TRÒ CHƠI 8 3

12 184 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:52

1 Đ ẢM Đ A N G MẸ L A N BÀ H Á T R U TẤM T R Ẻ Đ Ẹ P K H Ó C B I Ể N C Ả Đây từ tro ng d anh hiệ u Bác Hồ p ho ng tặng c ho p hụ nữ Việ t Nam : “Anh hùng –Bất khuất –Trung hậu …” (7 c hữ c ái) Đây ng i p hụ nữ đ ợ c v í q uê hư ng c m ỗ i c o n ng i (2 c hữ c ái) Đây tê n m ộ t lo ài ho a tư ợ ng trư ng c ho né t q uý p hái c nữ g iớ i (3 c hữ c ái) The o ô ng c ta, ng i p hụ nữ c ó ảnh hư ng to lớ n tro ng v iệ c d ạy dỗ: “Co n hư m ẹ , c háu hư … “ (2 c hữ c ái) Đây m ộ t c ác h d ỗ d ành trẻ ng ủ c p hụ nữ Việ t (5 c hữ c ái) Đây m ộ t thiế u nữ đ ẹ p ng i đ ẹ p nế t tro ng c ổ tíc h Việ t Nam (3 c hữ c ái) Đây đ iề u p hụ nữ luô n m c v ề nhan s ắc c m ình (6 c hữ c ái) Đây c ác h c o n g thư ng làm đ ể thể hiệ n m ọ i tâm trạng : v ui b uồ n, hờ n d ỗ i, nũng nịu,… (4 c hữ c ái) Cô ng d ỡ ng d ục c c c ao tự a núi no n, tình y ê u thư ng c m ẹ b ao la tự a … (6 c hữ c ái)
- Xem thêm -

Xem thêm: TRÒ CHƠI 8 3 , TRÒ CHƠI 8 3 , TRÒ CHƠI 8 3 , Đây là tên một loài hoa tượng trưng cho nét quý phái của nữ giới. (3 chữ cái)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay