IUH BAO CAO HUI SU THONG NHAT GIUA BAN CHAT VA HIEN TUONG

6 160 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:14

TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUHTAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH TAG : BÁO CÁO THỰC TẬP , BAO CAO THUC TAP , BÁO CÁO THỰC HÀNH, BAO CAO THUC HANH ,BÁO CÁO THỰC TẬP IUH , BAO CAO THUC TAP IUH, ĐỀ THI CÁC NĂM CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM, DE THI IUH, HUI.EDU.VN, IUH, DAI HOC CONG NGHIEP, KET QUA HOC TAP IUH , KẾT QUẢ HỌC TẬP , LỊCH HỌC, LỊCH THI IUH Họ tên Lớp Trờng : Nguyễn Hoài Nam : Quản trị kinh doanh - K38 : Đại học Kinh tế Quốc dân Bài kiểm tra 1) Từ tợng kết luận vật Bởi vì: Bản chất tổng hợp tất mặt, mối liên hệ tất nhiên tơng đối ổn định bên vật, quy định vận động phát triển vật Còn tợng biểu mặt, mối liên hệ bên Bản chất mặt bên trong, mặt tơng đối ổn định thực khách quan Nó ẩn giấu đằng sau vẻ bề tợng biểu lộ qua tợng Còn tợng mặt bên ngoài, mặt di động biến đổi thực khách quan Nó hình thức biểu chất Bản chất tợng tồn khách quan mà mối liên hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ với nhau, không tách rời Mỗi vật thống chất tợng Sự thống thể trớc hết chỗ chất bộc lộ qua tợng, tợng biểu chất Không có chất tồn cách tuý, nghĩa không cần có tợng; ngợc lại, tợng lại biểu chất Sự thống chất tợng thể chỗ chất đợc bộc lộ qua tợng tơng ứng, tợng bộc lộ chất mức độ đó, nhiều Nói cách khác, chất tợng phù hợp với Nh vậy, chất tự bộc lộ thông qua tợng định Bản chất khác bộc lộ thành tợng khác Khi chất chất thay đổi tợng biểu thay đổi theo Khi chất biến tợng biểu biến Bản chất tợng thống với nhau, nhng thống biện chứng, nghĩa thống bao hàm khác biệt : tợng chất thống với nhau, phù hợp với nhau, nhng chúng không phù hợp với hoàn toàn Vì chất vật đợc biểu thông qua tơng tác vật với vật chung quanh Các vật chung quanh trình tơng tác ảnh hởng đến tợng, đa vào nội dung tợng thay đổi định Kết tợng biểu chất nhng không biểu y nguyên chất Bản chất tơng đối ổn định, biến đổi chậm, tợng không ổn định, luôn trôi qua, biến đổi nhanh so với chất Có tình hình nội dung tợng đợc định không chất nó, tác động qua lại với vật chung tác động qua lại với vật khác chung quanh lại thờng xuyên biến đổi Vì vậy, tợng thờng xuyên biến đổi, chất tơng đối ổn định, giữ nguyên biến đổi tợng Vì chất tất nhiên, tơng đối ổn định bên vật, quy định vận động phát triển vật, tợng biểu chất bên ngoài, không ổn định biến đổi nhanh so với chất nên: trình nhận thức, để hiểu đầy đủ bà đắn vật, không nên dừng lại tợng mà phải sâu vào tìm hiểu chất Vì tợng biểu chất dới dạng cải biến, nhiều xuyên tạc chất, nên trình nắm bắt chất vật trình khó khăn, lâu dài công phu qua tợng Để phân tích phận ý thức xã hội giai đoạn phải dựa trên cở tồn xã hội Bởi tồn xã hội định ý thức xã hôi, ý thức xã hội phản ánh tồn xã hội, phụ thuộc vào tồn xã hội Khi tồn xã hội biến đổi, phơng thức sản xuất biến đổi, t tởng lý luận xã hội, quan điểm trị pháp quyền, triết học, đạo đức sớm muộn phải biến đổi theo Vì thế, thời kỳ lịch sử khác nhau, ngời ta thấy có lý luận, t tởng, quan điểm khác điều kiện khác đời sống vật chất xã hội, trớc hết điều kiện kinh tế xã hội định Điều thể rõ qua t tởng thời đại 2) Vì nớc ta sản xuất nhỏ phổ biến Phát triển kinh tế vấn đề quan trọng từ trớc tới xã hội loai ngời Kể từ ngời xuất hiện, xã hội loài ngời trải qua hình thành xã hội: sống nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, t chủ nghĩa đỉnh cao huớng tới xã hội chủ nghĩa Tơng ứng với tình thái xã hội hình thái kinh tế mang nét đặc trng riêng T chủ nghĩa vậy, giai đoạn mà cải vật chất xã hội đợc sản xuất nhiều tất giai đoạn trớc cộng lại Một giai đoạn chứng kiến bao biến đổi mặt chất lẫn mặt lợng xã hội loài ngời: kinh tế, khoa học kĩ thuật, trị, văn hoá Tuy nhiên giai đoạn giai đoạn phát triển nhiều thiếu sót nh phân biệt giàu nghèo, khủng hoảng kinh tế, chiến tranh bất công xã hội Từ khuyết tật đó, ngời muốn hớng tới xã hội ngời có quyền bình đẳng , không đói nghèo áp bóc lột , vật chất sản xuất đáp ứng nhu cầu ngời chế độ xã hội chủ nghĩa Để tiến lên xã hội chủ nghĩa cần phải trải qua hai giai đoạn: giai đoạn chủ nghĩa xã hội giai đoạn chủ nghĩa cộng sản Hiện nớc ta thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội; thời kì mang tính chất độ, cha thành cũ cha hoàn toàn dứt bỏ, thời kí có giao nhập nhiều t tởng Nền kinh tế giai đoạn trình độ thấp, lực lợng sản xuất phát triển, với nhiều hình thức sở hữu tơng ứng với nhiều thành phần kinh tế đan xen Vì nớc ta sản xuất nhỏ chủ yếu, mang tính chất manh mún Dới cờ Đảng kim nam Mác - Lê nin t tởng Hồ Chí Minh cúng khong thể đốt cháy giai đoạn hay phủ nhận hoàn toàn thành tựu mà chủ nghĩa t đạt đợc, chủ nghĩa t nhà nớc Theo Lênin giai đoạn độ lên xã hội chủ nghĩa , vuứt bỏ hoàn toàn chủ nghĩa t nhà nớc mà phải thấy đợc điểm mạnh dể phát huy Sau sụp đổ Liên xô nớc Đông Âu , hệ thống nớc theo chủ nghĩa xã hội bị ảnh hởng lớn Tuy nhiên Đảng nhân đân Việt Nam kiên định theo đờng chọn bảo vệ thành Cách mạng Để tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải trải qua nhiều khó khăn xuất phát điểm thấp , kinh tế lạc hậu, khoa học kĩ thuật thấp, trình độ quản lí yếu Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, đất nớc thống nhất, nớc độ lên CNXH điều kiện đất nớc chịu đựng đảo lộn kinh tế xã hộ`i với quy mô lớn sau chiến tranh ác liệt, lâu dài, tình hình giới có mặt diễn biến không thuận lợi Đây thời điểm mô hình kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp bộc lộ cách toàn diện mặt tiêu cực mà hậu xuất khủng hoảng kinh tế sâu sắc vào cuối năm 70 đầu năm 80 * Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng - bớc ngoặt nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Đại hội Đảng lần thứ VI thực đại hội sách lớn nhằm xoay chuyển tình hình tạo bớc ngoặt cho phát triển đất nớc ta ý nghĩa bớc ngoặt đợc thể điểm sau đây: - Thời kỳ tìm tòi, thử nghiệm từ năm 1979 đến năm 1986 chuẩn bị tiền đề, điều kiện yếu tố cần thiết cho công đổi to lớn Đây thời kỳ vận động tiệm tiến với đột phá quan trọng để đến bớc nhảy vọt Đại hội Đảng lần thứ VI Đại hội Đảng lần thứ VI cột mốc mở cục diện nớc ta đờng độ lên chủ nghĩa xã hội Từ quan điểm nêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VIII, IX Đảng t cơng lĩnh xây dựng đất nớc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, ta rút số nhận xét đặc trng chủ yếu mô hình kinh tế là: - Chuyển kinh tế từ kinh tế vật, bao cấp chủ yếu sang kinh tế hàng hoá, vận hành theo chế thị trờng, dới quản lý nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa Đó cách tổ chức sản xuất tối u để xây dựng sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội mà hiệu kinh tế cuối cung suất lao động cao, chất lợng tốt, tạo nhiều sản phẩm thặng d - Động viên nhân tố tích cực htành phần kinh tế trì chúng thời kỳ lịch sử laau dài theo quan điểm không xoá bỏ vội vã cách ý chí cấu kinh tế khách quan, mà phải chấn hng thơng nghiệp, công nghiệp nhỏ, sử dụng phát triển kinh tế t t nhân mức độ cần thiết; đồng thời xây dựng củng cố thành phần kinh tế nhà nớc kinh tế hợp tác trở thành tảng cuả kinh tế quốc dân - Thu hút mạnh mẽ đầu t t bên hớng phát triển theo đờng chủ nghĩa t nhà nớc dới hình thức trình độ khác Mô hình kinh tế không đối lập chủ nghĩa t với chủ nghĩa xã hội cách trừu tợng nh trớc, mà sử dụng chủ nghĩa t vào nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa hợp tác vừa đấu tranh - Tuỳ theo trình độ lực lợng sản xuất đạt đợc thực tế mà xã hội hoá sản xuất dới hình thức phù hợp với trình độ khác lực lợng sản xuất để mở đờng cho lực lợng sản xuất phát triển nữa, tiến dần đến trình độ xã hội hoá kinh tế sở chế độ công hữu vê t liệu sản xuất chủ yếu dới hình thức thích hợp, từ thấp đến cao - Thực hành nhiều chế độ phân phối khác tuỳ theo phát triển quan hệ sở hữu, tiến dần đến thống trị chế độ phân phối theo số lợng chất lợng lao động Thực nguyên tắc chung khuyến khích lợi ích vật chất đôi với giáo dục động viên tinh thần - Trong chế mới, kế hoạch đóng vai trò quan trọng, công cụ quản lý vĩ mô Nhà nớc nhng chủ yếu mang tính chất định hớng, hớng dẫn phát triển thị trờng, thị trờng trực tiếp hớng dẫn tổ chức sản xuất - kinh doanh - Nền kinh tế đợc quản lý phơng pháp kinh tế chủ yếu, với động lực thúc đẩy kết hợp hài hoà lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể lợi ích riêng cá nhân, lợi ích lâu dài lợi ích trớc mắt - Nền kinh tế mở hội nhập với kinh tế giới nguyên tắc vừa hợp tác vừa cạnh tranh đảm bảo tính độc lập, tự chủ theo định hớng xã hội chủ nghĩa - Thực tiễn kinh tế đất nớc từ chuyển sang mô hình kinh tế chứng minh tính khách quan khoa học, tính hiệu mô hình kinh tế Chỉ thời gian ngắn, mô hình kinh tế đem lại thành tựu quan trọng, góp phần tích cực đa đất nớc thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội gay gắt tạo tiền đề cho thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá Là mô hình kinh tế hoàn toàn mới, thời gian đa vào thực cha đợc nên cha thể xem mô hình đợc thiết kế xong xuôi, hoàn chỉnh mà cần có thời gian kinh nghiệm thực tiễn để bổ sung, phát triển hoàn thiện mô hình
- Xem thêm -

Xem thêm: IUH BAO CAO HUI SU THONG NHAT GIUA BAN CHAT VA HIEN TUONG, IUH BAO CAO HUI SU THONG NHAT GIUA BAN CHAT VA HIEN TUONG, IUH BAO CAO HUI SU THONG NHAT GIUA BAN CHAT VA HIEN TUONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay