Bản kiểm điểm Đảng viên

4 289 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 16:35

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH CHI BỘ KHOA KINH TẾ-QTKD *** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Tĩnh, ngày tháng 11 năm 2016 BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN (Kèm theo Hướng dẫn số Họ tên: Chức vụ Đảng: - HD/ĐU, ngày 12/11/2016 Đảng ủy) ĐẶNG THỊ THANH BÌNH Ngày sinh: 19/01/1977 Đảng viên Chức vụ quyền, đoàn thể: Giảng viên Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Hà Tĩnh I ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ CÔNG TÁC Về tư tưởng trị - Tôi giữ vững lập trường, tư tưởng trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối đổi Đảng Cộng Sản Việt Nam; - Luôn chấp hành, tuyên truyền vận động gia đình nhân dân thực chủ trương, đường lối Đảng sách pháp luật Nhà nước; - Xác định động tinh thần thái độ học tập đắn; tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận trị, chuyên môn nghiệp vụ; - Luôn có ý thức, trách nhiệm thái độ cương đấu tranh chống suy thoái tư tưởng trị, phai nhạt lí tưởng cách mạng, tham nhũng, lãng phí, quan liêu biểu tiêu cực khác; - Tham gia đầy đủ lớp học Nghị Quyết Đảng nhà trường tổ chức Về phẩm chất đạo đức, lối sống - Có đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, đoàn kết, quan hệ tốt với người, có tinh thần tương thân thương thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp - Luôn cố gắng học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực lối sống lành mạnh, giản dị, tiết kiệm 1 - Nêu cao tinh thần chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, lời nói không đôi với việc làm; - Bản thân nêu cao tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm đấu tranh với biểu vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân - Chấp hành quy định điều đảng viên không làm, trung thực, khách quan tự phê phê bình, nỗ lực xây dựng đoàn kết nội Về thực chức trách, nhiệm vụ giao - Trong công việc tận tụy, nhiệt tình, có cố gắng, có tinh thần học hỏi để nâng cao hiểu biết mặt - Luôn chấp hành phân công, điều động công việc tổ, khoa cấptrên - Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Thực tốt kế hoạch cá nhân vạch từ đầu năm với thái độ tinh thần cố gắng cao - Có ý thức xây dựng tổ chức Đảng đơn vị công tác, giới thiệu đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ Đảng Về tổ chức kỷ luật - Luôn chấp hành quy định điều lệ Đảng, phục tùng kỷ luật lãnh đạo Đảng, chăm lo giữ gìn đoàn kết trí thống Đảng; - Luôn gương mẫu trước quần chúng, quần chúng tin tưởng; - Tham gia sinh hoạt đóng Đảng phí đầy đủ; - Tích cực gương mẫu tham gia giáo dục giúp đỡ quần chúng vào Đảng; - Không lợi dụng danh nghĩa tổ chức, cá nhân, tập thể để lấy ý đồ cá nhân, không chạy theo thành tích mà cá nhân không xứng đáng khen ngợi II KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN - Tinh thần tự phê bình phê bình chưa cao - Chưa tham gia góp ý nhiều cho Chi ủy, Chi Ban Chủ nhiệm khoa 2 Nguyên nhân: Do tính nể, chưa cương công tác đấu tranh, phê bình III PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Trong thời gian tới cố gắng rèn luyện thân, để nâng cao tinh thần tự phê bình phê bình Ngoài ra, cố gắng tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, đổi phương pháp giảng dạy để ngày đáp ứng tốt cho công tác Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức: Đảng viên : Hoàn thành tốt nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM Đặng Thị Thanh Bình Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ Ý kiến nhận xét: (Tóm tắt kết luận thông qua đồng chí chủ trì) Kết biểu chi xếp loại chất lượng đảng viên theo mức: 3 - Chi biểu quyết: ……………………………………………………………………………………… T/M CHI BỘ BÍ THƯ Hoàng Ngọc Hà ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH QUYẾT ĐỊNH PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN - Xếp loại chất lượng theo mức :…………………………………………………………… - Biểu dương đề nghị khen thưởng (nếu có): ………………………………… - Phải đạo xem xét kỷ luật kiểm điểm lại (nếu có): ………………… T/M ĐẢNG ỦY BÍ THƯ 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản kiểm điểm Đảng viên, Bản kiểm điểm Đảng viên, Bản kiểm điểm Đảng viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay