hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha

30 199 1
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:49

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ THƯ VIỆN TÍCH HỢP KOHA LƯU THÔNG OFFLINE Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần tư vấn tích hợp công nghệ D&L Hà Nội, 2015 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline MỤC LỤC I GIỚI THIỆU CHUNG Giới thiệu tổng quan Mục đích đối tượng sử dụng 3 Yêu cầu, kỹ Lưu ý sử dụng tài liệu II Lưu thông offline công cụ Add-on Firefox Cài đặt Add-on Firefox cho ứng dụng lưu thông offline Sử dụng Add-on Firefox cho tính lưu thông offline Koha Tải giao dịch lưu thông offline lưu Add-on lên máy chủ Koha 10 III Lưu thông offline công cụ cài đặt Window 13 Cài đặt công cụ lưu thông offline hệ điều hành Window 13 Sử dụng phần mềm Putty để kết nối tới máy chủ Koha, tạo Database cho công cụ lưu thông offline 17 Sử dụng phần mềm Winscp để truy cập vào máy chủ lấy file database máy tính 19 Sử dụng công cụ lưu thông offline để thực giao dịch lưu thông 23 Tải giao dịch lưu thông offline lên máy chủ Koha 24 IV Thực lưu thông offline giao diện Intranet phần mềm Koha 27 Đồng hóa liệu máy chủ Koha máy tính 27 Thao tác lưu thông offline giao diện Koha 28 Tải giao dịch offline lên máy chủ Koha sau kết nối máy chủ 29 Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline HƯỚNG DẪN LƯU THÔNG OFFLINE TRONG KOHA I GIỚI THIỆU CHUNG Giới thiệu tổng quan - Lưu thông offline tính trội phần mềm koha Tính cho phép cán thư viện xử lý giao dịch lưu thông bình thường trường hợp kết nối với máy chủ koha Có hình thức lưu thông offline bao gồm: Lưu thông offline công cụ Add-on Firefox, Lưu thông offline công cụ cài đặt Window, lưu thông offline giao diện Intranet phần mềm Koha - Tài liệu áp dụng cho phiên 3.16 phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha - Kết đạt được: Người dùng (cán thư viện) sử dụng tính để tiến hành giao dịch lưu thông offline cho bạn đọc máy chủ phần mềm truy cập Mục đích đối tượng sử dụng - Mục đích sử dụng tài liệu: Tài liệu dùng làm tài liệu hướng dẫn khoá tập huấn, đào tạo sử dụng phần mềm Các thư viện sử dụng tài liệu để tìm hiểu thêm tính lưu thông offline phần mềm Koha - Đối tượng sử dụng: Cán thư viện, học viên tham gia khoá đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm Yêu cầu, kỹ - Yêu cầu: Máy tính có kết nối mạng để thực hành - Kỹ năng: Người dùng cần có chuyên môn nghiệp vụ thư viện hiểu biết định số thuật ngữ chuyên ngành Lưu ý sử dụng tài liệu Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline Quy định: - Chữ in đậm: Các từ hệ thống Chữ in nghiêng, đậm: Các nút thao tác hệ thống VD: Chọn nút “Tiếp” để chuyển sang trình mô tả - : Cảnh báo - : Ghi II Lưu thông offline công cụ Add-on Firefox Cài đặt Add-on Firefox cho ứng dụng lưu thông offline a Truy cập vào giao diện Intranet Koha tài khoản quản trị Sau chọn “Lưu thông” b Giao diện phân hệ lưu thông hiển thị Chọn “Tải ứng dụng cho Firefox” Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline c Koha tự động liên kết tới trang Add-on Firefox Chọn “Add to Firefox” để tải công tụ d Sau tải công cụ Add-on về, xuất cửa sổ Software Installation Chọn “Install Now” để tiến hành cài đặt công cụ e Quá trình cài đặt công cụ hoàn tất Firefox yêu cầu bạn khởi động lại chương trình Chọn “Restart now” để khởi động lại Firefox Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline f Sau khởi động lại Firefox Chọn “View” => “Tollbars” => “Add-on Bar” để hiển thị công cụ Add-on g Thanh công cụ Add-on hiển thị Firefox Bạn thấy công cụ lưu thông offline Koha hiển thị công cụ (góc bên phải Firefox) Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline Sử dụng Add-on Firefox cho tính lưu thông offline Koha Khi bạn kết nối với hệ thống máy chủ Koha (do máy chủ gặp cố gặp vấn đề kết nối), bạn tiếp tục trình lưu thông công cụ lưu thông offline Koha 2.1 Chạy công cụ lưu thông offline koha (Add-on Firefox) cách kích chuột vào biểu tượng “Add-on” 2.2 Giao diện lưu thông offline Koha hiển thị Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 2.3 Chọn thẻ “Param”, khai báo địa máy chủ, mã thư viện, tên mật đăng nhập Chú ý: Các thông tin phải khai báo xác 2.4 Chọn thẻ “Log” sau chọn “Clear” để xóa toàn giao dịch lưu thông thực trước Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 2.5 Chọn thẻ “Check out” để ghi mượn tài liệu cho bạn đọc: Bạn cần nhập số thẻ bạn đọc (Patron Barcode), đăng ký cá biệt tài liệu (Item Barcode), sau chọn “Save” để lưu lại 2.6 Chọn thẻ “Check in” để ghi trả tài liệu cho bạn đọc: Bạn nhập đăng ký cá biệt tài liệu (Item Barcode) sau chọn “Save” để lưu lại Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 2.7 Kiểm tra lại giao dịch lưu thông bạn thẻ “Log” Tải giao dịch lưu thông offline lưu Add-on lên máy chủ Koha Khi bạn kết nối lại với máy chủ Koha, bạn tiến hành tải giao dịch lưu thông offline thực lên máy chủ Koha 3.1 Đăng nhập vào giao diện Intranet theo phần thông tin bạn khai báo thẻ Param Sau chọn “Lưu thông” Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 10 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 1.8 Chọn “Install” 1.9 Chọn “Finish” để kết thúc trình cài đặt công cụ Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 16 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline Sử dụng phần mềm Putty để kết nối tới máy chủ Koha, tạo Database cho công cụ lưu thông offline Phần mềm Putty tải link sau: https://www.dropbox.com/s/a59b8ntndrmv43l/putty.exe hoặc: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe 2.1 Bật phần mềm Putty 2.2 Nhập địa IP máy chủ Koha chọn “Open” Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 17 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 2.3 Hệ thống yêu cầu tên truy cập mật Điền tên truy cập mật user root thiết lập cài đặt hệ điều hành Địa IP, tên đăng nhập mật tạo cài đặt hệ điều hành Ubuntu 2.4 Lần lượt thực hai câu lệnh sau giao diện phần mềm Putty  sudo su (sau nhập mật truy cập vào máy chủ)  sudo vi /etc/environment  Thêm nội dung sau vào sau vị trí đánh dấu KOHA_CONF=/etc/koha/koha-conf.xml KOHA_PATH=/usr/share/koha  Thực lệnh Exit để thoát khỏi putty Sau mở lại Putty để truy cập lại vào máy chủ Koha Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 18 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline  Thực lệnh sudo echo $KOHA_CONF sudo echo $PERL5LIB  sudo apt-get install libdbd-sqlite3-perl  cd /usr/share/koha/bin/cronjobs  sudo /create_koc_db.pl sqlite3 File database cho công cụ lưu thông offline tạo với tên: borrowers.db Sử dụng phần mềm Winscp để truy cập vào máy chủ lấy file database máy tính Phần mềm Winscp tải link sau: http://winscp.net/download/winscp550.zip https://www.dropbox.com/s/fg350w6tcjf35o9/winscp550.zip Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 19 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 3.1 Kích đúp vào biểu tượng WinSCP.exe tải 3.2 Nhập địa IP User name đăng nhập vào máy chủ Koha, sau chọn “Login” để tạo liên kết tới máy chủ Koha Nếu muốn lưu lại phiên làm việc bấm chọn “Save as” để lưu Giao diện phần mềm bấm Save as: 3.3 Chọn “Yes” phần mềm yêu cầu bạn xác thực Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 20 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 3.4 Đây giao diện phần mềm kết nối thành công Từ bạn copy file database máy tính Phía bên trái hình thư mục máy tính Phía bên phải thư mục máy chủ Koha 3.5 Chuyển đến thư mục cronjobs Phía bên phải hình, kích vào biểu tượng folder, gõ nội dung /usr/share/koha/bin/ cronjobs bấm “Ok” Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 21 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 3.6 Kéo file borrowers.db từ phía bên phải cửa sổ thả sang phía bên trái cửa sổ 3.7 Cửa sổ Copy xuất Chọn “Browse” để chọn thư mục lưu trữ file, sau chọn “OK” để copy Theo mặc định file copy vào thư mục Documents máy tính Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 22 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline Sử dụng công cụ lưu thông offline để thực giao dịch lưu thông 4.1 Chạy công cụ lưu thông offline cách kích đúp vào biểu tượng công cụ Giao diện phần mềm hiển thị sau: Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 23 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 4.2 Chọn “Database” => “Select Borrowers DB File” 4.3 Cửa sổ Open xuất Chọn tệp tin borrowers.db bạn copy từ máy chủ 4.4 Thực giao dịch lưu thông offline (ghi mượn, ghi trả, thu tiền phạt) 4.5 Lưu giao dịch tệp tin *.koc (* tên tệp tin bạn) Tải giao dịch lưu thông offline lên máy chủ Koha Khi bạn kết nối lại với máy chủ Koha, bạn tiến hành tải giao dịch lưu thông offline thực lên máy chủ Koha Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 24 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 5.1 Đăng nhập vào giao diện Intranet Sau chọn “Lưu thông” 5.2 Trong giao diện phân hệ lưu thông, chọn “Tải tệp tin (.koc) lên Koha” 5.3 Chọn tệp tin koc chứa thông tin giao dịch lưu thông offline bạn thực 5.4 Chọn “Tải lên” sau chọn “Thêm vào liệu lưu thông ngoại tuyến” Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 25 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 5.5 Bạn tải thêm tệp tin khác lên chọn “Xem thao tác lưu thông ngoại tuyến chờ xử lý” 5.6 Xử lý giao dịch lưu thông offline bạn 5.7 Kết giao dịch bạn sau xử lý hiển thị Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 26 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline IV Thực lưu thông offline giao diện Intranet phần mềm Koha Đồng hóa liệu máy chủ Koha máy tính Trước tiến hành lưu thông offline giao diện intranet koha, bạn cần phải tiến hành đồng hóa liệu máy chủ máy tính Để tiến hành đồng hóa liệu, bạn thực bước sau đây:  Truy cập vào giao diện phân hệ lưu thông, chọn “Giao diện lưu thông ngoại tuyến”  Trong giao diện lưu thông offline, bạn lựa chọn “Đồng liệu”  Lựa chọn “Tải sở liệu” để tiến hành đồng liệu máy tính bạn Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 27 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline  Hệ thống tự động đồng sở liệu máy chủ máy tính bạn Thao tác lưu thông offline giao diện Koha Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 28 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline Để thực thao tác giao diện lưu thông offline bạn thực bước sau đây:  Truy cập vào giao diện lưu thông ngoại tuyến Koha  Chọn “Ghi mượn” “Ghi trả” để tiến hành lưu thông tài liệu  Nhập số thẻ bạn đọc ĐKCB vào công cụ thực giao dịch Thông tin lưu trữ lại nhớ đệm máy tính Tải giao dịch offline lên máy chủ Koha sau kết nối máy chủ Sau bạn kết nối tới máy chủ, bạn cần tiến hành tải giao dịch offline lên phần mềm Koha Bạn thực bước sau đây:  Truy cập vào giao diện lưu thông ngoại tuyến chọn đồng liệu Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 29 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline  Lựa chọn “Tải lên giao dịch” để cập nhật giao dịch offline lên Koha  Chọn “Thao tác lưu thông ngoại tuyến chờ xử lý” để tiến hành xử lý giao dịch offline vào phần mềm Koha Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 30 [...]... http:/ /koha. vn Trang 15 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 1.8 Chọn “Install” 1.9 Chọn “Finish” để kết thúc quá trình cài đặt công cụ Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn Trang 16 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 2 Sử dụng phần mềm Putty để kết nối tới máy chủ Koha, tạo Database cho công cụ lưu thông offline Phần mềm. .. http:/ /koha. vn Trang 18 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline  Thực hiện lệnh sudo echo $KOHA_ CONF và sudo echo $PERL5LIB  sudo apt-get install libdbd-sqlite3-perl  cd /usr/share /koha/ bin/cronjobs  sudo /create_koc_db.pl sqlite3 File database cho công cụ lưu thông offline được tạo ra với tên: borrowers.db 3 Sử dụng phần mềm Winscp để truy cập vào máy chủ lấy file database về máy tính Phần mềm. .. http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn Trang 20 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 3.4 Đây là giao diện của phần mềm khi kết nối thành công Từ đây bạn có thể copy file database về máy tính của mình Phía bên trái màn hình là các thư mục trên máy tính Phía bên phải là các thư mục trên máy chủ Koha 3.5 Chuyển đến thư mục cronjobs Phía bên phải màn hình, kích vào biểu tượng folder, gõ nội dung /usr/share /koha/ bin/ cronjobs... http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn Trang 19 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 3.1 Kích đúp vào biểu tượng WinSCP.exe mới tải về 3.2 Nhập địa chỉ IP và User name đăng nhập vào máy chủ Koha, sau đó chọn “Login” để tạo liên kết tới máy chủ Koha Nếu muốn lưu lại phiên làm việc này thì bấm chọn “Save as” để lưu Giao diện của phần mềm khi bấm Save as: 3.3 Chọn “Yes” nếu phần mềm yêu cầu bạn xác thực... lượt thực hiện hai câu lệnh sau đây trên giao diện phần mềm Putty  sudo su (sau đó nhập mật khẩu truy cập vào máy chủ)  sudo vi /etc/environment  Thêm các nội dung sau đây vào sau vị trí đánh dấu KOHA_ CONF=/etc /koha/ koha-conf.xml KOHA_ PATH=/usr/share /koha  Thực hiện lệnh Exit để thoát khỏi putty Sau đó mở lại Putty để truy cập lại vào máy chủ Koha Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn... http:/ /koha. vn Trang 22 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 4 Sử dụng công cụ lưu thông offline để thực hiện các giao dịch lưu thông 4.1 Chạy công cụ lưu thông offline bằng cách kích đúp vào biểu tượng công cụ Giao diện phần mềm hiển thị như sau: Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn Trang 23 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 4.2... Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn Trang 26 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline IV Thực hiện lưu thông offline trên giao diện Intranet phần mềm Koha 1 Đồng bộ hóa dữ liệu máy chủ Koha về máy tính Trước khi tiến hành lưu thông offline trên giao diện intranet của koha, bạn cần phải tiến hành đồng bộ hóa dữ liệu của máy chủ về máy tính Để tiến... Web: http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn Trang 29 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline  Lựa chọn “Tải lên giao dịch” để cập nhật các giao dịch offline lên Koha  Chọn “Thao tác lưu thông ngoại tuyến chờ xử lý” để tiến hành xử lý các giao dịch offline vào phần mềm Koha Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn Trang 30 ... tệp tin của bạn) Tải các giao dịch lưu thông offline lên máy chủ Koha Khi bạn có thể kết nối lại được với máy chủ Koha, bạn có thể tiến hành tải các giao dịch lưu thông offline đã thực hiện lên máy chủ Koha Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn Trang 24 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 5.1 Đăng nhập vào giao diện Intranet Sau... http:/ /koha. vn Trang 21 Tài liệu đào tạo Koha - Lưu thông offline 3.6 Kéo file borrowers.db từ phía bên phải cửa sổ thả sang phía bên trái cửa sổ 3.7 Cửa sổ Copy xuất hiện Chọn “Browse” để chọn thư mục lưu trữ file, sau đó chọn “OK” để copy Theo mặc định file sẽ được copy vào thư mục Documents của máy tính Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha , hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha , hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay