What shape am i

11 52 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 16:22

What shape am I? • I have no flat faces • I have no straight edges • I have just one curved face I am a …………? Well Done! I am a sphere! What shape am I? • I have one curved face • I have one flat face • My flat face is a circle I am a …………? Great work! I am a cone! What shape am I? • I have flat square faces • I have 12 straight edges • I have corners I am a …………? Fantastic! I am a cube! What shape am I? • I have one curved face • I have flat circular faces I am a …………? Well Done! I am a cylinder What shape am I? • I have flat faces • My faces are all rectangles (square or oblong) • I have 12 straight edges and corners I am a …………? Brilliant! I am a cuboid!
- Xem thêm -

Xem thêm: What shape am i , What shape am i , What shape am i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay