Ngihên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng đá nữ trường THPT lạng giang 2 bắc giang

60 150 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 16:28

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHAM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT TÒNG THỊ BÌNH NGHIÊN CỨU BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ TRƢỜNG THPT LẠNG GIANG - BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÀ NỘI - 2016 TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHAM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT TÒNG THỊ BÌNH NGHIÊN CỨU BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ TRƢỜNG THPT LẠNG GIANG - BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sƣ Phạm Giáo Dục Thể Chất Hƣớng Dẫn Khoa Học ThS TRẦN VĂN TIÊN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Tòng Thị Bình Sinh viên: k38A - Khoa Giáo Dục Thể Chất Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu khoa học Những vấn đề đƣa bàn luận vấn đề mang tính cấp thiết với thực tế nhƣ điều kiện khách quan trƣờng THPT Lạng Giang - Bắc Giang Đề tài không trùng kết nghiên cứu với đề tài trƣớc Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc hội đồng khoa học Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Tòng Thị Bình DANH MỤC TÊN VIẾT TẮT CLB Câu lạc ĐC Đối chứng GDTC Giáo dục thể chất HLV Huấn luyện viên LVĐ Lƣợng vận động m Milimet NĐC Nhóm đối chứng NTN Nhóm thực nghiệm NXB Nhà xuất s Giây SMTĐ Sức mạnh tốc độ TDTT Thể dục thể thao THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm TT Thứ tự VĐV Vận động viên XPC Xuất phát cao MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng nhà nước công tác Giáo dục Tthể Chất trường học 1.2 Đặc điểm môn Bóng đá 1.3 Thực trạng phong trào tập luyện Thể dục Thể thao trường trung học phổ thông Lạng Giang - Bắc Giang 10 1.4 Cơ sở lí luận lựa chọn tập phát triển Sức mạnh tốc độ: 12 CHƢƠNG NHIỆM VỤ, PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 14 2.1 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 14 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 14 2.2.2 Phương pháp vấn 14 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm 15 2.2.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 15 2.2.5 Phương pháp kiểm tra sư phạm 15 2.2.6 Phương pháp toán học thống kê 16 2.3 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 17 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 17 2.3.2 Đối tượng nghiên cứu 18 2.3.3 Địa điêm nghiên cứu 18 CHƢƠNG 19 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 19 3.1 Xác định tập kiểm tra xây dựng tiêu chuẩn đánh giá Sức mạnh tốc độ cho đội tuyển trƣờng trung học phổ thông Lạng Giang - Bắc Giang 19 3.1.1 Lựa chọn test kiểm tra Sức mạnh tốc độ cho đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Đánh giá thực trạng sử dụng tập sức mạnh tốc độ đội tuyển bóng đá nữ trường trung học phổ thông Lạng Giang - Bắc Giang 19 3.1.3 Đánh giá thực trạng tố chất Sức mạnh tốc độ đội tuyển Bóng đá nữ trường trung học phổ thông Lạng Giang - Bắc Giang 28 3.2 Lựa chọn, ứng dụng tập phát triển Sức mạnh tốc độ cho đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang Bắc Giang 29 3.2.1 Lựa chọn tập phát triển Sức mạnh tốc độ cho đội tuyển Bóng đá nữ trường trung học phổ thông Lạng Giang Bắc Giang 29 3.2.2 Đánh giá đối tượng nghiên cứu trước thực nghiệm 36 3.2.3 Tổ chức thực nghiệm 37 3.2.4 Đánh giá kết sau thực nghiệm 40 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 Kết luận 44 Kiến nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC DANH MỤC BIỂU BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 1.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên Thể dục trƣờng THPT 11 Lạng Giang - Bắc Giang 11 Bảng 1.2 Thực trạng sở vật chất phục vụ cho giảng dạy học tập môn GDTC 12 Bảng 3.1 Kết quan sát việc sử dụng tập kiểm tra SMTĐ cho VĐV CLB Bóng đá khu vực Lạng Giang - Bắc Giang (n =30) 21 Bảng 3.2 Kết vấn lựa chọn test kiểm tra, đánh giá thực trạng SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT 26 Lạng Giang - Bắc Giang (n=30) 26 Bảng 3.3 thang điểm SMTĐ đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang - Bắc Giang 27 Bảng 3.4 Tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang - Bắc Giang 28 Bảng 3.5 Kết kiểm tra SMTĐ đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang - Bắc Giang (n = 24) 28 Bảng 3.6 Thực trạng SMTĐ đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang - Bắc Giang (n = 24) 29 Bảng 3.7 Kết vấn lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang - Bắc Giang (n=30) 31 Bảng 3.8 Kết vấn mức độ ƣu tiên sử dụng số buổi tập để phát triển SMTĐ tuần (n = 30) 35 Bảng 3.9 Kết vấn mức độ ƣu tiên thời gian cho buổi tập phát triển SMTĐ tập (n = 30) 36 Bảng 3.10 Kết so sánh SMTĐ hai nhóm thực nghiệm đối chứng trƣớc thực nghiệm 37 Bảng 3.11 Xây dựng kế hoạch tập luyện tuần cho nhóm thực nghiệm 39 Bảng 3.12 Bảng so sánh tình trạng SMTĐ nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm 40 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ thể thành tích bật cao gối chỗ nhóm trước sau thực nghiệm 41 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ thể thành tích chạy tốc độ 30m XPC nhóm trước sau thực nghiệm 42 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ thể thành tích sút bóng xa nhóm trước sau thực nghiệm 43 ĐẶT VẤN ĐỀ Thể dục thể thao (TDTT) phận thiếu văn hóa dân tộc với văn minh nhân loại Ngay từ đời TDTT mang đầy đủ tính lịch sử, tính kế thừa, tính giai cấp, tính dân tộc Vì mà thông qua TDTT ta đánh giá đƣợc phát triển quốc gia, dân tộc… Mặt khác TDTT tạo mối quan hệ giao lƣu thắt chặt tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc gia, dân tộc giới không phân biệt trình độ phát triển cao hay thấp, chế độ trị xã hội Luyện tập TDTT có ý nghĩa đặc biệt việc giữ gìn, củng cố tăng cƣờng sức khỏe Đồng thời TDTT có tác dụng rèn luyện phát triển ngƣời cách toàn diện mặt thể chất nhƣ tinh thần, mang lại cho ngƣời sức khỏe tốt, đạt đƣợc hiệu cao học tập, lao động, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Ngày với lớn mạnh nhiều ngành khoa học nƣớc, đặc biệt phát triển nhƣ vũ bão khoa học kỹ thuật, ngành TDTT nƣớc ta có nhiều tiền đề phát triển Thực tế chứng minh năm gần phong trào TDTT ngày đƣợc nâng cao Thành tích thể thao đỉnh cao ngày nhiều Vận động viên (VĐV) chiếm lĩnh, kỉ lục Quốc gia bị phá vỡ, phong trào TDTT quần chúng ngày đƣợc nhiều ngƣời tham gia tích cực Nhận thức đƣợc vai trò tầm quan trọng TDTT sức khỏe nhân dân, với vận mệnh đất nƣớc chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định “TDTT công cách mạng”, tức Ngƣời đặt TDTT ngang hàng với công tác khác, nhƣ công tác trị tƣ tƣởng, công tác tổ chức, công tác văn hóa, giáo dục… Công tác TDTT có nhiệm vụ “Nghiên cứu phƣơng pháp thực hành thể dục toàn quốc” nhằm “Tăng bổ sức khỏe quốc dân cải tạo nòi giống Việt Nam” Ngƣời nói “Mỗi dân tộc yếu ớt làm cho nƣớc yếu ớt phần, ngƣời dân khỏe mạnh làm cho nƣớc mạnh khỏe” Vì ngành TDTT cần quan tâm nhiều đến GDTC trƣờng học, phong trào thể thao quần chúng thể thao thành tích cao xứng đáng với tƣ tƣởng Hồ Chí Minh “Hỡi đồng bào nƣớc, giữ gìn dân chủ, xây dựng nƣớc nhà, gây đời sống việc cần sức khỏe thành công” Ngày TDTT giúp ngƣời nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, cân đối tầm vóc thể, phòng ngừa bệnh tật, góp phần giáo dục phẩm chất nhân cách, đáp ứng nhu cầu học tập mà giúp tăng cƣờng tình đoàn kết dân tộc đào tạo mối quan hệ hữu nghị hòa hợp nƣớc ta với nƣớc khu vực giới Từ ngày đất nƣớc đổi hội nhập đến nay, có nhiều môn thể thao phát triển sâu rộng, mạnh mẽ, có môn “Bóng đá” Bóng đá môn thể thao “Vua” tính lôi hấp dẫn bất ngờ Nên thu hút đông đảo quần chúng tham gia tập luyện thi đấu Là môn thể thao đƣợc quốc tế hóa phổ biến rộng khắp giới đƣợc ngƣời yêu thích, say mê Ngoài việc nâng cao sức khỏe cho ngƣời, TDTT nói chung Bóng đá nói riêng giáo dục ngƣời phẩm chất đạo đức nhƣ: tính kiên trì, lòng dũng cảm góp phần phát triển ngƣời cách toàn diện Xây dựng ngƣời xã hội chủ nghĩa Trong trình hội nhập phát triển Việt Nam có nhiều dịp so tài với Bóng đá nƣớc phát triển khu vực giới qua trận giao lƣu, vòng loại World cup, vòng loại châu á, đặc biệt AFF Cup SeaGames Chúng ta đạt đƣợc thành tựu đáng khích lệ nhƣ huy chƣơng bạc SeaGames 19, 21, huy chƣơng đồng SeaGames 20, huy chƣơng bạc Tiger cup 98 đặt biệt thành công rực rỡ chức vô địch AFF cup 2008 Hiện nay, kỹ thuật, chiến thuật Bóng đá đạt đến đỉnh cao Vài năm gần đƣợc quan tâm Đảng Nhà nƣớc Bóng đá Việt Nam 38 Đối tƣợng thực nghiệm gồm 24 học sinh đội tuyển bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang - Bắc Giang em đƣợc chia ngẫu nhiên thành hai nhóm TN ĐC nhƣ sau: - Nhóm ĐC: 12 học sinh tập theo tập cũ - Nhóm TN: 12 học sinh tập tập đƣợc lựa chọn Biết rằng, chƣơng trình tập luyện nhóm, thời gian tập luyện nhƣ nhau, khác nội dung tập phần khởi động lên lớp tƣơng đƣơng - Địa điểm thực nghiệm: Tại trƣờng THPT Lạng Giang - Bắc Giang - Thời gian thực nghiệm: tháng - Nội dung thực nghiệm tập phát triển SMTĐ đƣợc chọn(9 tập) Với thời lƣợng buổi tuần, buổi tập thời gian giành cho buổi tập 120 phút Các tập đƣợc bố trí vào sau phần khởi động phần tập kỹ thuật buổi tập Vậy vào thời gian tiến hành thực nghiệm, số buổi tập luyện tuần mức độ ƣu tiên thời gian tập luyện giáo án, tiến hành xây dựng tiến trình thực nghiệm 12 tuần cụ thể đƣợc trình bày bảng 3.11 39 Bảng 3.11 Xây dựng kế hoạch tập luyện tuần cho nhóm thực nghiệm Tuần TT Số tiết Tên tập Chạy 30m XPC (s) Dẫn bóng luồn cọc qua vật cản (s) Chạy tốc độ 60m (s) Di chuyển ngang (lần) Dẫn bóng tốc độ 30m sút bóng vào cầu môn (6x2,1) (s) Sút bóng xa (m) Thi sút bóng vào cầu môn (6x2,1) + Trò chơi nhảy cừu (lần) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + (phút) 3 + Kiểm tra kết thúc Bật cao gối chỗ 30s (lần) Kiểm tra ban đầu 1 40 3.2.4 Đánh giá kết sau thực nghiệm Kết thúc thực nghiệm, để làm rõ hiệu tập chƣơng trình thực nghiệm thực hiện, đề tài tiến hành kiểm tra đối tƣợng nghiên cứu, qua kết đƣợc thực bảng sau: Bảng 3.12 Bảng so sánh tình trạng SMTĐ nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm Test Nhóm Chỉ số Bật cao gối chỗ Chạy 30m XPC 30s (lần) (s) Thực Đối Thực Đối Thực Đối nghiệm chứng nghiệm chứng nghiệm chứng 23,08 18,83 24,08 Ttính 20,17 4,617 4,933 1,117 0,057 1,390 1,057 0,006 1,179 9,075 10,36 7,506 Tbảng P Sút bóng xa (m) 2,074 < 0,05 < 0,05 < 0,05 Qua bảng 3.12 cho thấy: Sau thực nghiệm test kiểm tra thu đƣợc ttính > tbảng ngƣỡng xác suất p < 0,05 Nhƣ vậy, khác biệt NĐC vá NTN có ý nghĩa ngƣỡng xác suất p < 0,05 Hay nói cách khác thành tích NTN tăng cao NĐC Từ kết cho thấy: Các tập mà lựa chọn bƣớc đầu thể đƣợc tính hiệu đối tƣợng nghiên cứu đƣợc biểu diễn cụ thể qua biểu đồ sau 3.1; 3.2; 3.3 41 24,08 25 20 18,67 20,17 18,08 NĐC 15 NTN 10 TRƯỚC THỰC NGHIỆM SAU THỰC NGHIỆM Biểu đồ 3.1 Biểu đồ thể thành tích bật cao gối chỗ nhóm trước sau thực nghiệm 42 4,95 4,9 4,92 4,9 4,87 4,85 NĐC NTN 4,8 4,75 4,7 4,65 4,62 4,6 4,55 4,5 4,45 TRƯỚC THỰC NGHIỆM SAU THỰC NGHIỆM Biểu đồ 3.2 Biểu đồ thể thành tích chạy 30m XPC nhóm trước sau thực nghiệm 43 20,5 20,08 20 19,5 18,83 19 18,5 NĐC NTN 18,08 18 17,75 17,5 17 16,5 TRƯỚC THỰC NGHIỆM SAU THỰC NGHIỆM Biểu đồ 3.3 Biểu đồ thể thành tích sút bóng xa nhóm trước sau thực nghiệm Qua biểu đồ: Ta nhận thấy rõ, trƣớc thực nghiệm thành tích nhóm gần nhƣ Sau thực nghiệm với 18 giáo án thành tích NTN tăng cao hẳn so với NĐC Nhƣ vậy, tập phát triển SMTĐ lựa chọn có kết cao hẳn so với tập đƣợc sử dụng trƣớc Qua ta khẳng định, tập mà lựa chọn, sau tuần đƣa vào thực nghiệm có tác dụng ph át triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang - Bắc Giang 44 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết đề tài, rút kết luận sau: 1.1 Thông qua phƣơng pháp quan sát vấn đề tài lựa chọn đƣợc test đặc trƣng đảm bảo độ tin cậy tính thông báo, sử dụng để kiểm tra SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang - Bắc Giang gồm có: - Chạy 30m XPC (s) - Bật cao gối chỗ 30s (lần) - Sút bóng xa (m) 1.2.Đề tài chọn đƣợc tập phát triển SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang - Bắc Giang, gồm có: - Nhóm Các tập không bóng Bật cao gối chỗ 30s (lần) Chạy 30m XPC (s) Chạy tốc độ 60m (s) Di chuyển ngang 30m (s) - Nhóm Các tập có bóng Dẫn bóng luồn cọc qua vật cản (s) Dẫn bóng tốc độ 30m sút vào cầu môn (6x2,1) (s) Sút bóng xa (m) - Nhóm Các tập trò chơi thi đấu Thi sút bóng vào cầu môn (6x2,1) (phút) Trò chơi nhảy cừu (lần) Các tập đƣợc lựa chọn qua thực nghiệm có ảnh hƣởng tốt đến việc nâng cao SMTĐ cho đội tuyển thuộc nhóm thực nghiệm 45 Kiến nghị Từ kết luận đề tài, kiến nghị nhƣ sau: Kiến nghị trƣờng THPT Lạng Giang - Bắc Giang cho phép áp dụng tập mà đề tài lựa chọn vào chƣơng trình đào tạo đội tuyển Bóng đá, đồng thời phố biến làm tƣ liệu tham khảo cho sở đào tạo khác 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (1994), Chỉ thị 36 CT - TW công tác TDTT giai đoạn mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (2002), Chỉ thị số 17 CT - TW phát triển TDTT đến năm 2010, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội BCH TW Đảng Cộng Sản Việt Nam (1994), “Chỉ thị số 36 - CT/TW Ban Bí thƣ, ngày 24 tháng 03 năm 1994 công tác TDTT giai đoạn mới” Bộ giáo dục - Đào tạo (2001), Giao trình bóng đá, tài liệu giảng dạy dùng cho sinh viên Đại học TDTT, NXB TDTT, Hà Nội Dƣơng Nghiệp Chí (2001), Một số vấn đề đào tạo VĐV bóng đá trẻ, Thông tin khoa học TDTT (5 ) Ma Tuyết Điền (1999), Bóng đá, Kỹ chiến thuật phƣơng pháp tập luyện, Dịch: Đặng Bình, NXB TDTT Hà Nội Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Luật giáo dục đƣợc Quốc hội khóa IX Nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 2/12/1998 pháp lệnh TDTT Nguyễn Xuân Sinh (1999), Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT, NXB TDTT Hà Nội 10 Triệu Thị Phƣơng Thảo k37 GDTC - Trƣờng Đại học Sƣ phạm Há Nội (Năm 2015) 11 Thông tƣ số 03/TT - TW (1998) Bộ trị đồng chí Phạm Thế Duyệt ký việc tăng cƣờng lãnh đạo công tác thể dục thể thao 12 Nguyễn Thiệt Tình (1996), giảng dạy huấn luyện bóng đá, NXB thành phố Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Đức Văn (1987), Phương pháp thống kê TDTT, NXB TDTT Hà Nội PHỤ LỤC TRƢỜNG ĐHSP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KHOA GDTC PHIẾU PHỎNG VẤN Kính gửi: Thầy (cô):……………………………………………………… Đơn vị công tác:………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………… Tuổi:……………………………………………………………………… Để góp phần nâng cao hiệu trình giảng dạy huấn luyện môn Bóng đá đặc biệt huấn luyện SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá trẻ đồng thời giải nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: “Lựa chọn ứng dụng tập phát triển SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang - Bắc Giang” Em mong nhận đƣợc hợp tác giúp đỡ thầy (cô) trả lời số câu hỏi mà em nêu sau Ở vấn đề có nhiều phƣơng án để thầy (cô) lựa chọn Hãy đánh dấu (x) vào ô vuông phƣơng án mà thầy (cô) đồng ý Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy (cô)! Câu hỏi 1: Theo thầy (cô) test sau thƣờng đƣợc sử dụng đánh giá SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang - Bắc Giang? -Chạy 30m XPC (s)  -Bật cao gối chỗ 30s (lần)  -Sút bóng xa (m)  Câu hỏi 2: Theo thầy (cô) tuần tập đội tuyển buổi hợp lí? -1 buổi  -2 buổi  -3 buổi  -4 buổi  -5 buổi  Câu hỏi 3: Theo thầy cô độ ƣu tiên thời gian tập thể lực cho buổi tập (phút)? -10 - 15  -15 - 20  -20 - 25  -25 - 30  -30 - 35  Câu hỏi : Theo thầy cô nên sử dụng tập để phát triển SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang - Bắc Giang? -Nhóm Các tập không bóng Bật cao gối chỗ 30s (lần)  Chạy 30m XPC (s)  Chạy luồn cọc qua vật cản(s)  Chạy tốc độ 60m (s)  Di chuyển ngang (lần)  -Nhóm Các tập có bóng Dẫn bóng tốc độ 30m sút cầu môn (6x2,1) (s)  Sút bóng xa (m)  -Nhóm Các tập trò chơi thi đấu Thi sút bóng vào cầu môn (6x2,1) (phút)  Trò chơi nhảy cừu (lần)  Câu hỏi 5: Xin thầy cô cho ý kiến bổ xung.? Em xin trân thành cảm ơn Ngày… tháng… năm… Ngƣời đƣợc vấn Ngƣời vấn Tòng Thị Bình PHỤ LỤC Nội dung test Test 1: Bật cao gối chỗ 30s (lần) - Mục đích: Đánh giá sức mạnh chi dƣới - Dụng cụ: Hố cát, đồng hồ, còi - Thực hiện: Đứng hố cát, bật nhảy liên tục thu gối vuông góc với thân ngƣời - Yêu cầu: Nhảy hết khả thân - Định lƣợng: lần, tính thành tích cao nhất, quãng nghỉ lần thực phút Test 2: Chạy 30m XPC (s) - Mục đích: Đánh giá SMTĐ - Dụng cụ: Đƣờng chạy, còi, đồng hồ, cờ - Thực hiện: Ngƣời thực đứng sau vạch giới hạn, chạy nhanh qua đích cách tốt - Yêu cầu: XPC, chạy nhanh lao ngƣời trƣớc băng qua đích - Định lƣợng: Mỗi ngƣời chạy lần lấy thành tích tốt nhất, lần chạy cách phút Test 3: Sút bóng xa (m) - Mục đích: Đánh giá sức mạnh chi dƣới - Dụng cụ: Bóng đá, thƣớc đo, sân bóng - Thực hiện: Ngƣời thực đứng sau vạch giới hạn sút tính thành tích cao nhất, chạy đà không giới hạn - Yêu cầu: Thực hết khả - Định lƣợng: Thực lần tính thành tích xa quãng nghỉ lần phút TT 10 11 12 Δ Ttính Tbảng P PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM TRA CÁC TEST TRƢỚC THỰC NGHIỆM Bật cao gối chỗ 30s (lần) Chạy 30m XPC (s) Sút bóng xa (m) NTN NĐC NTN NĐC NTN NĐC 2 2 2 XA ( X  X ) XB (XB  XB) (XB  XB) (X A  X A) (X A  X A) (XB  XB) XA XB XA XB A A 17 0,173 18 0,44 0,007 4,8 0,006 17 0,5625 18 0,007 18 0,007 19 0,11 4,8 0,014 0,017 18 0,0625 17 1,174 19 0,84 18 0,44 4,9 0,0003 4,9 0,0006 17 0,5625 19 0,84 19 0,84 17 2,78 0,007 4,8 0,006 18 0,0625 18 0,007 17 0,173 17 2,78 0,007 0,017 17 0,5625 18 0,007 19 0,84 19 0,11 4,8 0,014 4,9 0,0006 17 0,5625 19 0,84 19 0,84 20 1,87 4,9 0,0003 4,8 0,006 18 0,0625 18 0,007 19 0,84 19 0,11 4,8 0,014 4,8 0,006 18 0,0625 19 0,84 18 0,007 20 1,87 4,9 0,003 4,8 0,006 19 1,5625 17 1,174 17 0,173 20 1,87 0,007 0,017 18 0,0625 19 0,84 17 0,173 20 1,87 4,9 0,0003 4,8 0,006 19 1,5625 18 0,007 18 0,007 17 2,78 0,007 4,9 0,0006 17 0,5625 17 1,174 18,08 18,67 4,917 4,857 8,917 16,67 0,077 0,0825 1,163 1,078 1,325 0,007 0,085 1,200 2,074 >0,05 STT XA 10 11 12 23 25 24 24 23 25 23 23 25 24 25 25 24,08 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM TRA CÁC TEST SAU THỰC NGHIỆM Bật chỗ cao gối 30s (lần) Chạy 30m XPC (s) Sút bóng xa (m) NTN NĐC NTN NĐC 2 2 2 XB XA XB XA XB (X A  X A) (XB  XB) (X A  X A) (XB  XB) (XB  XB) (X A  X A) 1,174 0,84 0,007 0,007 1,174 0,84 1,174 1,174 0,84 0,007 0,84 0,84 20 20 22 20 19 22 19 19 20 19 20 22 20,17 8,92 15,67 1,117 1,057 9,076 P 0,028 0,028 3,361 0,028 1,361 3.361 1,361 1,361 0,028 1,361 0,028 3,361 4,7 4,6 4,5 4,7 4,6 4,6 4,5 4,6 4,7 4,6 4,7 4,6 4,617 0,007 0,0003 0,014 0,007 0,0003 0,0003 0,014 0,0003 0,007 0,0003 0,007 0,003 4,9 5 4,8 4,9 4,8 4,9 4,9 4,933 0,057 0,006 0,075 10,36 2,074 [...]... Bóng đá trƣờng THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang nói chung cũng nhƣ thành tích của đội tuyển bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang nói riêng Vì vậy, việc nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển SMTĐ cho đội tuyển bóng đá nữ rất cần thiết và quan trọng 3.1 .2 Xác định bài tập kiểm tra và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá Sức mạnh tốc độ cho đội tuyển Bóng đá nữ trường trung học phổ thông Lạng Giang 2. .. Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang2 Bắc Giang Mục đích đề tài: Mục đích đề tài là nghiên cứu các bài tập nhằm phát triển SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang Từ đó tạo điều kiện cho các em tập luyện và thi đấu đạt hiệu quả cao Gỉa... Địa điểm nghiên cứu - Trƣờng THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang - Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2 Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 19 CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đánh giá thực trạng phát triển SMTĐ của đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang 3.1.1 Đánh giá thực trạng sử dụng bài tập Sức mạnh tốc độ của đội tuyển Bóng đá nữ trường trung học phổ thông Lạng Giang 2 - Bắc Giang Thông qua... tƣợng nghiên cứu - Viết và xử lý số liệu, hoàn - Hoàn thành đề tài 04/ 05/ thiện đề tài nguyên cứu 20 16 20 16 - Tập và báo cáo hoàn thành - Bảo vệ khóa luận trƣớc quá trình nghiên cứu hội đồng khoa học 2. 3 .2 Đối tượng nghiên cứu - Các bài tập phát triển SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang - 24 học sinh đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang 2. 3.3 Địa điểm... Điểm 21 -30 11 -20 5-10 0-5 3.1 .2. 2 Đánh giá thực trạng tố chất Sức mạnh tốc độ của đội tuyển Bóng đá nữ trường trung học phổ thông Lạng Giang 2 - Bắc Giang Nhằm làm rõ thực trạng SMTĐ của đối tƣợng nghiên cứu chúng tôi tiến hành kiểm tra đội tuyển bằng các test đã đƣợc lựa chọn Kết quả thu đƣợc nhƣ sau: Bảng 3.5 Kết quả kiểm tra SMTĐ của đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang (n = 24 )... nghiên cứu một số bài tập phát triển SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá trƣờng THPT Lạng Giang 2 Bắc Giang Nếu bài tập chúng tôi đƣa ra đúng thì thể lực cũng nhƣ SMTĐ của đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang sẽ đƣợc nâng cao và tăng hiệu quả thành tích thi đấu 5 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác Giáo dục Thể chất trường học GDTC cho học... với tốc độ hồi phục của các chức năng thực vật Căn cứ vào diễn biến hƣng phấn thì quãng nghỉ cần phải đầy đủ 14 CHƢƠNG 2 NHIỆM VỤ, PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2. 1 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng phát triển SMTĐ của đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang - Nhiệm vụ 2: Ứng dụng và đánh giá bài tập đã lựa chọn nhằm phát triển SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ. .. 5,15 5 ,20 12 10 9 8 28 Thông qua bảng 3.3 xác định đƣợc thang điểm của các test kiểm tra SMTĐ cho đối tƣợng nghiên cứu Với tổng số điểm của 3 test là 30 điểm, vì vậy chúng tôi căn cứ vào kết quả thu đƣợc để phân loại tổng hợp đánh giá SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang nhƣ sau: Bảng 3.4 Tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang. .. bài tập SMTĐ mà giáo viên tại trƣờng THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang sử dụng gồm 3 bài tập - Dẫn bóng luồn qua vật cản sút 10 quả vào cầu môn (6x2,1) (lần) - Bật xa tại chỗ (m) - Sút bóng liên tục 10 quả bằng 2 chân có đà 5m vào cầu môn (s) Qua quan sát các buổi tập SMTĐ, chúng tôi nhận thấy bài tập thƣờng đƣợc các giáo viên sử dụng để phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng. .. Lạng Giang 2 - Bắc Giang 3.1 .2. 1 Lựa chọn bài tập kiểm tra Sức mạnh tốc độ cho đối tượng nghiên cứu Trƣớc khi bƣớc vào nghiên cứu, cần có hệ thống phƣơng tiện kiểm tra, đánh giá SMTĐ cho đối tƣợng nghiên cứu Xuất phát từ quan điểm đó chúng tôi tiến hành lựa chọn nội dung kiểm tra cho đối tƣợng nghiên cứu của đề tài Để đánh giá SMTĐ của đội tuyển Bóng đá nữ trƣờng THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang, chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngihên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng đá nữ trường THPT lạng giang 2 bắc giang , Ngihên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng đá nữ trường THPT lạng giang 2 bắc giang , Ngihên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng đá nữ trường THPT lạng giang 2 bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay