hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha quản trị tin tức trong koha

12 202 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:49

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ THƯ VIỆN TÍCH HỢP KOHA QUẢN TRỊ TIN TỨC TRONG KOHA Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần tư vấn tích hợp công nghệ D&L Hà Nội, 2015 Tài liệu đào tạo Koha - Quản lý tin tức Koha MỤC LỤC I GIỚI THIỆU CHUNG Giới thiệu tổng quan Mục đích đối tượng sử dụng 3 Yêu cầu, kỹ II QUẢN TRỊ TIN TỨC Tạo tin tức giao diện Opac (Nhóm tin 02) Chỉnh sửa tin tức tạo Xóa tin tức tạo 11 Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Quản lý tin tức Koha HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ TẠO TIN TỨC MỚI TRÊN GIAO DIỆN OPAC KOHA I GIỚI THIỆU CHUNG Giới thiệu tổng quan - Tính hiển thị tin tức giao diện OPAC phần mềm Koha cho phép thư viện cập nhật tin tức kiện hoạt động thư viện giới thiệu cho bạn đọc Ví dụ tin “Thư viện Hà Nội tổ chức hoạt động chào mừng ngày sách quyền giới” hay “thông báo làm thẻ thư viện cho sinh viên mới”… Tài liệu hướng dẫn cho cán thư viện cách tạo quản lý tin tức phần mềm Koha - Tài liệu áp dụng cho phiên 3.16 phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha - Kết đạt được: Người dùng (cán thư viện) tạo, chỉnh sửa, xoá tin tức phần mềm Mục đích đối tượng sử dụng - Mục đích sử dụng tài liệu: Tài liệu dùng làm tài liệu hướng dẫn khoá tập huấn, đào tạo sử dụng phần mềm Các thư viện sử dụng tài liệu để tìm hiểu thêm việc tạo quản lý tin tức phần mềm Koha - Đối tượng sử dụng: Cán thư viện, học viên tham gia khoá đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm Yêu cầu, kỹ - Yêu cầu: Máy tính có kết nối mạng để thực hành - Kỹ năng: Người dùng cần có chuyên môn nghiệp vụ thư viện hiểu biết định số thuật ngữ chuyên ngành Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Quản lý tin tức Koha Để truy cập vào mục quản lý tạo tin tức giao diện Opac Koha, người dùng (quản trị) vào giao diện “Trang chủ” => “Công cụ bổ trợ” => “Tin tức” giao diện hiển thị sau: Tin tức Koha chia làm 02 nhóm tin riêng biệt: - Nhóm tin 01: Là giới thiệu, nội quy, hướng dẫn sử dụng giao diện Opac Đối với nhóm tin bạn tiến hành chỉnh sửa lại nội dung Tuy nhiên bạn tạo thêm tin tức (Nếu thư viện muốn tạo thêm tin tức thuộc nhóm tin vui lòng liên hệ lại với D&L để hỗ trợ) - Nhóm tin 02: Là tin bài, thông báo trình hoạt động thư viện Đối với nhóm tin bạn phép toàn quyền xử lý Bạn tiến hành tạo, xóa chỉnh sửa tin tức thuộc nhóm tin Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Quản lý tin tức Koha II QUẢN TRỊ TIN TỨC Tạo tin tức giao diện Opac (Nhóm tin 02) Để tạo tin tức giao diện Opac, bạn thực bước sau đây:  Truy cập giao diện “Trang chủ” => “Công cụ bổ trợ” => “Tin tức” chọn “Tạo tin tức” Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Quản lý tin tức Koha  Khai báo thông tin cho tin tức - Giao diện hiển thị: Chọn vị trí xuất tin tức (Opac_Vietnamese/Opav_En) - Thư viện hiển thị: Nếu chọn thư viện cụ thể lựa chọn tin tức hiển thị bạn đọc đăng nhập vào hệ thống Nếu bạn chọn Tất thư viện tin tức hiển thị giao diện Opac, bạn đọc không đăng nhập đọc tin tức - Nhóm tin: Chọn “Tin tức” Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Quản lý tin tức Koha - Nhan đề: Tên tin - Tên ảnh: Nhập đường dẫn đến ảnh đại diện tin - Ngày đăng tin/Ngày xóa tin: Xác định thời gian đăng tin xóa tin giao diện Opac  Viết nội dung tin cho tin tức  Chọn biểu tượng “Chèn ảnh” để chèn ảnh minh họa vào nội dung tin tức (nếu có) Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Quản lý tin tức Koha  Chèn link liên kết tới đối tượng (nếu có) Trước chèn link liên kết bạn phải bôi đen đối tượng cần chèn link  Căn lề định dạng lại văn Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Quản lý tin tức Koha  Chọn “Lưu” để lưu lại tin tức bạn tạo Chỉnh sửa tin tức tạo Để tiến hành chỉnh sửa nội dung tin tức thuộc nhóm 01 (VD: Bạn muốn chỉnh sửa lại nội dung phần Giới thiệu Hướng dẫn sử dụng) bạn thực bước sau đây: Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Quản lý tin tức Koha  Truy cập vào giao diện “Trang chủ” => “Công cụ bổ trợ” => “Tin tức”  Tìm tin tức bạn muốn chỉnh sửa giao diện quản lý tin tức, sau chọn “Chỉnh sửa” để sửa lại nội dung tin  Chỉnh sửa bổ sung thông tin tin tức Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 10 Tài liệu đào tạo Koha - Quản lý tin tức Koha  Chọn “Lưu” để cập nhật tin tức Xóa tin tức tạo  Để xóa tin tức tạo bạn truy cập vào giao diện “Trang chủ” => “Công cụ bổ trợ” => “Tin tức” Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 11 Tài liệu đào tạo Koha - Quản lý tin tức Koha  Chọn tin cần xóa, sau chọn “Xóa tin” để xóa tin chọn Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 12 [...]... tạo Koha - Quản lý tin tức trên Koha  Chọn “Lưu” để cập nhật tin tức 3 Xóa tin tức đã tạo  Để xóa các tin tức đã tạo bạn truy cập vào giao diện “Trang chủ” => “Công cụ bổ trợ” => Tin tức Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn Trang 11 Tài liệu đào tạo Koha - Quản lý tin tức trên Koha  Chọn các tin cần xóa, sau đó chọn “Xóa bản tin ... http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn Trang 11 Tài liệu đào tạo Koha - Quản lý tin tức trên Koha  Chọn các tin cần xóa, sau đó chọn “Xóa bản tin để xóa các bản tin đã chọn Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn Trang 12
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha quản trị tin tức trong koha , hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha quản trị tin tức trong koha , hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha quản trị tin tức trong koha

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay