SO SÁNH PHÂN số

15 185 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:47

Kiểm tra cũ Bài tập 1: So sánh hai phân số: 3 b a 5 Bài tập 2: Quy đồng mẫu phân số > Phi chng 4 ? Tit 77 Tit 77 SO SNH PHN S So sỏnh hai phõn s cựng mu * Quy tc : Trong hai phõn s cú cựng mt mu dng, phõn s no cú t ln hn thỡ ln hn Vớ d: < Vỡ < -1 4 ?1 in du thớch hp (< , >) vo ụ vuụng < > 7 > 3 11 < 11 Tit 77 SO SNH PHN S So sỏnh hai phõn s khụng cựng mu: * Quy tc : Mun so sỏnh hai phõn s khụng cựng mu, ta vit chỳng di dng hai phõn s cú cựng mt mu dng ri so sỏnh cỏc t vi : Phõn s no cú t ln hn thỡ ln hn ?2 a So sỏnh cỏc phõn s sau: 11 17 v 12 18 14 60 ; b v 21 72 P N: 11 17 a v 12 18 Ta cú : 17 = 17 18 18 11 17 Quy ng mu cỏc phõn s : v 12 18 11 11.3 33 = = 12 12.3 36 17 17.2 34 = = 18 18.2 36 33 34 11 17 Vỡ 33 > -34 nờn hay > > 36 36 12 18 11 17 Vy : > 12 18 P N: 14 60 b v 21 72 60 60 Ta cú : = 72 72 Quy ng mu cỏc phõn s : 14 v 60 21 72 14 14.24 336 = = 21 21.24 504 60 60.7 420 = = 72 72.7 504 14 60 336 420 Vỡ 336 < 420 nờn hay < < 21 72 504 504 14 60 Vy < 21 72 Tit 77 ?3 SO SNH PHN S So sỏnh cỏc phõn s sau vi s > ; > ; 3 < ; < Nhn xột: Phõn s cú t v mu l hai s nguyờn cựng du thỡ ln hn Phõn s ln hn gi l phõn s dng Phõn s cú t v mu l hai s nguyờn khỏc du thỡ nh hn Phõn s nh hn gi l phõn s õm Bi tõp dng : Bi 37 : in s thớch hp vo ụ trng 11 -10 -9 -8 a < < < < 13 13 13 13 13 b hay < < < 36 18 12 < < < 36 36 36 36 Do ú ta cú: 12 -11 -10 < < < 36 36 36 36 Vy : -11 -10 < < < 36 18 Bi 38 a Thi gian no di hn : h hay h ? Bi 38 c Khi lng no ln hn kg hay kg ? 10 Bi 38 a Thi gian no di hn : h hay h ? Ta cú : = 2.4 3.4 = 12 3.3 = = 4.3 12 Vỡ < nờn 12 < 12 Vy : h < 3 h hay < Bi 38 c Khi lng no ln hn kg hay kg ? 10 Ta cú: 7.5 35 = = 8.5 40 36 9.4 = = 40 10 10.4 35 36 Vỡ 35 < 36 nờn < 40 40 kg < kg Vy : 10 hay < 10 TRề CHI TON HC in vo ụ vuụng du (< ; >; =) c kt qu ỳng i B i A 5 < < 8 > < 7 905 > > 0 1000 1000 > = 4 < 13 12 = Tit 77 SO SNH PHN S KIN THC TRNG TM *Nừm vổợn g quy từc so saùn h hai phỏn sọỳ cuỡn g mỏựu , khaùc mỏựu *Bióỳt phỏn bióỷt phỏn sọỳ dổồng, phỏn sọỳ ỏm Tit 77 SO SNH PHN S HNG DN HC NH - Hc thuc v nm vng quy tc so sỏnh phõn s - Nm vng nhn xột sỏch giỏo khoa - Bi v nh 38b, 38d, 39, 40 trang 24 SGK - Xem trc v chun b bi phộp cng phõn s [...]... = 6 8 Tiết 77 SO SÁNH PHÂN SỐ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM *Nàõm væîn g quy tàõc so saïn h hai phán säú cuìn g máùu , khaïc máùu *Biãút phán biãût phán säú dæång, phán säú ám Tiết 77 SO SÁNH PHÂN SỐ HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ - Học thuộc và nắm vững quy tắc so sánh 2 phân số - Nắm vững nhận xét ở sách giáo khoa - Bài tập về nhà 38b, 38d, 39, 40 trang 24 SGK - Xem trước và chuẩn bị bài phép cộng phân số
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH PHÂN số , SO SÁNH PHÂN số , SO SÁNH PHÂN số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay