Hướng dẫn quản trị phần mềm thư viện số dspace 2

9 149 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:49

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ PHẦN MỀM THƯ VIỆN SỐ DSPACE Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần tư vấn tích hợp công nghệ D&L Hà Nội, 2015 Tài liệu đào tạoDspace - Hướng dẫn kiểm duyệt tài liệu MỤC LỤC I GIỚI THIỆU CHUNG Tổng quan Đối tượng sử dụng 3 Yêu cầu, kỹ Lưu ý sử dụng tài liệu II HƯỚNG DẪN KIỂM DUYỆT TÀI LIỆU Bước 1: Chọn “Nhận nhiệm vụ” Bước 2: Chấp nhận nhiệm vụ Bước 3: Chấp nhận/từ chối/cập nhật siêu liệu cho tài liệu/trả nhiệm vụ lại nhóm Bước 4: Cập nhật siêu liệu Bước 5: Chấp nhận xuất tài liệu Tel: 04.66552836 | Fax:04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://Dspace.vn Tài liệu đào tạoDspace - Hướng dẫn kiểm duyệt tài liệu HƯỚNG DẪN KIỂM DUYỆT TÀI LIỆU TRONG DSPACE I GIỚI THIỆU CHUNG Tổng quan - Tài liệu trình bày thao tác kiểm duyệt tài liệu biên mục trước tài liệu xuất Dspace Các thao tác bao gồm việc chấp nhận/từ chối/chỉnh sửa tài liệu - Tài liệu dùng cho phần mềm quản trị thư viện số Dspace, phiên 5.x - Mục tiêu: Người dùng biết cách kiểm duyệt tài liệu trước cho phép public Dspace Đối tượng sử dụng - Tài liệu phổ biến rộng rãi trang Dspace.vn để người sử dụng - Áp dụng cho người quản trị thư viện số Dspace người dùng cấp quyền kiểm duyệt tài liệu Yêu cầu, kỹ - Yêu cầu: Người dùng có máy tính kết nối Internet, đồng thời tài khoản người dùng phải có quyền quản trị thư viện số Dspace cấp quyền kiểm duyệt tài liệu - Kỹ năng: Người dùng biết sử dụng máy tính Internet Lưu ý sử dụng tài liệu - Chữ in đậm: Các từ hệ thống - Chữ in nghiêng, đậm: Các nút thao tác hệ thống VD: Chọn nút “Tiếp” để chuyển sang trình mô tả II HƯỚNG DẪN KIỂM DUYỆT TÀI LIỆU Nếu việc nhập tài liệu vào Dspace thiết lập theo quy trình bước từ Nhập liệu => Kiểm duyệt => Xuất sau nhập liệu, phải qua trình kiểm duyệt tài liệu xuất Dspace Tel: 04.66552836 | Fax:04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://Dspace.vn Tài liệu đào tạoDspace - Hướng dẫn kiểm duyệt tài liệu Với tính này, người kiểm duyệt gửi trả lại yêu cầu cho người nhập liệu để họ tự chỉnh sửa lại tài liệu người kiểm duyệt hiệu chỉnh lại cho sau xuất Để kiểm duyệt tài liệu, tiến hành thao tác theo hướng dẫn đây: Khi tài liệu tải lên gửi đến tài khoản người kiểm duyệt yêu cầu cho phép xuất bản, trang cá nhân người kiểm duyệt hiển thị thông tin: Bước 1: Chọn “Nhận nhiệm vụ” Bước 2: Chấp nhận nhiệm vụ: Trong giao diện hiển thị thông tin mô tả tài liệu, chọn “Chấp nhận nhiệm vụ này” để kiểm duyệt tài liệu: Tel: 04.66552836 | Fax:04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://Dspace.vn Tài liệu đào tạoDspace - Hướng dẫn kiểm duyệt tài liệu Cũng chọn “Hủy” không muốn tiếp tục kiểm duyệt tài liệu Bước 3: Chấp nhận/từ chối/cập nhật siêu liệu cho tài liệu/trả nhiệm vụ lại nhóm: Sau ta chọn “Chấp nhận nhiệm vụ này”, giao diện chương trình hiển thị hình đây: Tel: 04.66552836 | Fax:04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://Dspace.vn Tài liệu đào tạoDspace - Hướng dẫn kiểm duyệt tài liệu Từ giao diện này, người dùng có thể:  Chọn nút người kiểm duyệt kiểm tra thông tin mô tả tài liệu thấy phù hợp với điều kiện sưu tập chứa tài liệu tải lên  Chọn nút thấy tài liệu không phù hợp với điều kiện sưu tập Khi đó, người kiểm duyệt yêu cầu nhập lý giải thích tài liệu không phù hợp Và người nhập liệu có cần chỉnh sửa thông tin gửi lại tài liệu hay không  Chọn nút để thêm/ chỉnh sửa siêu liệu  Chọn nút “Thực sau” thoát khỏi giao diện thao tác với quy trình khác thư viện Tel: 04.66552836 | Fax:04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://Dspace.vn Tài liệu đào tạoDspace - Hướng dẫn kiểm duyệt tài liệu  Chọn nút “Trả nhiệm vụ lại nhóm” để trả lại trách nhiệm kiểm duyệt tài liệu cho thành viên khác thuộc nhóm kiểm duyệt Bước 4: Cập nhật siêu liệu Khi chọn bước cập nhật siêu liệu để chỉnh sửa lại thông tin mô tả tài liệu trước cho tài liệu lên public, giao diện chương trình hiển thị:  Sau chỉnh sửa thông tin, chọn “Tiếp” để tiếp tục chỉnh sửa siêu liệu Tel: 04.66552836 | Fax:04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://Dspace.vn Tài liệu đào tạoDspace - Hướng dẫn kiểm duyệt tài liệu  Tại giao diện người kiểm duyệt chỉnh sửa thông tin mô tả tập tin tài liệu cách chọn nút “Chỉnh sửa”  Hoặc thay đổi định dạng tệp tin đính kèm cách chọn nút “Chỉnh sửa định dạng”  Sau chọn “Tiếp” xác nhận lại thông tin vừa thay đổi/ chỉnh sửa Nếu xác click “Tiếp theo” Tel: 04.66552836 | Fax:04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://Dspace.vn Tài liệu đào tạoDspace - Hướng dẫn kiểm duyệt tài liệu Khi đó, chương trình quay lại Bước để người kiểm duyệt tiếp tục thao tác với tài liệu Người kiểm duyệt chọn “Chỉnh sửa” để thay đổi giá trị siêu liệu Bước 5: Chấp nhận xuất tài liệu Sau bước kiểm duyệt, chọn “Chấp nhận” để tài liệu public thư viện Tel: 04.66552836 | Fax:04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://Dspace.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn quản trị phần mềm thư viện số dspace 2 , Hướng dẫn quản trị phần mềm thư viện số dspace 2 , Hướng dẫn quản trị phần mềm thư viện số dspace 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay