bài thi địa lý

16 142 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:20

m«n ®Þa lÝ – líp 4A1 Thø n¨m, ngµy 09 th¸ng 02 n¨m 2012 KiĨm tra bµi cò §ång b»ng Nam Bé C¸c d©n téc sinh sèng Kinh, Ch¨m Kh¬-me, Hoa Ph­¬ng tiƯn ®i l¹i Nhµ ë Trang phơc LƠ héi Xng, ghe Nhµ ë däc theo c¸c s«ng, kªnh, r¹ch Qn ¸o bµ ba, kh¨n r»n LƠ cóng Tr¨ng, Bµ Chóa Xø … L­ỵc ®å n«ng nghiƯp ViƯt Nam * Theo em, ®ång b»ng Nam Bé cã nh÷ng ®iỊu kiƯn thn lỵi nµo ®Ĩ trë thµnh vùa lóa, vùa tr¸i c©y lín nhÊt cđa c¶ n­íc? Những điều kiện thuận lợi để đồng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái lớn nước: Đất đai màu mỡ Người dân cần cù lao động Khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi Đồng lớn Đất đai màu mỡ Người dân cần cù lao động GỈt lóa Xay xát gạo đóng bao Ph¬i thãc Tt lóa XÕp g¹o lªn tµu ®Ĩ xt khÈu Quy trình thu hoạch chế biến gạo xuất khẩu: GỈt lóa Tt lóa Ph¬i thãc Xay xát gạo đóng bao XÕp g¹o lªn tµu ®Ĩ xt khÈu Xồi Chơm chơm Sầu riêng Bưởi Dừa Măng cụt So âng Đ H ie äp ế g T nh Vó g Ph ụ n ânh Ke g C K ên h ân So ê M ôn o àn gN Ở đồng Nam Bộ có nhiều sơng ngòi, kênh rạch nên mạng lưới sơng ngòi, kênh rạch chằng chịt dày đặc Đồng Nam Bộ với 750 km chiều dài bờ biển, 22 cửa sơng, 800 000 bãi triều, đa dạng kiểu mơi trường sinh thái, nước ngọt, lợ,mặn Ngư trường lớn Ni cá lồng Ni cá tra, cá ba sa vùng nước lợ Ni tơm lồng Cá tra, cá ba sa xuất xuất Tơm hùm xuất Bµi tËp §Þa lý §iỊn nh÷ng tõ ng÷ sau vµo chç chÊm cho thÝch hỵp: s¶n phÈm, cÇn cï, xt khÈu, trë thµnh, thiªn nhiªn, lín nhÊt thiªn nhiªn Nhờ có …………… ưu đãi, người dân cÇn cï …………lao động, đồng Nam Bộ trë thµnh ……………vùng sản xuất lúa gạo, trái cây, lín nhÊt thuỷ sản ………… nước Các s¶n phÈm ………………đó đưa tiêu thụ xt khÈu nhiều nơi nước ………… Trß ch¬i §iỊn hoa ®óng , hoa sai vµo Lóa g¹o, tr¸i c©y cđa ®ång b»ng Nam Bé chØ ®Ĩ xt khÈu PhÇn lín g¹o xt khÈu cđa n­íc ta lµ ®ång b»ng Nam Bé cung cÊp Mét sè loµi c©y ¨n tr¸i ®­ỵc trång ë ®ång b»ng Nam Bé lµ v¶i thiỊu, lª, hång, m¬ Thủ s¶n cđa ®ång b»ng Nam Bé chØ nh»m phơc vơ n­íc Nu«i vµ ®¸nh b¾t t«m, c¸ ®· gióp nhiỊu gia ®×nh ë ®ång b»ng Nam Bé giµu lªn [...]... Ng trng ln Nuụi cỏ trong lng Nuụi cỏ tra, cỏ ba sa vựng nc l Nuụi tụm trong lng Cỏ tra, cỏ ba sa xut khu xut khu Tụm hựm xut khu Bài tập Địa lý Điền những từ ngữ sau vào chỗ chấm cho thích hợp: sản phẩm, cần cù, xuất khẩu, trở thành, thi n nhiên, lớn nhất thi n nhiên Nh cú u ói, ngi dõn cần cù lao ng, ng bng Nam B ó trở thành vựng sn xut lỳa go, trỏi cõy, lớn nhất thu sn c nc Cỏc sản phẩm... hoa sai vào 1 Lúa gạo, trái cây của đồng bằng Nam Bộ chỉ để xuất khẩu 2 Phần lớn gạo xuất khẩu của nước ta là do đồng bằng Nam Bộ cung cấp 3 Một số loài cây ăn trái được trồng ở đồng bằng Nam Bộ là vải thi u, lê, hồng, mơ 4 Thuỷ sản của đồng bằng Nam Bộ chỉ nhằm phục vụ trong nước 5 Nuôi và đánh bắt tôm, cá đã giúp nhiều gia đình ở đồng bằng Nam Bộ giàu lên
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thi địa lý , bài thi địa lý , bài thi địa lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay