo mu sau Biu 4.3 S chi tit ti khon 627 S chi tit ti khon 627 Thỏng nm D toỏn Chng Ni t dung Thc t Cú TK BP P 152 153 334 338 111 112 N TK 627 BP P CPTH Cng Ghi chỳ: BP: bin phớ, P: nh phớ, CPTH: chi phớ tng hp Cui k, k toỏn phõn b chi phớ sn xut chung cho tng loi hot ng, tng i tng theo tiờu thc phự hp Tng chi phớ cn phõn b Chi phớ cn phõn b = cho loi dch v A Tng tiờu thc cn phõn b Tiờu thc cn phõn b cho loi dch v A S chi tit chi phớ bỏn hng v s chi tit chi phớ qun lý doanh nghip cng cú th c thit k tng t nh mu s chi tit chi phớ sn xut chung V hon thip vic thit k, xõy dng cỏc bỏo cỏo k toỏn qun tr chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm xõy lp theo mụ hỡnh kt hp ti cụng ty c phn VCCorp 96 Hin ti cụng ty c phn VCCorp h thng bỏo cỏo k toỏn ch yu l bỏo cỏo k toỏn ti chớnh cũn bỏo cỏo k toỏn qun tr v chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm cũn rt s si, vỡ th tỏc gi xin xut mt s loi bỏo cỏo qun tr phc v cho qun tr cụng ty, ú l: - Bỏo cỏo cung cp thụng tin cho xõy dng k hoch: xõy dng k hoch phi s dng nhiu thụng tin, ú quan trng nht l d toỏn, nú l phng tin thụng tin phn ỏnh mt cỏch cú h thng ton b cỏc mc tiờu ca doanh nghip, xỏc nh cỏc mc tiờu c th lm cn c ỏnh giỏ thc hin sau ny Nhm cung cp thng tin mt cỏch cú h thng ton b cỏc mc tiờu k hoch chi phớ, doanh thu ca cụng ty, xỏc nh rừ mc tiờu chi phớ, doanh thu c th lm cn c ỏnh giỏ thc hin, m bo cho k hoch chi phớ v doanh thu ca tng website phự hp vi mc tiờu chung ca cụng ty, cụng ty cn lp thờm cỏc d toỏn sau: d toỏn lao ng, d toỏn tỡnh hỡnh s dng ti sn c nh, d toỏn kt qu kinh doanh, d toỏn bng cõn i k toỏn - Bỏo cỏo ỏnh giỏ trỏch nhim ca qun lý: nhm thc hin chc nng kim tra v ỏnh giỏ, cỏc nh qun tr cụng ty c phn VCCorp cn ỏp dng nguyờn tc v k thut ca k toỏn trỏch nhim Bc c bn ca quỏ trỡnh trin khai h thng trỏch nhim ú l xỏc nh trỏch nhim i vi tng loi chi phớ, xõy dng cỏc trung tõm trỏch nhim, cỏc trung tõm trỏch nhim phi xỏc nh rừ cỏc lnh vc chu trỏch nhim i vi hot ng m h kim soỏt Cú trung tõm trỏch nhim ú l: Trung tõm chi phớ, trung tõm li nhun v trung tõm u t Trung tõm chi phớ c xem l kim soỏt v ỏp ng tt mc tiờu ca t chc t c mt du hiu chờnh lch v chi phớ nh hn hoc bng khụng Nu xut hin mt chờnh lch dng l du hiu bt li Khi ỏnh dớa trỏch nhim ca trung tõm trỏch nhiờm, iu m ngi qun lý cn quan tõm l tỡm nguyờn nhõn gõy khú khn hon thnh trỏch nhim v mc tiờu chung ca t chc Bỏo cỏo trỏch nhim trung tõm chi phớ trung vo chi phớ thc t v chi phớ d toỏn ca cỏc khon mc chi phớ khỏc T ú ch cỏc chờnh lch gia thc t v k hoch theo tng ch tiờu trỡnh by bỏo cỏo 97 Biu 4.4 Bỏo cỏo trỏch nhim cho trung tõm chi phớ BO CO TRCH NHIM QUN Lí CA TRUNG TM CHI PH Thỏng thc hin Ch tiờu D toỏn Thc t Chờnh lch Ly k t u nm Chờnh D toỏn Thc t lch Khi Qung cỏo Admicro Chi phớ SXKD d dang Chi phớ nhõn cụng trc tip chi phớ sn xut chung Chi phớ mua ngoi Cng Khi Thng mi in t Chi phớ mua hng Chi phớ chuyn hng húa Chi phớ sn xut chung Cng Chi phớ sn xut chung ca ton cụng ty - Bỏo cung cp thụng tin cho quỏ trỡnh kim tra ỏnh giỏ: nhm kim tra tỡnh hỡnh thc hin d toỏn chi phớ, cụng ty c phn VCCorp cn lp cỏc bỏo cỏo qun tr ỏnh giỏ kt qu thc hin ca tng b phn Thụng qua cỏc bỏo cỏo ny, cỏc nh qun tr s ỏnh giỏ c vic thc hin tit kim hay lóng phớ cỏc b phn cụng ty, t ú cỏc bin phỏp tit kim, trỏnh lóng phớ, tng hiu qu SXKD Bỏo cỏo ny cú th c thit k theo mu sau: BO CO CHI PH SN XUT Ch tiờu Thỏng thc hin D toỏn Thc t Chờnh lch Ly k t u nm D toỏn Thc t Chờnh lch 98 4.4 iu kin c bn hon thin t chc k toỏn qun tr chi phớ, doanh thu cung cp dch v theo mụ hỡnh kt hp ti Cụng ty c phn VCCorp cú th thc hin c cỏc gii phỏp hon thin k toỏn qun tr chi phớ v doanh thu cung cp dch v ti cụng ty C phn VCCorp cn cú nhng iu kin nht nh t phớa DN cng nh phớa nh nc 4.4.1 V phớa nh nc K toỏn núi chung v k toỏn qun tr núi riờng l cụng c c lc giỳp cỏc nh qun tr DN qun tr tt DN ca mỡnh, cỏc DN phỏt trin thỡ t nc mi giu mnh, vỡ th thỳc y cỏc DN phỏt huy ht kh nng ca mỡnh thỡ nh nc cn cú cỏc bin phỏp thỳc y, h tr Cỏc bin phỏp ú l: - Cn hon thin c ch v h thng phỏp lut kinh t ti chớnh, ng thi hon thin h thng chun mc k toỏn, hon thin luõt k toỏn phự hp vi khu vc v cỏc nc trờn th gii Hin nay, ngoi thụng t 53/2006/TT- BTC ban hnh ngy 12/06/2006 thỡ hu nh rt ớt bn hng dn c th v k toỏn qun tr Vy nờn, nh nc cn to hnh lang phỏp lý cỏc loi hỡnh doanh nghip cnh tranh lnh mnh sn xut kinh doanh, qua ú cỏc doanh nghip thy c s cn thit ca k toỏn qun tr qun lý v iu hnh Cỏc doanh nghip cha nhn thc y vai trũ ca k toỏn qun tr, trỡnh ca k toỏn, trang b k thut cũn nhiu hn ch, ú cn cú bn hng dn ca nh nc v t chc k toỏn qun tr - Cn thng nht v hon thin ni dng, phng phỏp, i tng, chng trỡnh o to k toỏn qun tr cỏc trng hc Hon thin v mt lý lun ca k toỏn qun tr,vai trũ, chc nng, nhim v, i tng v phng phỏp ca KTQT, trờn c s ú cung cp nhng ni dung cn thit ca KTQT cho nhng ngi thc hin l nhõn viờn k toỏn Cn cú s ci tin chng trỡnh v phng phỏp o to chuyờn ngnh k toỏn cỏc trng i hc, Cao ng, Trung hc chuyờn nghip, cú o to v k toỏn theo hng chuyờn sõu ngnh KTQT cho tng lnh vc kinh doanh nh l mt ngnh ng dng thc t 99 - T chc v nghiờn cu, xõy dng v hon thin KTQT, hc kinh nghim cỏc nc phỏt trin xõy dng mt s mụ hỡnh KTQT cú tnh cht hng dn cho cỏc DN la chn phự hp vi c im DN mỡnh 4.4.2 V phớa Cụng ty c phn VCCorp - K toỏn qun tr l hỡnh thc khỏ mi m i vi cỏc DN Vit Nam núi chung v vi cụng ty C phn VCCorp núi riờng vỡ th dng c tt k toỏn qun tr ũi hi bn thõn cụng ty phi hon thin c ch t chc qun lý sn xut kinh doanh DN, cn c vo iu kin thc t v nhõn lc, c cu t chc, quy mụ kinh doanh ca DN mỡnh xõy dng mụ hỡnh k toỏn qun tr cho phự hp Hon thin t chc b mỏy k toỏn: hin ti cụng ty thỡ mụ hỡnh k toỏn ch cú k toỏn ti chớnh m cha cú k toỏn qun tr vỡ th da trờn tỡnh hỡnh hin ti ca cụng ty thỡ cụng ty nờn thit k b sung chc nng nhim v cho k toỏn, hon thin b mỏy k toỏn ca cụng ty bao gm c k toỏn ti chớnh v k toỏn qun tr - Lónh o DN cn cú phng hng c th v o to nhõn lc nhm ỏp ng yờu cu ca cụng vic c bit l bi dng nõng cao nghip v k toỏn - Cn nhn thc rừ vai trũ quan trng ca k toỏn qun tr, k toỏn qun tr l cn thit i vi cỏc DN c ch th trng hin ny Trong nn kinh t m ca hi nhp vi nn kinh t khu vc v th gii, nu ch bng kinh nghim ca mỡnh cỏc nh qun tr khú cú th kim soỏt c hot ng ca tng b phn DN Cụng ty c phn VCCorp cn phỏt trin vi quy mụ ln, a dng hoỏ sn phm, hot ng phm vi rng hn ch ri ro v sc cnh tranh vi cỏc DN nc ngoi, vỡ th cụng ty c phn VCCorp cn coi k toỏn qun tr l cụng c khụng th thiu c thc hin qun tr DN mt cỏch bi bn - Cụng ty cn cng c v hon thin cụng tỏc thu thp v x lý chng t ban u, phõn loi chi phớ theo nhiu tiờu thc khỏc cú nhiu phng hng v bin phỏp qun lý chi phớ 100 - ng dng cụng ngh tin hc vo k toỏn, bng cỏch xõy dng cỏc phn mm k toỏn phc v tt hn cụng tỏc qun lý chi phớ v doanh thu T chc k toỏn qun tr núi chung, k toỏn qun tr chi phớ, doanh thu núi riờng cha c cỏc doanh nghip nc ta quan tõm ỳng mc Tuy nhiờn, qun lý hot ng kinh doanh c hiu qu v a c cỏc quyt nh kp thi v hp lý, cỏc doanh nghip cn xõy dng v hon thin hn t chc k toỏn qun tr, c bit l cụng tỏc k toỏn qun tr chi phớ v doanh thu 4.5 Kt lun ti nghiờn cu Xu hng ton cu húa v hi nhp kinh t mang n ch cỏc quc gia c hi phỏt trin nhuwgn cng cha ng chớnh lũng nú nhiu thỏch thc, ũi hi cỏ doanh nghip phi hot ng hiu qu t c iu ny ũi hi nh qun lý phi cú thụng tin y , kp thi v ton b hot ng ca cụng ty cú th t chc, phi hp, tiờn liu v quyt nh, kim soỏt cỏc hot ng ú, hng dn ch o kp thi nhm t dc hiu qu ti u K toỏn qun tr l cụng c quan trng thc hin chc nng ny, nú gúp phn vo s tn ti v phỏt trin ca doanh nghip Tuy nhiờn, thc hin tt cụng tỏc k toỏn qun tr, c bit l cụng tỏc k toỏn qun tr chi phớ v doanh thu ũi hi phi cú s n lc rt cao ca doanh nghip ng thi cú s hng dn ca Nh nc Cỏc doanh nghip núi chung v cỏc doanh nghip kinh doanh dch v núi riờng nc ta dng nh cũn xa l vi khỏi nim k toỏn qun tr Mt s doanh nghip mun dng k toỏn qun tr vo vic qun lý, iu hnh hot ng kinh doanh nhng cũn b ng, cha cú c s vng chc Nhn thc c y vai trũ, bn cht v ni dung ca k toỏn qun tr, c bit l k toỏn qun tr chi phớ, doanh thu, kt qu l mt ht sc cn thit v cp bỏch giỳp cho nh qun lý doanh nghip cú th iu hnh cú hiu qu hot ng kinh doanh ca doanh nghip mỡnh nn kinh t th trng Xut phỏt t yờu cu ú, tỏc gi ó tin hnh nghiờn cu ti: Hon thin k toỏn qun tr chi phớ v doanh thu cung cp dich v theo mụ hỡnh kt hp ti Cụng ty C phn VCCorp v gúp phn vo vic t chc KTQT chi phớ v doanh thu cung cp dch v ti 101 Cụng ty c phn VCCorp, i chiu vi mc ớch nghiờn cu lun ó t c cỏc kt qu sau: Th nht, lun ó h thng húa c cỏc lý lun c bn v k toỏn qun tr, lm sỏng t bn cht, ni dung, phng phỏp ca KTQT, t chc k toỏn qun tr v c bit l t chc k toỏn qun tr chi phớ v doanh thu doanh nghip dch v Th hai, lun ó phn ỏnh thc trng k toỏn qun tr chi phớ v doanh thu ti cụng ty c phn VCCorp, nhn xột nhng u im v hn ch cụng tỏc k toỏn núi chung v k toỏn qun tr chi phớ v doanh thu ti cụng ty c phn VCCorp Th ba, trờn c s thc trng ca k toỏn qun tr chi phớ v doanh thu cung cp dch v ti cụng ty c phn VCCorp, lun khng nh s cn thit phi hon thin cụng tỏc k toỏn qun tr chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm ti cụng ty, t ú a cỏc nguyờn tc, ni dung hon thin v cỏc gii phỏp thc hin ti cụng ty c phn VCCorp K toỏn qun tr l mt ti khỏ mi m ti Vit Nam v tng i rng Mc dự ó c gng ht sc quỏ trỡnh nghiờn cu, song kh nng nghiờn cu v kinh nghim thc t ca tỏc gi cha nhiu nờn lun khú cú th trỏnh nhng thiu sút Kớnh mong quý thy cụ v cỏc nh khoa hc hng dn thờm tỏc gi cú th tip tc hon thin ti nghiờn cu 102 TI LIU THAM KHO B Ti chớnh,2006, Quyt nh 53/2006/Q BTC, Quyt nh 15/2006/Q BTC B Ti chớnh, 2014, Thụng t 200/2014/TT - BTC PGS.TS Ngụ Th Chi (2004) Hi ỏp v hng dn thc hnh k toỏn theo cỏc chun mc k toỏn Vit Nam NXB Thng Kờ H Ni Nguyn Vn Cụng (2004), Lý thuyt v thc hnh k toỏn ti chớnh NXB Ti chớnh Phm Vn c (1998) Hng dn t chc k toỏn qun tr cỏc doanh nghip NXB Thng k Phm Vn c (1998) K toỏn qun tr v phõn tớch kinh doanh NXB Thng k ThS Th Thu Hng, ThS Trn Tun Anh 2014 Tp trớ ti chớnh [Trc tuyn] a ch: http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/trao-doi -binh-luan/ung-dungke-toan-quan-tri-chi-phi-va-gia-thanh-san-pham-trong-cac-doanh-nghiep-viet-nam53056.html [truy cp 10/8/2015] Hip hi k toỏn quc gia M National Asociation of Accountants (NAA) (1981), Vn kin s 1A thỏng 3/1981 Ngõn hng th gii,2002, Cỏc chun mc k toỏn quc t, NXB Chớnh tr quc gia 10 TS.Nguyn Minh Phng (2004), Giỏo trỡnh k toỏn qun tr - NXB Ti chớnh 11 Quc hi, 2003, Lut k toỏn Vit Nam, ban hnh ngy 17/06/2003 12 Robert.S Kaplan, Anthony A.Atkinson(2001), Advanced Management Accounting, Third edition, [New Delhi: Addison Wesley & Longman (Singapore) Pte Ltd.] 13 Ronald W.Hilton (2008), Managerial Accounting:Creating Value in a Dynamic Business Environment, Mc Graw Hill 14 ThS Th Mai Thm (2007), Nhng gii phỏp phỏt trin k toỏn qun tr cỏc doanh nghip ti bin, Tp trớ Khoa hc Cụng ngh Hng hi, s 11+12-11/2007, tr 64-66 103 15 B mụn k toỏn Khoa k toỏn Trng i hc kinh t quc dõn, Bi ging k toỏn ti chớnh (dựng cho o to cao hc) 16 Trng i hc Kinh t TP H Chớ Minh (11/2001), Hng dn lp c phõn tớch bỏo cỏo ti chớnh v bỏo cỏo qun tr - NXB Thng kờ [...]... kế toán quản trị chi phí và doanh thu theo mô hình kết hợp trong doanh nghiệp dịch vụ Chương III: Thực trạng kế toán quản trị chi phí và doanh thu cung cấp dịch vụ tại Công ty cổ phần VCCorp Chương IV: Thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí và doanh thu cung cấp dịch vụ theo mô hình kết hợp tại công ty cổ phần VCCorp CHƢƠNG II: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ... quản trị chi phí và doanh thu cung cấp dịch vụ theo mô hình kết hợp tại công ty cổ phần VCCorp Để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí và doanh thu cung cấp dịch vụ tại công ty theo mô hình kết hợp ta cần chú ý những nguyên tắc sau: Một là, hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và doanh thu cung cấp dịch vụ phải đảm bảo hài hòa giữa chi phí bỏ ra và lợi ích mang lại Hai là, hoàn thiện kế toán quản. .. TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP 4.1 Sự cần thiết, yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán quản trị và doanh thi cung cấp dịch vụ tại Công ty cổ phần VCCorp 4.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị chi phí và doanh thu cung cấp dịch vụ tại Công ty cổ phần VCCorp Thứ nhất, lý do khách quan, trong điều kiện hội nhập của kinh... tập trung Hình thức kế toán áp dụng trên phần mềm kế toán của công ty Cổ phần VCcorp là hình thức Nhật ký chung 3.2 Thực trạng kế toán quản trị chi phí và doanh thu cung cấp dịch vụ tại Công ty cổ phần VCCorp 3.2.1 Tổ chức phân loại chi phí và doanh thu cung cấp dịch vụ tại Công ty cổ phần VCCorp 3.2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần VCCorp Đặc điểm của kinh doanh dịch vụ quảng cáo... bộ phận tổng hợp của kế toán tài chính và kế toán quản trị nhằm hoàn thiện hơn bộ máy kế toán của công ty 4.3.2 Hoàn thiện nội dung của kế toán quản trị chi phí và doanh thu cung cấp dịch vụ theo mô hình kết hợp tại công ty cổ phần VCCorp * Hoàn thiện việc phân loại chi phí sản xuất phục vụ quản trị doanh nghiêp Tùy theo yêu cầu sử dụng cung cấp thông tin của nhà quản trị mà công ty nên lựa chọn các... các nội dụng của kế toán quản trị chi phí và doanh thu tại công ty, từ đó phát hiện ra các vấn đề còn tồn tại ở các khâu trong tổ chức kế toán quản trị ở công ty Từ đó đề ra phương hướng giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí và doanh thu theo mô hình kết hợp tại công ty Cổ phần VCCorp nhằm nâng cao hiệu quả thông tin của kế toán quản trị để phục vụ tốt công tác quản trị công ty, nâng cao năng... KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DOANH THU THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ Trong chương này, luận văn đã tập trung phân tích những vấn đề mang tính lý luận chung về kế toán quản trị chi phí và doanh thu theo mô hình kết hợp trong các doanh nghiệp dịch vụ 2.1 Khái quát về kế toán quản trị trong doanh nghiệp dịch vụ 2.1.1 Khái niệm của kế toán quản trị Có rất nhiều quan điểm và khái niệm khác... xuất và hệ thống sổ sách: Mở chi tết các tài khoản chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Thứ ba, hoàn thiệp việc thiết kế, xây dựng các báo cáo kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp theo mô hình kết hợp tại công ty cổ phần VCCorp 4.4 Điều kiện cơ bản để hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí, doanh thu cung cấp dịch vụ theo mô hình. .. doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp dịch vụ nói riêng ở nước ta Các mục tiêu cụ thể mà luận văn hướng tới: - Dựa trên lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí và doanh thu trong doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Tác giả tiến hành phân tích thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí và doanh thu theo mô hình kết hợp tại Công ty Cổ phần VCCorp - Thông qua nghiên cứu thực tiễn tại công ty Cổ phần VCCorp. .. cổ phần VCCorp 4.3.1 Hoàn thiện bộ máy kế toán quản trị tại công ty cổ phần VCCorp theo mô hình kết hợp Từ những lý luận ở trên luận văn đã đưa ra mô hình kết kết hợp KTTC và KTQT trong cùng một hệ thống bộ máy kế toán Dựa trên bộ máy kế toán hiện tại của công ty, luận văn đã bổ sung hoàn thiện bộ máy theo mô hình kết hợp, ngoài các phần hành kế toán đang có, luận văn bổ sung thêm bộ phận tổng hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP, HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP, HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ THEO MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay