Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam trường THPT nguyễn văn huyên tuyên quang

48 153 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 16:27

TRNG I HC S PHM H NI KHOA GIO DC TH CHT PHAN TH THNH SINH LA CHN BI TP PHT TRIN SC MNH BT PHT TRONG GIM NHY NNG CAO THNH TCH NHY XA KIU NGI CHO HC SINH NAM KHI 11 TRNG THPT NGUYN VN HUYấN TUYấN QUANG KHểA LUN TT NGHIP I HC Chuyờn ngnh: S phm Giỏo dc th cht Hng dn khoa hc Ths V TUN ANH H NI, 2016 LI CAM OAN Tờn tụi l: Phan Th Thnh Sinh Sinh viờn lp: K38A - GDTC trng HSP H Ni Tụi xin cam oan ti ny l ca riờng tụi, kt qu nghiờn cu ca ti khụng trựng vi bt c ti no nghiờn cu v ny trc õy Ton b nhng c a bn lun, nghiờn cu l nhng mang tớnh thi s, cp thit v ỳng thc t ca trng THPT Nguyn Vn Huyờn Tuyờn Quang H Ni, ngy thỏng nm 2016 Sinh viờn Phan Th Thinh Sinh DANH MC CC CH VIT TT GDTC Giỏo dc th cht NXB Nh xut bn TDTT Th dc th thao PGS Phú giỏo s THPT Trung hc ph thụng VV Vn ng viờn TS Tin s MC LC T VN CHNG TNG QUAN CC VN NGHIấN CU 1.1 Quan im ca ng v Nh nc v GDTC, th thao trng hc 1.2 c im tõm sinh lý la tui hc sinh THPT 1.3 Sc mnh nhy xa v c im phỏt trin t cht sc mnh ca hc sinh THPT 11 1.4 Khỏi nim, vai trũ, tỏc dng ca bi b tr th lc 13 1.5 c im k thut giai on chy ,gim nhy nhy xa v cỏc yu t chi phi hiu qu nm bt k thut giai on gim nhy nhy xa 15 CHNG NHIM V, PHNG PHP V T CHC NGHIấN CU 18 2.1.Nhim v nghiờn cu 18 2.2.Phng phỏp nghiờn cu 18 2.3 T chc nghiờn cu 20 CHNG KT QU NGHIấN CU 23 3.1 Thc trng v cụng tỏc GDTC v vic s dng bi phỏt trin sc mnh bt phỏt gim nhy nõng cao thnh tớch nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn Tuyờn Quang 23 3.2 La chn, ng dng v ỏnh giỏ hiu qu bi phỏt trin sc mnh bt phỏt gin nhy nõng cao thnh tớch nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang 27 KT LUN V KIN NGH 39 KT LUN 39 KIN NGH 40 TI LIU THAM KHO 41 DANH MC BNG, BIU Bng 3.1 Thc trng i ng giỏo viờn TDTT trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang 24 Bng 3.2 Thc trng c s vt cht phc v cho ging dy v hc mụn GDTC 25 Bng 3.3 Kt qu ỏnh giỏ v trỡnh k thut v thnh tớch nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang nm hc 2015 - 2016 (n = 50) 26 Bng 3.4 Kt qu phng i ng giỏo viờn TDTT v cỏc yờu cu liờn quan n vic la chn bi phỏt trin sc mnh bt phỏt cho giai on gim nhy Nhy xa (n = 10) 28 Bng 3.5 Kt qu phng i ng giỏo viờn TDTT v vic la chn bi sc mnh bt phỏt nõng cao thnh tớch gim nhy nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang (n=15) 29 Bng 3.6 Kt qu phng i ng giỏo viờn TDTT v vic la chn cỏc test ỏnh giỏ bi phỏt trin sc mnh bt phỏt nõng cao thnh tớch gim nhy cho i tng nghiờn cu (n = 10) 32 Bng 3.7 Tin trỡnh ging dy, luyn phỏt trin sc mnh bt phỏt cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn-Tuyờn Quang 34 Bng 3.8 Kt qu kim tra trc thc nghim ca hai nhúm i chng v thc nghim (nA = nB = 32) 36 Bng 3.9 Kt qu kim tra sau thc nghim ca hai nhúm i chng v thc nghim (nA = nB = 32) 37 Biu 1: Thnh tớch Bt xa ti ch (m) ca hai nhúm trc v sau thc nghim 38 Biu 2: Thnh tớch Nhy xa cú (m) ca hai nhúm trc v sau thc nghim 38 T VN t nc ta hin ang trờn phỏt trin v tt c cỏc lnh vc kinh t, chớnh tr, húa - xó hi, (TDTT) cng khụng nm ngoi s phỏt trin ú, nú khụng ch em li sc khe cho ngi m cũn l mt nhng phng tin giao tip gia cỏc nc, cỏc t chc v nhõn dõn trờn th gii, tng cng tỡnh hu ngh gia cỏc dõn tc, gúp phn vo s nghip cng c hũa bỡnh Chớnh s xỏc nh ỳng n vi trũ v tm quan trng ca TDTT m ng v Nh nc ta rt quan tõm n lnh vc ny Ti ch th 36CT/TW (24 - - 1994) ca Ban th Trung ng ng ó khng nh: Mc tiờu c bn v lõu di ca cụng tỏc TDTT l hỡnh thnh nn TDTT phỏt trin v tin b, gúp phn nõng cao sc khe, th lc, ỏp ng nhu cu húa, tinh thn ca nhõn dõn v phn u t c v trớ xng ỏng cỏc hot ng th thao quc t, trc ht l khu vc ụng Nam Trc mt, hỡnh thnh h thng o to ti nng th thao quc gia, o to c mt lc lng ng viờn (VV) tr cú kh nng nhanh chúng tip cn cỏc thnh tu th thao tiờn tin ca th gii, u tiờn l mụn th thao m ta cú nhiu kh nng[1] TDTT trng hc l b phn c hu ca mc tiờu giỏo dc v o to, gúp phn to th h tr phỏt trin ton din: Phỏt trin cao v trớ tu, cng v th cht, phong phỳ v tinh thn, sỏng v o c ỏp ng yờu cu xó hi, phc s cụng nghip húa, hin i húa t nc Bờn cnh ú, TDTT trng hoc co y n gha quan trng i vi vic phỏt hin , bụi dng nhõn tai va nõng cao ti ch thờ thao Se khụng cú th thao thnh tớch cao nu nh th thao trng hc khụng phỏt trin Trong nhng nm gn õy, B giỏo dc v o to ó khụng ngng ci tin ni dung, i mi chng trỡnh, phng phỏp ging dy TDTT cỏc cp hc, ú in kinh l mt nhng ni dung c bn khụng th thiu ca hu ht cỏc chng trỡnh ging dy ca cỏc trng ph thụng cng nh bc i hc, Cao ng v Trung cp chuyờn nghip in kinh l mụn hc c bn v chim thi lng cao nht chng trỡnh hc chớnh khoỏ ca B Giỏo dc v o to ra, cỏc Phõn mụn ca in kinh, ni dung nhy xa chim v trớ quan trng ni dung v chng trỡnh mụn hc Nhy xa kiu ngi l hot ng phc th hin qua cỏc giai on nu khụng cú s phi hp nhp nhng thỡ rt khú cho vic hỡnh thnh k thut Vỡ vy hc mụn Nhy xa kiu ngi ngi hc phi tuõn th nghiờm ngt cỏc nguyờn tc: phng hng, biờn , nhp iu, tc ng tỏc v s n lc huy ng cỏc t cht th lc tham gia thc hin ng tỏc iu kin tõm lý n nh vng chc Trong cỏc mụn hc in kinh núi chung v mụn Nhy xa núi riờng, ngoi yu t th lc thỡ k thut l vụ cựng quan trng nú quyt nh n thnh tớch thi u Qua kinh nghim thc t v cỏc cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc TDTT ó chng minh rng ng tỏc k thut cng thun thc chớnh xỏc thỡ cng tit kim sc, dng v phỏt huy kh nng dựng sc phi hp, cm giỏc khụng gian, thi gian l quan trng ũi hi ngi khụng nhng nm c k thut c bn m cũn nm vng yu linh ng tỏc Lý lun v thc tin ó chng minh rng quỏ trỡnh to cho ngi hc nhng hỡnh nh chớnh xỏc v k thut ng tỏc ban u, l mt nhng bin phỏp rỳt ngn thi gian hon thin ng tỏc, ngn chn nhng sai lm k thut Thnh tớch nhy xa l s tng hp ca nhiu yu t nh: trng thỏi chc nng, mc phỏt trin cỏc t cht th lc, k thut, c im hỡnh thỏi c th Trong ú nhy xa l ni dung nm h thng cỏc mụn khụng chu k, cú k thut ng tỏc phc bao gm chy , gim nhy, bay trờn khụng v tip t Trong bn yu t ú, yu t gim nhy cú nh hng nht ti vic hỡnh thnh k thut ng tỏc v quyt nh thnh tớch mụn ny Nhng khõu gim nhy cú quan h rt ln vi tc gim nhy Nh vy, nhy xa t cht th lc cú th phõn mt cỏch tng i, gn lin vi quỏ trỡnh thc hin k thut, bao gm: - Sc mnh tc : Loi sc mnh ny th hin khỏ rừ ng tỏc chy - Sc mnh bt phỏt: Loi sc mnh th hin khỏ rừ ng tỏc gim nhy (sc bt) Sau mt thi gian quan sỏt trc tip ging dy mụn Nhy xa kiu ngi, hc sinh trng cú nhiu em mc phi sai lm, c bit l giai on gim nhy, õy cng chớnh l tn ti m dn n hc sinh hc cũn hn ch nhiu v thnh tớch, thnh tớch cha cao phự hp vi nhng chng trỡnh ging dy ỏp ng mc tiờu ca nh trng v giỏo dc cho cỏc em hc sinh cú sc kho tt, ỏp ng c mc tiờu hc v hng nghip Vỡ vy nh trng phi cú i ng giỏo viờn lm cụng tỏc GDTC phi nm vng c k thut cỏc mụn hc in kinh núi chung v mụn Nhy xa núi riờng li cng cú ý ngha quan trng Do ú, vic ng dng mt s bi phỏt trin sc mnh bt phỏt nhm nõng cao cht lng ging dy ca mụn in kinh núi chung cng nh ging dy k thut nhy xa núi riờng l vic lm cn thit v cú ý ngha thc tin quỏ trỡnh ging dy mụn in kinh cỏc nh trng THPT hin Trong quỏ trỡnh nghiên cứu tài liệu thấy có số đề tài nghiên cứu Nhảy xa nh-: Nguyn Thị Hoa (K32 - Khoa GDTC -Tr-ờng HSP Hà Nội 2) với đề tài Lựa chọn tập bổ trợ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu gim nhảy Nhảy xa , Nguyễn Thị Hải (K33 -Khoa GDTC - Trường ĐHSP Hà Nội 2) với đề tài Lựa chọn tập phỏt triển sức mạnh nâng cao hiệu gim nhảy , Đỗ Thị Liên (K33 - Khoa GDTC Trường ĐHSP Hà Nội 2) với đề tài Lựa chọn tập bổ trợ chuyên môn nâng cao hiệu chạy đà giậm nhảy Nguyn Th Tõm (K34 khoa GDTC Trng HSP H Ni vi ti La chn bi phỏt trin sc mnh bt phỏt nõng cao hiu qu gim nhy cho nam hc sinh 11 trng THPT Nguyn Vit Xuõn - Vnh Tng - Vnh Phỳc Tuy nhiên ch-a cú tỏc gi nghiờn cu v phỏt trin sc mnh bt phỏt gim nhy cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang Xut phỏt t lý trờn, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: La chn bi phỏt trin sc mnh bt phỏt gim nhy nõng cao thnh tớch nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang * Mc ớch nghiờn cu: Mc ớch nghiờn cu ca ti l la chn mt s bi phỏt trin sc mnh bt phỏt phự phự hp vi iu kin, i tng, la tui vi mc ớch l nhm nõng cao thnh tớch gim nhy nhy xa kiu ngi phỏt trin thnh tớch nhy xa cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang * Gi thit khoa hc: Nờu la chn ng dng thnh cụng cỏc bi c ti la chn v nõng cao thnh tớch nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang CHNG TNG QUAN CC VN NGHIấN CU 1.1 Quan im ca ng v Nh nc v GDTC, th thao trng hc Sinh thi, Bỏc H rt quan tõm n s nghip phỏt trin TDTT vỡ sc khe nhõn dõn, Bỏc kờu gi ton dõn thng xuyờn rốn luyn thõn th gi gỡn sc khe v nõng cao th lc Bỏc H tin yờu th h tr, quan tõm v chm súc n s phỏt trin th cht ca th h tr, ngy v thm Trng Trung cp TDTT Trung ng (nay l Trng i hc TDTT Bc Ninh), Bỏc ó cn dn: Cỏc chỏu hc TD TT khụng phi t ụng kin tng ny, b kin tng n Cỏi chớnh l ngi cỏn b phc v c lc cho nhõn dõn, em hiu bit ca mỡnh hng dn mi ngi cựng luyn nõng cao sc khe y lựi bnh tt [8] nh hng v cụng tỏc giỏo dc o to v khoa hc cụng ngh nhng nm ti, Ngh quyt Trung ng II khúa VIII ó khng nh: Giỏo dc o to cựng vi khoa hc v cụng ngh phi thc s tr thnh quc sỏch hng u Chun b tt hnh trang cho th h tr i vo th k XXI Mun xõy dng t nc giu mnh, minh phi cú ngi phỏt trin ton din, khụng ch phỏt trin v trớ tu, sỏng v o c li sng m phi l ngi cng v th cht Chm lo cho ngi v th cht l trỏch nhim ca ton xó hi ca tt c cỏc ngnh cỏc on th, ú cú giỏo dc o to, y t TDTT Trc tỡnh hỡnh mi, nh hng ca ng v phỏt trin s nghip TDTT: Phỏt trin TDTT l b phn quan trng chớnh sỏch phỏt trin kinh t - xó hi ca ng v Nh nc nhm bi dng v phỏt huy nhõn t ngi cụng tỏc TDTT phi gúp phn nõng cao sc khe, th lc, giỏo dc nhõn cỏch, o c, li sng lnh mnh lm phong phỳ i sng húa tinh 29 cu trờn tham kho i chiu la chn bi phỏt trin sc mnh bt phỏt cho i tng nghiờn cu 3.2.1.2 Phng i ng giỏo viờn TDTT v vic la chn bi sc mnh bt phỏt nõng cao thnh tớch gim nhy nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn-Tuyờn Quang Qua c c lý lun v quỏ trỡnh quan sỏt chỳng tụi bc u xỏc nh c 12 bi sc mnh bt phỏt nõng cao thnh tớch gim nhy nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn Tuyờn Quang T c s ú chỳng tụi tin hnh phng i ng giỏo viờn TDTT v vic la chn bi ng dng v thc nghim Kt qu phng c trỡnh by bng 3.5 Bng 3.5 Kt qu phng i ng giỏo viờn TDTT v vic la chn bi sc mnh bt phỏt nõng cao thnh tớch gim nhy nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn Tuyờn Quang (n=15) Kết TT Bi Mc ớch ca bi Khi lng ng vấn Đồng Tỉ lệ ý % Nhy bt ụm gi trờn cỏt Phỏt trin sc Thc hin t 20 mnh ca c chõn - 30 ln/1 t v c ựi ngh gia phỳt 14 93 ng lờn ngi xung cú bn trờn vai Phỏt trin sc mnh c chõn, c ựi Thc hin t (10 ln ,3 t) ngh gia phỳt 53 Chy , gim Phỏt trin sc nhy thnh bc mnh chõn v b mt b phn cm giỏc v bc Thc hin t 10 ln 15 100 30 no ú ca c th chy v im chm vo vt chun gim nhy (nh: u chm vo vt chun hoc tay chm vo vt chun) Nhy bt lờn cao trờn mt chõn Phỏt trin sc mnh chõn v c ựi Thc hin t 10 ln thỡ i chõn 46 Bi gỏnh t t 15 - 20kg bt nhy i chõn Phỏt trin sc mnh c chõn v c ựi Thc hin t (10 - 15 ln/1 t) ngh gia phỳt 13 86 Bt xa liờn tc, qua Phỏt trin sc cỏc vt chun thp mnh c chõn v (qua - vt c ựi chun) Thc hin - ln,(2 t) 12 80 Chy 30 - 50m xut Phỏt trin sc phỏt cao mnh Thc hin ln 12 80 Chy qua ro thp, khong cỏch gia cỏc ro - bc (qua - 10 ro) Giỳp hc sinh phỏt trin sc mnh v cú cm giỏc v khụng gian v thi gian Thc hin ln (2 t) Tng thi gian - phỳt 14 93 Chy p sau cú lc cn phớa sau Phỏt trin sc mnh c chõn v c ựi Thc hin 30 50m ln Thc hin(3 t), ngh gia phỳt 53 Bt bng chõn trờn bc Cm giỏc c kh nng gim nhy v kh nng phi hp c bp Thc hin t ngh gia phỳt 15 100 10 31 Bt cúc 15m trờn 11 ng chy Phỏt trin sc Thc hin - mnh chõn v sc ln (3 t) bt Gỏnh t ngi xung, ng lờn kt hp vi Phỏt trin sc 12 bt nhy bng hai mnh v sc bt chõn (t nh t 10 - ca chõn 15kg) Thc hin t (6 ln/3 t) ngh gia phỳt 12 80 13 86 Da theo kt qu phng vn, ti xỏc nh c bi phỏt trin sc mnh bt phỏt nhm nõng cao thnh tớch gim nhy nhy xa cho hc sinh nam 11trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang chỳng tụi ó la chn c bi tp, bi u cú t l la chn t 80% tr lờn a vo ng dng quỏ trỡnh thc nghim nh sau (Bi c xp theo th t bi bng 3.5) - Bi 1: Chy , gim nhy thnh bc b mt b phn no ú ca c th chm vo vt chun (u chm vo vt chun hoc tay chm vt chun) - Bi 2: Nhy bt ụm gi trờn cỏt - Bi 3: Bt xa liờn tc, qua cỏc vt chun thp (qua - vt chun) - Bi 4: Bi gỏnh t t 15 - 20kg bt nhy i chõn - Bi 5: Chy qua ro thp, khong cỏch gia cỏc ro - bc (qua - 10 ro) - Bi 6: Bt bng chõn trờn bc - Bi 7: Bt cúc 15m trờn ng chy - Bi 8: Gỏnh t ngi xung, ng lờn kt hp vi bt nhy bng hai chõn (t nh t 10 - 15kg) - Bi 9: Chy 30 - 50m xut phỏt cao, thc hin ln, (2 t), ngh 3phỳt 32 3.2.1.3 La chn test ỏnh giỏ hiu qu bi xỏc nh c ch s (test) ỏnh giỏ hiu qu bi nhm nõng cao thnh tớch gim nhy nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang Chỳng tụi a cỏc test v phng i ng giỏo viờn TDTT v vic la chn cỏc test ỏnh giỏ bi phỏt trin sc mnh bt phỏt nhm nõng cao thnh tớch gim nhy cho i tng nghiờn cu Kt qu phng i ng giỏo viờn TDTT v vic la chn cỏc test ỏnh giỏ c trỡnh by bng 3.6 Bng 3.6 Kt qu phng i ng giỏo viờn TDTT v vic la chn cỏc test ỏnh giỏ bi phỏt trin sc mnh bt phỏt nõng cao thnh tớch gim nhy cho i tng nghiờn cu (n = 10) Cỏc test a la chn STT Nhy xa cú (m): ỏnh giỏ thnh tớch mt ln nhy Gỏnh t ngi sõu (10 - 15kg): ỏnh giỏ sc mnh c chõn, c ựi Bt xa ti ch (m): ỏnh giỏ thnh tớch mt ln nhy Bt i chõn trờn bc cao (30 - 40cm): ỏnh giỏ sc mnh c chõn, c ựi S ngi tỏn thnh T l % 10/10 100 7/10 70 9/10 90 6/10 60 Qua bng 3.6 lựa chọn đ-ợc hai test a vo ỏnh giỏ hiu qu bi phỏt trin sc mnh bt phỏt nhm nõng cao thnh tớch gim nhy nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang 33 Test 1: Bt xa ti ch (m): ỏnh giỏ thnh tớch mt ln nhy, cú t l 90% s ngi ng ý Test 2: Nhy xa cú (m): ỏnh giỏ thnh tớch mt ln nhy, cú t l 100% s ngi ng ý 3.2.2 ng dng v ỏnh giỏ thnh tớch cỏc bi phỏt trin sc mnh bt phỏt giai on gim nhy ca k thut nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang 3.2.2.1 Xõy dng tin trỡnh thc nghim Sau la chn c bi phỏt trin sc mnh bt phỏt nhm nõng cao thnh tớch gim nhy cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn Chỳng tụi xõy dng k hoch thc nghim v c trỡnh by bng 3.7 34 Bng 3.7 Tin trỡnh ging dy, luyn phỏt trin sc mnh bt phỏt cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn-Tuyờn Quang Tun Bi Stt Tun Tun 3 Tun Tun Tun Tun 3 + + Chy , gim nhy thnh bc b mt b phn no ú ca c th chm vo vt chun (u chm vo vt chun hoc tay chm vo vt chun) Nhy bt ụm gi trờn cỏt chun) + Bi gỏnh t t 15 - 20 kg bt nhy i chõn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Chy qua ro thp, khong cỏch gia cỏc ro - bc (qua - 10 bc) Bt bng chõn trờn bc Bt cúc 15m trờn ng chy + + Bt xa liờn tc, qua cỏc vt chun thp (qua - vt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Gỏnh t ngi xung, ng lờn kt hp vi bt nhy bng hai chõn (t nh t 10 - kg) + + + + + + + Chy 30 - 50 m xut phỏt cao, thc hin ln x t, ngh phỳt + + + + + + 35 3.2.2.2 T chc thc nghim giỳp cho kt qu nghiờn cu ca ti cú tớnh cht thuyt phc v t hiu qu cao ca cỏc bi phỏt trin sc mnh bt phỏt ó la chn, chỳng tụi tin hnh t chc thc nghim i tng gm 64 hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang Quá trỡnh thực nghiệm chia thành hai nhóm: Nhóm (A) nhóm thực nghiệm: Gồm 32 học sinh tập theo tập lựa chọn Nhóm (B) nhóm đối chứng: Gồm 32 học sinh tập tập theo ch-ơng trình nhà tr-ờng sử dụng C hai nhúm ny cú trỡnh th lc, s bui tp, thi gian l nh Nhng nhúm i chng ni dung m b mụn ang s dng, cũn nhúm thc nghim thc hin theo giỏo ỏn ca chỳng tụi Mi tun luyn bui, mi bui 45 phỳt v c thc hin tun 3.2.2.3 Kt qu kim tra trc thc nghim Sau tin hnh la chn ó xỏc nh c test ỏnh giỏ a vo ỏnh giỏ hiu qu bi phỏt trin sc mnh bt phỏt Chỳng tụi ó phõn nhúm theo cỏch chia ngu nhiờn Tip ú dựng test kim tra v dựng thut toỏn so sỏnh hai s trung bỡnh kim tra tớnh ng u ca hai nhúm, kt qu x lý s liu kim tra ban u ca hai nhúm, kt qu x lý s liu kim tra ban u c trỡnh by bng 3.8 36 Bng 3.8 Kt qu kim tra trc thc nghim ca hai nhúm i chng v thc nghim (nA = nB = 32) Ch s kim tra Tham s thng kờ Test NTN NC Ttớnh Tbng P TT Bt xa ti ch (m) Nhy xa cú 2,31 0,8 2,29 0,05 0,285 1,96 > 0,05 4,14 0,017 4,08 0,082 1,096 1,96 > 0,05 (m) - Thnh tớch Bt xa ti ch (m) ca hai nhúm i chng v thc nghim l tng ng S khỏc bit khụng cú ý ngha, ttớnh = 0,285 < tbng = 1,96 ngng xỏc sut P > 0,05 - Thnh tớch Nhy xa cú (m) ca hai nhúm i chng v thc nghim l tng ng S khỏc bit khụng cú ý ngha, t tớnh = 1,096 < tbng = 1,96 ngng xỏc sut P > 0,05 Túm li, qua kim tra thnh tớch ban u ca hai nhúm thc nghim v i chng cho thy ttớnh = 0,285 v ttớnh = 1,096 < tbng = 1,96, iu ú chng t s khỏc bit v thnh tớch nhy xa cú (m), Bt xa ti ch (m) ca hai nhúm i chng v thc nghim khụng cú ý ngha ngng xỏc sut P > 0,05 hay núi ỳng hn thnh tớch ca hai nhúm tng i ng u 3.2.2.4 Kt qu kim tra sau thc nghim Sau thi gian tun, lm rừ s khỏc bit v thnh tớch ca hai nhúm thc nghim v nhúm i chng Chỳng tụi tin hnh kim tra test nhy xa cú (m) v Bt xa ti ch (m) ca nam ỏnh giỏ s phỏt trin thnh tớch ca hai nhúm Kt qu qua x lý bng thng kờ toỏn hc c th hin bng sau: 37 Bng 3.9 Kt qu kim tra sau thc nghim ca hai nhúm i chng v thc nghim (nA = nB = 32) TT Ch s kim tra Test Bt xa ti ch NTN NC Ttớnh Tbng 2,48 0,07 2,32 0,05 2,081 1,96 4,32 0,18 4,16 0,04 2,542 (m) Nhy xa cú Tham s thng kờ (m) 1,96 P < 0,05 tbng = 1,96 ngng xỏc sut P < 0,05 - Thnh tớch Nhy xa cú (m) ca hai nhúm i chng v thc nghim cú s chờnh lch S khỏc bit cú ý ngha, ttớnh = 2,542 > tbng = 1,96 ngng xỏc sut P < 0,05 Nh vy, ta thy ttớnh > tbng, s khỏc bit gia hai nhúm cú ý ngha v tin cy ngng xỏc sut P < 0,05, hay núi cỏch khỏc thnh tớch trung bỡnh nhy xa ca nhúm thc nghim tt hn nhúm i chng sau ỏp dng cỏc bi phỏt trin sc mnh bt phỏt Vy nhng bi m chỳng tụi ó nghiờn cu la chn v ng dng cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang l rt phự hp v m bo tớnh khoa hc Để giúp thấy rõ phát triển thành tích test đánh giá trình độ chuyên môn cho học sinh nam khối 11 nhảy xa, thể rõ biểu đồ sau: 38 2,48 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 2,25 2,2 2,15 2,1 2,05 2,29 2,31 2,32 Nhúm i chng Nhúm thc nghim TTN STN Biu 1: Thnh tớch Bt xa ti ch (m) ca hai nhúm trc v sau thc nghim 4,4 4,2 4,32 4,08 4,14 4,16 Nhúm i chng Nhúm thc nghim 3,8 3,6 3,4 3,2 TTN STN Biu 2: Thnh tớch Nhy xa cú (m) ca hai nhúm trc v sau thc nghim 39 KT LUN V KIN NGH KT LUN Kt qu nghiờn cu ca ti cho phộp rỳt kt lun sau: 1.1 Sc mnh bt phỏt l mt yu t quan trng, quyt nh n thnh tớch nhy xa Vỡ vy, cụng tỏc ging dy, hun luyn nhy xa cn chỳ ý n vic phỏt trin sc mnh tc cho hc sinh Tuy nhiờn, vic phỏt trin sc mnh bt phỏt nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang cha c quan tõm ỳng mc 1.2 Qua nghiờn cu ti liu chuyờn mụn v qua quỏ trỡnh thc nghim chỳng tụi ó chn đ-ợc bi phỏt trin sc mnh bt phỏt giai on gim nhy cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Bi 1: Chy , gim nhy thnh bc b mt b phn no ú ca c th chm vo vt chun (u chm vo vt chun hoc tay chm vt chun) - Bi 2: Nhy bt ụm gi trờn cỏt - Bi 3: Bt xa liờn tc, qua cỏc vt chun thp (qua - vt chun) - Bi 4: Bi gỏnh t t 15 - 20kg bt nhy i chõn - Bi 5: Chy qua ro thp, khong cỏch gia cỏc ro - bc (qua - 10 ro) - Bi 6: Bt bng chõn trờn bc - Bi 7: Bt cúc 15m trờn ng chy - Bi 8: Gỏnh t ngi xung, ng lờn kt hp vi bt nhy bng hai chõn (t nh t 10 - 15kg) - Bi 9: Chy 30 - 50m xut phỏt cao, thc hin ln (2 t), ngh 3phỳt 40 KIN NGH T nhng kt lun trờn ca ti, chỳng tụi kin ngh: - Kt qu nghiờn cu c chng minh bng thc tin vy cú th dng cỏc bi ny vo phỏt trin sc bn tc chy 100m cho hc sinh - Kt qu ca ti mi ch l bc u, trờn i tng l hc sinh tụi mong cỏc ng nghip tip tc nghiờn cu trờn cỏc i tng khỏc, thi gian cng nh s lng bui khỏc nghiờn cu c rng hn, sõu hn 41 TI LIU THAM KHO Ban Bớ th TW ng, 1994, Ch th s 36/TW ca Ban Bớ th, ngy 24 thỏng nm 1994 v cụng tỏc TDTT giai on mi Chớnh ph CHXHCN Vit Nam, Ch th s 133-TTg ca Th tng chớnh ph ngy 07/3/1995 v vic xõy dng quy hoch phỏt trin ngnh TDTT n nm 2012 Dng Nghip Chớ, Nguyn Kim Minh, Phm Khc Hc, Vừ c Phựng, Nguyn i Dng, GV Nguyn Vn Qung, Nguyn Quang Hng, 2000, Giỏo trỡnh in kinh dựng cho sinh viờn cỏc trng i hc TDTT, NXB TDTT H Ni D.Hare 1996, Hc thuyt hun luyn, NXB TDTT, H Ni ng Vn Triu, Lờ Anh Th, 2006, Lý lun v phng phỏp GDTC trng hc, NXB TDTT H Ni H Chớ Minh: Li kờu gi ton dõn th dc 27/03/1946 Hin phỏp nc CHXHCN Vit Nam 1992 Nxb Chớnh tr Quc gia H Ni 1995 Li cn dn ca Bỏc H v thm Trng i hc TDTT I ngy 14 12 -1946, 2000, - Ch th ca H Chớ Minh vi TDTT, Nxb TDTT Lut Giỏo dc, 2005, Nxb Chớnh tr quc gia H Ni 10 Lu Quang Hip - Phm Th Uyờn, 2003, Sinh lý TDTT H Ni 11 Lờ Vn Xem, 1995, Giỏo trỡnh tõm lớ hc TDTT, NXB TDTT H Ni 12 Lờ Bu, Bỏc H vi TDTT Vit Nam, NXB TDTT H Ni 13 Nguyn Toỏn, Phm Danh Tn, 2006, Lý lun v phng phỏp TDTT, Nxb TDTT H Ni tr.18, 30- 31 14 Nguyn c Vn, 1998, Toỏn hc thng kờ, NXB TDTT H Ni PH LC TRNG HSP H NI CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM KHOA GDTC c lp - T - Hnh phỳc PHIU PHNG VN Kớnh gi: ễng (b): Ngh nghip: tui Chc v: Ni cụng tỏc: hon thin ti: La chn bi phỏt trin sc mnh bt phỏt gim nhy nõng cao thnh tớch nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang Vi kin thc v kinh nghim phong phỳ ca mỡnh, xin cỏc thy (cụ) bt chỳt thi gian tr li nhng cõu hi phiu ny ng thi xin cỏc thy (cụ) cho ý kin v b sung Nhng ý kin úng gúp quý bỏu ca thy (cụ) se l c s chỳng tụi tin hnh la chn cỏc bi chớnh xỏc gúp phn hon chnh ti ỏnh du (x) vo ụ trng m thy (cụ) tỏn thnh Cõu hi 1: Theo thy (cụ) cỏc bi no di õy cú hiu qu tt nõng cao thnh tớch nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang Bi 1: Chy , gim nhy thnh bc b mt b phn no ú ca c th chm vo vt chun (u chm vo vt chun hoc tay chm vt chun) Bi 2: Nhy bt ụm gi trờn cỏt Bi 3: Bt xa liờn tc, qua cỏc vt chun thp (qua - vt chun) Bi 4: Bi gỏnh t t 15 - 20kg bt nhy i chõn Bi 5: Chy qua ro thp, khong cỏch gia cỏc ro - bc (qua - 10 ro) Bi 6: Bt bng chõn trờn bc Bi 7: Bt cúc 15m trờn ng chy Bi 8: Gỏnh t ngi xung, ng lờn kt hp vi bt nhy bng hai chõn (t nh t 10 - 15kg) Bi 9: Chy 30 - 50m xut phỏt cao, thc hin ln (2 t), ngh 3phỳt Cõu 2: Theo thy (cụ) thi gian s bui tp/tun hc sinh nõng cao c thnh tớch nhy xa kiu ngi cho hoc sinh ? Mt bui/tun Hai bui/tun Ba bui/tun Bn bui/tu Nm bui/tun Sỏu bui/tun Xin chõn thnh cm n H Ni, ngy thỏng nm 2016 Ngi c phng Ngi phng [...]... phỏt trong nhy xa cho hc sinh mnh bt phỏt trong nhy nam khi 11 trng THPT xa cho nam hc sinh khi Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang Quang - Bi tp phỏt trin sc T thỏng 12/2015 n thỏng 03/2016 - La chn, xỏc nh cỏc bi tp mnh bt phỏt trong gim phỏt trin sc mnh bt phỏt trong nhy nõng cao thnh tớch gim nhy nõng cao thnh tớch nhy xa kiu ngi cho hc nhy xa kiu ngi cho hc sinh sinh nam. .. nõng cao thnh tớch nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam khi 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang 3.2.1 La chn bi tp phỏt trin sc mnh bt phỏt trong gim nhy nõng cao thnh tớch nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam khi 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang 3.2.1.1 Phng vn i ng giỏo viờn TDTT v cỏc yờu cu liờn quan n vic la chn bi tp phỏt trin sc mnh bt phỏt trong giai on gim nhy ca nhy xa kiu ngi Vi mc ớch... 32 29/50 58 8/50 16 6/50 12 x x Nam Nhng sai sút ng tỏc k thut Thnh Qua bng 3.3 ta thy thnh tớch nhy xa cho hc sinh nam khi 11 tng i thp, hc sinh mc phi sai lm v k thut cũn nhiu Trong ú mc sai lm v ng tỏc gim nhy l nhiu nht 32 hc sinh chim t l 58% Qua kho sỏt thc trng cho thy k thut v thnh tớch nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam khi 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn 27 Quang cũn thp, nguyờn nhõn ny do... phỏt nõng cao thnh tớch gim nhy trong nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam khi 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn Tuyờn Quang T c s ú chỳng tụi tin hnh phng vn i ng giỏo viờn TDTT v vic la chn bi tp ng dng v thc nghim Kt qu phng vn c trỡnh by bng 3.5 Bng 3.5 Kt qu phng vn i ng giỏo viờn TDTT v vic la chn bi tp sc mnh bt phỏt nõng cao thnh tớch gim nhy trong nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam khi 11 trng THPT Nguyn... phỏt trin sc mnh bt phỏt trong gim nhy nõng cao thnh tớch nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam khi 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang 3.1.1 Thc trng cụng tỏc GDTC trng THPT Nguyn Vn Huyờn Tuyờn Quang Trng THPT Nguyn Vn Huyờn l mt trong nhng trng chun nm trong thnh ph Tuyờn Quang, mụn Th dc cú ngay t ngy u thnh lp trng Vi mc ớch rốn luyn cho cỏc em sc khe v gii trớ sau nhng gi hc mt mi, GDTC ó c nh... vi phng phỏp dựng sc ln nht Nh vy trong quỏ trỡnh cho hc sinh tp luyn mụn nhy xa chỳng ta cn a vo cỏc bi tp phỏt trin sc mnh bt phỏt ca cỏc nhúm chi di, giỳp cho vic thc hin ng tỏc gim nhy trong nhy xa tht nhanh mnh, a c th bay lờn cao v xa hn 1.3.2 c im phỏt trin t cht sc mnh ca hc sinh THPT Vic tp luyn sc mnh cú ý ngha rt ln, tp luyn thng xuyờn thỡ s cung cp mỏu cho c bp se c tng cng hm lng cht dinh... khi hc giai on gim nhy ca nhy xa ó c s tỏn ng vi t l rt cao t 80 - 100% Vỡ vy m chỳng tụi ó da trờn 5 yờu 29 cu trờn tham kho i chiu trong khi la chn bi tp phỏt trin sc mnh bt phỏt cho i tng nghiờn cu 3.2.1.2 Phng vn i ng giỏo viờn TDTT v vic la chn bi tp sc mnh bt phỏt nõng cao thnh tớch gim nhy trong nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam khi 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn-Tuyờn Quang Qua c c lý lun v quỏ trỡnh... bt hp lý trong vic s dng bi tp phỏt trin sc mnh bt phỏt trong nhy xa ang s dng nh: bi tp cũn n iu, thiu tớnh h thng cha thc s phỏt huy c kh nng ca hc sinh Chớnh vỡ vy vic nghiờn cu la chn bi tp phỏt trin sc mnh bt phỏt trong gim nhy nhm nõng cao thnh tớch nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam khi 11 l iu cn thit 3.2 La chn, ng dng v ỏnh giỏ hiu qu bi tp phỏt trin sc mnh bt phỏt trong gin nhy nõng cao thnh... nhm tho món nhu cu ú 1.3 Sc mnh trong nhy xa v c im phỏt trin t cht sc mnh ca hc sinh THPT 1.3.1 Sc mnh trong nhy xa 1.3.1.1 Khỏi nim Sc mnh Khỏi nim: Sc mnh l nng lc khc phc i khỏng bờn ngoi bng s n lc c bp Sc mnh gm cú: 12 - Sc mnh n thun: c sinh ra trong cỏc ng tỏc tnh hoc chm - Sc mnh tc : c sinh ra trong cỏc ng tỏc nhanh - Sc mnh bt phỏt: L kh nng phỏt huy lc ln trong mt khong thi gian ngn nht... trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang Qua quan sỏt v thu thp chỳng tụi cú c cỏc bi tp phỏt trin sc mnh trong ging dy k thut gim nhy nõng cao thnh tớch nhy xa kiu ngi cho hc sinh nam khi 11 trng THPT Nguyn Vn Huyờn - Tuyờn Quang m giỏo viờn ang s dng Cỏc bi tp phỏt trin sc mnh: + Nhy lũ cũ một chõn 30m (5 ln) + Chy 30m tc cao (5 ln) + ng lờn ngi xung bng 2 chõn + Nhy bt cao trờn hai chõn + ng lờn, ngi
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam trường THPT nguyễn văn huyên tuyên quang , Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam trường THPT nguyễn văn huyên tuyên quang , Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh bột phát trong giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh nam trường THPT nguyễn văn huyên tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay