cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

20 60 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:45

1 THỰC VẬT ĐỘNG VẬT • Hình ảnh hoa vật mà tìm hiểu chương này: Khoa học Hoạt động 1: Nhận biết quan sinh sản thực vật có hoa - Chỉ vào hình nêu tên quan sinh sản cây? Khoa học Cây dong riềng • Cơ quan sinh sản dong riềng hoa Cây phượng • Cơ quan sinh sản phượng hoa Khoa học Cây dong riềng Cây phượng + Cây phượng dong riềng có đặc điểm chung? Cây phượng dong riềng thực vật có hoa Cơ quan sinh sản hoa Khoa học Hoạt động 1: Nhận biết quan sinh sản thực vật có hoa + Cơ quan sinh sản thực vật có hoa gì? Cơ quan sinh sản thực vật có hoa hoa Hoạt động 2: Phân biệt nhị nhụy (hoa đực hoa cái) Hoạt động 2: Phân biệt nhị nhụy (hoa đực hoa cái) • Hình 3, hình hoa gì? • Chỉ vào nhị nhụy hoa Hoạt động 2: Phân biệt nhị nhụy (hoa đực hoa cái) Nhụy Nhụy Nhị Nhị Khoa học Hoạt động 2: Phân biệt nhị nhụy (hoa đực hoa cái) Chúng ta vừa phận hoa râm bụt hoa sen - Bộ phận nhị nhụy hoa Trên hoa có nhị nhụy gọi hoa lưỡng tính Hoạt động 2: Phân biệt nhị nhụy (hoa đực hoa cái) • • • • Hình 5(a), 5(b) hoa gì? Hoa hoa đực? Hoa hoa cái? Tại phân biệt hoa đực hoa cái? a) 10 b) Khoa học Hoạt động : Phân biệt nhụy nhị; (hoa đực hoa cái) • Hoa mướp đực 5(a • Hoa mướp 5b) - Hoa mướp từ nách đến đài hoa có hình dạng giống mướp nhỏ 11 Khoa học + Hoa mướp đực có nhị hay nhụy? + Hoa mướp có nhị hay nhụy? Hoa mướp đực nhị Hoa mướp nhụ y • Hoa có nhị nhụy gọi hoa đơn tính 12 Khoa học Hoạt động 2: Phân biệt nhụy nhị (hoa đực hoa cái) + Bây em so sánh hoa râm bụt, hoa sen có khác với hoa mướp • Hoa râm bụt, hoa sen: Là hoa lưỡng tính (trên hoa có nhị nhụy) • Hoa mướp :Là hoa đơn tính (trên hoa có nhị nhụy) BACK 13 Khoa học Hoạt động 3: Thực hành hoa thật • Phân biệt hoa có nhị nhụy với hoa có nhị nhụy • Làm việc nhóm + Quan sát hoa + Chỉ vào nhị nhụy + Phân thành loại: hoa có nhị nhụy với hoa có nhị nhụy • Trình bày kết trước lớp Hoa có nhị nhụy gọi hoa lưỡng tính Hoa có 14 nhị nhụy gọi hoa đơn tính BACK Khoa học Hoa quan sinh sản thực vật có hoa Một số có hoa đực riêng hoa riêng mướp, bầu, bí, …Nhưng đa số hoa có nhị nhụy xoài, táo, mận, cam, bưởi,… BACK 15 Sơ đồ quan sinh sản hoa lưỡng tính Bao phấn Vòi nhụy Chỉ nhị Noãn Đầu nhụy Bao phấn Chỉ nhị Bầu nhụy 16 “Tiếp sức” Thi gắn nhanh tên phận nhị nhụy sơ đồ Cơ quan sinh sản hoa lưỡng tính Cách chơi: đội tham gia chơi: đội gồm người, bạn nhận thẻ từ ghi tên phận nhị hay nhụy Nghe lệnh bạn lên gắn vào vị trí sơ đồ Nếu bạn gắn sai bạn khác đội lên sửa lại gắn tiếp Đội gắn xong trước Đội chiến thắng 17 Khoa học CHÚ GIẢI: *Nhị gồm: a- Bao phấn b- Chỉ nhị *Nhụy gồm: c- Đầu nhụy d- Vòi nhụy e- Bầu nhụy g- Noãn 18 19 20 [...]... nhụy với hoa chỉ có nhị hoặc nhụy • Trình bày kết quả trước lớp Hoa có cả nhị và nhụy gọi là hoa lưỡng tính Hoa chỉ có 14 nhị hoặc nhụy gọi là hoa đơn tính BACK Khoa học Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa Một số cây có hoa đực riêng hoa cái riêng như mướp, bầu, bí, …Nhưng đa số cây trên cùng một bông hoa có cả nhị và nhụy như xoài, táo, mận, cam, bưởi,… BACK 15 Sơ đồ cơ quan sinh sản của hoa lưỡng... sánh hoa râm bụt, hoa sen có gì khác với hoa mướp • Hoa râm bụt, hoa sen: Là hoa lưỡng tính (trên một bông hoa có cả nhị và nhụy) • Hoa mướp :Là hoa đơn tính (trên một bông hoa chỉ có nhị hoặc nhụy) BACK 13 Khoa học Hoạt động 3: Thực hành trên hoa thật • Phân biệt hoa có cả nhị và nhụy với hoa chỉ có nhị hoặc nhụy • Làm việc trong nhóm 4 + Quan sát hoa + Chỉ vào nhị và nhụy + Phân thành 2 loại: hoa có. ..Khoa học Hoạt động 2 : Phân biệt nhụy và nhị; (hoa đực và hoa cái) • Hoa mướp đực 5(a • Hoa mướp cái 5b) - Hoa mướp cái từ nách lá đến đài hoa có hình dạng giống quả mướp nhỏ 11 Khoa học + Hoa mướp đực có nhị hay nhụy? + Hoa mướp cái có nhị hay nhụy? Hoa mướp đực nhị Hoa mướp cái nhụ y • Hoa chỉ có nhị hoặc nhụy gọi là hoa đơn tính 12 Khoa học Hoạt động 2: Phân biệt nhụy và nhị (hoa đực và hoa cái)... nhanh tên các bộ phận của nhị và nhụy trên sơ đồ Cơ quan sinh sản của hoa lưỡng tính Cách chơi: 2 đội tham gia chơi: mỗi đội gồm 6 người, mỗi bạn sẽ được nhận 1 thẻ từ ghi tên một bộ phận của nhị hay nhụy Nghe lệnh từng bạn lần lượt lên gắn vào đúng vị trí trên sơ đồ Nếu bạn nào gắn sai thì bạn khác của đội lên sửa lại rồi gắn tiếp Đội nào gắn đúng và xong trước là Đội chiến thắng 17 Khoa học CHÚ GIẢI:
- Xem thêm -

Xem thêm: cơ quan sinh sản của thực vật có hoa , cơ quan sinh sản của thực vật có hoa , cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay