hướng dẫn cài đặt dspace 5 1 trên ubuntu server 14 04 1

7 257 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:49

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DSPACE 5.1 TRÊN UBUNTU SERVER 14.04.1 Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần tư vấn tích hợp công nghệ D&L Hà Nội, 2015 Tài liệu triển khai Dspace - Cài đặt Dspace 5.1 online Bước 1: Cài đặt package - Để dspace chạy ta cần tải package java7, tomcat7, postgresql, ant, maven - Ta chạy câu lệnh sau để cài đặt package : sudo apt-get install openjdk-7-jdk -y sudo apt-get install postgresql -y sudo apt-get install tomcat7 -y sudo apt-get install ant maven -y Bước 2: Thiết lập sở liệu trước cài đặt Dspace Tạo user dspace cho CSDL postgres dùng câu lệnh sau: sudo su postgres createuser -U postgres -d -A -P dspace Enter password for new role: [Enter a password e.g dspace] Sau dùng lệnh trên, hệ thống yêu cầu nhập password cho sở liệu, ta tùy chọn nên để mặc định dspace - Ta dùng lệnh exit để thoát khỏi postgresql exit - Để dspace connect với database dùng câu lệnh sau: echo "local all dspace md5" >> /etc/postgresql/9.3/main/pg_hba.conf Tạo user dspace HĐH Ubuntu Server sudo useradd -m dspace sudo passwd dspace Nhập password, mặc định nên đặt dspace Tạo folder cấp quyền cho folder dspace sudo mkdir /dspace sudo chown dspace /dspace Tạo CSDL postgres cho user dspace sudo -u dspace createdb -U dspace -E UNICODE dspace Trang Tài liệu triển khai Dspace - Cài đặt Dspace 5.1 online Bước 3: Cài đặt Dspace Tạo folder build cài đặt sudo mkdir /build sudo chmod -R 777 /build cd /build Tải cài Dspace sudo wget http://sourceforge.net/projects/dspace/files/DSpace%20Stable/5.1/dspace5.1-src-release.tar.gz Giải nén sudo tar -zxf dspace-5.1-src-release.tar.gz Build cài (quá trình lâu phụ thuộc vào tốc độ mạng) cd /build/dspace-5.1-src-release sudo mvn -U package Cài đặt Dspace cd dspace/target/dspace-installer sudo ant fresh_install Bước 4: Cấu hình sau cài đặt Dspace Cấu hình Tomcat - Tạo shortcuts folder mặc định Tomcat, dùng lệnh: sudo ln -s /dspace/webapps/* /var/lib/tomcat7/webapps* Cấp thêm nhớ cho Tomcat - Truy xuất đến file catalina.sh lệnh sudo vi /usr/share/tomcat7/bin/catalina.sh thêm vào sau dòng 98 # OS specific support $var _must_ be set to either true or false JAVA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Dfile.encoding=UTF-8 -server -Xms512m -Xmx1024m -XX:NewSize=256m -XX:MaxNewSize=256m -XX:PermSize=256m -XX:MaxPermSize=256m -XX:+DisableExplicitGC" Trang Tài liệu triển khai Dspace - Cài đặt Dspace 5.1 online Save file đóng file lại Cấp quyền tomcat restart tomcat sudo chown tomcat7:tomcat7 /dspace -R sudo service tomcat7 restart Cấu hình Dspace Chỉnh sửa thông tin cấu hình Dspace (dspace.cfg) thư mục /dspace/config/dspace.cfg vi /dspace/config/dspace.cfg Dòng 30: dspace.hostname = localhost Chuyển thành dspace.hostname = Ví dụ: dspace.hostname = 192.168.1.206 Dòng 33: dspace.baseUrl = http://localhost:8080 Chuyển thành dspace.baseUrl = http://:8080 Ví dụ: dspace.baseUrl = http://192.168.1.206:8080 Dòng 39: dspace.url = http://localhost:8080/xmlui Chuyển thành dspace.url = http://:8080/jspui Ví dụ: dspace.url = 192.168.1.206:8080/jspui Dòng 46: dspace.name = DSpace at My University Chuyển thành: dspace.name = Trang Tài liệu triển khai Dspace - Cài đặt Dspace 5.1 online Chú ý: dùng gõ NCR Decimal Ví dụ: dspace.name = Thư viện số Dòng 61: Lưu thông tin mật sở liệu tài khoản dspace Mật tạo trình cài đặt Hãy điền mật bạn dự định tạo db.password = dspace Chú ý: Nên chuẩn bị trước mật để tránh việc không thống file dspace.cfg trình cài đặt Dòng 98: mail.server = smtp.example.com Chuyển thành mail server để gửi thư Ví dụ: mail.server = smtp.gmail.com Dòng 101: mail.server.username = libraryportalvn@gmail.com mail.server.password = 1234567 Điền thông tin email mật để gửi thư Dòng 108: # From address for mail mail.from.address = dspace-noreply@myu.edu Điền thông tin email gửi thư cho bạn đọc Ví dụ: mail.from.address = libraryportalvn@gmail.com Dòng 116: feedback.recipient = dspace-help@myu.edu Điền thông tin người nhận tin phải hồi từ bạn đọc Trang Tài liệu triển khai Dspace - Cài đặt Dspace 5.1 online Ví dụ: feedback.recipient = libraryportalvn@gmail.com Dòng 119: mail.admin = dspace-help@myu.edu Điền thông tin email quản trị Ví dụ: mail.admin = libraryportalvn@gmail.com Dòng 137, 138, 139: bỏ dấu # # mail.extraproperties = mail.smtp.socketFactory.port=465, \ # mail.smtp.socketFactory.class=javax.net.ssl.SSLSocketFactory, \ # mail.smtp.socketFactory.fallback=false Dòng 346: handle.prefix = 123456789 Sửa theo yêu cầu người dùng Ví dụ: handle.prefix = DL_123456789 Dòng 1308: Bật tính giới thiệu sách recent.submissions.count = Chuyển sang giá trị recent.submissions.count = 10 Dòng 1030: Đếm số tài liệu có đơn vị, sưu tập webui.strengths.show = false Chuyển giá trị từ “false” thành “true” để cấu hình đếm tài liệu Trang Tài liệu triển khai Dspace - Cài đặt Dspace 5.1 online Tạo tài khoản quản trị sudo /dspace/bin/dspace create-administrator sau dùng lệnh hiển thị dòng thông báo điền thông tin tài khoản quản trị: Creating an initial administrator account E-mail address: First name: Last name: Password will not display on screen Password: Again to confirm: Is the above data correct? (y or n): y Administrator account created Chú ý: - Nếu lỗi việc tạo tài khoản quản trị dùng câu lệnh sau: /dspace/bin/dspace database clean - Nhấn “y” sau bấm Enter để tiếp tục - Quay lại bước tạo tài khoản quản trị Bước 5: Kiểm tra kết cài đặt Có thể truy nhập vào dspace theo đường dẫn sau http://:8080/jspui VD: http://192.168.1.206:8080/jspui Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn cài đặt dspace 5 1 trên ubuntu server 14 04 1 , hướng dẫn cài đặt dspace 5 1 trên ubuntu server 14 04 1 , hướng dẫn cài đặt dspace 5 1 trên ubuntu server 14 04 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay