Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón và thời vụ trồng đến năng suất, chất lượng của giống sắn mới KM414 tại Thái Nguyên

122 136 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 16:10

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN phụ bìa TRƢỜNGTrang ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  HÀ THỊ THÙY DUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA TỔ HỢP PHÂN BÓN VÀ THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG CỦA GIỐNG SẮN MỚI KM414 TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Thái Nguyên, 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  HÀ THỊ THÙY DUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA TỔ HỢP PHÂN BÓN VÀ THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƢỢNG CỦA GIỐNG SẮN MỚI KM414 TẠI THÁI NGUYÊN Ngành : Khoa học trồng Mã số : 62.62.01.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Viết Hƣng TS Nguyễn Thiên Lƣơng Thái Nguyên, 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên Hà Thị Thùy Dung Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập nghiên cứu đề tài, hoàn thành luận văn nghiên cứu khoa học Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng tới thầy giáo, cô giáo Khoa Sau Đại học; Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện cho tiến hành nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Viết Hưng TS Nguyễn Thiên Lương quan tâm giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm công tâm suốt trình tiến hành nghiên cứu đề tài hoàn thành luận văn Do hạn chế trình độ lý luận kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi thiếu sót, mong giúp đỡ, góp ý kiến bổ sung thầy cô giáo bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện Nhân dịp này, xin trân trọng gửi tới thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình biết ơn sâu sắc xin gửi lời chúc tốt đẹp Thái Nguyên, tháng năm 2015 Học viên Hà Thị Thùy Dung Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv MỤC LỤC Trang phụ bìa i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH xii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học đề tài 3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ sắn giới Việt Nam 1.1.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ sắn giới 1.1.2 Tình hình sản xuất sắn Việt Nam 1.2 Một số kết nghiên cứu sắn giới Việt Nam 11 1.2.1 Một số kết nghiên cứu phân bón thời vụ trồng sắn giới 11 1.2.1.1 Một số kết nghiên cứu phân bón cho sắn giới 11 1.2.1.2 Thời vụ trồng sắn giới 14 1.2.2 Một số kết nghiên cứu phân bón thời vụ trồng sắn Việt Nam 15 1.2.2.1 Một số kết nghiên cứu phân bón cho sắn Việt Nam 15 1.2.2.2 Thời vụ trồng sắn Việt Nam 17 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v Chƣơng 2: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Vật liệu nghiên cứu 19 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 19 2.2.2 Thời gian thực 19 2.3 Nội dung nghiên cứu 19 2.3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển giống sắn KM414 19 2.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón hữu vi sinh Sông Gianh phân vô đến sinh trưởng, phát triển giống sắn KM414 20 2.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón vô kết hợp phân hữu (phân chuồng) đến sinh trưởng, phát triển giống sắn KM414 20 2.4 Phương pháp nghiên cứu 21 2.4.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển giống sắn KM414 21 2.4.2 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón vô kết hợp phân bón hữu vi sinh Sông Gianh đến sinh trưởng,năng suất chất lượng giống sắn KM414 21 2.4.3 Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón vô kết hợp phân hữu (phân chuồng) đến sinh trưởng, suất chất lượng giống sắn KM414 22 2.4.4 Quy trình kỹ thuật thí nghiệm 23 2.4.5 Các tiêu nghiên cứu phương pháp theo dõi 23 2.4.5.1 Các tiêu theo dõi sinh trưởng 23 2.4.5.2 Các tiêu theo dõi yếu tố cấu thành suất suất .24 2.5 Phương pháp tính toán xử lý số liệu 25 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi Chƣơng 3: ỨU VÀ THẢO LUẬN 26 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển giống sắn KM414 Thái Nguyên năm 2014 26 3.1.1 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tỷ lệ mọc mầm thời gian mọc mầm giống sắn KM414 26 3.1.2 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống sắn KM414 27 3.1.3 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tốc độ giống sắn KM414 29 3.1.4 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tuổi thọ giống sắn KM414 30 3.1.5 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến đặc điểm nông sinh học giống sắn KM414 31 3.1.6 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến suất, chất lượng yếu tố cấu thành suất giống sắn KM414 35 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân vô kết hợp phân bón hữu vi sinh Sông Gianh đến giống sắn KM414 Thái Nguyên năm 2014 43 3.2.1 Ảnh hưởng tổ hợp phân vô kết hợp phân bón hữu vi sinh Sông Gianh đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống sắn KM414 .43 3.2.2 Ảnh hưởng tổ hợp phân vô kết hợp phân bón hữu vi sinh Sông Gianh đến tốc độ giống sắn KM414 45 3.2.3 Ảnh hưởng tổ hợp phân vô kết hợp phân bón hữu vi sinh Sông Gianh đến tuổi thọ giống sắn KM414 46 3.2.4 Ảnh hưởng tổ hợp phân vô kết hợp phân bón hữu vi sinh Sông Gianh đến đặc điểm nông sinh học giống sắn KM414 47 3.2.5 Ảnh hưởng phân vô kết hợp tổ hợp phân bón hữu vi sinh Sông Gianh với đến suất, chất lượng yếu tố cấu thành suất giống sắn KM414 50 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii 3.2.6 Ảnh hưởng tổ hợp phân vô kết hợp phân bón hữu vi sinh Sông Gianh đến hiệu kinh tế giống sắn KM414 57 3.3.1 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón vô kết hợp phân hữu (phân chuồng) đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống sắn KM414 58 3.3.2 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón vô kết hợp phân hữu (phân chuồng) đến tốc độ giống sắn KM414 59 3.3.3 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón vô kết hợp phân hữu (phân chuồng) đến tuổi thọ giống sắn KM414 61 3.3.4 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón vô kết hợp phân hữu (phân chuồng) đến đặc điểm nông sinh học giống sắn KM414 62 3.3.5 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón vô kết hợp phân hữu (phân chuồng) đến suất, chất lượng yếu tố cấu thành suất giống sắn KM414 64 3.3.6 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón vô kết hợp phân hữu (phân chuồng) đến hiệu kinh tế giống sắn KM414 71 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 72 Kết luận 72 Đề nghị 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt II Tài liệu tiếng Anh PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CIAT : Trung tâm nông nghiệp nhiệt đới quốc tế CSTH : Chỉ số thu hoạch FAO : Tổ chức lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp quốc KL : Khối lượng NSCK : Năng suất củ khô NSCT : Năng suất củ tươi NSSVH : Năng suất sinh vật học NSTB : Năng suất tinh bột NSTL : Năng suất thân IFPRI : Viện nghiên cứu sách lương thực giới TLCK : Tỷ lệ chất khô TLTB : Tỷ lệ tinh bột Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ix DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Diện tích, suất sản lượng sắn giới giai đoạn 2005 - 2013 .4 Bảng 1.2 Diện tích, suất, sản lượng sắn nước trồng sắn giới năm 2013 .5 Bảng 1.3 Diện tích, suất sản lượng sắn Việt Nam giai đoạn 2000 - 2013 .8 Bảng 1.4 Diễn biến diện tích, sản lượng sắn vùng trồng sắn Việt Nam từ năm 2000 - 2013 Bảng 3.1 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tỷ lệ mọc mầm thời gian mọc mầm giống sắn KM414 26 Bảng 3.2 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống sắn KM414 .27 Bảng 3.3 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tốc độ giống sắn KM414 .29 Bảng 3.4 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tuổi thọ giống sắn KM414 .30 Bảng 3.5 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến đặc điểm nông sinh học giống sắn KM414 trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên 32 Bảng 3.6: Ảnh hưởng thời vụ trồng đến yếu tố cấu thành suất giống sắn KM414 .35 Bảng 3.7 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến suất củ tươi, suất thân lá, suất sinh vật học hệ số thu hoạch giống sắn KM414 38 Bảng 3.8 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tỷ lệ chất khô, tỷ lệ tinh bột, suất củ khô, suất tinh bột giống sắn KM414 .41 Bảng 3.9 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón vô kết hợp phân bón hữu vi sinh Sông Gianh đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống sắn KM414 44 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Khối lƣợng củ gốc BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL1CAY FILE KLG1CAY 25/ 7/** 15:14 PAGE VARIATE V003 KL1CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 4.84917 1.21229 85.53 0.000 NL 2.532799E-01.266400E-01 1.88 0.214 * RESIDUAL 8.113387.141733E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 5.01584.358274 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLG1CAY 25/ 7/** 15:14 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT 3 3 NOS KL1CAY 2.15333 2.96667 3.10000 3.83333 3.50667 SE(N= 3) 0.687346E-01 5%LSD 8DF 0.224137 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS KL1CAY 3.16000 3.02800 3.14800 SE(N= 5) 0.532416E-01 5%LSD 8DF 0.173615 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLG1CAY 25/ 7/** 15:14 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | (N= 15) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | KL1CAY 15 3.1120 0.59856 0.11905 3.8 0.0000 0.2136 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Năng suất củ tƣơi BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSCT FILE NSCT 25/ 7/** 15:14 PAGE VARIATE V003 NSCT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 484.917 121.229 85.53 0.000 NL 5.32801 2.66400 1.88 0.214 * RESIDUAL 11.3387 1.41734 * TOTAL (CORRECTED) 14 501.584 35.8274 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSCT 25/ 7/** 15:14 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT 3 3 NOS NSCT 21.5333 29.6667 31.0000 38.3333 35.0667 SE(N= 3) 0.687347 5%LSD 8DF 2.24137 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NSCT 31.6000 30.2800 31.4800 SE(N= 5) 0.532416 5%LSD 8DF 1.73616 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSCT 25/ 7/** 15:14 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | (N= 15) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NSCT 15 31.120 5.9856 1.1905 3.8 0.0000 0.2136 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Năng suất thân BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTL FILE NSTLA 25/ 7/** 15:15 PAGE VARIATE V003 NSTL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 206.144 51.5360 12.62 0.002 NL 8.36799 4.18400 1.02 0.403 * RESIDUAL 32.6720 4.08400 * TOTAL (CORRECTED) 14 247.184 17.6560 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTLA 25/ 7/** 15:15 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT 3 3 NOS NSTL 23.6000 23.8000 27.3333 32.5333 31.3333 SE(N= 3) 1.16676 5%LSD 8DF 3.80469 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NSTL 26.6800 28.4000 28.0800 SE(N= 5) 0.903770 5%LSD 8DF 2.94710 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTLA 25/ 7/** 15:15 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | (N= 15) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NSTL 15 27.720 4.2019 2.0209 7.3 0.0018 0.4035 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Năng suất sinh vật học BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSSVH FILE NSSVH 25/ 7/** 15:16 PAGE VARIATE V003 NSSVH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 1158.79 289.697 41.82 0.000 NL 4.28800 2.14400 0.31 0.745 * RESIDUAL 55.4187 6.92734 * TOTAL (CORRECTED) 14 1218.50 87.0354 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSSVH 25/ 7/** 15:16 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT 3 3 NOS NSSVH 45.1333 53.4667 62.3333 70.8667 62.4000 SE(N= 3) 1.51958 5%LSD 8DF 4.95519 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NSSVH 58.2800 58.6800 59.5600 SE(N= 5) 1.17706 5%LSD 8DF 3.83827 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSSVH 25/ 7/** 15:16 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | (N= 15) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NSSVH 15 58.840 9.3293 2.6320 4.5 0.0001 0.7449 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Năng suất củ khô BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSCK FILE NSCK 25/ 7/** 15:17 PAGE VARIATE V003 NSCK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 71.0810 17.7702 15.23 0.001 NL 2.685240.342620 0.29 0.756 * RESIDUAL 9.33304 1.16663 * TOTAL (CORRECTED) 14 81.0992 5.79280 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSCK 25/ 7/** 15:17 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT 3 3 NOS NSCK 7.89333 10.7933 11.6767 14.2967 13.0300 SE(N= 3) 0.623600 5%LSD 8DF 2.03350 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NSCK 11.6560 11.2380 11.7200 SE(N= 5) 0.483038 5%LSD 8DF 1.57514 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSCK 25/ 7/** 15:17 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | (N= 15) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NSCK 15 11.538 2.4068 1.0801 9.4 0.0010 0.7556 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Năng suất tinh bột BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTB FILE NSTB 25/ 7/** 15:22 PAGE VARIATE V003 NSTB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 35.6380 8.90949 5.89 0.017 NL 2.152440.762200E-01 0.05 0.951 * RESIDUAL 12.1084 1.51355 * TOTAL (CORRECTED) 14 47.8988 3.42135 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTB 25/ 7/** 15:22 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT 3 3 NOS NSTB 5.34667 7.16000 8.16667 9.85333 8.86333 SE(N= 3) 0.710294 5%LSD 8DF 2.31620 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NSTB 7.93800 7.73600 7.96000 SE(N= 5) 0.550192 5%LSD 8DF 1.79412 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTB 25/ 7/** 15:22 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | (N= 15) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NSTB 15 7.8780 1.8497 1.2303 9.6 0.0169 0.9512 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn * Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón vô kết hợp phân bón hữu đến sinh trưởng, suất chất lượng giống sắn KM414 Chiều dài củ BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAICU FILE DAICU 25/ 7/** 15:56 PAGE VARIATE V003 DAICU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 126.921 31.7303 27.09 0.000 NL 2.217960.108980 0.09 0.912 * RESIDUAL 9.37193 1.17149 * TOTAL (CORRECTED) 14 136.511 9.75080 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DAICU 25/ 7/** 15:56 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT 3 3 NOS DAICU 26.5567 30.2600 31.2933 35.0367 33.4833 SE(N= 3) 0.624898 5%LSD 8DF 2.03773 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS DAICU 31.4220 31.1560 31.4000 SE(N= 5) 0.484044 5%LSD 8DF 1.57842 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DAICU 25/ 7/** 15:56 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | (N= 15) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | DAICU 15 31.326 3.1226 1.0824 3.5 0.0002 0.9116 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Đƣờng kính củ BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKCU FILE DKCU 25/ 7/** 15:56 PAGE VARIATE V003 DKCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 3.00383.750957 6.33 0.014 NL 2.192760.963800E-01 0.81 0.480 * RESIDUAL 8.948774.118597 * TOTAL (CORRECTED) 14 4.14536.296097 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DKCU 25/ 7/** 15:56 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT 3 3 NOS DKCU 2.65000 3.34000 3.56333 3.89667 3.82000 SE(N= 3) 0.198827 5%LSD 8DF 0.648355 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS DKCU 3.61000 3.40800 3.34400 SE(N= 5) 0.154011 5%LSD 8DF 0.502214 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DKCU 25/ 7/** 15:56 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | (N= 15) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | DKCU 15 3.4540 0.54415 0.34438 10.0 0.0139 0.4801 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Số củ BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOCU FILE SOCU 25/ 7/** 15:57 PAGE VARIATE V003 SOCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 60.0160 15.0040 16.45 0.001 NL 1.15733.578667 0.63 0.559 * RESIDUAL 7.29601.912001 * TOTAL (CORRECTED) 14 68.4693 4.89067 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SOCU 25/ 7/** 15:57 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT 3 3 NOS SOCU 5.66667 7.33333 9.06667 11.3333 10.0667 SE(N= 3) 0.551362 5%LSD 8DF 1.79794 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS SOCU 9.04000 8.36000 8.68000 SE(N= 5) 0.427083 5%LSD 8DF 1.39268 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SOCU 25/ 7/** 15:57 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | (N= 15) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | SOCU 15 8.6933 2.2115 0.95499 11.0 0.0008 0.5586 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Khối lƣợng củ gốc BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLCU/GOC FILE KLCU 25/ 7/** 15:59 PAGE VARIATE V003 KLCU/GOC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 8.10204 2.02551 935.51 0.000 NL 2.194800E-01.974001E-02 4.50 0.049 * RESIDUAL 8.173210E-01.216513E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 8.13884.581346 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KLCU 25/ 7/** 15:59 PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT 3 3 NOS KLCU/GOC 1.67333 2.86333 3.39000 3.82000 3.31333 SE(N= 3) 0.268647E-01 5%LSD 8DF 0.876030E-01 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS KLCU/GOC 2.97000 3.00800 3.05800 SE(N= 5) 0.208093E-01 5%LSD 8DF 0.678570E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KLCU 25/ 7/** 15:59 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | (N= 15) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | KLCU/GOC 15 3.0120 0.76246 0.46531E-01 1.5 0.0000 0.0488 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Năng suất củ tƣơi BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSCT FILE NSCT 25/ 7/** 16: PAGE VARIATE V003 NSCT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 810.204 202.551 935.56 0.000 NL 1.94800.974000 4.50 0.049 * RESIDUAL 1.73202.216502 * TOTAL (CORRECTED) 14 813.884 58.1346 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSCT 25/ 7/** 16: PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT 3 3 NOS NSCT 16.7333 28.6333 33.9000 38.2000 33.1333 SE(N= 3) 0.268640 5%LSD 8DF 0.876008 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NSCT 29.7000 30.0800 30.5800 SE(N= 5) 0.208088 5%LSD 8DF 0.678553 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSCT 25/ 7/** 16: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | (N= 15) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NSCT 15 30.120 7.6246 0.46530 1.5 0.0000 0.0488 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Năng suất thân BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTL FILE NSTL 25/ 7/** 16: PAGE VARIATE V003 NSTL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 1258.34 314.584 100.29 0.000 NL 3.36533 1.68267 0.54 0.608 * RESIDUAL 25.0948 3.13685 * TOTAL (CORRECTED) 14 1286.80 91.9141 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTL 25/ 7/** 16: PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT 3 3 NOS NSTL 12.5000 27.9333 32.3333 38.6667 35.5000 SE(N= 3) 1.02255 5%LSD 8DF 3.33444 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NSTL 29.9600 29.4000 28.8000 SE(N= 5) 0.792067 5%LSD 8DF 2.58285 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTL 25/ 7/** 16: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | (N= 15) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NSTL 15 29.387 9.5872 1.7711 6.0 0.0000 0.6083 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Năng suất sinh vật học BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSSVH FILE NSSV 25/ 7/** 16: PAGE VARIATE V003 NSSVH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 4065.10 1016.27 439.65 0.000 NL 2.201334.100667 0.04 0.958 * RESIDUAL 18.4924 2.31155 * TOTAL (CORRECTED) 14 4083.79 291.699 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSSV 25/ 7/** 16: PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT 3 3 NOS NSSVH 29.2333 56.5667 66.2333 76.8667 68.6333 SE(N= 3) 0.877791 5%LSD 8DF 2.86239 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NSSVH 59.6600 59.4800 59.3800 SE(N= 5) 0.679934 5%LSD 8DF 2.21720 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSSV 25/ 7/** 16: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | (N= 15) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NSSVH 15 59.507 17.079 1.5204 2.6 0.0000 0.9578 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Năng suất củ khô BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSCK FILE NSCKH 25/ 7/** 16: PAGE VARIATE V003 NSCK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 146.086 36.5216 435.31 0.000 NL 1.37649.688247 8.20 0.012 * RESIDUAL 8.671189.838986E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 148.134 10.5810 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSCKH 25/ 7/** 16: PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT 3 3 NOS NSCK 5.84667 10.3833 12.4767 15.1300 12.7367 SE(N= 3) 0.167231 5%LSD 8DF 0.545323 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NSCK 10.9420 11.3180 11.6840 SE(N= 5) 0.129537 5%LSD 8DF 0.422406 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSCKH 25/ 7/** 16: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | (N= 15) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NSCK 15 11.315 3.2528 0.28965 2.6 0.0000 0.0118 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Năng suất tinh bột BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTB FILE NSTB 25/ 7/** 16: PAGE VARIATE V003 NSTB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 78.3952 19.5988 216.30 0.000 NL 1.50105.750527 8.28 0.011 * RESIDUAL 8.724881.906101E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 80.6211 5.75865 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTB 25/ 7/** 16: PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT 3 3 NOS NSTB 3.93667 7.07333 8.58667 10.8167 8.78333 SE(N= 3) 0.173791 5%LSD 8DF 0.566715 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NSTB 7.42000 7.91400 8.18400 SE(N= 5) 0.134618 5%LSD 8DF 0.438976 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTB 25/ 7/** 16: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | (N= 15) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NSTB 15 7.8393 2.3997 0.30102 3.8 0.0000 0.0115 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn [...]... với giống sắn mới KM414 2.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón vô cơ kết hợp phân hữu cơ (phân chuồng) đến sinh trưởng, phát triển giống sắn mới KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón vô cơ với phân bón hữu cơ đến sinh trưởng giống sắn mới KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón vô cơ với phân bón hữu cơ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống sắn mới KM414 - Nghiên. .. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sự sinh trưởng, phát triển giống sắn mới KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng giống sắn mới KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến các yếu tố cấu thành Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 20 năng suất và năng suất giống sắn mới KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến chất lượng (tỷ lệ chất. .. mới KM414 58 Bảng 3.18 Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón vô cơ kết hợp phân hữu cơ (phân chuồng) đến tốc độ ra lá của giống sắn mới KM414 .60 Bảng 3.19 Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón vô cơ kết hợp phân hữu cơ (phân chuồng) đến tuổi thọ lá của giống sắn mới KM414 .61 Bảng 3.20 Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón vô cơ kết hợp phân hữu cơ (phân chuồng) đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của giống sắn mới. .. Biểu đồ ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất củ tươi, năng suất thân lá và năng suất sinh vật học của giống sắn mới KM414 38 Hình 3.2: Biểu đồ ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tỷ lệ chất khô, tỷ lệ tinh bột của giống sắn mới KM414 41 Hình 3.3: Biểu đồ ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất củ khô, năng suất tinh bột của giống sắn mới KM414 42 Hình 3.4: Biểu đồ ảnh hưởng tổ hợp phân. .. KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh và phân vô cơ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất giống sắn mới KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng của của tổ hợp phân bón vô cơ đến chất lượng (tỷ lệ chất khô, năng suất củ khô, tỷ lệ tinh bột, năng suất tinh bột) giống sắn mới KM414 - Đánh giá hiệu quả kinh tế của tổ hợp phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh và phân vô... năng suất củ khô, tỷ lệ tinh bột, năng suất tinh bột) giống sắn mới KM414 - Đánh giá hiệu quả kinh tế của các thời vụ trồng đối với giống sắn mới KM414 2.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh và phân vô cơ đến sinh trưởng, phát triển giống sắn mới KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh và phân vô cơ đến sinh trưởng giống sắn mới KM414. ..x Bảng 3.10 Ảnh hưởng của tổ hợp phân vô cơ kết hợp phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh đến tốc độ ra lá của giống sắn mới KM414 45 Bảng 3.11 Ảnh hưởng của tổ hợp phân vô cơ kết hợp phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh đến tuổi thọ lá của giống sắn mới KM414 46 Bảng 3.12 Ảnh hưởng của tổ hợp phân vô cơ kết hợp phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh đến đặc điểm nông sinh học của giống sắn mới KM414 ... 3.13 Ảnh hưởng của phân vô cơ kết hợp tổ hợp phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh với đến yếu tố cấu thành năng suất của giống sắn mới KM414 51 Bảng 3.14 Ảnh hưởng của phân vô cơ kết hợp tổ hợp phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh đến năng suất củ tươi, năng suất thân lá, năng suất sinh vật học và chỉ số thu hoạch của giống sắn mới KM414 53 Bảng 3.15 Ảnh hưởng của tổ hợp phân vô cơ kết hợp phân. .. trọng trong việc đảm bảo năng suất cao, cải thiện nâng cao độ phì nhiêu bền vững cho đất Để phục vụ cho chiến lược phát triển sắn nhằm nâng cao tối đa năng suất, chất lượng giống sắn mới KM414, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón và thời vụ trồng đến năng suất chất lượng giống sắn mới KM414 tại tỉnh Thái Nguyên 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, xác định một số biện... phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh đến tỷ lệ chất khô, tỷ lệ tinh bột, năng suất củ khô, năng suất tinh bột của giống sắn mới KM414 55 Bảng 3.16 Ảnh hưởng của tổ hợp phân vô cơ kết hợp phân bón hữu cơ vi sinh Sông Gianh đến hiệu quả kinh tế của giống sắn mới KM414 57 Bảng 3.17 Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón vô cơ kết hợp phân hữu cơ (phân chuồng) đến tốc độ tăng trưởng chiều cao cây của giống sắn mới
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón và thời vụ trồng đến năng suất, chất lượng của giống sắn mới KM414 tại Thái Nguyên, Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón và thời vụ trồng đến năng suất, chất lượng của giống sắn mới KM414 tại Thái Nguyên, Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón và thời vụ trồng đến năng suất, chất lượng của giống sắn mới KM414 tại Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay