Giải pháp phát triển thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT kim động hưng yên

51 140 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 16:27

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGUYỄN THỊ NHUNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO HỌC SINH KHỐI 10 TRƢỜNG THPT KIM ĐỘNG - HƢNG YÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: SƢ PHẠM GIÁO DỤC THỂ CHẤT Hƣớng dẫn khoa học ThS TẠ HỮU MINH HÀ NỘI, - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: NGUYỄN THỊ NHUNG Sinh viên lớp K38A GDTC, Trường Đại học sư phạm Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài: “Giải pháp phát triển thể chất cho học sinh khối 10 trƣờng THPT Kim Động – Hƣng Yên” không trùng với kết nghiên cứu tác giả khác Toàn vấn đề đưa vấn đề mang tính cấp thiết thực tế khách quan trường THPT Kim Động – Hưng Yên Hà Nội, ngày tháng Sinh viên Nguyễn Thị Nhung năm DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CB – GV : Cán - Giáo viên CSVC : Cơ sở vật chất ĐC : Đối chứng ĐHSP : Đại học sư phạm GDTC : Giáo dục thể chất TDTT : Thể dục thể thao THPT : Trung học phổ thông TN : Thực nghiệm VĐV : Vận động viên 10 XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nƣớc công tác giáo dục thể chất trƣờng học 1.2 Tổng quan phát triển thể chất sở lý luận nâng cao chất lƣợng GDTC 1.2.1 Khái niệm thể chất phát triển thể chất 1.2.2 Cơ sở lý luận đánh giá chất lƣợng giáo dục thể chất 1.3 Phƣơng hƣớng nội dung công tác GDTC trƣờng học thời kỳ đổi 1.4 Đặc điểm tâm – sinh lý lứa tuổi học sinh THPT 1.4.1 Đặc điểm tâm lý 1.4.2 Đặc điểm sinh lý 10 CHƢƠNG 12 NHIỆM VỤ, PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 12 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 12 2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu 12 2.2.1 Phƣơng pháp đọc phân tích tài liệu 12 2.2.2 Phƣơng pháp vấn 13 2.2.3 Phƣơng pháp nhân trắc 13 2.2.4 Phƣơng pháp quan sát sƣ phạm 14 2.2.5 Phƣơng pháp kiểm tra sƣ phạm 14 2.2.6 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 17 2.2.7 Phƣơng pháp toán học thống kê 18 2.3 Tổ chức nghiên cứu 19 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 19 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu 20 2.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu 20 CHƢƠNG 21 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đánh giá thực trạng thể chất học sinh khối 10 trƣờng THPT Kim Động – Hƣng Yên 21 3.1.1 Thực trạng công tác GDTC trƣờng THPT Kim Động – Hƣng Yên 21 3.1.2 Thực trạng thể chất học sinh khối 10 trƣờng THPT Kim Động Hƣng Yên 24 3.2 Lựa chọn, ứng dụng đánh giá hiệu giải pháp nâng cao phát triển thể chất cho học sinh khối 10 trƣờng THPT Kim Động – Hƣng Yên 27 3.2.1 Lựa chọn số giải pháp nhằm nâng cao thể chất cho học sinh khối 10 trƣờng THPT Kim Động - Hƣng Yên 28 3.2.2 Ứng dụng đánh giá hiệu giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng thể chất khối 10 trƣờng THPT Kim Động - Hƣng Yên 31 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên TDTT trường THPT Kim Động – Hưng Yên .22 Bảng 3.2 Thực trạng sở vật chất phục vụ công tác GDTC trường THPT Kim Động – Hưng Yên 23 Bảng 3.3 Thực trạng hình thái học sinh khối 10 trường THPT Kim Động – Hưng Yên 25 Bảng 3.4 Thực trạng thể lực học sinh khối 10 trường THPT Kim Động – Hưng Yên 25 Bảng 3.5 Tiêu chuẩn phát triển thể chất người Việt Nam tuổi 16 tuổi 26 Bảng 3.6 Kết vấn CB - GV nhà trường nhằm lựa chọn giải pháp nâng cao thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên 29 Bảng 3.7 Kết kiểm tra trước thực nghiệm nam học sinh khối 10 trường THPT Kim Động – Hưng Yên 32 Bảng 3.8 Kết kiểm tra trước thực nghiệm nữ học sinh khối 10 trường THPT Kim Động – Hưng Yên .34 Bảng 3.9 Tiến trình thực nghiệm 35 Bảng 3.10 Kết kiểm tra sau thực nghiệm nam học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên 37 Bảng 3.11 Kết kiểm tra sau thực nghiệm nữ học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên 38 ĐẶT VẤN ĐỀ Đất nước ta đà phát triển tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa - xã hội Thể dục thể thao không nằm phát triển đó, không đem lại sức khỏe cho người mà phương tiện giao tiếp nước, tổ chức nhân dân giới, tăng cường tình hữu nghị dân tộc Chính xác định đắn vai trò tầm quan trọng thể dục thể thao mà Đảng Nhà nước ta quan tâm đến lĩnh vực Tại thị 36 - CT/TW ngày 24 tháng năm 1994 Ban bí thư Trung ương Đảng khẳng định: “Mục tiêu lâu dài công tác thể dục thể thao phát triển tiến bộ, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần nhân dân phấn đấu đạt đƣợc vị trí xứng đáng hoạt động thể dục thể thao quốc tế trƣớc hết khu vực Đông Nam Á Trƣớc mắt, hình thành hệ thống đào tạo tài thể thao quốc gia, đào tạo đƣợc lực lƣợng vận động viên trẻ có khả nhanh chóng tiếp cận thành tựu thể thao tiên tiến giới,… môn thể thao mà ta có nhiều khả năng…”[2] TDTT phương tiện có hiệu để nâng cao sức khỏe thể lực cho nhân dân, đặc biệt hệ trẻ, góp phần tích cực bồi dưỡng nguồn lực người, đáp ứng yêu cầu lao động sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Do phát triển TDTT coi nội dung quan trọng sách xã hội nhằm chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực người Khi phân tích nguồn lực để phát triển đất nước, Đảng ta xác định: “Nguồn lực ngƣời nguồn lực quan trọng nhất”[4], đồng thời rõ: “Ngƣời Việt Nam có hạn chế thể lực, kiến thức tay nghề”[4] Để khắc phục nhược điểm nguồn nhân lực nhân tố người thực trở thành mạnh đất nước Như vậy, khẳng định phát triển TDTT để tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực nhân dân yêu cầu khách quan thời kỳ phát triển đất nước Một quốc gia hùng mạnh quốc gia có giáo dục phát triển Vì vậy, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển, đảm bảo xây dựng hệ có đủ phẩm chất lực phục vụ đất nước Đại hội Đảng khóa IX xác định: “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, phát triển GD&ĐT động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, điều kiện để phát huy nguồn nhân lực ngƣời”[3] Vì vậy, giáo dục trở thành mối quan tâm toàn xã hội Đặc biệt, giáo dục THPT có vị trí quan trọng hệ thống giáo dục quốc dân Đảng Nhà nước ta luôn quán: “Về mục tiêu công tác GDTC thể thao trƣờng học nhằm góp phần thực mục tiêu đào tạo đội ngũ cán khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế văn hóa xã hội, phát triển hài hòa, chất cƣờng tráng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghề nghiệp có khả tiếp cận với thực tiễn lao động sản xuất kinh tế thị trƣờng theo định nghĩa xã hội chủ nghĩa”[3] Công tác GDTC trường học phận quan trọng cách mạng văn hóa nước ta GDTC kết hợp chặt chẽ với mặt giáo dục khác trường học, nhân tố quan trọng thúc đẩy hình thành phát triển nhân cách học sinh theo chuẩn mực mà xã hội ngành giáo dục đặt Trường THPT Kim Động - Hưng Yên thành lập từ năm 1965 từ khoảng nghìn học sinh Công tác GDTC nhà trường tổ chức hình thức lớp học ngoại khóa khóa Hiện kết học tập môn thể dục học sinh THPT mức trung bình học sinh khối 10 chiếm tỷ lệ lớn Kết học tập môn thể dục học sinh khối 10 hạn chế, lý ảnh hưởng đến kết học tập học sinh khối 10 trình độ thể chất hạn chế so với yêu cầu , mục tiêu GDTC Vì vậy, nghiên cứu để tìm nguyên nhân, số biện pháp khắc phục nhằm nâng cao thể chất cho học sinh khối 10 nhà trường việc làm cần thiết góp phần nâng cao kết GDTC, giáo dục người toàn diện tri thức, đạo đức thẩm mĩ Trên thực tế nghiên cứu khoa học, việc lựa chọn ứng dụng tập nhằm nâng cao GDTC có số tác giả nghiên cứu như: Tác giả Trần Thị Hòa, năm 2011 với tên đề tài: “Lựa chọn ứng dụng giải pháp nâng cao hiệu học môn thể dục cho học sinh khối 10 trƣờng THPT Cổ Loa Đông Anh – Hà Nội”; Tác giả Nguyễn Văn Tâm, năm 2014 với tên đề tài: “Ứng dụng tập nâng cao thể lực chung cho học sinh nữ khối 11 trƣờng THPT Mỹ Hào theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể”…Tuy nhiên việc nghiên cứu giải pháp phát triển thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên chưa đề cập tới Từ thực tế mục tiêu nâng cao thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên tạo tiền đề tốt cho việc nâng cao chất lượng công tác GDTC trường học, chất lượng đào tạo nhà trường Xuất phát từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Giải pháp phát triển thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên” Mục đích nghiên cứu đề tài: Lựa chọn số giải pháp nhằm nâng cao thể chất cho học sinh Qua góp phần nâng cao thể chất, chất lượng môn học thể dục cho học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên Giả thiết khoa học: Nếu việc lựa chọn áp dụng giải pháp nhằm phát triển thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên có hiệu nâng cao thể chất cho học sinh đạt hiệu trình đào tạo môn thể dục trường THPT Kim Động - Hưng Yên 31 em thể hết lực thể chất, niềm đam mê với TDTT đồng thời thông qua giải đấu, nhà trường kiểm tra phát triển thành tích thể thao em học sinh, thông qua giúp nhà trường chọn gương mặt ưu tú có thành tích tốt môn thể thao để đại diện cho nhà trường tham gia thi đấu giải TDTT cấp Để đánh giá phát triển thể chất học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên đề tài sử dụng test đánh giá theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể Bộ GD&ĐT là: + Kiểm tra hình thái: Chiều cao, cân nặng + Kiểm tra thể lực: Gồm test nằm ngiêng gập bụng, bật xa chỗ, chạy 30m xuất phát cao, chạy tùy sức phút 3.2.2 Ứng dụng đánh giá hiệu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thể chất khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên 3.2.2.1 Tổ chức thực nghiệm Với mục đích nhằm nâng cao thể chất chứng minh tính hiệu giải pháp nêu Đề tài tiến hành thực nghiệm tuần gồm nhóm: + Nhóm thực nghiệm: 30 học sinh nam khối 10 30 học sinh nữ khối 10 + Nhóm đối chứng: 30 học sinh nam khối 10 30 học sinh nữ khối 10 3.2.2.2 Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm Để đánh giá hiệu giải pháp đề tài đưa ra, tiến hành kiểm tra trước thực nghiệm với học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên thành nhóm: Nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng test lựa chọn Kết thu thể bảng 3.7 3.8 32 Bảng 3.7 Kết kiểm tra trƣớc thực nghiệm nam học sinh khối 10 trƣờng THPT Kim Động - Hƣng Yên (nA = nB = 30) Test Chiều cao Cân nặng Bật xa chỗ (cm) (kg) (cm) Chạy xuất phát cao 30m Chạy 5phút (m) (s) Gập bụng 30s (lần) Nhóm ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC 47,9 48,9 205 203 4,82 4,85 834 831 18,3 18,1 4,096 4,096 4,570 4,567 18 18,5 0,32 0,35 13,4 14,5 1,55 1,69 TN Tham số _ X  ttính 159,6 159,6 0,55 0,98 0,42 0,35 tbảng 1,960 P% 0,05 0,83 0,48 33 Kết kiểm tra ban đầu tổng hợp số liệu xử lý theo phương pháp toán học thống kê, nhìn vào bảng 3.7 ta thấy: + Chỉ số chiều cao (cm) có ttính = 0,55 < tbảng = 1,960 + Chỉ số cân nặng (kg) có ttính = 0,98 < tbảng = 1,960 + Thành tích bật xa chỗ (cm) có ttính =0,42 < t bảng=1,960 + Thành tích chạy 30m xuất phát cao (s) có ttính=0,35 < tbảng=1,960 + Thành tích chạy phút tùy sức (m) có ttính =0,83 < tbảng=1,960 + Thành tích gập bụng 30 giây (lần) có ttính =0,83 < tbảng=1,960 Khi tiến hành kiểm tra trước thực nghiệm nữ học sinh khối 10 THPT Kim Động – Hưng Yên kết ban đầu tổng số liệu xử lý theo phương pháp toán học thống kê, thể bảng 3.8 ta thấy: + Chỉ số chiều cao (cm) có ttính = 0,97 < tbảng = 1,960 + Chỉ số cân nặng (kg) có = 0,32 < tbảng = 1,960 + Thành tích bật xa chỗ (cm) có ttính =0,3 < tbảng=1,960 + Thành tích chạy 30m xuất phát cao (s) có ttính =0,54 < tbảng=1,960 + Thành tích chạy phút tùy sức (m) có ttính=0,28 < tbảng=1,960 + Thành tích gập bụng 30 giây (lần) có ttính=0,26 < tbảng=1,960 34 Bảng 3.8 Kết trƣớc thực nghiệm nữ học sinh khối 10 trƣờng THPT Kim Động – Hƣng Yên (nA = nB = 30) Test Chiều cao Cân nặng Bật xa chỗ (cm) (kg) (cm) Nhóm Chạy xuất phát Chạy phút cao 30m (s) (m) Gập bụng 30s (lần) TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC X 151,8 151,9 42,7 42,6 178 176,5 6,52 6,59 677 676 13,4 13,5  3,210 3,211 3,69 3,68 19,4 20 0,51 0,49 13,8 14,04 1,5 1,43 Tham số _ ttính 0,97 0,32 0,3 0,54 tbảng 1,960 P% 0,05 0,28 0,26 35 Nhận xét chung: Qua kết kiểm tra trước thực nghiệm hai bảng 3.7 3.8 có điểm chung ttính < tbảng khác biệt ý nghĩa Từ kết ta khẳng định trước thực nghiệm hai nhóm có kết tương đối thành tích 3.2.2.3 Xây dựng tiến trình thực nghiệm tổ chức thực nghiệm Sau lựa chọn giải pháp thông qua vấn CB – GV nhà trường THPT Kim Động – Hưng Yên Đề tài đưa giải pháp vào thực nghiệm để đánh giá hiệu tập lựa chọn nhằm nâng cao thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT Kim Động – Hưng Yên Dựa sở lý luận phân tích thực tiễn đề tài xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa với thời gian 65 - 70 phút buổi tập buổi tuần tập luyện ngoại khóa nhằm nâng cao thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên Được đồng ý Ban giám hiệu, tổ trưởng tổ GDTC tiến hành thực nghiệm chương trình hoạt động ngoại khóa tuần tiến theo kế hoạch thể bảng 3.9 sau: Bảng 3.9.Tiến trình thực nghiệm Tuần TT Thứ Nội dung Hoạt động ngoại khóa có giáo viên hướng dẫn Câu lạc ngoại khóa Thi đấu thể thao toàn trường I II + III + + + IV + + + V VI 5 + + + + + 36 3.2.2.4 Kết kiểm tra sau thực nghiệm Sau tuần thực nghiệm trường, đề tài tiến hành kiểm tra đánh giá hiệu giải pháp hai nhóm thực nghiệm đối chứng test lựa chọn nhằm xác định hiệu giải pháp mà đề tài lựa chọn Kết kiểm tra thu thể bảng 3.10 Quan sát bảng 3.10 nhận thấy hình thái nhóm khác biệt ý nghĩa ttính < tbảng, thể lực thành tích nhóm thực nghiệm tốt nhóm đối chứng Cụ thể sau: + Thành tích bật xa chỗ (cm): _ _ X DC =208 (cm), X TN =220 (cm), ttính = 1,97 > tbảng =1,960 + Thành tích chạy 30 xuất phát cao: _ _ X DC =4,7 (s), X TN =4,13 (s), ttính = 6,2 > t bảng =1,960 + Thành tích chạy phút: _ _ X DC =844 (m), X TN =865 (m), ttính = 5,06 > tbảng=1,960 + Thành tích gập bụng 30s: _ _ X DC =19 (lần), X TN =21,1 (lần), ttính = 4,6 > tbảng=1,960 37 Bảng 3.10 Kết kiểm tra sau thực nghiệm nam học sinh khối 10 trƣờng THPT Kim Động - Hƣng Yên (nA=nB=30) Test Chiều cao Cân nặng Bật xa chỗ (kg) (cm) (cm) Chạy xuất phát cao 30m 30s (m) (s) Nhóm Tham số Gập bụng Chạy phút (lần) TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC X 159,7 159,6 47,9 48,9 245 208 3,13 4,7 965 844 27,1 20  4,97 4,96 4,57 4,56 28 22 0,4 0,3 15,6 16,5 1,5 _ ttính 0,65 0,98 1,97 6,2 tbảng 1,960 P%  0,05 5,06 4,6 38 Bảng 3.11 Kết kiểm tra sau thực nghiệm nữ học sinh khối 10 trƣờng THPT Kim Động - Hƣng Yên (nA=nB=30) Test Chiều cao Cân nặng Bật xa chỗ (cm) (cm) (cm) Chạy xuất phát cao 30m Chạy phút (m) (s) Gập bụng 30s (lần) Nhóm TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC X 151,9 151,9 42,7 42,6 192 179 5,98 6,42 780 680 15 13,9  3,21 3,21 3,69 3,69 20 18 0,47 0,3 16 13 1,5 Tham số _ ttính 0,98 0,32 2,23 3,04 tbảng 1,960 P%  0,05 2,39 2,41 39 Qua quan sát bảng 3.11 nhận thấy hình thái nhóm thực nghiệm so với nhóm đối chứng khác biệt ý nghĩa ttính < tbảng, thể lực thành tích nhóm thực nghiệm tốt nhóm đối chứng Cụ thể sau: + Thành tích bật xa chỗ (cm): _ _ X DC =179 (cm), X TN = 190 (cm), ttính = 2,23 > tbảng =1,960 + Thành tích chạy 30 xuất phát cao: _ _ X DC =6,42 (s), X TN =6,01 (s), ttính = 3,04 > tbảng =1,960 + Thành tích chạy phút: _ _ X DC =680 (m), X TN =689 (m), ttính = 2,39 > tbảng =1,960 + Thành tích gập bụng 30s: _ _ X DC =13,9 (lần), X TN =15 (lần), ttính = 4,6 > tbảng = 1,960 Nhận xét chung: Qua kết kiểm tra sau thực nghiệm nhóm ta thấy: + Về hình thái thay đổi ý nghĩa mặt thống kê thời gian thực nghiệm tuần nên chưa biểu rõ mặt hình thái + Về thể lực ta thấy thành tích nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm có thay đổi rõ rệt Nếu trước thực nghiệm đánh giá khác biệt thành tích nhóm thực nghiệm đối chứng số ttính < tbảng ngưỡng xác suất p > 0,05 thời điểm sau thực nghiệm, tiến hành đánh giá trị số t khác biệt có ý nghĩa Các cặp ttính lớn tbảng ngưỡng p < 0,05 Hay nói cách khác thành tích nhóm sau thực nghiệm có tiến rõ ràng Sau tuần thực nghiệm thu kết chứng minh giải pháp để nâng cao thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên đem lại hiệu phù hợp với học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên nói riêng học sinh toàn trường nói chung 40 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu đề tài Chúng rút số kết luận sau: Thực trạng thể chất học sinh khối 10 trường THPT Kim Động – Hưng Yên yếu, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng học tập môn GDTC nói chung, tiêu chuẩn rèn luyện thân thể nói riêng trình đào tạo Kết trình thực nghiệm sư phạm, giải pháp mà đề tài tiến hành xây dựng thể hiệu tốt việc phát triển thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên theo tiêu chuẩn phát triển thể chất người Việt Nam tuổi 16 *Các giải pháp là: Giải pháp 1: Tổ chức hoạt động ngoại khóa có giáo viên hướng dẫn Giải pháp 2: Thành lập câu lạc ngoại khóa cho môn thể thao nhà trường Giải pháp 3: Thường xuyên tổ chức giải thi đấu thể thao toàn trường Kiến nghị Từ kết nghiên cứu đề tài góp phần vào phát triển thể chất học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên nói riêng học sinh toàn trường nói chung Vì vậy, áp dụng giải pháp trình giáo dục thể chất nhà trường 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Thị Hạnh Dung, Quách Văn Tỉnh (2004), Sinh lý học thể dục thể thao, NXB TDTT Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 43, chương III, văn hóa giáo dục công nghệ 1994 Trần Thị Hòa (2001), Lựa chọn ứng dụng giải pháp nâng cao hiệu học môn thể dục cho học sinh khối 10 trƣờng THPT Cổ Loa – Đông Anh – Hà Nội Luật Giáo dục (2005), NXB Giáo dục Hà Nội Nghị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX năm 2011 Nguyễn Văn Tâm (2014), Ứng dụng tập nâng cao thể lực chung cho học sinh nữ khối 11 trƣờng THPT Mỹ Hào theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận phƣơng pháp TDTT, NXB TDTT Hà Nội Nguyễn Đức Văn (2000), Phƣơng pháp thống kê TDTT, NXB TDTT Hà Nội Phạm Ngọc Viễn (1990), Tâm lý học TDTT, NXB TDTT 10 Lê Văn Xem (2003), Giáo trình tâm lý học TDTT, NXB TDTT 11 A.G.Novikow,G.P.Matveep (1980), Lý luận phƣơng pháp GDTC, NXB TDTT, Hà Nội 12 Daxuoxki V.M (1978), “Các tố chất thể lực cho VĐV”, NXB TDTT, Hà Nội, dịch: Bùi Từ Liêm, Phạm Xuân Lẫm 42 PHỤ LỤC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA GDTC Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vĩnh Phúc, Ngày…tháng…năm 2016 PHIẾU PHỎNG VẤN (Cán bộ, giáo viên TDTT) Kính gửi: ……………………………………… …… Để giúp lựa chọn giải pháp phù hợp mà đề tài đề nhằm nâng cao thể chất cho học sinh nhà trường Với kinh nghiệm giảng dạy lâu năm nắm bắt xác môn học thực trạng thể chất nhà trường Xin quý thầy (cô) vui lòng lựa chọn giải pháp phù hợp với ý kiến quý thầy (cô) cách đánh dấu (x) vào ô phù hợp Chúng trân trọng ý kiến đóng góp quý thầy (cô) Xin cảm ơn! Giải pháp Bổ sung, tăng cường cán giáo viên thể dục Đồng ý Không đồng ý Giải pháp Đầu tư, mua sắm CSVC, trang thiết bị Đồng ý Không đồng ý Giải pháp Thành lập câu lạc ngoại khóa cho môn thể thao nhà trường Đồng ý Không đồng ý Giải pháp Tăng cường diện tích sân bãi quy hoạch bố trí sân tập, khu tập TDTT Đồng ý Không đồng ý Giải pháp Hình thành hình thức thi đấu thể thao toàn trường Đồng ý Không đồng ý Giải pháp Tổ chức hoạt động ngoại khóa có giáo viên hướng dẫn Đồng ý Không đồng ý Giải pháp Cho học sinh tự đăng ký môn tự chọn có lực yêu thích Đồng ý Không đồng ý Giải pháp Tăng cường ngân sách cho đội hoạt động thể thao nhà trường tham gia tập luyện thi đấu giải thể thao Đồng ý Không đồng ý Ngoài tập mà thầy (cô) cho là quan trọng xin thầy (cô) bổ sung và đánh giá theo các mức độ kể trên: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ngƣời đƣợc phỏng vấn Ngƣời phỏng vấn Nguyễn Thị Nhung PHỤ LỤC PHIẾU QUAN SÁT Tìm người quan sát: Ngày: Tiết Cô dạy: Trường: Thời gian quan sát: phút, từ………………đến……………… Tên hoạt động: - Thuộc chủ đề:…………………………………………………… - Được tiến hành lần thứ:…………………………………………… Quá trình hoạt động: Hoạt động Cô Hoạt động học sinh [...]... nghiên cứu - Trường ĐHSPHN2 - Trường THPT Kim Động - Hưng Yên 2.3.3 Đối tượng nghiên cứu - Chủ thể: Giải pháp phát triển thể chất - Khách thể: Học sinh khối 10 THPT Kim Động - Hưng Yên 21 CHƢƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đánh giá thực trạng thể chất của học sinh khối 10 trƣờng THPT Kim Động - Hƣng Yên 3.1.1 Thực trạng công tác GDTC trường THPT Kim Động - Hưng Yên Trường THPT Kim Động - Hưng Yên là một... nhà trường chưa được chú trọng và phát triển đây là những nguyên nhân chủ yếu làm cho sự phát triển thể chất của học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên còn thấp, vì vậy cần tìm ra những biện pháp hữu hiệu, có khả năng áp dụng thực tế nhằm nâng cao thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên 28 3.2.1 Lựa chọn một số giải pháp nhằm nâng cao thể chất cho học sinh khối 10 trường. .. yên - Hoàn thành tổng quan - Tổng quan về đề tài của đề tài - Các giải pháp - Điều tra đánh giá thực - Kết quả của các giải pháp trạng thể chất khối 10 phát triển thể chất khối 10 THPT Kim Động- Hưng THPT Kim Động- Hưng Yên Yên - Lựa chọn các giải 20 pháp nâng cao thể chất khối 10 ở THPT Kim Động - Hưng Yên - Ứng dụng và đánh giá các giải pháp đó Giai đoạn 3 - Xử lí dữ liệu 4/2016 – 5/2016 - Hoàn thiện... sinh còn ít - Nhà trường không tổ chức giải thi đấu nên học sinh ít chú trọng tham gia tập luyện các hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao Từ thực trạng trên đề tài tiến hành nghiên cứu đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sự phát triển thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT Kim Đông - Hưng Yên 3.2 Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả các giải pháp nâng cao sự phát triển thể chất cho học sinh khối. .. vật chất phục vụ công tác GDTC nhằm rút ra thông tin thực tế, chính xác và cần thiết trong việc đánh giá qua đó lựa chọn một số giải pháp phát triển thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên 2.2.5 Phương pháp kiểm tra sư phạm Phương pháp này nhằm đánh giá một cách chính xác chất lượng thể chất và các biện pháp mà chúng tôi đưa ra nhằm nâng cao thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT. .. những giải pháp có hiệu quả nhất nâng cao thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên nói riêng và 29 toàn nhà trường nói chung, chúng tôi thực hiện phỏng vấn đối với với 45 CBGV của nhà trường Kết quả được trình bày ở bảng 3.6 như sau: Bảng 3.6 Kết quả lựa chọn những giải pháp nâng cao thể chất cho học sinh khối 10 trƣờng THPT Kim Động - Hƣng Yên (n=45) Số phiếu TT 1 2 Nội dung giải pháp. .. trường THPT Kim Động - Hưng Yên Trên cơ sở những lý luận đã nêu cần phải có giải pháp đồng bộ và thiết thực với mục tiêu coi học sinh là trung tâm để nâng cao thể chất, đạt được thành tích tốt trong việc rèn luyện thân thể, thi đấu thể thao và học tập Trong phạm vi của đề tài chúng tôi đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên Các giải pháp đó... sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên ở bảng 3.3 và bảng 3.4 đề tài đã tiến hành so sánh kết quả thu được với “tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể chất người Việt Nam” ở bảng 3.5 dưới đây để có thể biết được mức độ phát triển thể chất của học sinh khối 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên Bảng 3.3 Thực trạng về hình thái của học sinh khối 10 trƣờng THPT Kim Động - Hƣng Yên Giới tính Nam (n=150)... 10 trường THPT Kim Động - Hưng Yên nói riêng và trong nhà trường nói chung đó là: + Thúc đẩy sự hứng thú tham gia tập luyện môn thể dục cho học sinh không chỉ riêng cho học sinh khối 10 mà cho cả học sinh trong nhà trường + Nâng cao được thể chất cho học sinh khối 10 và cả học sinh toàn trường Giải pháp 2: Tổ chức hoạt động ngoại khóa có giáo viên hướng dẫn Qua phỏng vấn giải pháp trên được 40/45 CB... dục thể chất trong nhà trường mà Bộ GD&ĐT đã đề ra 3.1.2 Thực trạng thể chất của học sinh khối 10 trường THPT Kim Động Hưng Yên Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu để đánh giá thực trạng thể chất của học sinh trường THPT Kim Động - Hưng Yên Trong các phương pháp đó chúng tôi sử dụng chủ yếu là phương pháp kiểm tra sư phạm để tìm ra các chỉ số tố chất vận động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT kim động hưng yên , Giải pháp phát triển thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT kim động hưng yên , Giải pháp phát triển thể chất cho học sinh khối 10 trường THPT kim động hưng yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay