trò chơi rung chuông vàng chào mừng

32 179 2
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:53

TIU HC KHNG èNH THANH XUN 20-11-2011 TH L CUC THI Cú tng s 30 cõu hi thuc cỏc lnh vc kin thc: Toỏn,Ting Vit, Khoa hc, Lch s a lớ, m nhc, M thut, i , A/vn v rốn luyn k nng sng Thớ sinh tham d s ghi cõu tr li vo bng, thi gian suy ngh v ghi cõu tr li l 10 giõy Thớ sinh tr li sai thỡ vũng thi Cn c vo s im s trao 02 gii Nht, 02 gii Nhỡ , giải Ba v 02 gii khuyn khớch Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Cõu 01 KN Sng c tớnh no cn cú mt ngi hc sinh? A Chm ch B T ch C Sỏng to D Tt c cỏc c tớnh trờn Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Cõu 02 a lớ Nc ta cú bao nhiờu dõn tc? A 51 B 52 C 53 D 54 Cõu T.Vit Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Điền từ thiếu câu ca dao sau: Muốn sang bắc cầu kiều Muốn hay chữ phải yêu lấy A Bà B Thầy C Cô D Ngời Cõu 04 Toỏn Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Cụng thc tớnh din tớch hỡnh ch nht l: A S=axb B S = (a x h):2 C S=axa D S = (a + b) x h:2 Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Cõu 05 a lớ Dóy nỳi cao nht nc ta l? A Hong liờn Sn B Nỳi Sp C Nỳi cm D Nỳi sam Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Cõu 06 Toỏn Ch s s 25131 thuc hng no? A Hngchc B Hng trm C Hng n v D Hng nghỡn Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Cõu 07 Nh lý di ụ Thng Long vo nm no Lch s A 1110 B 1100 C 1010 D 1001 Cõu 08 Khoa/hc Chn A, hoc B, hoc C Trong khụng khớ, loi khớ no cn thit cho s sng ca ngi? A Cỏc bụ nớc B Ni t C ễ xi Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Cõu 16 Toỏn Trong cỏc vt sau: G, Bũ,Voi, Chú Nng khong 200kg A Chú B Voi C G D Bũ Cõu 17 Lch s Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Ai di kinh ụ t Hoa L v Thng Long? A inh B Lnh B Ngụ Quyn C Lý Cụng Un D Lờ Li Chn A, hoc B, hoc C Cõu 18 Khoa hc Vic no di õy ch cú Ph n lm c A Chm súc cỏi B Lm bp gii C Mang thai v cho bỳ Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Cõu 19 Toỏn hc Tìm số lớn có chữ số khác chia hết cho3 A 999 B 986 C 988 D 987 Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Cõu 20 T.Vit T no l t lỏy cỏc t sau? A Ti ci B Ti tn C Ti tnh D Ti tt Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Cõu 21 Khoa hc Tớnh cht no sau õy khụng phi ca nc ? A Trong sut B khụng mựi C cú hỡnh dng nht nh D chy t trờn cao xung Cõu 22 Đội TNTP Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Đội TNTP Hồ Chí Minh thành lập ngày tháng năm nào? A Ngày -2 -1930 B Ngày 26 - 3- 1931 C Ngày 15 - - 1941 Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Cõu 23 Lịch sử Trịnh - Nguyễn phân tranh chọn sông làm giới tuyến? A Sông Hồng B Sông Gianh C.Sông Thạch Hãn D Sông Hơng Cõu 24 T.Vit Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Cu to ca bi miờu t cõy ci gm cú: A M bi v thõn bi B M bi v kt bi C Thõn bi v kt bi D M bi, thõn bi v kt luận Cõu 25 ANH VN Chn A, hoc B, hoc C Mr Lam often goes to work A plane B bus C car Cõu 26 Ting Vit Chn A, hoc B, hoc C Quờ hng ch S l? A Vựng ng bng B Vựng nỳi C.Vựng bin Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Cõu 27 i TNTP iu l i TNTP H CH MINH Cể : A chng 17 iu B chng 18 iu C chng 19 iu D chng 19 iu Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Cõu 28 Toỏn Mt ngi trng thnh , phỏt trin bỡnh thng cao khong A 170dm B 170mm C 107dm70mm D 10dm70cm Cõu 29 ANH VN Chn A, hoc B, hoc C Alan likes fish and A Milk B Banana C Chicken Chn A, hoc B, hoc C, hoc D Cõu 30 TING VIT Cõu no cú t chy mang ngha gc A Nh nghốo,bỏc phi chy tng ba n B ng h chy rt ỳng gi C Lp tụi t chc thi chy D Hng bỏn rt chy [...]... Phỏi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Thiu n bờn hoa hu D Lờ Duy ng Chn A, hoc B, hoc C Cõu 10 a lớ Va lỳa ln nht ca nc ta l? A ng bng Nam B (ĐB Sông Cửu Long) B ng bng Bc B 5 1 2 3 6 7 8 9 4 0 C ng bng Duyờn hi Min Trung Cõu 11 ATGT Chn A, hoc B, hoc C Khi i trờn ng em i nh th no? A i gia ng B i sỏt l ng bờn trỏi C i sỏt l ng bờn phi 5 0 1 2 3 8 9 6 4 7 Chn A, hoc B, hoc C Cõu 12 LCH S Tiờu dit quõn Nam Hỏn trờn sụng
- Xem thêm -

Xem thêm: trò chơi rung chuông vàng chào mừng , trò chơi rung chuông vàng chào mừng , trò chơi rung chuông vàng chào mừng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay