TROÒ CHƠI tìm HIỂU LỊCH sử

8 157 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:54

NhiÖt liÖt chào mõng c¸c em häc sinh líp A1 Đảng cộng sản Việt Nam đời vào ngày tháng năm nào? A Ngày 3-2-1925 B Ngày 3-2-1930 C Ngày 3-2-1931 Ngày kỷ niệm cách mạng tháng tám năm 1945 là? A Ngày 18-9 B Ngày 19-8 C Ngày 18-12 Sau cách mạng tháng 8-1945 dân tộc ta phải chống chọi với giặc? A Giặc đói giặc dốt B Giặc ngoại xâm C Cả ba thứ giặc Việt Bắc trở thành “mồ chôn giặc Pháp” chiến dịch nào? A Biên giới thu-đông 1950 B Việt Bắc thu-đông 1947 C Điện Biên Phủ 1954 Phong trào cách mạng 19301931, địa phương có phong trào lên mạnh mẽ là? A Nghệ Tĩnh B Hà Nội C Quảng Nam Biện pháp đẩy lùi “giặc dốt” sau cách mạng tháng (1945) là? A Mở lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ B Đưa người nước học tập C Quyên góp tiền, vàng Cuộc phản công kinh thành Huế huy? A Nguyễn Trường Tộ B Nguyễn Thiện Thuật C Tôn Thất Thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: TROÒ CHƠI tìm HIỂU LỊCH sử , TROÒ CHƠI tìm HIỂU LỊCH sử , TROÒ CHƠI tìm HIỂU LỊCH sử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay