Dòng điện trong chân không

21 228 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 17:26

BÀI 21 DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG Dòng điện chân không   Chân không lí tưởng: môi trường không gian không chứa vật chất -4 Chân không thực tế: chứa khí áp suất thấp (p T) Ibh lớn Tại giá trị Ibh tăng nhiệt độ catôt Đặc tuyến Vôn-Ampe tăng? Sự phụ thuộc cường độ dòng điện chân không vào hiệu điện Diod chân tính chỉnh lưu Sự phụ thuộc cường độ dòng điện chân không vào hiệu điện Bóng đèn điện tử chân không Sự phụ thuộc cường độ dòng điện chân không vào hiệu điện Sự phụ thuộc cường độ dòng điện chân không vào hiệu điện Tia Catot Tia catôt dòng êlectron catôt phát bay chân không 3 Tia Catot Tia Catot Tia Catot -Tia catôt truyền thẳng -Tia catôt làm phát quang -Tia catôt phát vuông góc với mặt catôt -Tia catôt mang lượng -Tia catôt bị lệch điện trường, từ trường -Tia catôt đâm xuyên kim loại mỏng, có tác dụng lên kính ảnh có khả ion hóa không khí -Tia catôt nói chung chùm êlectron có tốc độ lớn, đập vào vật có nguyên tử lượng lớn, bị hãm lại làm phát tia Rơn-ghen 4 Ống phóng điện tử CATHODE RAY TUBE (CRT) Ống phóng điện tử DAO ĐỘNG KÍ ĐIỆN TỬ MÀN HÌNH CRT Ống phóng điện tử DAO ĐỘNG KÍ ĐIỆN TỬ KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ Câu Chọn phát biểu A B Dòng điện chân không tuân theo định luật Ôm Khi hiệu điện đặt vào diod chân không tăng lên cường độ dòng điện tăng C D Dòng điện chạy diod chân không theo chiều từ anod sang catod Quỹ đạo elctron tia catod đường thẳng Đáp án C 11 10 15 14 13 12 03 Câu Nếu cường độ dòng điện bão hòa diod chân không 1mA thời gian 1s số electron bứt khỏi bề mặt catod là: A B C D 6,15.10 6,15.10 6,25.10 6,25.10 Đáp án 15 18 15 18 electron electron electron electron C 11 10 15 14 13 12 03 Câu Nguyên nhân cường độ dòng điện bảo hòa chân không tăng nhiệt độ catốt tăng vì? A Số hạt tải điện bị ion hóa tăng B Sức cản môi trường lên hạt tải điện giảm C Số êlectron bật khỏi catốt không đổi D Số êlectron bật khỏi catốt giây tăng lên Đáp án D 11 10 15 14 13 12 03 [...]... theo định luật Ôm Khi hiệu điện thế đặt vào diod chân không tăng lên thì cường độ dòng điện tăng C D Dòng điện chạy trong diod chân không chỉ theo một chiều từ anod sang catod Quỹ đạo của elctron trong tia catod không phải là một đường thẳng Đáp án C 11 10 15 14 13 12 1 7 9 03 2 6 5 4 8 Câu 2 Nếu cường độ dòng điện bão hòa trong diod chân không bằng 1mA thì trong thời gian 1s số electron bứt ra khỏi bề... hóa không khí -Tia catôt và nói chung là chùm êlectron có tốc độ lớn, khi đập vào các vật có nguyên tử lượng lớn, bị hãm lại và làm phát ra tia Rơn-ghen 4 Ống phóng điện tử CATHODE RAY TUBE (CRT) 4 Ống phóng điện tử DAO ĐỘNG KÍ ĐIỆN TỬ MÀN HÌNH CRT 4 Ống phóng điện tử DAO ĐỘNG KÍ ĐIỆN TỬ KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ Câu 1 Chọn phát biểu đúng A B Dòng điện trong chân không tuân theo định luật Ôm Khi hiệu điện. ..2 Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chân không vào hiệu điện thế 3 Tia Catot Tia catôt là dòng các êlectron do catôt phát ra và bay trong chân không 3 Tia Catot 3 Tia Catot 3 Tia Catot -Tia catôt truyền thẳng -Tia catôt làm phát quang -Tia catôt phát ra vuông góc với mặt catôt -Tia catôt mang năng lượng -Tia catôt bị lệch trong điện trường, từ trường -Tia catôt có thể đâm... electron electron C 11 10 15 14 13 12 1 7 9 03 2 6 5 4 8 Câu 2 Nguyên nhân cường độ dòng điện bảo hòa trong chân không tăng khi nhiệt độ catốt tăng là vì? A Số hạt tải điện bị ion hóa tăng B Sức cản của môi trường lên các hạt tải điện giảm đi C Số êlectron bật ra khỏi catốt không đổi D Số êlectron bật ra khỏi catốt trong một giây tăng lên Đáp án D 11 10 15 14 13 12 1 7 9 03 2 6 5 4 8
- Xem thêm -

Xem thêm: Dòng điện trong chân không, Dòng điện trong chân không, Dòng điện trong chân không, Dòng điện trong chân không, Ống phóng điện tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay