hướng dẫn cài đặt phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha

12 173 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:49

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM QUẢN TRỊ THƯ VIỆN TÍCH HỢP KOHA Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần tư vấn tích hợp công nghệ D&L Hà Nội, 2013 Tài liệu đào tạo Koha - Hướng dẫn cài đặt HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KOHA-COMMON Chuẩn bị: Để tải cài đặt Koha-common ta thêm dong source vào file /etc/apt/sources.list.d/koha.list Bản 3.10: $ echo deb http://debian.koha-community.org/koha squeeze main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/koha.list Bản 3.12 $ echo deb http://debian.koha-community.org/koha oldstable main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/koha.list Phiên để phát triển: $ echo deb http://debian.koha-community.org/koha squeeze-dev main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/koha.list) Lệnh: $ vi /etc/apt/sources.list.d/koha.list Thêm vào file đường link:  Bản 3.10: deb http://debian.koha-community.org/koha oldstable main  Bản 3.12 Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Hướng dẫn cài đặt deb http://debian.koha-community.org/koha squeeze main  Phiên phát triển: deb http://debian.koha-community.org/koha squeeze-dev main Thực dòng lênh: $ wget -O- http://debian.koha-community.org/koha/gpg.asc | sudo apt-key add - Tải cài đặt Koha-common: Thực lệnh : $ apt-get update $ apt-get install koha-common $ apt-get install mysql-server Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Hướng dẫn cài đặt Chọn y để tiếp tục trình tải MySQL : Quá trình cài đặt yêu cầu nhập mật cho account root cho MySQL (cần nhập lần): Quá trình cài đặt tiếp tục: Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Hướng dẫn cài đặt Cài đặt MySQL hoàn tất: Bật chế độ mod_write Apache $ a2enmod rewrite $ service apache2 restart Tạo CSDL thư viện $ koha-create create-db library Truy cập vào Mysql $ mysql -u root –p Thực cấu lệnh mysql  USE mysql;  SELECT host,user FROM user Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Hướng dẫn cài đặt  DELETE FROM user WHERE user='';  FLUSH PRIVILEGES;  QUIT Cấu hình Apache $ vi /etc/apache2/ports.conf Thêm dòng : Listen 80 Listen 8080 Kích hoạt trang website Koha: Tắt trang web mặc định: $ a2dissite 000-default Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Hướng dẫn cài đặt Thực bật trang web koha lam trang mặc định: $ a2enmod deflate $ a2ensite library $ service apache2 restart Cài đăt trang web quản trị Koha: Lấy mật account quản trị sở liệu, user koha_library $ xmlstarlet sel -t -v 'yazgfs/config/pass' /etc/koha/sites/library/koha-conf.xml Truy cập vào website koha: http://ip_address:8080 tiến hành cấu hinh Đăng nhập user/pass: kohaDBusername / kohaDBpassword Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Hướng dẫn cài đặt Tiến hành cài đặt: Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Hướng dẫn cài đặt  Chọn Next để tiếp tục  Chọn Next Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Hướng dẫn cài đặt  Chọn Next  Chọn Next Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 10 Tài liệu đào tạo Koha - Hướng dẫn cài đặt  Click vào “install basic configuration settings”:  Chọn Marc21, sau chọn Next:  Sau ấn nút Next chọn tất lựa chọn nhấn nút Import cuối Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 11 Tài liệu đào tạo Koha - Hướng dẫn cài đặt Thực lại câu lệnh đánh lại mục nễu có thay đổi biểu ghi $ koha-index $ koha-index-daemon Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 12 [...]...Tài liệu đào tạo Koha - Hướng dẫn cài đặt  Click vào “install basic configuration settings”:  Chọn Marc21, sau đó chọn Next:  Sau khi ấn nút Next chọn tất cả các lựa chọn và nhấn nút Import ở cuối Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn Trang 11 Tài liệu đào tạo Koha - Hướng dẫn cài đặt Thực hiện lại câu lệnh đánh... http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn Trang 11 Tài liệu đào tạo Koha - Hướng dẫn cài đặt Thực hiện lại câu lệnh đánh lại chỉ mục nễu có thay đổi biểu ghi $ koha- index $ koha- index-daemon Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn Trang 12
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn cài đặt phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha , hướng dẫn cài đặt phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha , hướng dẫn cài đặt phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay