phuong phap giai cac bai tap lien quan den giam phan

5 479 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:09

PHƢƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GiẢM PHÂN Dạng : Xác định số NST , số cromatit , số tâm động tế bào qua kì Vận dụng hiểu biết biến đổi hình thái số lượng NST trình giảm phân ta xác định bảng sau : Bảng : Xác định số lƣợng NST, số cromatit, số tâm động tế bào qua kì giảm phân NST đơn NST kép Số cromatit Tâm động 2n 4n 2n Đầu I 2n 4n 2n Giữa 2n 4n 2n Sau 2n 4n 2n Cuối n 2n n n 2n n Đầu I n 2n n Giữa n 2n n Sau 2n 0 2n Cuối n 0 n Kì Trung gian Giảm phân I Trung gian Giảm phân I Cách giải : - Xác định tế bào sinh dục kì trình giảm phân - Áp dụng kiến thức bảng để xác định số lượng thành phần có tế bào Bài tập minh họa : Bài : Một tế bào lúa nước có 2n = 24 trải qua trình giảm phân hình thành giao tử Số NST số tâm động tế bào kì sau I : A.24 24 B.24 12 C.12 24 D 12 12 Bài : Một tế bào lúa nước có 2n = 24 trải qua trình giảm phân hình thành giao tử Số nhiễm sắc thể số tâm động tế bào kì sau II : A 24 24 B 24 12 C.12 24 D 12 12 Bài 3: Một tế bào lợn có 2n = 38 trải qua trình giảm phân hình thành giao tử Số nhiễm sắc thể số cromatit kì I : A 38 76 B 38 C.38 38 D.76 76 Bài 4: Năm tế bào ruồi giấm (2n = 8) kì giảm phân I, người ta đếm tổng số cromatit là: A 40 B 80 C.120 D.160 ĐA : A – A – A – B Dạng : Xác định số giao tử đƣợc sinh giảm phân Áp dụng công thức : a tế bào sinh tinh trải qua giảm phân tạo 4a tinh trùng a tế bào sinh trứng qua giảm phân tạo a tế bào trứng Chú ý Nếu tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân k lần tế bào mẹ ban đầu tạo 2k số tế bào sinh tinh/ sinh trứng sinh ra, sau áp dụng công thức Cần phân biệt tế bào sinh dục sơ khai tế bào sinh dục chín ( sinh tinh/sinh trứng ) Tế bào sinh dục sơ khai tế bào có khả nguyên phân để tạo tế bào sinh tinh / sinh trứng; tế bào không trực tiếp tạo giao tử Tế bào sinh tinh/ sinh trứng tế bào có khả giảm phân tạo giao tử ( tinh trùng / trứng ) Mối quan hệ chúng biểu diễn sơ đồ : NP GP Tế bào sinh dục sơ khai → Tế bào sinh tinh/trứng Trứng / tinh trùng Cách giải : Bước : Xác định số tế bào sinh dục tế bào sinh tinh hay tế bào sinh trứng Bước : Tính số tế bào sinh dục chín tham gia vào trình giảm phân - Nếu a tế bào sinh dục tạo tạo a tế bào trứng 3a thể định hướng - Nếu a tế bào sinh tinh trải qua giảm phân tạo 4a tinh trùng Bước : Tính số giao tử tạo trình giảm phân Bài tập minh họa : Bài 1: 1TB sinh dục sơ khai đực TB sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp lần Các TB chuyển sang vùng sinh trưởng qua vùng chín giảm phân bình thường Xác định số lượng giao tử đực tạo thành? Hướng dẫn giải Số tế bào sinh tinh/ sinh trứng tạo từ tế bào sơ khai ban đầu : 25 = 32 Các tế bào giảm phân bình thường nên ta có : Số TB trứng 32 Số tinh trùng : 32 x = 128 Đáp án : 32 – 128 Bài : Ở ruồi giấm có NST lưỡng bội 2n = Xét ba tế bào sinh dục sơ khai vùng sinh sản nguyên phân liên tiếp đợt 1,5625% tế bào trải qua giảm phân Tính số giao tử sinh là: Hướng dẫn giải : tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân đợt tạo 3x 29 = 1536 tế bào Số tế bào tham gia giảm phân 1536 x 0,015625 = 24 tế bào Trường hợp 1: tế bào tế bào sinh tinh Số giao tử tạo 24 x 4= 96 tinh trùng Trường hợp 2: tế bào tế bào sinh trứng Số giao tử tạo 24 trứng Đáp án 24 trứng / 96 tinh trùng Dạng : Xác định số NST đơn môi trƣờng cần cung cấp cho trình nhân đôi Áp dụng : tế bào sinh dục chín ( tế bào sinh tinh / tế bào sinh trứng ) giảm phân cần môi trường cung cấp số NST đơn : 4n – 2n = 2n NST a tế bào sinh dục chín ( tế bào sinh tinh / tế bào sinh trứng ) giảm phân cần môi trường cung cấp số NST đơn : a× (4n – 2n) = a × 2n NST Cách giải : Bước : Xác định NST lưỡng bội loài Bước : Xác định số lượng tế bào sin dục chín tham gia vào trình giảm phân Bước : Áp dụng công thức tính số lượng NST đơn môi trường cung cấp cho giảm phân Bài tập minh họa : Bài : Ở ruồi giấm có NST lưỡng bội 2n = Xét ba tế bào sinh dục sơ khai vùng sinh sản nguyên phân liên tiếp đợt 1,5625% tế bào trải qua giảm phân Xác định số NST đơn môi trường cần phải cung cấp cho trình giảm phân là: Hướng dẫn giải : Bộ NST loài có 2n = tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân đợt tạo 3x 29 = 1536 tế bào Số tế bào tham gia giảm phân 1536 x 0,015625 = 24 tế bào Số NST đơn môi trường cung cấp cho giảm phân : 24 x = 192 NST ( đơn ) Bài : Tại vùng sinh sản ống dẫn sinh dục có tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân đợt Các tế bào tạo trở thành tế bào sinh trứng Các tế bào chuyển sang vùng chín tiếp tục nhận môi trường 6240 NST đơn Tính NST lưỡng bội loài nói : Giải : Đặt 2n = x tế bào nguyên phân đợt tạo x 24 = 80 tế bào sinh trứng 80 tế bào chuyển qua vùng chín tức xảy trình nhân đôi nhiễm sắc thể tế bào Số NST mà tế bào nhận từ môi trường 80x.(2-1)=80x Theo ra, có 80x = 6240 Vậy x = 78 Dạng : Xác định số thoi phân bào xuất bị phá hủy trình nhân đôi : Mỗi tế bào sinh tinh sinh trứng qua hai lần phân bào giảm phân xuất ( phá hủy ) thoi vô sắc ( thoi vô sắc lần phân bào thoi vô sắc lần phân bào 2) a tế bào giảm phân xuất bị phá hủy 3a thoi vô sắc Bài : Một loài có NST lưỡng bội 2n = 12 Xét tế bào sinh dục sơ khai vùng sinh sản nguyên phân liên tiếp đợt Tất tế bào tham gia giám phân tạo giao tử Tính số thoi vô sắc xuất bị phá hủy trình giảm phân tế bào nói Số tế bào sinh tinh sinh trứng tạo : x 24 = 80 tế bào Số thoi vô sắc hình thành phá hủy : x 80 = 2400 thoi Đáp án 2400 thoi Dạng : Hiệu suất thụ tinh Hiệu suất thụ tinh = Giao tử thụ tinh hình thành hợp tử Tổng số giao tử sinh giảm phân × 100 Cách giải : - Xác định tổng số tê bào tham gia vào trình thụ tinh - Xác định tổng số giao tử sinh giảm phân - Xác định tỉ lệ Bài : Tính số tế bào sinh tinh số tế bào sinh trứng cần thiết để tạo 1000 hợp tử Biết hiệu suất thụ tinh tinh trùng 50%, trứng 80% Hướng dẫn: - Để tạo 1000 hợp tử cần: + 1000 tinh trùng thụ tinh + 1000 trứng thụ tinh - Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 50% nên số tinh trùng tham gia thụ tinh 2000; số tế bào sinh tinh tham gia giảm phân 2000/4 = 500 (tế bào) - Hiệu suất thụ tinh trứng 80% nên số trứng tham gia thụ tinh sinh trứng tham gia giảm phân 1250 (tế bào) 1000  1250 (tế bào); số tế bào 80%
- Xem thêm -

Xem thêm: phuong phap giai cac bai tap lien quan den giam phan, phuong phap giai cac bai tap lien quan den giam phan, phuong phap giai cac bai tap lien quan den giam phan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay