SU SINH SAN CUA DONG VAT1

17 186 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:52

Phòng Giáo dục - Đào tạo Krong Buk HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI Krong Buk, tháng năm 2013 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: Phạm Thị Thương Thứ hai ngày 18 tháng năm 2013 Khoa học Thứ hai ngày 18 tháng năm 2013 Khoa học Bài cũ: * Một số khơng mọc lên từ hạt mà mọc lên từ đâu? * KĨ tªn mét sè c©y ®ỵc mäc lên tõ bé phËn cđa c©y mĐ? Thứ hai ngày 18 tháng năm 2013 Khoa học: SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT Hoạt động 1: Sự sinh sản động vật Đọc thơng tin SGK trang 112 Đa số động vật chia thành giống? Đó giống nào? Tinh trùng trứng động vật sinh từ quan nào? Cơ quan thuộc giống nào? Thế thụ tinh động vật? Hợp tử phát triển thành gì? Cơ thể động vật có đặc điểm ? Thứ hai ngày 18 tháng năm 2013 Khoa học: SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT Hoạt động 1: Sự sinh sản động vật - Đa số động vật chia thành hai giống : đực Con đực có quan Con có quan sinh dục đực sinh dục (Sự thụ tinh ) Tinh trùng Trứng Hợp tử Hợp tử phân chia nhiều lần phát triển thành thể mới, mang đặc tính bố mẹ Thứ hai ngày 18 tháng năm 2013 Khoa học: SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT Hoạt động 1: Sự sinh sản động vật Hình Hình Gà mái (giống cái) Gà trống (giống đực) Thứ hai ngày 18 tháng năm 2013 Khoa học: SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT Hoạt động 1: Sự sinh sản động vật Hoạt động 2: Các cách sinh sản động vật Nòng nọc Con chó Thạch sùng Con gà Con sâu Con voi Thứ hai ngày 18 tháng năm 2013 Khoa học: Sự sinh sản động vật Hoạt động 1: Sự sinh sản động vật Hoạt động 2: Các cách sinh sản động vật - Con nở từ trứng, vừa đẻ thành ? Con vật nở từ trứng Con vật vừa đẻ thành Thứ hai ngày 18 tháng năm 2013 Khoa học: SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT Hoạt động 1: Sự sinh sản động vật Hoạt động 2: Các cách sinh sản động vật - Động vật có cách sinh sản ? - Những lồi động vật khác có cách sinh sản khác nhau: có lồi đẻ trứng, có lồi đẻ Thứ hai ngày 18 tháng năm 2013 Khoa học: SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT Hoạt động 1: Sự sinh sản động vật Hoạt động 2: Các cách sinh sản động vật Hoạt động 3: Kể tên vật đẻ trứng, vật đẻ con: Trò chơi: Ai nhanh ? Cá sấu Cá vàng Bướm Chuột Rắn Thỏ Cá heo Khỉ Chim Dơi Rùa Thứ hai ngày 18 tháng năm 2013 Khoa học: SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT Hoạt động 1: Sự sinh sản động vật Hoạt động 2: Các cách sinh sản động vật : Hoạt động 3: Kể tên vật đẻ trứng, vật đẻ con: Đáp án §éng vËt ®Ỵ trøng §éng vËt ®Ỵ C¸ vàng Chim Bím C¸ sÊu Rïa R¾n Cht C¸ heo KhØ Thá D¬i Thứ hai ngày 18 tháng năm 2013 Khoa học: SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT Hoạt động 1: Sự sinh sản động vật Hoạt động 2: Các cách sinh sản động vật : Hoạt động 3: Kể tên vật đẻ trứng, vật đẻ con: Những vật đáng u ngộ nghĩnh Những vật đáng u ngộ nghĩnh Những vật đáng u ngộ nghĩnh Thứ hai ngày 18 tháng năm 2013 Khoa học: SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT Bµi häc * Đa số động vật chia thành hai giống: đực Con ®ùc cã c¬ quan sinh dơc ®ùc t¹o tinh trïng, c¸i cã c¬ quan sinh dơc c¸i t¹o trøng * HiƯn tỵng tinh trïng kÕt hỵp víi trøng t¹o thµnh hỵp tư gäi lµ sù thơ tinh * Nh÷ng loµi ®éng vËt kh¸c cã c¸ch sinh s¶n kh¸c nhau: cã loµi ®Ỵ trøng, cã loµi ®Ỵ Thứ hai ngày 18 tháng năm 2013 Khoa học: SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT - Học cũ - Chuẩn bò: Bài 56 “Sự sinh sản côn trùng” [...]... học: SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT Hoạt động 1: Sự sinh sản của động vật Hoạt động 2: Các cách sinh sản của động vật : Hoạt động 3: Kể tên các con vật đẻ trứng, các con vật đẻ con: Đáp án §éng vËt ®Ỵ trøng §éng vËt ®Ỵ con C¸ vàng Chim Bím C¸ sÊu Rïa R¾n Cht C¸ heo KhØ Thá D¬i Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013 Khoa học: SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT Hoạt động 1: Sự sinh sản của động vật Hoạt động 2: Các cách sinh. .. SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT Bµi häc * Đa số động vật được chia thành hai giống: đực và cái Con ®ùc cã c¬ quan sinh dơc ®ùc t¹o ra tinh trïng, con c¸i cã c¬ quan sinh dơc c¸i t¹o ra trøng * HiƯn tỵng tinh trïng kÕt hỵp víi trøng t¹o thµnh hỵp tư gäi lµ sù thơ tinh * Nh÷ng loµi ®éng vËt kh¸c nhau cã c¸ch sinh s¶n kh¸c nhau: cã loµi ®Ỵ trøng, cã loµi ®Ỵ con Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013 Khoa học: SỰ SINH. .. tinh * Nh÷ng loµi ®éng vËt kh¸c nhau cã c¸ch sinh s¶n kh¸c nhau: cã loµi ®Ỵ trøng, cã loµi ®Ỵ con Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013 Khoa học: SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT - Học bài cũ - Chuẩn bò: Bài 56 “Sự sinh sản của côn trùng”
- Xem thêm -

Xem thêm: SU SINH SAN CUA DONG VAT1 , SU SINH SAN CUA DONG VAT1 , SU SINH SAN CUA DONG VAT1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay