dấu huyền sắc nặng bản 2

17 190 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 18:07

TRNG TH KHNG èNH GIO VIấN : ON PHNG NHUNG Th nm 12 thỏng nm 2014 sỏu ngy 28 KIM TRA BI C Cõu 1: Em hóy b sung phn cũn thiu ct bờn phi c cỏc ch ct bờn trỏi Để có chữ ă â ê ô đ Em gõ aw aa ee oo ow uw dd Th sỏu ngy 28 thỏng nm 2014 KIM TRA BI C Cõu 2: Em hóy gừ cỏc cm t sau: hng sen, sụng sõu, Em hóy quan sỏt nhng t sau: ln giú mỏt i hc vng trng tru qu huyn sc nng ngó hi Tỡm nhng du ting Vit? Th sỏu 28 thang nm 2014 Tin hoùc Th sỏu 28 thang nm 2014 Tin hc Bi 4: Du huyn, du sc, du nng (T1) Quy tc gừ ch cú du Gừ du kiu Telex Thc hnh Trũ chi Quy tc gừ ch cú du Gừ ch trc, gừ du sau: - Gừ ht cỏc ch cỏi t - Gừ du Th sỏu 28 thang nm 2014 Tin hc Bi 4: Du huyn, du sc, du nng (T1) Quy tc gừ ch cú du Gừ du kiu Telex Thc hnh Quy tc gừ ch cú du Vớ d: Gừ t mt ngy mi theo kiu Telex mootj Trũ chi ngayf mowis Cỏc du J: du nng f: du huyn s: du sc Th sỏu 28 thang nm 2014 Tin hc Bi 4: Du huyn, du sc, du nng (T1) Quy tc gừ ch cú du Gừ du kiu Telex Gừ du kiu Telex Thc hnh Trũ chi f s j Th sỏu 28 thang nm 2014 Tin hc Bi 4: Du huyn, du sc, du nng (T1) Quy tc gừ ch cú du Gừ du kiu Telex Thc hnh Trũ chi Thc hnh a Khi ng phn mm Unikey Th sỏu 28 thang nm 2014 Tin hc Bi 4: Du huyn, du sc, du nng (T1) Quy tc gừ ch cú du Gừ du kiu Telex Thc hnh b Thc hnh gừ cỏc t sau: h, c, ũ, cỏ, t, tt, chm, vt, ln Thc hnh Trũ chi c Thc hnh gừ bi t2 (tr 89) in t cũn thiu vo ch trng: Phớm Backspace c s dng xoỏ ch bờn trỏi tr son tho Phớm Delete c s dng xoỏ ch bờn phi tr son tho Ni cho ỳng: a J b F c S Du huyn Du sc Du nng CHC MNG vit CHN - Gừ cm t:BN em pC NGễI SAO MAY MN Bn s nhn c ngụi im thng nu tr li ỳng cõu hi sau õy Chn cõu tr li ỳng Quy tc gừ ch cú du l: a) Gừ du trc, gừ ch sau b) Gừ ch trc, gừ du sau c) Gừ ch v du an xen Kớnh chỳc cỏc thy cụ v cỏc em sc kho, thnh cụng!
- Xem thêm -

Xem thêm: dấu huyền sắc nặng bản 2 , dấu huyền sắc nặng bản 2 , dấu huyền sắc nặng bản 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay