hướng dẫn quản trị hệ thống thư viện koha

32 139 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:48

CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn HƢỚNG DẪN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THƢ VIỆN KOHA CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn MỤC LỤC I TẠO MỚI, CHỈNH SỬA HOẶC XÓA CÁC THƢ VIỆN TRONG HỆ THỐNG………………………………………………………………… Thêm thƣ viện vào hệ thống liên thƣ viện Chỉnh sửa thông tin xóa thƣ viện hệ thống: II TẠO MỚI, CHỈNH SỬA HOẶC XÓA CÁC KIỂU TÀI LIỆU TRONG HỆ THỐNG Tạo kiểu tài liệu hệ thống Chỉnh sửa xóa kiểu tài liệu hệ thống III TẠO MỚI, CHỈNH SỬA HOẶC XÓA CÁC GIÁ TRỊ NHẤT QUÁN Tạo biến quán Tạo giá trị quán cho biến quán 10 Chỉnh sửa xóa giá trị quán biến quán 11 IV TẠO MỚI, CHỈNH SỬA VÀ XÓA CÁC KIỂU BẠN ĐỌC 12 Tạo kiểu bạn đọc 12 Chỉnh sửa xóa kiểu bạn đọc 13 V THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH LƢU THÔNG CHO THƢ VIỆN 14 Thiết lập sách lƣu thông 15 Chỉnh sửa xóa sách lƣu thông 16 Sao chép sách lƣu thông thƣ viện 16 Thiết lập sách chung cho thƣ viện 16 VI THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN TÀI LIỆU GIỮA CÁC THƢ VIỆN 17 VII THIẾT LẬP MA TRẬN GIÁ VẬN CHUYỂN TÀI LIỆU GIỮA CÁC THƢ VIỆN 17 VIII THIẾT LẬP ĐỊA CHỈ BẠN ĐỌC 18 Thiết lập địa thành phố biểu ghi bạn đọc 18 Thiết lập địa đƣờng phố khoa lớp biểu ghi bạn đọc 20 IX TẠO KHUNG MẪU BIÊN MỤC 21 Tạo khung mẫu biên mục 22 Chỉnh sửa xóa khung mẫu biên mục 22 Chỉnh sửa trƣờng MARC khung mẫu biên mục 23 X TẠO ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG 25 Tạo đơn vị tiền tệ hệ thống 26 Tạo đơn vị tiền tệ phụ cho hệ thống 26 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn XI CẤU HÌNH MÁY CHỦ Z39.50 27 XII TẠO VÀ CHỈNH SỬA CÁC THÔNG BÁO VÀ PHIẾU LƢU THÔNG CHO THƢ VIỆN 28 Tạo thông báo cho thƣ viện 29 Chỉnh sửa thông báo có hệ thống 30 XIII CẤU HÌNH TỰ ĐỘNG GỬI THÔNG BÁO TỚI BẠN ĐỌC KHI CÓ TÀI LIỆU QUÁ HẠN 30 XIV THIẾT LẬP NGÀY NGHỈ CHO THƢ VIỆN 31 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn I TẠO MỚI, CHỈNH SỬA HOẶC XÓA CÁC THƢ VIỆN TRONG HỆ THỐNG Để tạo mới, chỉnh sửa xóa thư viện hệ thống liên thư viện bạn, bạn truy cập Home > Administrator > Libraries and groups Thêm thƣ viện vào hệ thống liên thƣ viện Để tạo thư viện, bạn thực bước sau đây:  Kích vào New Library  Nhập mã thư viện (Library code): Mã thư viện không nên để trống có tối đa 10 ký tự Mã sử dụng định danh sở liệu, bạn thay đổi mã  Nhập tên thư viện (Name): Tên thư viện hiển thị giao diện OPAC intranet, tên phải có nghĩa với bạn đọc  Khai báo thông tin địa thư viện, thông tin liên hệ thư viện  Khai báo địa IP thư viện (bước yêu cầu bắt buộc trường hợp hệ thống liên thư viện bạn giới hạn địa IP truy cập vào giao diện Intranet) CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Phần khai báo địa chỉ, thông tin liên hệ thư viện  Chọn Submit để tạo thư viện chọn Cancel để hủy bỏ việc tạo thư viện hệ thống Chỉnh sửa thông tin xóa thƣ viện hệ thống: Để chỉnh sửa xóa thư viện hệ thống, bạn thực bước sau đây:  Để chỉnh sửa thông tin thư viện, bạn chọn Edit Khi giao diện chỉnh sửa thông tin thư viện xuất  Thay đổi thông tin bạn cần chỉnh sửa, chọn Submit để lưu lại thông tin thay đổi CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn  Chọn Delete để xóa thư viện hệ thống liên thư viện bạn Chú ý: Bạn xóa thư viện sau bạn xóa toàn tài liệu bạn đọc mà thư viện quản lý II TẠO MỚI, CHỈNH SỬA HOẶC XÓA CÁC KIỂU TÀI LIỆU TRONG HỆ THỐNG Để tạo mới, chỉnh sửa xoá kiểu tài liệu có hệ thống, bạn truy cập Home > Administrator > Item types Tạo kiểu tài liệu hệ thống Để tạo kiểu tài liệu hệ thống bạn thực bước sau đây:  Chọn New item type Giao diện tạo kiểu tài liệu hiển thị sau: CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn  Nhập kiểu tài liệu (Item type): Đây mã kiểu tài liệu hệ thống bạn bạn thay đổi mã  Khai báo thông tin khác có kiểu tài liệu  Chọn Save changes để tạo kiểu tài liệu chọn Cancel để hủy bỏ việc tạo kiểu tài liệu Chỉnh sửa xóa kiểu tài liệu hệ thống Để chỉnh sửa xóa dạng tài liệu hệ thống, bạn thực bước sau đây:  Để chỉnh sửa thông tin kiểu tài liệu, bạn chọn Edit Khi giao diện chỉnh sửa thông tin kiểu tài liệu xuất  Thay đổi thông tin bạn cần chỉnh sửa, chọn Save changes để lưu lại thông tin thay đổi CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn  Chọn Delete để xóa kiểu tài liệu hệ thống bạn Chú ý: Bạn xóa kiểu thư viện hệ thống sau bạn xóa toàn tài liệu thuộc kiểu tài liệu III TẠO MỚI, CHỈNH SỬA HOẶC XÓA CÁC GIÁ TRỊ NHẤT QUÁN Để tạo mới, chỉnh sửa xoá giá trị quán có hệ thống, bạn truy cập Home > Administrator > Authorized values Tạo biến quán Để tạo biến quán bạn thực bước sau đây: CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn  Chọn New category Giao diện hiển thị sau:  Khai báo tên biến quán (Category)  Khai báo giá trị quán phần mô tả cho giá trị quán  Lựa chọn thư viện sử dụng biến quán hình ảnh đại diện  Chọn Save để tạo biến quán Cancel để hủy bỏ việc tạo biến quán Chú ý: Khi tiến hành cài đặt phần mềm koha, bạn mặc định tạo biến quán có sẵn bạn tự tạo biến quán sau đây: +) Asort1: Sử dụng cho việc thống kê phân hệ bổ sung +) Asort2: Sử dụng cho việc thống kê phân hệ bổ sung +) BOR_NOTES: Giá trị cho việc tùy chỉnh tin nhắn bạn đọc xuất giao diện intranet opac +) Bsort1: Các giá trị điền vào trường sort biểu ghi bạn đọc +) Bsort2: Các giá trị điền vào trường sort biểu ghi bạn đọc +) CART: Vị trí kệ sách +) CCODE: Mã sưu tập (xuất biên mục làm việc với tài liệu) +) DAMAGED: Mô tả tình trạng hư hỏng tài liệu (xuất biên mục làm việc với tài liệu) +) LOC: Kho tài liệu (xuất chỉnh sửa thêm tài liệu) +) LOST: Mô tả cho tài liệu bị (xuất chỉnh sửa thêm tài liệu) +) NOT_LOAN: Mô tả lý tài liệu không cho bạn đọc mượn CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn +) WITHDRAWN: Mô tả tài liệu bị loại khỏi trình lưu thông (xuất chỉnh sửa thêm tài liệu) Tạo giá trị quán cho biến quán Để tạo giá trị quán cho biến quán, bạn thực bước sau đây:  Lựa chọn biến quán mục Show category  Chọn New authorized value for… 10 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Để thiết lập sách vận chuyển tài liệu thư viện hệ thống, bạn truy cập Home > Administrator > Transport cost matrix Bảng ma trận giá chuyển tài liệu thư viện sử dụng để tính toán việc cho bạn đọc mượn tài liệu hệ thống liên thư viện Khi bạn đọc có yêu cầu mượn tài liệu từ thư viện khác, hệ thống tính toán để tối ưu chi phí vận chuyển Để thiết lập ma trận bạn thực sau:  Kích chuột trái vào ô màu đỏ giao diện hiển thị  Bỏ dấu tích ô Disable  Nhập giá vận chuyển tài liệu từ thư viện hàng ngang tới thư viện hàng dọc  Chọn Save để lưu lại thông tin VIII THIẾT LẬP ĐỊA CHỈ BẠN ĐỌC Thiết lập địa thành phố biểu ghi bạn đọc Để có đồng việc nhập liệu bạn đọc vào hệ thống, thư viện nên tạo địa bạn đọc có hệ thống Để thiết lập tham số thành phố biểu ghi bạn đọc, bạn truy cập Home > Administrator > Cities and towns 18 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Để tạo thêm thành phố mới, thực thao tác sau:  Chọn New city Giao diện hiển thị sau:  Nhập thông tin thành phố bạn định tạo  Chọn Submit để tạo thành phố Để chỉnh sửa xóa thành phố tạo trước đó, bạn chọn Edit Delete phía cuối tên thành phố 19 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Thiết lập địa đƣờng phố khoa lớp biểu ghi bạn đọc Để thiết lập địa đường phố khoa lớp biểu ghi bạn đọc, bạn truy cập Home > Administrator > Road types Để tạo địa đường phố khoa lớp, bạn thực bước sau đây:  Chọn New road type 20 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn  Nhập tên đường phố khoa, lớp sử dụng biểu ghi bạn đọc  Chọn Submit để tạo địa Để chỉnh sửa xóa địa đường phố khoa, lớp bạn đọc Bạn chọn Edit Delete cuối địa IX TẠO KHUNG MẪU BIÊN MỤC Để tạo khung mẫu biên mục cho cán thư viện, bạn truy cập Home > Administrator > MARC Bibliographic framework 21 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Tạo khung mẫu biên mục Để tạo khung mẫu biên mục bạn thực bước sau đây:  Chọn New framework Giao diện hiển thị sau:  Nhập mã khung mẫu biên mục (Framework code): Bạn thay đổi mã biên mục  Nhập thông tin mô tả cho khung mẫu biên mục  Chọn Submit để tạo khung mẫu biên mục Chỉnh sửa xóa khung mẫu biên mục Để chỉnh sửa xóa khung mẫu biên mục, bạn chọn Edit Delete phía cuối khung mẫu biên mục Nếu bạn chọn Edit bạn chỉnh sửa thông tin mô tả cho khung mẫu biên mục 22 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Chỉnh sửa trƣờng MARC khung mẫu biên mục Để chỉnh sửa trường MARC khung mẫu biên mục (xóa bỏ trường không cần thiết) bạn thực thông qua hai cách sau đây: Chỉnh sửa trường MARC cách nhập file liệu từ máy tính Bạn thực bước sau đây:  Chọn Export để xuất khung mẫu biên mục file máy tính  Chọn định dạng file liệu (bạn nên xuất định dạng CSV) sau chọn Export Hộp thoại Opening… xuất 23 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn  Chọn OK để lưu file máy tính bạn  Mở file chương trình Notepad ++, chỉnh sửa theo ý muốn bạn.(Bạn không nên xóa trường từ 0-20 trường 942-999)  Sau chỉnh sưả xong file, chọn Import để tải file lên khung mẫu biên mục  Chọn Browse, tạo đường dẫn tới nơi đặt file máy bạn Sau chọn Import, xuất tin nhắn cảnh báo từ hệ thống  Chọn OK, tệp tin bắt đầu tải lên hệ thống Bạn hoàn thành việc chỉnh sửa khung mẫu biên mục Chú ý: Bạn chỉnh sửa nhiều lần đến đáp ứng yêu cầu thư viện Chỉnh sửa khung mẫu biên mục trực tiếp giao diện intranet Để chỉnh sửa khung mẫu biên mục trực tiếp giao diện intranet, bạn thực sau:  Chọn MARC structure 24 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Giao diện hiển thị sau:  X Bạn thực thao tác sau: o Chọn Deleted để xóa trường không cần thiết o Chọn Edit để chỉnh sửa thông tin: Tên trường, giá trị Rapeatable, Mandatory… o Chọn Subfields để chỉnh sửa trường TẠO ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG Để tạo đơn vị tiền tệ sử dụng hệ thống, bạn truy cập Home > Administrator > Currencies and exchange 25 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Tạo đơn vị tiền tệ hệ thống Để tạo đơn vị tiền tệ cho hệ thống, bạn thực bước sau đây:  Chọn New currency Giao diện hiển thị sau:  Nhập liệu cho đơn vị tiền tệ:  o Tên đơn vị tiền tệ (Currency) o Đặt tỷ giá (Rate) 1.0 o Ký hiệu đơn vị tiền tệ (Symbol) o Chọn Active Chọn Submit để tạo đơn vị tiền tệ cho hệ thống Tạo đơn vị tiền tệ phụ cho hệ thống 26 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Quá trình tạo đơn vị tiền tệ phụ cho hệ thống tương tự trình tạo đơn vị tiền tệ  Chọn New currency Giao diện hiển thị sau:  Nhập liệu cho đơn vị tiền tệ:  XI o Tên đơn vị tiền tệ (Currency) o Đặt tỷ giá (Rate): Tỷ giá quy đổi đơn vị tiền tệ với đơn vị tiền tệ o Ký hiệu đơn vị tiền tệ (Symbol) Chọn Submit để tạo đơn vị tiền tệ cho hệ thống CẤU HÌNH MÁY CHỦ Z39.50 Để tạo máy chủ Z39.50 sử dụng hệ thống, bạn truy cập Home > Administrator > Z39.50 client targets 27 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Để thêm máy chủ Z39.50, bạn thực bước sau đây:  Chọn New Z39.50 server Giao diện hiển thị sau:  Nhập thông tin cho máy chủ Z39.50 bao gồm:  o Tên máy chủ o Hostname port o Tài khoản đăng nhập mật đăng nhập o Định dạng biểu ghi tìm kiếm o Thứ tự xếp máy chủ danh sách Chọn Save để lưu lại thông tin máy chủ Z39.50 XII TẠO VÀ CHỈNH SỬA CÁC THÔNG BÁO VÀ PHIẾU LƢU THÔNG CHO THƢ VIỆN Để tạo chỉnh sửa thông báo sử dụng hệ thống, bạn truy cập Home > Tools > Notices & slips 28 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Tạo thông báo cho thƣ viện Để tạo thông báo cho thư viện, bạn thực sau:  Chọn thư viện để tạo thông báo Select a library  Chọn New Notice Giao diện hiển thị sau:  Chọn thư viện module koha áp dụng thông báo  Nhập mã tên thông báo tạo hệ thống  Nhâp tên thông báo gửi tới bạn đọc  Xây dựng nội dung thông báo gửi tới bạn đọc  Chọn Submit để tạo thông báo cho thư viện 29 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Chỉnh sửa thông báo có hệ thống Để chỉnh sửa thông báo có hệ thống, bạn thực bước sau đây:  Chọn Edit cuối thông báo cần chỉnh sửa Giao diện hiển thị sau:  Thay đổi thông tin cần chỉnh sửa thông báo  Chọn Submit để lưu lại thay đổi bạn XIII CẤU HÌNH TỰ ĐỘNG GỬI THÔNG BÁO TỚI BẠN ĐỌC KHI CÓ TÀI LIỆU QUÁ HẠN Để cấu hình việc tự động gửi thông báo tới bạn đọc, bạn truy cập Home > Tools > Overdue notice/status triggers 30 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Bạn thực bước sau đây:  Chọn loại thông báo thời gian trễ lần gửi  Chọn loại thông báo thời gian trễ lần gửi thứ hai  Chọn loại thông báo thời gian trễ lần gửi thứ ba  Chọn Save changes để lưu lại thay đổi bạn XIV THIẾT LẬP NGÀY NGHỈ CHO THƢ VIỆN Để cấu hình việc tự động gửi thông báo tới bạn đọc, bạn truy cập Home > Tools > Calendar Bạn thực bước sau đây: 31 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn  Chọn thư viện bạn muốn thiết lập lịch nghỉ  Chọn ngày bạn muốn thiết lập ngày nghỉ thư viện Giao diện hiển thị sau:  Chọn ngày kết thúc lịch nghỉ  Nhập tên mô tả cho lịch nghỉ  Chọn kiểu ngày nghỉ định thiết lập o Ngày nghỉ ngày o Ngày nghỉ lặp lại theo tuần o Ngày nghỉ lặp lại theo năm (cùng ngày tại) o Ngày nghỉ theo khoảng thời gian thiết lập o Ngày nghỉ theo khoảng thời gian thiết lập lặp lại theo năm  Chọn Copy to all libraries để chép lịch nghỉ tới thư viện khác  Chọn Save để lưu lại thiết lập bạn 32 [...]... mỗi chính sách lưu thông 3 Sao chép chính sách lƣu thông giữa các thƣ viện Bạn có thể sao chép toàn bộ chính sách lưu thông từ thư viện này sang thư viện khác trong hệ thống Bạn thực hiện như sau:  Chọn thư viện gốc trong ô Select a library (thư viện chứa chính sách lưu thông)  Chọn thư viện đích trong ô Clone these rules to (thư viện cần sao chép chính sách sang  Chọn Clone để bắt đầu quá trình sao... trong việc cho bạn đọc mượn tài liệu trong hệ thống liên thư viện Khi bạn đọc có yêu cầu mượn một tài liệu từ thư viện khác, hệ thống sẽ tính toán để tối ưu chi phí vận chuyển Để thiết lập ma trận bạn thực hiện như sau:  Kích chuột trái vào ô màu đỏ trên giao diện hiển thị  Bỏ dấu tích trong ô Disable  Nhập giá vận chuyển tài liệu từ thư viện hàng ngang tới thư viện hàng dọc  Chọn Save để lưu lại thông... 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Chú ý: Khi hệ thống đi vào hoạt động Nếu hệ thống tìm thấy các trường hợp không được quy định trong chính sách lưu thông, hệ thống sẽ áp dụng chính sách lưu thông mặc định cho giao dịch đó VI THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN TÀI LIỆU GIỮA CÁC THƢ VIỆN Để thiết lập chính sách vận chuyển tài liệu giữa các thư viện trong hệ thống, bạn truy cập Home > Administrator > Library... hiện việc sao chép, toàn bộ chính sách trong thư viên gốc được sao chép sang thư viện đích và thư viện đích bị xóa toàn bộ chính sách lưu thông hiện có 4 Thiết lập chính sách chung cho các thƣ viện Ngoài việc thiết lập các chính sách lưu thông riêng lẻ ta có thể thiết lập thêm các chính sách lưu thông chung cho hệ thống 16 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai... TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG Để tạo đơn vị tiền tệ sử dụng trong hệ thống, bạn truy cập Home > Administrator > Currencies and exchange 25 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn 1 Tạo đơn vị tiền tệ chính của hệ thống Để tạo đơn vị tiền tệ chính cho hệ thống, bạn thực hiện... THÔNG CHO THƢ VIỆN Để tạo và chỉnh sửa các thông báo sử dụng trong hệ thống, bạn truy cập Home > Tools > Notices & slips 28 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn 1 Tạo thông báo mới cho thƣ viện Để tạo thông báo mới cho thư viện, bạn thực hiện như sau:  Chọn thư viện để tạo... TÀI LIỆU GIỮA CÁC THƢ VIỆN 17 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Để thiết lập chính sách vận chuyển tài liệu giữa các thư viện trong hệ thống, bạn truy cập Home > Administrator > Transport cost matrix Bảng ma trận giá vẫn chuyển tài liệu giữa các thư viện có thể được sử... Select a library  Chọn New Notice Giao diện hiển thị như sau:  Chọn thư viện và module koha áp dụng thông báo  Nhập mã và tên thông báo tạo mới trong hệ thống  Nhâp tên thông báo gửi tới bạn đọc  Xây dựng nội dung thông báo gửi tới bạn đọc  Chọn Submit để tạo thông báo mới cho thư viện 29 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại:... tiền tệ (Symbol) o Chọn Active Chọn Submit để tạo đơn vị tiền tệ chính cho hệ thống 2 Tạo đơn vị tiền tệ phụ cho hệ thống 26 CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L Địa chỉ: 199E Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.66552836 - Fax: 04.37678812 Email: support@dlcorp.com.vn Quá trình tạo đơn vị tiền tệ phụ cho hệ thống tương tự như quá trình tạo đơn vị tiền tệ chính  Chọn New currency... chọn Import để tải file lên khung mẫu biên mục  Chọn Browse, tạo đường dẫn tới nơi đặt file trên máy bạn Sau đó chọn Import, xuất hiện tin nhắn cảnh báo từ hệ thống  Chọn OK, tệp tin bắt đầu được tải lên hệ thống Bạn hoàn thành việc chỉnh sửa khung mẫu biên mục Chú ý: Bạn có thể chỉnh sửa nhiều lần đến khi đáp ứng yêu cầu của thư viện Chỉnh sửa khung mẫu biên mục trực tiếp trên giao diện intranet Để
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn quản trị hệ thống thư viện koha , hướng dẫn quản trị hệ thống thư viện koha , hướng dẫn quản trị hệ thống thư viện koha

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay