BO DE KIEM TRA TOAN 8 HK1 a5

115 416 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:09

GV Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Biên soạn) ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG (Bài số 1) Đề Trường THCS Nguyễn Du – TPHCM Bài 1: (5 điểm) Thực phép tính: a) x  x – y   y  x – y  b)   x   x    ( x  3)( x  x  9) c) ( x  6)  x( x  6)  ( x  6)( x  6) Bài 2: (4 điểm) Tìm x biết: a) 49 x   b)  x  1   x  1 ( x  3)  3 Bài 3: (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ biểu thức sau: A  x  y  xy  x  y  12 Đề Trường THCS Đức Trí – TPHCM Câu (2 điểm) Tính 1  b)  x    x  x   2  a) x  x  x   Câu (3 điểm) Áp dụng đẳng thức tính a)  x   b)  x  1 c)  y  x  x  y  Câu (4 điểm) Tìm x biết a) x   x   x  x  1  13 b) x  x  1   3x  1  11 Câu (1 điểm) Tìm GTNN A  x  x  Đề Trường THCS Minh Đức – TPHCM Bài 1:(2đ) Tính: Ôn tập HK1 – Toán a)  x – 3x    2 x   b)  x – x3 –10 x  x  5 :  x – x  1 Bài 2: (3đ) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 12 x y  24 x y  36 x y b) x – x  y  xy c) x  x  Bài 3:(2đ) Tìm x ,biết: a)  x  3  x   b)  x  5  Bài 4:(2đ) Rút gọn tính giá trị biểu thức A x  0, 001 A   x  1  x – x   –  x  1  x  x  1  x Bài 5:(1đ) Chứng minh: E  x – x   với giá trị x Đề Trường THCS Đồng Khởi – TPHCM Tính (6đ) a)  x  3   x   c)  x  3 x  3 –  x  5 b) x  x     x    x  d)  x  y  –  x  y   x  xy  y  Tìm x biết (3đ) a)  x     x  3  b)  x  8   c)  x  1 –  x  1 x  3  3 (1đ) Cho x  y  z  Chứng minh x  y  z  3xyz GV Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Biên soạn) Đề Trường THCS Lương Thế Vinh – TPHCM Bài ( 4,5điểm) Thực phép tính: a) x  3( x  x  1) b) (5  x)(5  x)  (2 x  1) c) ( x  x  10 x  25) : ( x  5) Bài (3 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x   2( x  3) b) x  10 x   3( x  5) c) x  x  x Bài (2 điểm) Tìm x , biết: a) 2( x  5)  x  b) ( x  4)(5 x  2)  3(4  x)  c) x  x   Đề Trường Quốc Tế Á Châu – TPHCM Bài 1: (3 điểm) Thực phép tính: a) x  x – y   y  x – y  b)   x   x2    ( x  2)( x  x  4) c) ( x  6)( x  6)  x( x  6)  ( x  6) Bài 2: (3 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x – y  x – y b) x – x  x – c) x – xy  y Bài 3: (3 điểm) Rút gọn tính giá trị biểu thức: a) x   x  5 x    12 b) x  x  c) x – x  Bài 4: (1 điểm) Chứng minh: x – x –  , với số thực x Ôn tập HK1 – Toán Đề Trường THCS Huỳnh Khương Ninh – TPHCM Bài 1: Thực phép tính: (2đ)  1  a xy  x y  x  xy    b  x – 3 x   –  x –  x  5 Bài 2: Rút gọn biểu thức sau: (2đ) a b  x  y   x – y – 2x  x  y   x  xy  y    x  y   x 2 2   xy  y  y Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử: (3đ) a x – x 2 b x y  xy  xy c x – x  y – y Bài 4: Tìm x , biết: (2đ) a b  x   –  x – 1  x  x –  –  12 x  Bài 5: Tính giá trị biểu thức: (1đ) A  x  y với x  y  x  y  10 Đề Trường THCS Trần Văn Ơn – TPHCM Bài 1: Thực phép tính a)  x –  –  x   x – 3  x   b)  x  x – 3 x – x  3 c)  x – x3 –10 x  x –  :  x – x  1 Bài 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) ab – b – a  b GV Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Biên soạn) b) 64 –  x –1 c) x  x – 70 Bài 3: Tìm x biết a) x  x –  –  12 x  b) 2016 x – x – 2017  Bài 4: Chứng minh x  y  – xy  với x, y Đề Trường THCS Văn Lang – TPHCM Bài (3 điểm) Thực phép tính: a) x  x  x     b)  x  y   x  y  xy    c)  x  1  x    x   3 x  Bài (3 điểm) Rút gọn biểu thức sau: 2 a)  x  1   x  3   x   x   b)  x    x  x     25  x  Bài (3 điểm) Tìm x, biết: a) x  x  1   x   x    b)  x     x    Bài (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ biểu thức: A  x2  x  y  y  Đề 10 Trường THCS Võ Trường Toản – TPHCM Bài 1: (3 điểm): Thực phép tính: a) xy  x  xy  y  b)  x – 3   x  5 – x  Ôn tập HK1 – Toán Bài 2: (3 điểm): Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x y – x y  3xy b) x – 3x  xy – y c) x – y  x  Bài 3: (3 điểm): Tìm x, biết: a) x  x  5 –  x –  x  3  b) x3 –18 x  Bài 4: (1 điểm): Cho x – y  x  y  29 (Không tính giá trị x y ) Tính giá trị biểu thức: x  y ? Đề 11 Trường THCS Chu Văn An – TPHCM Bài (3 điểm) Thực phép tính: a) –2 x  x – x  3 b)  x – y  x –1 y  c)  x – 3 x – 1 –  x –  x Bài (3 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 45 x  y –  – 27 x  – y  b) x – 49  y – xy Bài (3 điểm) Tìm x: a)  – x   x  x    x b) x  x –  –  x –  x    c)  x  3 – x    x – 1  Bài (1 điểm) Chứng minh biểu thức sau có giá trị âm với giá trị biến: –14 –  x –  x   GV Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Biên soạn) ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG (Bài số 2) Đề 12 Trường THCS Nguyễn Du – TPHCM Bài (4,5 đ): Thực phép tính: a)  x    x( x  3)2  1 3  2   b)  x  y  :  4x  y  xy  125   25   c) ( x  x  x  15) : ( x  5) Bài (3 đ): Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x  16 y  x  b) x  20  x  x c) x  x  Bài ( đ): Tìm x biết a) x   11 b) x  x  36  Bài (0,5 đ): Chứng minh lập phương số nguyên cộng với 17 lần số số chia hết cho Đề 13 Trường THCS Đức Trí – TPHCM Bài (5 điểm) Thực phép tính: a) xy  x y  3x  12 y  b)  x  y   3x  xy  y  Ôn tập HK1 – Toán 8 c)  x  21x  13x   :  x  x  1 2 d)  x     x  12 x3  x  : x Bài (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x3  x  x b) 25  x  xy  y Bài (2 điểm) Tìm x, biết: a) ( x  3)( x  3)  x( x  5)  b) x ( x  3)  x   Bài (1 điểm) Cho x  y  Tính giá trị biểu thức: A  x  y  xy Đề 14.Trường THCS Minh Đức – TPHCM Bài 1: (2,5 đ) Thực hiên phép tính sau: (2,5 đ)   a) xy  x  xy  y  b)  x   x  x   x  x       Bài 2: (2,5 đ) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x y  xy  xy b) x – x  y – y Bài 3: (3,5đ) Tìm x biết : a) x   x   x    12     b)  x   x  x   x x    x c) x  25  x  Bài 4: (1,5đ) GV Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Biên soạn) Tính giá trị biểu thức A  x  xy  y , biết x  y  Đề 15 Trường THCS Lương Thế Vinh – TPHCM Bài 1: (3đ) Rút gọn biểu thức sau: a) x  x    x  b)  x     x –1 c)  x  3 Bài 2: (3đ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) xy – 12 xy  x y b) x – 36  y – xy c) x  x – Bài 3: (3đ) Tìm x, biết: a) x  x –   x –  b) x –10 x   x –  –16 Bài 4: (1đ) Tìm số nguyên x để đa thức x3 – x  x  chia hết cho đa thức x – Đề 16 Trường THCS Đồng Khởi – TPHCM Bài 2: (2đ) Thực phép tính   a) x  x    x       b)  x  y  x  xy  y Bài 2: (7đ) Phân tích đa thức thành nhân tử a) 12 x y – 18 xy  x y b) x  y c) x  xy  x  15 y d) x  x – 24 Bài 3: (1đ)  Ôn tập HK1 – Toán 100 Gọi X tập hợp tất số nguyên viết thành tổng bình phương số nguyên (ví dụ  X  12  22 ) Chứng minh a b thuộc X ab thuộc X Bài (3,5đ) Cho tam giác ABC cân A Gọi M trung điểm BC Gọi D điểm đối xứng với A qua M a) Chứng minh tứ giác ABDC hình thoi b) Gọi K trung điểm MC E điểm đối xứng D qua K Chứng minh tứ giác AMCE hình chữ nhật c) Giả sử AM BE cắt I Chứng minh I trung điểm BE d) Chứng minh đường thẳng AK, CI, EM đồng quy Đề 88 Đề ôn thi Học kì số 41 Bài 1: (3 điểm) Phân tích đa thúc thành nhân tử; ( 3đ) a) x  x  b) x – y  x – y c) x  x  Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết: a) x  3x   b) x – 36  Bài 3: (1 điểm) Cho a  b  , ab  Tính a3  b3 Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC cạnh a có BH CK hai đường cao AH cắt BK O Gọi M, N điểm đối xứng H K qua O a) Tứ giác MNHK hình gì? Vì sao? b) Chứng minh: AMNB hình thang cân c) Tính SMNHK GV Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Biên soạn) 101 Đề 89 Đề ôn thi Học kì số 42 Bài 1: (2,5 điểm) Thực phép tính: a)  x  x  3  x   b)  x3  x  x   :  x  x  1 c) 1 2a   2 a b a b a b Bài 2: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) a  2ab  b  2a  2b b) x  x  Bài 3: (1 điểm) Biểu thức sau có phụ thuộc vào x hay không? M   x  3 x  3  x     x  3 x  3 Bài 4: (0,5 điểm)  Cho A  a   2a  a  – a  – 2a  B  a12 – 20160 So sánh A B Bài 5: (4 điểm) Cho tam giác ABC có hai trung tuyến BM CN Gọi G trọng tâm ABC a) Tứ giác BNMC hình gì? Chứng minh b) Gọi E F trung điểm BG CG Chứng minh MNEF hình bình hành c) Tia AG cắt BC H, tia HM cắt đường thẳng qua A song song với BC tai K Chứng minh ABHK hình bình hành d) Nếu tam giác ABC cân A MNEF hình gì? Chứng minh Đề 90 Đề ôn thi Học kì số 43 Bài (2đ): Phân tích đa thức thành nhân tử : Ôn tập HK1 – Toán 102 2 a) x –12 x  x b) x – xy – z  y Bài (1,5đ): Tìm x : b)  x  1 –  23 a) x 12 x –  – x  x – 3  30 Bài (1,5đ): Thực phép tính : 1  a) x( x  y ) y( x  y) b) 18  x   x  x   x2 Bài (1đ): Chứng minh với n số tự nhiên n5 – n 30 Bài (4đ): Cho ∆ABC vuông A , đường cao AH , kẻ HD  AB (D  AB) HE  AC (E  AC) , AH cắt DE O a) Chứng minh tứ giác AEHD hình chữ nhật b) Gọi P trung điểm BH Chứng minh OP đường trung trực DH c) Gọi Q trung điểm HC Chứng minh BO  AQ d) Chứng minh tứ giác DEQP hình thang vuông Đề 91 Đề ôn thi Học kì số 44 Bài (3 đ) Thực phép tính a)   3x    x    x  b) (6 x  x  13 x  x  ) : ( 2x + ) x   2x  x 1 2x  Bài ( đ 5) Phân tích đa thức sau nhân tử a) x  y  x y  xy c) b) x  y  14 x  49 Bài (1đ5) Tìm x biết     a)  x   x  x   x x    x GV Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Biên soạn) 103 b) x  25  x  3x    Bài (0,5đ) Trong lớp học tỉ số hs nữ nam , biết hs nam nhiều hs nữ em Hỏi lớp có học sinh Bài ( đ ) Cho △ABC vuông A, có AM trung tuyến Gọi D điểm đối xứng với M qua AB MD cắt AB N, kẻ MI vuông góc với AC ( I thuộc AC ) a) Chứng minh tứ giác ANMI hình chữ nhật b) Chứng minh : Tứ giác AMBD hình thoi c) AD cắt BI E, CN cắt BI G Chứng minh : Tứ giác AECB hình bình hành d) Chứng minh BE = 6.GI Đề 92 Đề ôn thi Học kì số 45 Bài : (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : a) x3 –12 x  x b) x – y  x  Bài : (2 điểm) Tìm x, biết: a) x  x – 5   – x   b) x – x   Bài : (2,5 điểm) Cho A  n3   n  1   n   a) Tính biểu thức A b) Chứng minh rằng: A chia hết cho 36 với số n số tự nhiên lẻ Bài : (3,5 điểm) Cho ∆ ABC vuông A có D E trung điểm hai cạnh AB BC Ôn tập HK1 – Toán 104 a) Kẻ đường thẳng EH vuông góc với AC H Chứng minh : tứ giác ADEH hình chữ nhật b) Trên tia đối tia DE lấy điểm K cho EK = AC Chứng minh : tứ giác ACEK hình bình hành c) Chứng minh: tứ giác AEBK hình thoi Đề 93 Đề ôn thi Học kì số 46 Bài 1:(2,0 điểm) Thực phép tính: a) x   x 1  x x 1 b) Bài 2: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 15 x  20 y b) x – y – x  y 3x x2 : 2x  2y x  y c) x  x  Bài 3: (2,5 điểm) x2  x  Cho phân thức: A  x2 a) Với điều kiện x giá trị phân thức xác định ? b) Rút gọn phân thức c) Tìm giá trị x để A  16 Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân A Gọi D, E trung điểm AB, BC a) Gọi M điểm đối xứng với E qua D Chứng minh tứ giác ACEM hình bình hành b) Chứng minh tứ giác AEBM hình chữ nhật c) Biết AE = cm, BC = 12cm Tính diện tích tam giác ABC Bài 5: (0,.5 điểm) Tìm dư phép chia đa thức g ( x)  x3  x f ( x )  x  x  cho đa thức GV Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Biên soạn) 105 Đề 94 Đề ôn thi Học kì số 47 Bài 1: (3 điểm) Rút gọn biểu thức sau x2  x b) x4 x2 2 c)   x  2x x  x b) x  25  c) x  x  3  x   a)  x  1   x  3 Bài 2: (3 điểm) Tìm x biết a) x  13 x Bài 3: (4 điểm) Cho ABCD hình chữ nhật, O giao điểm hai đường chéo Lấy M tuỳ ý CD, OM cắt AB N a) Chứng minh M đối xứng với N qua O b) Dựng NF // AC ( F BC ) ME // AC ( E AD ) Chứng minh NFME hình bình hành c) Chứng minh MN, EF, AC, BD cắt O Đề 95 Đề ôn thi Học kì số 48 Bài (2,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử a) x –14 xy  y b) x – y  12 y – 36 c) x – y – x  y Bài (1,5 điểm) Thực phép tính   a) x3 – x – x  :  x –1 b)  x  1 x   x2 x 4 Bài (1,5 điểm) Tìm x, biết: a) x  x    10  15 x  Bài (1 điểm) b)  x    x   Ôn tập HK1 – Toán 106 2 Cho  a  b 2a  2b  5ab ab Hãy tính giá trị biểu thức A  a b Bài (3,5 điểm) Cho ABC vuông A Gọi D, E trung điểm AB BC a) Chứng minh tứ giác ADEC hình thang vuông b) Gọi F điểm đối xứng E qua D Chứng minh AFEC hình bình hành c) CF cắt AE AB M K DM cắt AC N Chứng minh ADEN hình chữ nhật d) Chứng minh SFKB = 4SFKD Đề 96 Đề ôn thi Học kì số 49 Bài 1: (2,5 điểm) Thực phép tính: a) x  x – 3 –  x –1 –  x –  x      b) x3 – x  x : x – x  c) x2  x  3x  x  x x3 Bài 2: (1,5điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x3  x  x b) x – xy  x – y c) x – xy – 25  y Bài 3: (2,5 điểm) Tìm x, biết: a)  x  1 – x  x – 3  c) x – x   Bài 4: (3,5điểm) b) x  x   – x – 42  GV Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Biên soạn) 107 Cho tam giác ABC vuông A, đường trung tuyến AM Gọi D trung điểm AB, E điểm đối xứng với M qua D Chứng minh rằng: a) Tứ giác AEMC hình hình bình hành b) Tứ giác AEBM hình thoi c) Cho BC = 4cm , tính chu vi tứ giác AEBM d) Tam giác vuông ABC có thêm điều kiện AEBM hình vuông? Đề 97 Đề ôn thi Học kì số 50 Câu (2,5 điểm) Thực phép tính :   a)  x  3 x – 3x  – x3 b) x  x  1 –  x   c) x 1 x 1   x 1 x  1  x2 Câu (1,5 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x – xy b) x  25  y  xy Câu (1,5 điểm) Tìm x, biết: a)  x  1 x –1  x  x –  b) x  x –  Câu (0,5 điểm) Tìm x, y Biết: x  y – xy  – x  Câu (4 điểm) Cho tam giác ABC cân A có AM đường trung tuyến Gọi D trung điểm AC a) Tính độ dài MD biết AB = 12 cm b) Gọi E điểm đối xứng M qua D Chứng minh: Tứ giác ABME hình bình hành c) Chứng minh: Tứ giác AMCE hình chữ nhật Ôn tập HK1 – Toán 108 d) Tìm điều kiện tam giác ABC để tứ giác AMCE hình vuông Đề 98 Đề ôn thi Học kì số 51 Câu 1:( điểm) Thực phép tính a)  – x  x     x  3 x –1   b) x3 –10 x  12 x – :  x –   x2  x 4 c)   :  2x  x  2x  x Câu 2: (1 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử a/ 2x2 – 50 b/ x2 + 14x + 49 – y2 Câu 3:(1 điểm) Tìm x, biết x3 – 25 x  Câu 4: (0,75 điểm) Mỗi ngày bạn Bình để dành số tiền 10000 đồng Bạn Bình dự định để dành tiền mua máy tính cầm tay giá 300000 đồng sách toán tham khảo có giá 50000 đồng Hỏi bạn Bình phải để dành ngày mua được? Câu 5:(0,75 điểm) Cho a, b, c số nguyên thỏa mãn a  b  c  2016 Chứng tỏ A  a  b  c số chẵn Câu 6: (3,5 điểm) Cho ∆ ABC có ba góc nhọn (AB < AC), M trung điểm BC Trên tia AM lấy điểm F cho AM = MF a) Chứng minh: ACFB hình bình hành b) Kẻ AH  BC H Gọi K điểm đối xứng A qua H Tứ giác BKFC hình gì? Vì sao? GV Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Biên soạn) 109 c) Gọi O giao điểm BF CK Gọi I, E, D trung điểm OC, OF, BK Giả sử IE = ID Tính góc ACB? Đề 99 Đề ôn thi Học kì số 52 Bài 1: (3đ) Tính: a)  3x   b) x  2x 1 x    x  x  x2  c) 6x   x  11  x   x  x  3 :  x  1 Bài 2: (2đ) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 16  x  xy  y b) x  x  12 Bài 3: (1đ) 2 Tìm x, biết  x  1   x  1   x   x  1  10 Bài 4: (0,5đ) Cho tam giác ABC có cạnh a, b, c Biết a  b  c  ab  bc  ca Chứng minh: Tam giác ABC tam giác Bài 5: (3.5d) Cho ∆ABC cân tạiA.Gọi M trung điểm BC Từ điểm D thuộc BC (BD > CD) vẽ đường vuông góc với BC cắt AC tia BA E F a) Chứng minh tứ giác AMDF hình thang vuông b) Gọi O trung điểm EC, N điểm đối xứng với D qua O Chứng minh tứgiác DENC hình chữ nhật Ôn tập HK1 – Toán 110 c) Lấy I thuộc AB cho A trung điểm IF.Chứng minh I, E, N thẳng hàng d) Gọi K điểm đối xứng với N qua A.Chứng minh tứ giác BDFK hình chữ nhật Đề 100 Đề ôn thi Học kì số 53 Bài 1: (2đ) Thực phép tính: a)  x3  10 x  14 x  8 :  x   b)  x  1 3x   x2 x 4 Bài 2: (2,5đ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x  8x  16 b) x  y  12 y  36 c) x  Bài 3: (2đ) Tìm x biết: a) x( x  2)  x   2 b)  x     x  1  Bài 4: (0,5đ) Một nhà hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chiều dài gấp đôi chiều rộng Cần viên gạch để lót hết nhà biết viên gạch hình chữ nhật có kích thước 40x50cm Bài 5(3,5đ) Cho hình vuông ABCD có E, F theo thứ tự trung điểm AB, CD a) Chứng minh DEBF hình bình hành b) Chứng minh AC, BD, EF đồng quy c) Trên tia đối CD lấy điểm K cho CK= CF Chứng minh AC//EK d) Cho AB = a, đường thẳng KA cắt BC H Tính HC HẾT GV Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Biên soạn) 111 MỤC LỤC ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG (Bài số 1) Đề Đề Đề Đề Đề Đề Đề Đề Đề Đề 10 Đề 11 Trường THCS Nguyễn Du – TPHCM Trường THCS Đức Trí – TPHCM Trường THCS Minh Đức – TPHCM Trường THCS Đồng Khởi – TPHCM Trường THCS Lương Thế Vinh – TPHCM Trường Quốc Tế Á Châu – TPHCM Trường THCS Huỳnh Khương Ninh – TPHCM .4 Trường THCS Trần Văn Ơn – TPHCM .4 Trường THCS Văn Lang – TPHCM Trường THCS Võ Trường Toản – TPHCM Trường THCS Chu Văn An – TPHCM ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG (Bài số 2) Đề 12 Đề 13 Đề 14 Đề 15 Đề 16 Đề 17 Đề 18 Đề 19 Đề 20 Đề 21 Đề 22 Trường THCS Nguyễn Du – TPHCM Trường THCS Đức Trí – TPHCM Trường THCS Minh Đức – TPHCM Trường THCS Lương Thế Vinh – TPHCM Trường THCS Đồng Khởi – TPHCM Trường Quốc Tế Á Châu – TPHCM 10 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh – TPHCM 10 Trường THCS Trần Văn Ơn – TPHCM 11 Trường THCS Văn Lang – TPHCM 12 Trường THCS Võ Trường Toản – TPHCM 12 Trường THCS Chu Văn An – TPHCM 13 ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG 15 Đề 23 Đề 24 Đề 25 Đề 26 Đề 27 Đề 28 Đề 29 Đề 30 Đề 31 Đề 32 Đề 33 Đề 34 Trường THCS Nguyễn Du – TPHCM 15 Trường THCS Đức Trí – TPHCM 15 Trường THCS Minh Đức– TPHCM 16 Trường THCS Đồng Khởi – TPHCM 16 Trường THCS Lương Thế Vinh – TPHCM 17 Trường Quốc Tế Á Châu – TPHCM 17 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh – TPHCM 17 Trường THCS Trần Văn Ơn – TPHCM 18 Trường THCS Văn Lang – TPHCM 18 Trường THCS Võ Trường Toản – TPHCM 19 Trường THCS Chu Văn An – TPHCM 19 Trường Quốc tế Việt Úc – TPHCM 20 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 21 Đề 35 Đề 36 Đề 37 Đề 38 Đề ôn thi Học kì số 21 Đề ôn thi Học kì số 22 Đề ôn thi Học kì số 22 Đề ôn thi Học kì số 23 Ôn tập HK1 – Toán Đề 39 Đề 40 Đề 41 Đề 42 Đề 43 Đề 44 Đề 45 Đề 46 Đề 47 Đề 48 Đề 49 Đề 50 Đề 51 Đề 52 Đề 53 Đề 54 Đề 55 Đề 56 Đề 57 Đề 58 Đề 59 Đề 60 Đề 61 Đề 62 Đề 63 Đề 64 Đề 65 Đề 66 Đề 67 Đề 68 Đề 69 Đề 70 Đề 71 Đề 72 Đề 73 Đề 74 Đề 75 Đề 76 Đề 77 Đề 78 Đề 79 Đề 80 Đề 81 Đề 82 Đề 83 Đề 84 Đề 85 Đề 86 Đề 87 112 Đề ôn thi Học kì số 24 Đề ôn thi Học kì số 25 Đề ôn thi Học kì số 26 Đề ôn thi Học kì số 27 Đề ôn thi Học kì số 28 Đề ôn thi Học kì số 10 29 Đề ôn thi Học kì số 11 31 Đề ôn thi Học kì số 12 32 Đề ôn thi Học kì số 13 34 Đề ôn thi Học kì số 14 35 Đề ôn thi Học kì số 15 37 Đề ôn thi Học kì số 16 38 Đề ôn thi Học kì số 17 41 Đề ôn thi Học kì số 18 43 Đề ôn thi Học kì số 19 46 Đề ôn thi Học kì số 20 47 Đề ôn thi Học kì số 21 49 Đề ôn thi Học kì số 22 51 Đề ôn thi Học kì số 23 53 Đề ôn thi Học kì số 24 54 Đề ôn thi Học kì số 25 55 Đề ôn thi Học kì số 26 56 Đề ôn thi Học kì số 27 57 Đề ôn thi Học kì số 28 59 Đề ôn thi Học kì số 16 61 Đề ôn thi Học kì số 17 63 Đề ôn thi Học kì số 18 65 Đề ôn thi Học kì số 19 67 Đề ôn thi Học kì số 20 69 Đề ôn thi Học kì số 21 71 Đề ôn thi Học kì số 22 73 Đề ôn thi Học kì số 23 75 Đề ôn thi Học kì số 24 76 Đề ôn thi Học kì số 25 78 Đề ôn thi Học kì số 26 80 Đề ôn thi Học kì số 27 81 Đề ôn thi Học kì số 28 82 Đề ôn thi Học kì số 29 84 Đề ôn thi Học kì số 30 86 Đề ôn thi Học kì số 31 87 Đề ôn thi Học kì số 32 89 Đề ôn thi Học kì số 33 91 Đề ôn thi Học kì số 34 93 Đề ôn thi Học kì số 35 94 Đề ôn thi Học kì số 36 96 Đề ôn thi Học kì số 37 97 Đề ôn thi Học kì số 38 97 Đề ôn thi Học kì số 39 98 Đề ôn thi Học kì số 40 99 GV Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Biên soạn) Đề 88 Đề 89 Đề 90 Đề 91 Đề 92 Đề 93 Đề 94 Đề 95 Đề 96 Đề 97 Đề 98 Đề 99 Đề 100 113 Đề ôn thi Học kì số 41 .100 Đề ôn thi Học kì số 42 101 Đề ôn thi Học kì số 43 101 Đề ôn thi Học kì số 44 102 Đề ôn thi Học kì số 45 103 Đề ôn thi Học kì số 46 104 Đề ôn thi Học kì số 47 105 Đề ôn thi Học kì số 48 105 Đề ôn thi Học kì số 49 106 Đề ôn thi Học kì số 50 107 Đề ôn thi Học kì số 51 108 Đề ôn thi Học kì số 52 109 Đề ôn thi Học kì số 53 110 [...]... thuộc vào biến số x: 2 2 2  x  x  2 y    x  y    x  5    x  2  x  8    3x  2   3x  4  3 x  Ôn tập HK1 – Toán 8 12 Đề 20 Trường THCS Văn Lang – TPHCM Bài 1 (4 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 4 x3 y 2  8 x 2 y 3  2 x 4 y 2 c)  3 x  1  16 b) 3 x 2  3xy  5 x  5 y d) x 2  6 x  8 Bài 2 (3 điểm) Thực hiện phép tính: a)  3 x 4  2 x 3  x 2  :  2 x  b)  2... 3 (3 điểm) Tìm x, biết: 2 2 a)  2 x  3 –  x  1  0 b) 9 x 2 – 24 x  16  0 c) 8 x 4 – 8 y 4  chia Ôn tập HK1 – Toán 8 14 3 c) x – 4 x  x  4  2 Bài 4 (1 điểm) Xác định các số a, b để đa thức x 4 – 3 x3  3 x 2  ax  b chia hết cho đa thức x 2 – 3x  4 GV Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Biên soạn) 15 ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề 23 Trường THCS Nguyễn Du – TPHCM... cóAB = 8cm; CD = 12 cm Gọi E; F lần lượt là trung điểm AD và BC Đường thẳng EF cắt AC tại K a) Chứng minh: AK = KC b) Tính EK; EF Bài 2: (7đ) Cho tam giác ABC Các trung tuyến BD và CE cắt nhau tại G Gọi H là trung điểm của GB; K là trung điểm của GC a) Chứng minh tứ giác DEHK là hình bình hành b) Tam giác ABC có điều kiện gì để tứ giác DEHK là hình chữ nhật? c) Khi BD vuông góc với CE thì tứ giác DEHK... lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và BC GV Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Biên soạn) 19 a) Cho DE = 4 cm Tính AC ? (2 điểm) b) Chứng minh: tứ giác ADEC là hình thang vuông (1,5 điểm) c) Kẻ đường thẳng EH vuông góc với AC tại H Chứng minh: tứ giác ADEH là hình chữ nhật.(1,5 điểm) d) Trên tia đối của tia DE lấy điểm K sao cho EK = AC Chứng minh: tứ giác ACEK là hình bình hành (2 điểm) e) Chứng minh:... Gọi K là giao điểm của AF và DE H là giao điểm của BF và CE a) Tứ giác ADFE là hình gì ? Vì sao ? Ôn tập HK1 – Toán 8 24 b) Tứ giác EKFH là hình gì ? Vì sao ? Đề 39 Đề ôn thi Học kì 1 số 5 (Đề thi học kì 1 Dĩ An năm học 2010 – 2011 I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và làm vào giấy làm bài: Câu 1: Kết quả của phép tính (x + 2)(x – 3) là: A x2 – 8x + 2 B x2 – 3x – 4 C x2 – x... thẳng MN biết AB = 10cm, CD = 14cm Bài 5 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, Gọi D, E , F lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC Điểm I đối xứng với F qua E a) Chứng minh tứ giác BDEC là hình thang cân Ôn tập HK1 – Toán 8 28 b) Chứng minh tứ giác AFCI là hình chữ nhật c) Tam giác cân ABC cần có điều kiện gì thì hình chữ nhật AFCI là hình vuông ? Đề 43 Đề ôn thi Học kì 1 số 9 I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)... M B 3x2 + 5 C 3x2 – 15x D x = – 3 4) Đa thức M trong đẳng thức A 3x2 – 5 5) Cho hình thang ABCD (AB // CD) có   80 0   1000 A D B C C D 3x2 + 15x  = 1000 thì: A  = 80 0  = 1000 B D B 6) Cho tam giác MNQ vuông tại M, có MN = 8cm, NQ = 10cm Diện tích của tam giác vuông MNQ bằng: A 48cm2 B 40cm2 C 24cm2 D 12cm2 II TỰ LUẬN (5 điểm) Bài 1 (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau: a) 3x  15y x  5y : x... 10 Đề 18 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh – TPHCM Bài 1: (2 đ) Thực hiên phép tính: a)  x  3  x – 3 –  x – 2  x  5  b) 8 x 1 :  4 x 3 2   2 x  1 –  x – 5 Bài 2: (3 đ) Phân tích đa thức thành nhân tử a) x 2 – 3xy  x – 3 y b) x 2 – 25  9 y 2 – 6 xy c) x 2 – 3x –10 GV Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Biên soạn) 11 Bài 3: (2đ) Tìm x biết : 2 b) x 2 – 9  5 x  15 a)  x  5  – x  x  8  ... AD, từ E kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC tại F a) Biết AB = 8cm, EF=10 cm Tính CD ? b) Kẻ đường chéo AC cắt EF tại I Tính IE? Bài 2 : (6đ) Cho ABC (AB < AC) có đường cao AH Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC a) Chứng minh: tứ giác BCNM là hình thang b) Chứng minh: tứ giác AMKN là hình bình hành Ôn tập HK1 – Toán 8 16 c) Gọi D là điểm đối xứng của H qua M Chứng minh: tứ giác ADBH... 4 C x = – 2; x = 5 D x = – 2; x = 3 II PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1: (1,0 điểm) Làm tính nhân 1  a) 4x 2  2x 2  3x   b) (2x  3)(3x  5) 2  Bài 2: (1,5 điểm) a) Làm tính nhân (32x 5  80 x 4  8x 3 ) : 8x 2 b) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 2  y 2  2y  1 Bài 3: (1,5 điểm) 2x 1 4x  12 a) Rút gọn: A    2x  3 2x  3 9  4x 2 b) Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x:
- Xem thêm -

Xem thêm: BO DE KIEM TRA TOAN 8 HK1 a5, BO DE KIEM TRA TOAN 8 HK1 a5, BO DE KIEM TRA TOAN 8 HK1 a5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay