hướng dẫn cài đặt hệ điều hành ubuntu server qua phần mềm vmware workstation

27 159 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:48

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH UBUNTU SERVER QUA PHẦN MỀM VMWARE WORKSTATION Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần tư vấn tích hợp công nghệ D&L Hà Nội, 2013 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server MỤC LỤC I Cài đặt phần mềm VMWare Workstation II Khởi tạo máy ảo cho cài đặt Ubuntu 10 III Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Server máy chủ ảo 15 Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH UBUNTU SERVER TRÊN MÁY ẢO I Cài đặt phần mềm VMWare Workstation Để cài đặt phần mềm VMWare Workstation bạn thực bước sau đây: Chạy file cài đặt phần mềm (bạn tài file cài đặt phần mêm VMWare Workstation địa chỉ: https://my.vmware.com/web/vmware/downloads/) Chọn Next để tiếp tục trình cài đặt phần mềm Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Chọn kiểu cài đặt mặc định (Typical) Chọn Next để tiếp tục trình cài đặt Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Chọn Next để tiếp tục trình cài đặt (bạn nên bỏ chọn Check for product updates on startup) Chọn Help improve Vmware Workstation chọn Next để tiếp tục cài đặt Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Chọn vị trí đặt biểu tượng phần mềm Vmware Workstation chọn Next để tiếp tục Chọn Continue để tiếp tục trình bạn Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Quá trình Copy liệu vào thư mục cài đặt thực tự động 10 Nhập Key cho phần mềm sau chọn chọn Enter để kích hoạt phần mềm Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 11 Chọn Finish để kết thúc trình cài đặt Vmware Workstation bạn 12 Kích đúp vào biểu tượng phần mềm để khởi động VMware Workstation Trong lần đầu khởi động, hệ thống yêu cầu xác thực Chọn Yes, I accept the terms in the license agreement chọn OK để xác thực Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Giao diện phần mềm hiển thị: Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server II Khởi tạo máy ảo cho cài đặt Ubuntu Để khởi tạo máy ảo mới, bạn thực bước sau đây: Chọn Create a new virtual machine giao diện Home Vmware Workstation Cửa sổ New Virtual Machine Wizard xuất Chọn Typical sau chọn Next để tiếp tục trình tạo máy ảo Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 10 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Chọn Customize Hardware để tùy chỉnh phần cứng cho máy chủ ảo Bạn cần thay đổi hai thông số phần cứng máy ảo bao gồm: Đối với Network Adapter, bạn chọn tùy chọn Bridged: Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 13 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Đối với tùy chọn Display Chọn Close để kết thúc việc thay đổi thông số phần cứng máy ảo 10 Chọn Finish để hoàn thành việc tạo máy ảo Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 14 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server III Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Server máy chủ ảo Bạn thực bước sau để cài đặt hệ điều hành Ubuntu Server máy ảo: Tạo đường dẫn từ máy ảo tới file iso Ubuntu server Chọn nút Power on để khởi động máy ảo Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 15 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Trong lần đầu khởi động, máy ảo sử dụng file iso liên kết để cài đặt hệ điều hành lên máy ảo (Lưu ý: Trong trình cài đặt bạn sử dụng chuột, để lựa chọn bạn ấn phím “Enter” để di chuyển lựa chọn bạn sử dụng mũi tên điều hướng bàn phím) Giao diện lựa chọn ngôn ngữ cài đặt xuất hiện, bạn chọn English Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 16 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Chọn install ubuntu server để bắt đầu cài đặt hệ điều hành Chọn ngôn ngữ cài đặt Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 17 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Chọn vị trí địa lý bạn  Chọn Other  Chọn Asia Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 18 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server  Chọn Viet Nam Lựa chọn chuẩn mã hóa ký tự Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 19 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Kiểm tra kiểu bàn phím bạn Chọn No để bỏ qua 10 Chọn kiểu phím bạn 11 Tiếp tục chọn kiểu bàn phím bạn Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 20 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 12 Bước hệ thống tự động kiểm tra lại lại phần cứng máy chủ 13 Nhập tên cho hệ thống bạn cài đặt, tên bạn nhập vào không chứa phím cách dấu gạch 14 Điền thông tin mô tả tài khoản bạn (Tên đầy đủ) Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 21 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 15 Nhập tên đăng nhập vào hệ điều hành 16 Nhập mật đăng nhập 17 Nhập lại mật đăng nhập để xác thực 18 Ubuntu yêu cầu chiều dài mật ký tự Nếu mật bạn ký tự, hệ thống cảnh báo Chọn Yes để tiếp tục sử dụng mật bạn Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 22 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 19 Hệ thống cho phép bạn lựa chọn mã hóa đường dẫn Chọn No để tiếp tục 20 Hệ thống tiếp tục tự động cấu hình thời gian 21 Chọn No để cấu hình lại thời gian cho hệ điều hành 22 Ấn phím ‘H’ bàn phím để tìm đến chọn địa Ho Chi Minh 23 Hệ thống tiếp tục tự động kiểm tra phần cứng máy chủ Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 23 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 24 Lựa chọn thông số phân vùng ổ cứng 25 Hệ thống hiển thị dung lượng ổ cứng 26 Chọn Yes để tiếp tục 27 Chọn dung lượng ổ cứng bạn sử dụng Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 24 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 28 Hệ thống tự động cấu hình 29 Hệ thống hiển thị thông tin cấu hình, chọn Yes để tiếp tục 30 Hệ thống tự động cài đặt sở liệu 31 Chọn Enter để bỏ qua bước cấu hình Proxy Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 25 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 32 Hệ thống tiếp tục qua trình cài đặt 33 Chọn No automatic updates để tiếp tục trình cài đặt 34 Cài đặt OpenSSH Server để bạn truy cập từ bên vào Chọn OpenSSH Server, sau ấn phím cách Enter 35 Hệ thống tự động cài đặt OpenSSH Server Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 26 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 36 Chọn Yex để cài đặt GRUB Boot 37 Hệ thống tiếp tục cài đặt GRUB Boot 38 Sau cài đặt xong GRUB Boot, chọn Continue để hoàn thành trình cài đặt khởi động lại hệ điều hành 39 Sử dụng tài khoản để đăng nhập vào hệ điều hành Ubuntu Hệ thống bạn lúc sẵn sàng Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 27 [...]... đây để cài đặt hệ điều hành Ubuntu Server trên máy ảo: 1 Tạo đường dẫn từ máy ảo tới file iso Ubuntu server 2 Chọn nút Power on để khởi động máy ảo Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 15 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 3 Trong lần đầu khởi động, máy ảo sẽ sử dụng file iso được liên kết để cài đặt hệ điều hành lên... OpenSSH Server, sau đó ấn phím cách và Enter 35 Hệ thống tự động cài đặt OpenSSH Server Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 26 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 36 Chọn Yex để cài đặt GRUB Boot 37 Hệ thống tiếp tục cài đặt GRUB Boot 38 Sau khi cài đặt xong GRUB Boot, chọn Continue để hoàn thành quá trình cài đặt khởi... tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 3 Chọn I will install the operating system later sau đó chọn Next để tiếp tục 4 Chọn hệ điều hành bạn định cài đặt trên máy ảo và chọn phiên bản của hệ điều hành đó Sau đó chọn Next để tiếp tục Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 11 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 5 Đặt tên cho... Yes để tiếp tục 30 Hệ thống tự động cài đặt cơ sở dữ liệu 31 Chọn Enter để bỏ qua bước cấu hình Proxy Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 25 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 32 Hệ thống tiếp tục qua trình cài đặt 33 Chọn No automatic updates để tiếp tục quá trình cài đặt 34 Cài đặt OpenSSH Server để bạn có thể... Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Đối với tùy chọn Display 9 Chọn Close để kết thúc việc thay đổi thông số phần cứng máy ảo 10 Chọn Finish để hoàn thành việc tạo máy ảo mới Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 14 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server III Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Server trên máy chủ ảo... - Cài đặt ubuntu server 12 Bước tiếp theo hệ thống sẽ tự động kiểm tra lại lại phần cứng máy chủ 13 Nhập tên cho hệ thống bạn cài đặt, tên bạn nhập vào không chứa phím cách và dấu gạch dưới 14 Điền thông tin mô tả tài khoản của bạn (Tên đầy đủ) Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 21 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server. .. trình cài đặt bạn không thể sử dụng chuột, để lựa chọn bạn ấn phím “Enter” và để di chuyển giữa các lựa chọn bạn sử dụng mũi tên điều hướng trên bàn phím) 4 Giao diện lựa chọn ngôn ngữ cài đặt xuất hiện, bạn chọn English Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 16 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 5 Chọn install ubuntu server. .. http://koha.vn Trang 16 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 5 Chọn install ubuntu server để bắt đầu cài đặt hệ điều hành 6 Chọn ngôn ngữ cài đặt Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 17 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 7 Chọn vị trí địa lý hiện tại của bạn  Chọn Other  Chọn Asia Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812... Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 24 Lựa chọn thông số phân vùng ổ cứng 25 Hệ thống hiển thị dung lượng ổ cứng 26 Chọn Yes để tiếp tục 27 Chọn dung lượng ổ cứng bạn sử dụng Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 24 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 28 Hệ thống tự động cấu hình 29 Hệ thống hiển thị thông... vào hệ điều hành 16 Nhập mật khẩu đăng nhập 17 Nhập lại mật khẩu đăng nhập để xác thực 18 Ubuntu yêu cầu chiều dài của mật khẩu là 8 ký tự Nếu mật khẩu của bạn ít hơn 8 ký tự, hệ thống sẽ cảnh báo Chọn Yes để tiếp tục sử dụng mật khẩu của bạn Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 22 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn cài đặt hệ điều hành ubuntu server qua phần mềm vmware workstation , hướng dẫn cài đặt hệ điều hành ubuntu server qua phần mềm vmware workstation , hướng dẫn cài đặt hệ điều hành ubuntu server qua phần mềm vmware workstation

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay