TOAN chia cho số có hai chữ số

13 198 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:22

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ TỚI DỰ GIỜ LỚP 4A2 Môn : TOÁN Giáo viên : Vũ Thị Thảo Giang 672 : 21 Chia theo thứ tự từ trái sang phải 672 21 3 * 67 chia cho 21 3, viết 3; nhân 3, viết 3 nhân 6, viết 67 trừ 63 4, viết 4 * Hạ 2, 42; 42 chia cho 21 2, viết 2 nhân 2, viết 2 nhân 4, viết 42 trừ 42 0, viết Vậy 672 : 21 = 32 Chia theo thứ tự từ trái sang phải 7799 18 *77chia cho 18 4, viết 4; nhân 32, viết 2, nhớ nhân 4, thêm 7, 77 trừ viết 72 5, viết 54 * Hạ 9, 59 59 chia cho 18 3, viết nhân 24, viết 4, nhớ nhân 3, thêm 5, viết 59 trừ 54 5, viết Vậy 779 : 18 = 43 ( dư ) 672 21 779 18 63 32 72 43 42 59 42 54 PHÉP CHIA HẾT 55 PHÉP CHIA CÓ DƯ Ước lượng thương Để ước lượng thương phép chia nhanh, lấy hàng chục chia cho hàng chục Ví dụ 75 : 23 = 89 : 22 = Nhẩm chia cho 3, 75 chia cho 23 3; 68 : 21 = nhân với 23 69; 75 trừ 69 6; Vậy thương cần tìm 3 Ước lượng thương Làm tròn số bị chia số chia Ví dụ : 14 83 62 51 10 80 60 50 65 70 46 50 37 40 28 30 19 20 Bài 1: Đặt tính tính a) 288 : 24 740 : 45 b) 469 : 67 397 : 56 BÀI 2: Người ta xếp 240 bàn ghế vào 15 phòng học Hỏi phòng xếp bàn ghế? Tóm tắt: • 15 phòng học: • Mỗi phòng: 240 bàn ghế .….bộ bàn ghế? Bài giải Bài : Tìm x x x a) x 34 = 714 b) 846 : = 18 - Chia theo thứ tự từ trái sang phải - Ước lượng thương cẩn thận lần chia - Ở phép chia có dư lưu ý số dư phải nhỏ số chia [...]... a) x 34 = 714 b) 846 : = 18 - Chia theo thứ tự từ trái sang phải - Ước lượng thương cẩn thận ở mỗi lần chia - Ở phép chia có dư lưu ý số dư phải nhỏ hơn số chia
- Xem thêm -

Xem thêm: TOAN chia cho số có hai chữ số , TOAN chia cho số có hai chữ số , TOAN chia cho số có hai chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay