gõ các chữ a, a, e, o , o, u, d

18 165 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:08

TRNG TH KHNG èNH GIO VIấN : ON PHNG NHUNG Th nm ngy 13 thỏng nm 2014 KIM TRA BI C Cõu 1: Em hóy ch õu l biu tng ca phn mm son tho? A B C Th nm ngy 13 thỏng nm 2014 KIM TRA BI C Cõu 2: Cú my cỏch vit ch hoa? Em hóy nờu cỏc cỏch vit ch hoa? Cú cỏch vit ch hoa: Cỏch 1: Nhn gi phớm Shift Cỏch 2:Bt ốn Caps Lock ốn Caps lock Phớm SHIFT Th nm ngy 13 thỏng nm 2014 Em hóy quan sỏt nhng t sau: trng lờn cao i chi lờn nng ma xuõn ụ tụ Tho lun nhúm mỏy (1 phỳt) Em hóy tỡm nhng ch c trng ca ting Vit? Th nm ngy 13 thỏng nm 2014 Tin Hoùc Th nm ngy 13 thỏng nm 2014 Tin hc Bi 3: Gế CC CH , õ, ờ, ụ, , , (Tit 1) Cỏc ch thng , õ, ờ, ụ, , , Cỏc ch thng , õ, ờ, ụ, , v : S dng phn mm Unikey: Cỏc ch hoa , , ấ, ễ, , , Thc hnh cú ch Ta gừ aw õ aa ee ụ oo ow uw dd Th nm ngy 13 thỏng nm 2014 Tin hc Bi 3: Gế CC CH , õ, ờ, ụ, , , (Tit 1) Cỏc ch thng , õ, ờ, ụ, , , Quy tắc gõ: Để có chữ ă â ê ô đ Em gõ aw aa ee oo ow uw dd Th nm ngy 13 thỏng nm 2014 Tin hc Bi 3: Gế CC CH , õ, ờ, ụ, , , (Tit 1) Cỏc ch thng , õ, ờ, ụ, , , Vớ d 1: cú t ờm trng, em gừ nh sau: Cỏc ch thng , õ, ờ, ụ, , v S dng phn mm Unikey Cỏc ch hoa , , ấ, ễ, , , Thc hnh ddeem trawng Vớ d 2: cú t ma xuõn, em gừ nh sau: Muwa xuaan õ Th nm ngy 13 thỏng nm 2014 Tin hc Bi 3: Gế CC CH , õ, ờ, ụ, , , (Tit 1) S dng phn mm Unikey Cỏc ch thng , õ, ờ, ụ, , , S dng phn mm Unikey: Cỏc ch hoa , , ấ, ễ, , , Thc hnh Th nm ngy 13 thỏng nm 2014 Tin hc Bi 3: Gế CC CH , õ, ờ, ụ, , , (Tit 1) S dng phn mm Unikey Cỏc ch thng , õ, ờ, ụ, , , S dng phn mm Unikey: Cỏc ch hoa , , ấ, ễ, , , Thc hnh Th nm ngy 12 thỏng nm 2014 Bi 3: Gế CC CH , õ, ờ, ụ, , , (Tit 1) S dng phn mm Unikey Cỏc ch thng , õ, ờ, ụ, , , S dng phn mm Unikey: Cỏc ch hoa , , ấ, ễ, , , Thc hnh Th nm ngy 13 thỏng nm 2014 Bi 3: Gế CC CH , õ, ờ, ụ, , , (Tit 1) S dng phn mm Unikey Cỏc ch thng , õ, ờ, ụ, , , S dng phn mm Unikey: Cỏc ch hoa , , ấ, ễ, , , Thc hnh Th nm ngy 13 thỏng nm 2014 Tin hc Bi 3: Gế CC CH , õ, ờ, ụ, , , (Tit 1) Cỏc ch thng: , õ, ờ, ụ, , , Cỏc ch thng , õ, ờ, ụ, , v S dng phn mm Unikey Cỏc ch hoa , , ấ, ễ, , , Thc hnh Thc hnh bi T2 (tr 83) M phn mm son tho, gừ cỏc t sau: trng lờn cao cõy a ma xuõn i chi lờn nng mng tre Th nm ngy 13 thỏng nm 2014 Tin hc Bi 3: Gế CC CH , õ, ờ, ụ, , , (Tit 1) Cỏc ch thng , õ, ờ, ụ, , , : S dng phn mm Unikey: Cỏc ch hoa , , ấ, ễ, , , : Thc hnh Vớ d: ấM TRNG MA XUN TRNG LấN CAO Th nm ngy 13 thỏng nm 2014 Tin hc Bi 3: Gế CC CH , õ, ờ, ụ, , , (Tit 1) Cỏc ch hoa , , ấ, ễ, , , Cỏc ch thng , õ, ờ, ụ, , , : S dng phn mm Unikey: Cỏc ch hoa , , ấ, ễ, , , Thc hnh Mun cú cỏc ch hoa, em gừ liờn tip hai ch hoa theo quy tc trờn Th nm ngy 13 thỏng nm 2014 Tin hc Bi 3: Gế CC CH , õ, ờ, ụ, , , (Tit 1) Cỏc ch hoa , , ấ, ễ, , , Cỏc ch thng , õ, ờ, ụ, , , : S dng phn mm Unikey: Cỏc ch hoa , , ấ, ễ, , , : Thc hnh AW ấ EE ễ OO OW UW DD Kớnh chỳc cỏc thy cụ v cỏc em sc kho, thnh cụng!
- Xem thêm -

Xem thêm: gõ các chữ a, a, e, o , o, u, d , gõ các chữ a, a, e, o , o, u, d , gõ các chữ a, a, e, o , o, u, d

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay