Đề cương ôn tập môn tin

53 302 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 16:15

1) Trong Sheet có cột dòng? 16.384 (214) cột 1.048.576 (220) dòng 2) Cấu trúc địa tương đối là? 3) Cấu trúc địa tuyệt đối là? $$ 4) Cấu trúc địa tương đối cột, tuyệt đối dòng là? $ 5) Cấu trúc địa tuyệt đối cột, tương đối dòng là? $ 6) Địa ô D$3 địa chỉ? Tương đối cột D tuyệt đối dòng 7) Địa ô $E3 là? Tuyệt đối cột E tương đối dòng 8) Địa ô $D$3 là? Địa tuyệt đối 9) Thanh tiêu đề Excel có tác dụng là? Cho biết tên tiêu đề tên File 10) Phần mở rộng tệp tạo từ Excel 2010 là? XLSX 11) Dữ liệu kiểu Number mặc định phía ô? Bên phải 12) Dữ liệu kiểu Text mặc định phía ô? Bên trái 13) Để bắt đầu công thức, hàm ta gõ ký tự nào? = + 14) Để gộp (trộn) nhiều ô thành ô ta thực hiện? C1 : Bôi đen/kích phải chuột/format cells/ Alignment /merge cells C2 : Bôi đen/Home/Format/Format Cells/Alignment/merge cells C3 : Bôi đen / Ctrl + / Alignment/merge cells C4 : Bôi đen / Home/ Alignment & Center 15) Để thay đổi hướng chữ (ngang hay dọc) thực hiện? C1 : Home/ Format/ Format Cells/Alignment/Orientation C2 : Kích phải chuột/Format cells/ Alignment/Orientation C3 : Ctrl + 1/ Alignment/Orientation C4 : Home/Alignment/ chọn mũi tên/ Alignment/Orientation 16) Trong địa sau, địa địa tuyệt đối? 17) Trong địa sau, địa địa tương đối? 18) Để kẻ khung viền cho bảng ta thực hiện? C1 : Bôi đen/Home/ Format/ Format cells/ Boder C2 :Bôi đen/ kích phải chuột/format cells/ Boder C3 : Bôi đen/ Ctrl + / Boder C4 : Bôi đen/ Home/ Alignment/ Boder 19) Các thao tác copy cut có điểm chung gì? Lưu nhớ đệm 20) Dựa vào hình trên, đánh dấu tích vào vị trí số Định dạng viết nhiều dòng ô 21) Dựa vào hình trên, đánh dấu tích vào vị trí số Định dạng chỉnh độ rộng chữ cho phù hợp với ô 22) Dựa vào hình trên, đánh dấu tích vào vị trí số Định dạng trộn ô 23) Dựa vào hình trên, tích chọn vào vị trí số thì? Chỉ số 24) Dựa vào hình trên, tích chọn vào vị trí số thì? Chỉ số 25) Để đổ màu cho ô, hộp thoại Format Cells ta chọn tab? Fill 26) Để thay đổi hướng văn bản, hộp thoại Format Cells chọn thẻ Alignment chọn mục? Orientation 27) Để thay đổi kiểu định dạng cho liệu, hộp thoại Format Cells ta chọn tab nào? Number 28) Tổ hợp phím Shift + bốn phím mũi tên thực chức gì? Bôi đen vùng lien tiếp 29) Muốn xoá định dạng ô, ta chọn? Home/ Editing/Clear/ Clear Format 30) Muốn xoá giá trị ô, ta chọn? Home/ Editing/Clear/Clear Contents 31) Lệnh Undo thực chức nào? Trở lại thao tác trước 32) Lệnh Redo thực chức nào? Lặp lại thao tác trước 33) Chức Copy gì? Sao chép liệu 34) Chức Cut gì? Di chuyển liệu 35) Chức Paste gì? Dán liệu 36) Clipboard Excel 2010 gì? Bộ nhớ đệm 37) Để chèn thêm lúc dòng, sau bôi đen dòng, ta chọn? C1 : Home(Cells) Insert/ Insert Sheet Rows C2 : Chọn dòng/ kích phải chuột/ Insert 38) Để xuống dòng ô, ta sử dụng tổ hợp phím? Alt + Enter 39) Để xoá cột, bôi đen cột chọn? C1 : Home/(Cells) Delete/ Delete Sheet Columns C2 : Kích phải chuột / Delete C3 : Ctrl + “-“ 40) Để xoá hàng, bôi đen hàng chọn? C1 : Home/(Cells) Delete/ Delete Sheet Rows C2 : Kích phải chuột / Delete C3 : Ctr + “-“ 41) Để thay đổi độ rộng cột, ta thực chức nào? C1 : Home/(Cells) Format/ Column Width C2 : Chọn cột / Kích phải chuột/ Column Width C3 : Chọn cột / di chuyển chuột chỉnh độ rộng cột theo ý muốn 42) Để thay đổi chiều cao hàng, ta thực chức nào? C1 : Home/(Cells) Format/ Row Height C2 : Chọn hàng / Kích phải chuột/ Row Height C3 : Chọn hàng/ Di chuyển chuột chỉnh chiều cao hàng theo ý muốn 43) Xoá liệu phím Delete Home\Clear\Clear Contents có đặc điểm chung gì? Có thể giữ lại đinh dạng ô để nhập liệu kiểu định dạng trước 44) Để mở nhanh hộp thoại Format Cells ta sử dụng tổ hợp phím nào? Ctrl + 45) Để xóa Sheet thực lệnh? C1 : Home/ (cells) Delete/Delete Sheet C2 : Chọn Sheet/ kích phải chuột/ Delete 46) Để định dạng liệu dạng tiền tệ, ô đó, chọn Home\tại Cells chọn Format\Format Cells, thẻ Number chọn? Currency 47) Để định dạng liệu dạng phần trăm, ô đó, chọn Home\tại Cells chọn Format\Format Cells, thẻ Number chọn? Percentage 48) Để định dạng liệu dạng văn bản, ô đó, chọn Home\tại Cells chọn Format\Format Cells, thẻ Number chọn? Text 49) Để thay đổi số lượng mặc định bảng tính, thực chức File\Options\General chọn? When creating New Workbooks/ Include this many sheet(thay đổi số lượng bảng tính mặc định theo ý muốn) 50) Đổ màu cho tên bảng tính (Sheet), ta thực hiện? Home/(Cells) Format/ (organize Sheet)Tab Color 51) Để ẩn Sheet, chọn Sheet cần ẩn thực hiện? C1 : Home/ Cells / Format/ Hide & Unhide/ Hide Sheet C2 : Chọn Sheet / kích phải chuột/ Hide 52) Khi chèn thêm Sheet Sheet nằm vị trí nào? Bên trái 53) Đổi tên bảng tính ta thực hiện? C1 : Home/(Celss) Format/ (organize Sheet) Rename Sheet C2 : Chọn Sheet/ Kích phải chuột/ Rename 54) Để tạo tiêu đề (đầu trang), ta thực hiện? Insert/(Text) header and Footer/Header 55) Để tạo tiêu đề (cuối trang), ta thực hiện? Insert/(Text) header and Footer/Footer 56) Dựa vào hình trên, tab Header/Footer, chọn công cụ thực chức gì? Excell 2003 57) Dựa vào hình trên, tab Header/Footer, chọn công cụ thực chức Chèn số trang 58) Dựa vào hình trên, tab Header/Footer, chọn công cụ thực chức gì? Tổng số trang 59) Dựa vào hình trên, tab Header/Footer, chọn công cụ thực chức gì? Chèn ngày tháng 60) Dựa vào hình trên, tab Header/Footer, chọn công cụ thực chức gì? Chèn 61) Dựa vào hình trên, tab Header/Footer, chọn công cụ thực chức gì? Chèn đường dẫn tệp 62) Dựa vào hình trên, tab Header/Footer, chọn công cụ thực chức gì? Chèn tên tệp 63) Dựa vào hình trên, tab Header/Footer, chọn công cụ thực chức gì? Chèn tên bảng tính 64) Dựa vào hình trên, tab Header/Footer, chọn công cụ thực chức gì? Chèn ảnh 65) Dựa vào hình trên, muốn định dạng trang in theo hướng chiều dọc trang giấy ta chọn? Portrait 66) Dựa vào hình trên, muốn định dạng trang in theo hướng chiều ngang trang giấy ta chọn? Landscape 67) Dựa vào hình Mục Horizontally dùng làm gì? Căn từ trái qua phải (ngang) 68) Dựa vào hình Mục Vertically dùng làm gì? Căn từ xuống (dọc) 69) Để xếp cửa sổ Workbook ta chọn? View/(Window) Arrange all/ Arrange Window 233) Dựa vào hình trên, vùng điều kiện trực tiếp C10:D11,F10:G12 234) Dựa vào hình trên, vùng điều kiện gián tiếp C7:C8, F7:F8 235) Thiết lập vùng điều kiện gián tiếp biểu thị hộ Sản xuất dùng 400 số điện tiêu thụ ô B8 ta gõ công thức? AND(H2=”Sản xuất”,F2>400) 236) Muốn tính tổng số điện tiêu thụ hộ có hình thức SD Sản xuất dùng 400 số điện ta gõ công thức? DSUM(A1:L5,F1,B7:B8) 237) Thiết lập vùng điều kiện gián tiếp để biểu thị hộ có Hình thức SD Sản xuất Kinh doanh ô D8 ta gõ công thức? OR(H2=”Sản xuất”, H2=”Kinh doanh”) 238) Muốn đếm tổng số hộ có hình thức SD Kinh doanh Sản xuất ta gõ công thức? DCOUNT(A1:L5,D1,D7:D8) 239) Muốn thiết lập vùng điều kiện gián tiếp để biểu thị hộ Khu vực 2, ô B11 ta gõ công thức? OR(G2=1,G2=2) 240) Thiết lập vùng điều kiện gián tiếp để biểu thị chủ hộ có tên Nam khu vực ô D11 ta gõ công thức? AND(C2=”Nam”,G2=2) 241) Vùng điều kiện B8:C9 có ý nghĩa gì? Người có chức vụ NV Họ tên có chứa”H” 242) Tính trung bình Thực lĩnh ngời có chức vụ NV hoặcPP vào công ty sau năm 2000 DAVERAGE(A1:I6,I1, B11:C13) 243) Trước thực chức Subtotal ta phải? Sắp xếp theo trg phân nhóm 244) Dựa vào hình trên, nêu xếp bạn chọn vùng CSDL chứa hàng tiêu đề thì? 245) Dựa vào hình trên, xếp bạn chọn vùng CSDL mà không chọn hàng tiêu đề 246) Khi xếp tăng dần trường liệu kiểu text Order hình chọn? A to Z 247) Khi xếp tăng dần trường liệu kiểu Number Order hình chọn? smallest to largest 248) Khi xếp theo tiêu chí người sử dụng đặt Order hình chọn? custom list 249) Để mở hộp thoại Subtotal Excel 2010 ta thực hiện: Data/Outline/subtotal 250) Dựa vào hình trên, để xóa bỏ tất subtotal thì? remove all 251) Để tổng hợp liệu (tính tổng) theo nhóm trường liệu kiểu Number Use function chọn SUM 252) Để tổng hợp liệu (đếm) theo nhóm trường liệu kiểu Number Use function chọn COUNT 253) Để tổng hợp liệu (đếm) theo nhóm trường liệu kiểu text Use function chọn COUNTA 254) Dựa vào hình trên, để đặt kết cuối nhóm thì? Tích vào “Summary below data 255) Dựa vào hình trên, để lọc tự động với trường liệu kiểu text, lọc ghi có ký tự "H" chọn? Begins with 256) Dựa vào hình trên, để lọc tự động với trường liệu kiểu text, lọc ghi có ký tự cuối "h" chọn? ends with 257) Dựa vào hình trên, để lọc tự động với trường liệu kiểu text, lọc ghi có chứa "n" chọn? Contains 258) Dựa vào hình trên, để lọc tự động với trường liệu kiểu Number, lọc ghi lớn 20 chọn? Greater than or equal to 259) Dựa vào hình trên, để lọc tự động với trường liệu kiểu Number, lọc ghi có giá trị nằm khoảng từ đến 20 chọn? between 260) Khi lọc liệu, sử dụng ký tự ? để thay cho? Một kí tự 261) Khi lọc liệu, sử dụng ký tự * để thay cho? Chuỗi kí tự 262) Nếu function_num hàm SUBTOTAL có giá trị tương đương với hàm gì? Sum 263) Nếu function_num hàm SUBTOTAL có giá trị 109 tương đương với hàm gì? Sum 264) Nếu function_num hàm SUBTOTAL có giá trị 101 tương đương với hàm gì? Average 265) Trong hàm SUBTOTAL, function_num có giá trị từ 101 đến 111 có đặc điểm gì? Ko tính toán giá trị ẩn 266) Hàm DCOUNTA đếm đợc kiểu liệu gì? Text, number 267) Dựa vào hình trên, để tạo liên kết với liệu nguồn Tích “ Create links to source data 268) Dựa vào hình trên, không tạo liên kết với liệu nguồn Không tích vào “Create….data” 269) Dựa vào hình trên, để thêm vùng liệu, chọn vùng kích chọn vào? add 270) Dựa vào hình trên, để xóa vùng liệu tham gia vào Consolidate, chọn vùng cần xóa All references kích chọn vào? delete 271) Dựa vào hình trên, vị trí chọn Tên, vị trí chọn A to Z, vị trí chọn Họ đệm, vị trí chọn A to Z thứ tự tên chủ hộ là? Ân-Châu-Cẩn-Minh-Thành 272) Dựa vào hình trên, vị trí chọn Tên, vị trí chọn Z to A, vị trí chọn Họ đệm, vị trí chọn A to Z thứ tự tên chủ hộ là? Thành-Minh-Châu-Cẩn-Ân 273) Dựa vào hình trên, vị trí chọn Tên, vị trí chọn A to Z, vị trí chọn Họ đệm, vị trí chọn Z to A thứ tự tên chủ hộ là? Ân-Cẩn-Châu-Minh-Thành 274) Dựa vào hình trên, vị trí chọn Tên, vị trí chọn Z to A, vị trí chọn Họ đệm, vị trí chọn Z to A thứ tự tên chủ hộ là? Thành-Minh-Cẩn-Châu-Ân 275) Dựa vào hình trên, vị trí chọn Loại hình SD, vị trí chọn A to Z, vị trí chọn Khu vực, vị trí chọn Smallest to Largest thứ tự tên chủ hộ là? Cẩn-Châu-Minh-Thành-Ân 276) Dựa vào hình trên, vị trí chọn Loại hình SD, vị trí chọn A to Z, vị trí chọn Khu vực, vị trí chọn Largest to Smallest thứ tự tên chủ hộ là? Châu-Cẩn-Minh-Ân -Thành 277) Dựa vào hình trên, vị trí chọn Loại hình SD, vị trí chọn Z to A, vị trí chọn Khu vực, vị trí chọn Smallest to Largest thứ tự tên chủ hộ là? Thành-Ân-Minh-Cẩn -Châu 278) Dựa vào hình trên, kích chọn trường Thực lĩnh, vị trí chọn is greater than, vị trí gõ: 5000000, vị trí chọn is less than, vị trí gõ 8000000, kết có ghi thỏa mãn? 279) Dựa vào hình trên, kích chọn trường Thực lĩnh, vị trí chọn is greater than or equal to, vị trí gõ: 6000000, kết có ghi thỏa mãn? 280) Dựa vào hình trên, kích chọn trường Thực lĩnh, vị trí chọn does not equal, vị trí gõ: 3200000, kết có ghi thỏa mãn? 281) Dựa vào hình trên, kích chọn trường Họ tên, vị trí chọn begin with, vị trí gõ: Đỗ, kết có ghi thỏa mãn? 282) Dựa vào hình trên, kích chọn trường Họ tên, vị trí chọn Contains, vị trí gõ: Hùng, kết có ghi thỏa mãn? 283) Dựa vào hình trên, ô F13 gõ công thứcSUBTOTAL(3,F3:F12), sử dụng chức Data\Filter vùng A2:K12, trường Chức vụ, chọn PP hỏi kết ô F13 bao nhiêu? 284) Dựa vào hình trên, ô I13 gõ công thứcSUBTOTAL(1,I3:I12), sử dụng chức Data\Filter vùng A2:K12, trường Chức vụ, chọn NV hỏi kết ô I13 bao nhiêu? 285) Dựa vào hình trên, ô I13 gõ công thứcSUBTOTAL(9,I3:I12), sử dụng chức Data\Filter vùng A2:K12, trường Chức vụ, chọn PP hỏi kết ô I13 bao nhiêu? 1.500.000 286) Dựa vào hình trên, ô I13 gõ công thứcSUBTOTAL(4,I3:I12), sử dụng chức Data\Filter vùng A2:K12, trường Phòng ban, chọn Hành hỏi kết ô I13 bao nhiêu? 500.000 287) Dựa vào hình trên, ô I13 gõ công thứcSUBTOTAL(5,I3:I12), sử dụng chức Data\Filter vùng A2:K12, trường Phòng ban, chọn Kế toán hỏi kết ô I13 bao nhiêu? 288) Dựa vào hình trên, đk1 để biểu diễn điều kiện lọc: Giới tính Nữ Chức vụ PP, ô B13 gõ công thức là? OR(D3=”Nữ”,F3=”PP”) 289) Dựa vào hình trên, đk1 để biểu diễn điều kiện lọc: Giới tính Nữ Chức vụ PP, thực chức Data\tại Sort&Filter chọn Advanced để lọc theo điều kiện Criteria Range vùng nào? B12:B13 290) Dựa vào hình trên, đk1 để biểu diễn điều kiện lọc: Giới tính Nữ Chức vụ PP, thực chức Data\tại Sort&Filter chọn Advanced để lọc theo điều kiện List range vùng nào? A2:K10 291) Dựa vào hình trên, đk2 để biểu diễn điều kiện lọc: Họ Đỗ Thực lĩnh lớn triệu, ô E13 gõ công thức là? OR(LEFT(B3,2)=”Đỗ”,K3>4.000.000) 292) Dựa vào hình trên, đk3 để biểu diễn điều kiện lọc: Tên Hùng Chức vụ PP, ô H13 gõ công thức là? AND(RIGHT(B3,4)=”Hùng”,F3=”PP”) 293) Dựa vào hình trên, đk3 để biểu diễn điều kiện lọc: Tên Hùng Chức vụ PP, thực chức Data\tại Sort&Filter chọn Advanced để lọc theo điều kiện có ghi thỏa mãn? 294) Dựa vào hình trên, để tính tổng ngày công người có giới tính Nữ Chức vụ PP công thức là? DSUM(A2:K10,E2,B12:B13) 295) Dựa vào hình trên, để đếm số người có họ Đỗ Thực lĩnh lớn triệu công thức là? DCOUNTA(A2:K10,B2,E12:E13) 296) Dựa vào hình trên, để tính trung bình Thực lĩnh ngời có họ Đỗ Thực lĩnh lớn triệu công thức là? DAVERAGE(A2:K10,K2,I12:I13) 297) Dựa vào hình trên, để đưa ngày công nhỏ người có giới tính Nữ Chức vụ PP công thức là? DMIN(A2:K10,E2,B12:B13) 298) Dựa vào hình trên, bảng Pivot có cột Giới tính kéo thả vào thành phần bảng Pivot? Học bổng đợc kéo thả vào thành phần nào? Hàm sử dụng phần tổng hợp hàm gì? SUM 299) Dựa vào hình trên, Giới tính kéo thả vào thành phần Pivot Table? Chức vụ đ- ược kéo thả vào thành phần bảng Pivot, Thực lĩnh kéo thả vào thành phần Pivot? Phòng ban kéo thả vào thành phần Pivot? ROW LABELS 300) Dựa vào hình trên, sử dụng hàm để thống kê Xếp loại theo Giới tính? SUM [...]... hình trên, công thức = COUNTIF(A2:C5,">=10") trả kết quả là? 7 130) Dựa vào hình trên, công thức = SUMIF(A2:C5,">=10") trả kết quả là? 23 131) Dựa vào hình trên, công thức để đếm số ô từ A1 đến C7 có giá trị dương thì công thức là? =Countif(A1:C7,”>=0”) 132) Dựa vào hình trên, công thức để đếm số ô từ A1 đến C7 có giá trị âm thì công thức là? =Countif(A1:C7,” 19/10/2014”) 134) Dựa vào hình trên, công thức để đếm số ô chứa dữ liệu kiểu chuỗi (ký tự) thì công thức là? =COUNTIF(A1:C7,"*") 135) Dựa vào hình trên, công thức để đếm số ô chứa chuỗi "oa" thì công thức là? =Countif(A1:C7,”*oa*”) 136) Dựa vào hình trên, công thức để đếm số ô chứa chuỗi bắt đầu là "Hoa" thì công thức là? =Countif(A1:C7,”Hoa*”)... Dựa vào hình trên, nếu gõ công thức: = SUM(Other!D8:F8) 146) Dựa vào hình trên, điền công thức cho cột Hãng sản xuất, tại ô B3 gõ công thức? =VLOOKUP(LEFT(A3,1),$G$15:$H$19,2,0) 147) Dựa vào hình trên, điền công thức cho cột Phân khối (CC), tại ô C3 gõ công thức? =HLOOKUP(VALUE(MID(A3,2,2)),$B$11:$E$12,2,0) 148) Dựa vào hình trên, điền công thức cho cột Nhãn hiệu, tại ô D3 gõ công thức? =INDEX($A$15:$E$19,MATCH(B3,$A$15:$A$19,0),MATCH(C3,$A$15:$E$15... tắc nhập theo điều kiện là một công thức ràng buộc, tại hình 1 chọn? Custom 209) Để hiển thị tiêu đề Thông báo như trên hình 2, trên hình 3 gõ dòng Thông báo vào mục? Title 210) Để hiển thị tiêu đề Vi phạm nhập liệu như trên hình 2, gõ dòng này vào mục nào trên hình 3? Error message 211) Để nhập dữ liệu không trùng nhau, tại hình 1 chọn mục nào? Custom 212) Khi hiển thị thông báo như hình 2, để chấp nhận... trong vùng A1:C5, công thức là? =Sumif(A1:C5,”>0”) 124) Dựa vào hình trên, công thức =COUNTIF(A1:C5,"*am*") cho kết quả là? 0 125) Dựa vào hình trên, công thức =COUNTBLANK(A1:C5) cho kết quả là? 0 126) Dựa vào hình trên, công thức =COUNTA(A1:A7)+COUNTA(B1:C2) trả kết quả là? 4 127) Dựa vào hình trên, công thức = COUNTA(A4:B7)-COUNT(A4:B7) trả kết quả là? -1 128) Dựa vào hình trên, công thức = COUNTBLANK(A1:C6)... D3 gõ công thức? =INDEX($A$15:$E$19,MATCH(B3,$A$15:$A$19,0),MATCH(C3,$A$15:$E$15 ,0)) 149) Dựa vào hình trên, điền công thức cho cột Thời gian bảo hành, tại ô G3 gõ công thức? =HLOOKUP(C3,$B$12:$E$13,2,0) 150) Dựa vào hình trên, điền công thức cho cột Ngày hết hạn Bảo hành, tại ô H3 gõ công thức? =EDATE(E3,G3) 151) Cấu trúc của hàm COUNTIFS? COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, range3, criteria3,... để xếp hạng (dựa vào Tổng điểm thi) cho các vận động viên thì công thức tại ô G9 gõ? =Rank(F9, $F$9:$F$18,0) 138) Dựa vào hình trên, nếu tại ô G9 gõ công thức =RANK(F9,$F$9:$F$18,0) thì giá trị tại ô G9 là? 1 139) Dựa vào hình trên, đếm số vận động viên của Russia thì công thức là? =Countif(C9:C18,”Russia”) 140) Dựa vào hình trên, nếu gõ công thức: =COUNTIFS(C9:C18,"Russia",F9:F18,">205") thì kết quả... thiết lập dòng Thông báo Nhập điểm trong khoảng từ 0 đến 10!, khi di chuyển chuột hoặc con trỏ đến vùng nhập điểm, để hiện thông báo này như hình 2 thì tại hình 1 cần? Bôi đen vùng dữ liệu cần đặt điều kiện nhập Chọn Data/Data Validation/Data Validation./ Input Message Trong Title điền “Thông Báo” ; Input Message điền “Nhập điểm trong khoảng từ 0 đến 10” 214) Tại hình 2 để hiển thị dòngThông báo, trên... IF(logical_testn-1, [value_if_truen-1],n) 98) Hàm AND có thể có các tham số nào? AND, OR, NOT 99) Hàm OR có thể có các tham số nào? AND, OR, NOT 100) Công thức =IF(AND(3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập môn tin, Đề cương ôn tập môn tin, Đề cương ôn tập môn tin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay