cơ quan tiêu hóa

23 185 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:21

Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2011 Tự nhiên xã hội Chỉ sơ đồ nói tên quan tiêu hoá Ming Tuyn nc bt Thc qun D dy Rut non Rut gi Hu mụn Gan Tỳi mt 10 Ty Miệng ống thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già Hu mụn Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2011 Tự nhiên xã hội Bài 6: Tiêu hoá thức ăn I Sự tiêu hoá thức ăn khoang miệng dày Thứ ba ngày 17tháng 10 năm 2011 Tự nhiên xã hội Bài 6: Tiêu hoá thức ăn I Sự tiêu hoá thức ăn khoang miệng dày Sự tiêu hoá thức ăn khoang miệng Hãy Hãy nhai nhai kĩ kĩ bánh bánh và nhận nhận xét xét Thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi Khi Khi nhai: nhai: Răng Răng làm làm việc việc gì ?? Các Các tuyến tuyến nước nước bọt bọt tiết tiết ra dịch dịch gì ?? Lưỡi Lưỡi đóng đóng vai vai trò trònhư thế nào?? Khi Khinhai: nhai: Răng Rănglàm làmviệc việc ?? nghiền gìRăng nát thức ăn Khi Khinhai: nhai: Lưỡi Lưỡiđóng đóngvai vaitrò trò nhưthế thếnào? nào? Lưỡi đảo trộn thức ăn Khi Khinhai: nhai: Các Cáctuyến tuyếnnước nướcbọt bọttiết tiết radịch dịchgì gì?? Các tuyến nước bọt tiết nước bọt - Tuyến nước bọt tiết nước bọt để làm gì? Để làm mềm thức ăn ởkhoang khoang miệng, miệng, thức thức ăn ănđược răng nghiền nghiền nhỏ, nhỏ, lưỡi lưỡi nhào nhào trộn, trộn, nước nước bọt bọt tẩm tẩm ướt ướt Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2011 Tự nhiên xã hội Bài 6: Tiêu hoá thức ăn I Sự tiêu hoá thức ăn khoang miệng dày Sự tiêu hoá thức ăn khoang miệng Sự biến đổi thức ăn dày Thảo luận theo nhóm 4, hoàn thành tập sau: Chọn từ ngữ khung để điền vào chỗ chấm cho thích hợp: Co bóp, nhào trộn, dày nhào trộn Vào đến dày, thức ăn tiếp tục dày phần thức ăn đư bóp nhờ co ợc biến thành chất bổ dưỡng Thứ ba ngày 17tháng 10 năm 2011 Tự nhiên xã hội Bài 6: Tiêu hoá thức ăn I Sự tiêu hoá thức ăn khoang miệng dày Sự tiêu hoá thức ăn khoang miệng Sự biến đổi thức ăn dày II Sự tiêu hoá thức ăn ruột non ruột già ruột non Dựa vào sách giáo khoa, thảo luận nhóm Vào Vàođến đến ruột ruột Vào đến ruột non Vào đến ruột non non, phần lớn non, phần lớn thức ăn biến thức ăn biến thức ăn biến thức ăn biến đổi thành gì? đổi thành gì? thành thành chất chất bổ bổdư dư ỡng ỡng Phần Phầnchất chất bổ bổ dư dư ỡng thức Phần chất bổ ỡng có có thức Phần chất bổdưỡng dưỡng ăn đưa đâu? ăn thấm thấm qua sẽđược đưađi điqua đâu? Để gì? thành ruột non Đểlàm làm gì? thành ruột non vào vàomáu máuđi nuôi nuôi cơ thể thể Các Cácchất chấtcặn cặnbã bã đưa xuống Ruột già có đưa xuống Ruột già cóvai vai ruột già, biến trò ruột già, biến trògì thành phân, trình tiêu thành phân, trình tiêuhóa? hóa? thải thảira rangoài KT LUN ming, thc n c rng nghin nh, li nho trn, nc bt tm t d dy, thc n tip tc c nho trn Mt phn thc n c bin i thnh cht b dng rut non, phn ln thc n c bin i thnh cht b dng Chỳng thm qua thnh rut non vo mỏu i nuụi c th rut gi, cỏc cht bó c bin thnh phõn, ri c a ngoi Nên ăn chậm nhai kĩ Không nên đọc sách, truyện, xem tivi ăn Không nên chạy nhảy, nô đùa sau ăn Không nên nhịn đại tiện Bài học kết thúc Chúc thầy cô giáo mạnh khoẻ Chúc học giỏi, chăm ngoan [...]... điqua đâu? Để gì? thành ruột non Đểlàm làm gì? thành ruột non vào vàomáu máuđi đi nuôi nuôi cơ cơ thể thể Các Cácchất chấtcặn cặnbã bã được đưa xuống Ruột già có được đưa xuống Ruột già cóvai vai ruột già, biến trò trong quá ruột già, biến trògì gì trong quá thành phân, rồi trình tiêu thành phân, rồi trình tiêuhóa? hóa? thải thảira rangoài ngoài KT LUN ming, thc n c rng nghin nh, li nho trn, nc bt tm... dày một phần thức ăn đư bóp của dạ nhờ sự co ợc biến thành chất bổ dưỡng Thứ ba ngày 17tháng 10 năm 2011 Tự nhiên xã hội Bài 6: Tiêu hoá thức ăn I Sự tiêu hoá thức ăn ở khoang miệng và dạ dày 1 Sự tiêu hoá thức ăn ở khoang miệng 2 Sự biến đổi thức ăn ở dạ dày II Sự tiêu hoá thức ăn ở ruột non và ruột già ở ruột non Dựa vào sách giáo khoa, thảo luận nhóm 2 Vào Vàođến đến ruột ruột Vào đến ruột non... ănđược được răng răng nghiền nghiền nhỏ, nhỏ, lưỡi lưỡi nhào nhào trộn, trộn, nước nước bọt bọt tẩm tẩm ướt ướt Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2011 Tự nhiên xã hội Bài 6: Tiêu hoá thức ăn I Sự tiêu hoá thức ăn ở khoang miệng và dạ dày 1 Sự tiêu hoá thức ăn ở khoang miệng 2 Sự biến đổi thức ăn ở dạ dày Thảo luận theo nhóm 4, hoàn thành bài tập sau: Chọn các từ ngữ trong khung để điền vào chỗ chấm cho thích
- Xem thêm -

Xem thêm: cơ quan tiêu hóa , cơ quan tiêu hóa , cơ quan tiêu hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay