sử dụng câu lệnh lặp mẫu 2

24 210 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:09

TRNG TIU HC KHNG èNH Giỏo viờn: on Phng Nhung Trũ chi Laọt hỡnh ẹOAN BIEU TệễẽNG xúa ton b sõn chi em gừ lnh? Tr li: Lnh CS Khi gừ FD n thỡ hnh ng ca Rựa l? Tr li: i v trc n bc v c hỡnh vuụng em gừ lnh FD 100 my ln? Tr li: ln Chỳc mng bn nhn c phn qu 200 Em hóy vit cỏc lnh Rựa v c hỡnh sau 200 FD 200 200 RT 90 FD 200 RT 90 200 FD 200 RT 90 FD 200 Baứi 3: S dng cõu lnh lp Bi 3: S dng cõu lnh lp 1.Cõu lnh lp: Trong logo lnh lp c vit l: REPEAT (c l ri-pớt) Vi lnh ny thay cho by dũng lnh trờn chỳng ta ch cn vit nh sau: Repeat [FD 100 RT 90] S ln lp ca cnh hỡnh vuụng Cõu lnh gi rựa i thng 100 bc v quay phi 90 Bc 1: Lnh FD 100 RT 90: Gi Rựa i thng 100 v quay phi 90 ta c mt cnh ca hỡnh vuụng Bc 2: Lnh Repeat [FD 100 RT 90]: Rựa lp li bc hai ln, ta c cnh ca hỡnh vuụng Bc 3: lnh Repeat [FD 100 RT 90]: Rựa lp lai bc ba ln, ta c cnh ca hỡnh vuụng Bc 4: lnh Repeat [FD 100 RT 90]: Rựa lp li bc bn ln, ta c hỡnh vuụng vi cỏc cnh l 100 Repeat [FD 100 RT 90] Bi 3: S dng cõu lnh lp Vy lnh Rựa v c hỡnh vuụng trờn mt cỏch nhanh chúng s ch ngn gn: CS Repeat [FD 100 RT 90] Cõu lnh tng quỏt: Repeat n [ cõu lnh] n : S ln lp [ cõu lnh] : Cõu lnh b lp li Bi 3: S dng cõu lnh lp Vớ d 1: V hỡnh ch nht cú chiu di 100, chiu rng 60 Cỏch 1: FD 60 RT 90 FD 100 RT 90 FD 60 RT 90 FD 100 RT 90 Cỏch 2: S dng cõu lnh lp repeat REPEAT [FD 60 RT 90 FD 100 RT 90] Bi 3: S dng cõu lnh lp 2.Cõu lnh WAIT: theo dừi c cỏc bc thc hin ca Rựa thỡ chỳng ta s dựng lnh: WAIT (c l gut) Wait 60: Rựa tm dng 60 tic (= giõy) sau ú thc hin cụng viờc tip theo Chỳ ý: Nu em mun quan sỏt Rựa thc hin cụng vic no thỡ a lnh WAIT sau lnh ú Vớ D: Cõu lnh v hỡnh vuụng trờn chỳng ta cú th vit REPEAT [ FD 100 RT 90 WAIT 60] Th nm ngy 24 thỏng 04 nm 2013 Bi 3: S dng cõu lnh lp Hóy gii thớch hnh ng ca Rựa thc hin dũng lnh: Repeat [FD 50 WAIT 60 RT 60 WAIT 60]? Rựa dng li giõy trc tin lờn phớa trc 50 bc v trc quay phi v hỡnh lc giỏc u THC HNH T1 SKG trang 108 * Hóy nhp cỏc dũng lnh sau v quan sỏt kt qu HT REPEAT [FD 50 RT 60] HT REPEAT [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90] Bi 1: Nhng dũng no di õy l cõu lnh c vit ỳng? v v v Repeat [FD 100 RT 90] REPEAT [FD 100, RT 90] REPEAT [FD 100 RT 90] REPEAT [FD 100 RT 90] REPEAT {FD 100 RT 90} REPEAT 4[FD 100 RT 90] REPEAT4 [FD 100 RT 90] Bi 2: Chnh sa li cỏc dũng di õy c cõu lnh ỳng REPEAT [FD 100, RT 90] REPEAT [FD 100 RT 90] REPEAT {FD 100 RT 90} REPEAT4 [FD 100 RT 90] REPEAT4[FD 100,RT 90.] Em hóy cho bit s khỏc s dng cõu lnh Repeat v khụng s dng cõu lnh Repeat? S dng REPEAT : Cõu lnh ngn gn, cụng vic thc hin nhanh Khụng s dng REPEAT: Cõu lnh nhiu, cụng vic thc hin ri rc Tiờt hc kờt thuc TIT HC N Y L KT THC CM N QUí THY Cễ V CC EM KNH CHC QUí THY Cễ THT NHIU SC KHE
- Xem thêm -

Xem thêm: sử dụng câu lệnh lặp mẫu 2 , sử dụng câu lệnh lặp mẫu 2 , sử dụng câu lệnh lặp mẫu 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay