hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha cấu hình thông số hệ thống

20 202 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:48

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ THƯ VIỆN TÍCH HỢP KOHA CẤU HÌNH THÔNG SỐ HỆ THỐNG Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần tư vấn tích hợp công nghệ D&L Hà Nội, 2013 Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống MỤC LỤC I THIẾT LẬP THAM SỐ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG Tùy chọn giao diện Tùy chọn đăng nhập II THIẾT LẬP CÁC THAM SỐ CHO PHÂN HỆ BỔ SUNG Các tham số sách III THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ CHO PHÂN HỆ BIÊN MỤC Thông số hiển thị Thông số giao diện Cấu trúc biểu ghi Nhãn gáy IV THIẾT LẬP THÔNG SỐ KIỂM SOÁT TÍNH NHẤT QUÁN Thông số chung Liên kết V THIẾT LẬP THÔNG SỐ PHÂN HỆ LƯU THÔNG 10 Chính sách ghi trả 10 Chính sách ghi mượn 10 Chính sách tiền phạt 11 Chính sách đặt mượn 11 Thông số giao diện 12 Mượn sách tự động 12 VI THIẾT LẬP THÔNG SỐ PHÂN HỆ OPAC 14 Giao diện 14 Tính 14 Chính sách 15 Bảo mật 15 Tự đăng ký 16 VII THIẾT LẬP THÔNG SỐ PHÂN HỆ BẠN ĐỌC 17 VIII THIẾT LẬP THÔNG SỐ TÌM KIẾM 18 Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống Chức 18 Hiển thị kết tìm kiếm 19 Mẫu tìm kiếm 19 IX THIẾT LẬP THÔNG SỐ PHÂN HỆ APĐK 20 Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống I THIẾT LẬP THAM SỐ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG Để thiết lập tham số quản trị hệ thống, bạn truy cập vào Trang chủ > Quản trị hệ thống > Thông số chung hệ thống >Quản trị hệ thống Tùy chọn giao diện  Delimiter (giá trị mặc định dấu chấm phẩy): Sử dụng kiểu dấu phân cách thực xuất liệu từ hệ thống để lập báo cáo, thường sử dụng dấu chấm phẩy “;”  noItemTypeImages (giá trị mặc định Hiển thị): Hiển thị/ không hiển thị biểu tượng hình ảnh loại tài liệu Opac Intranet Tùy chọn đăng nhập  Timeout (giá trị mặc định 12000000): Tự động thoát khỏi đăng nhập sau khoảng thời gian đặt trước tính từ thời điểm cuối cán thư viện tác động vào hệ thống Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống II THIẾT LẬP CÁC THAM SỐ CHO PHÂN HỆ BỔ SUNG Để thiết lập tham số cho phân hệ bổ sung, bạn truy cập Trang chủ > Quản trị hệ thống > Thông số chung hệ thống >Bổ sung trao đổi Các tham số sách  AcqViewBaskets (giá trị mặc định tạo cán thư viện): Hiển thị giỏ hàng (thủ thư/ thủ thư thư viện đăng nhập/ hệ thống)  CurrencyFormat (giá trị mặc định 360,000.00 (US)): Kiểu hiển thị định dạng tiền tệ thư viện sử dụng Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống III THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ CHO PHÂN HỆ BIÊN MỤC Để thiết lập tham số cho phân hệ biên mục, bạn truy cập Trang chủ > Quản trị hệ thống > Thông số chung hệ thống >Biên mục Thông số hiển thị  Authoritysep (giá trị mặc định ): Quy định dấu ngăn cách đối tượng, ấn phẩm, tác giả hiển thị thông tin  IntranetBiblioDefaultView (giá trị mặc định kiểu ISBD): Biểu ghi thư mục hiển thị mặc định theo định dạng  ISBD: Giá trị mặc định MARC21 Default Appendix UNIMARC Default Appendix _ Các thông tin hiển thị mẫu ISBD  LabelMARCView (giá trị mặc định Không nhóm): Nhóm không nhóm trường giống chung nhãn  OpacSuppression OpacSuppressionByIPRange (giá trị mặc định Không ẩn): Hiển thị/ không hiển thị tài liệu đánh dấu ngăn chặn kết tìm kiếm hiển thị OPAC Ngoài hạn chế theo giải IP kê khai Thông số giao diện  DefaultClassificationSource (giá trị mặc định Dewey Decimal System): Lựa chọn nguồn phân loại Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống Cấu trúc biểu ghi  autoBarcode (giá trị mặc định tự sinh theo mẫu yymm001): Lựa chọn xem có tự động tạo mã đăng kí cá biệt cho tài liệu hay không Nếu tự động tạo mã đăng kí cá biệt tài liệu theo mẫu  DefaultLanguageField008: Xác lập giá trị mặc định cho giá trị ngôn ngữ trường 008 từ vị trí 35-37 Nếu để trống giá trị mặc đinh tiếng anh (eng) Tham khảo MARC Code List for Languages để có thông tin mã ngôn ngữ khác  Item-level-itypes (giá trị mặc định tài liệu cụ thể): Xác định quy tắc lưu thông áp dụng cho biểu ghi thư mục hay biểu ghi tài liệu Ngoài chọn giá trị Biblio record bạn tìm kiếm tài liệu OPAC hiển thị thêm biểu tượng kiểu tài liệu Nhãn gáy  SpineLabelAutoPrint (giá trị mặc định Không tự động): Tự động/ không tự động bật lên hộp thoại máy in sử dụng in nhanh nhãn gáy  SpineLabelShowPrintOnBibDetails (giá trị mặc định Không hiển thị): Hiển thị/ không hiển thị nút In nhãn gáy trang hiển thị chi tiết thư mục Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống THIẾT LẬP THÔNG SỐ KIỂM SOÁT TÍNH NHẤT QUÁN IV Để thiết lập tham số cho phân hệ lưu thông, bạn truy cập Trang chủ > Quản trị hệ thống > Thông số chung hệ thống >Dữ liệu kiểm soát Thông số chung  AutoCreateAuthorities (giá trị mặc định không tạo ra): Khi chỉnh sửa biểu ghi, tự đông/ không tự động tạo biểu ghi quán thiếu  BiblioAddsAuthorities (giá trị mặc định cho phép): Khi chỉnh sửa biểu ghi, cho phép/ không cho phép tự động tạo biểu ghi quán cần thiết, thay sử dụng biểu ghi quán có  Dontmerge (giá trị mặc định Không tự động): Tự động/ không tự động cập nhật biểu ghi đính kèm cập nhật biểu ghi quán Liên kết  CatalogModuleRelink (giá trị mặc định Không tự động): Tự động/ không tự động liên kết lại đề mục liên kết lưu lại biểu ghi module biên mục  LinkerKeepStale (giá trị mặc định Không giữ): Giữ/ không giữ liên kết tới biểu ghi quán cho đề mục liên kết không tìm thấy đối tượng phù hợp  LinkerModule (giá trị mặc định Mặc định): Sử dụng module liên kết mặc định/ phù hợp đầu tiên/ phù hợp cuối cho đề mục phục hợp tới biểu ghi quán Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống  LinkerRelink (giá trị mặc định Tự động): Tự động/ không tự động liên kết lại đề mục liên kết tới biểu ghi quán Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống V THIẾT LẬP THÔNG SỐ PHÂN HỆ LƯU THÔNG Để thiết lập tham số cho phân hệ lưu thông, bạn truy cập Trang chủ > Quản trị hệ thống > Thông số chung hệ thống >Lưu thông Chính sách ghi trả  BlockReturnOfWithdrawnItems (giá trị mặc định Khóa): Cho phép trả lại tài liệu đánh dấu “loại khỏi lưu thông”  CalculateFinesOnReturn (giá trị mặc định Thực ): Thực hiện/ không thực việc tính toán tính toán cập nhật khoản tiền phạt hạn tài liệu trả lại Chính sách ghi mượn  AgeRestrictionOverride (giá trị mặc định Không cho phép ): Cho phép/ không cho phép cán thư viện ghi đè lên việc cho bạn đọc mượn tài liệu không phù hợp lứa tuổi Tính thường áp dụng cho thư viện công cộng có quản lý tuổi bạn đọc  AllowItemsOnHoldCheckout (giá trị mặc định Không cho phép ): Cho phép/ không cho phép cán thư viện cho mượn tài liệu có yêu cầu đặt mượn bạn đọc khác  CircControl (giá trị mặc định thư viện quản lý tài liệu ): Áp dụng sách lưu thông thư viện quản lý tài liệu/ thư viện quản lý bạn đọc/ thư viện bạn đăng nhập phiên giao dịch Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 10 Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống  ManInvInNoissuesCharge (giá trị mặc định Bao gồm): Tính/ không tính khoản phí tay vào tổng số tiền phạt nợ bạn đọc để định xem có cho bạn đọc mượn tài liệu hay không bạn đọc nợ nhiều tiền  Maxoutstanding (giá trị mặc định 5): Số tiền phạt tối đa bạn đọc nợ, số tiền phạt lớn giá trị bạn đọc đưa yêu cầu đặt mượn OPAC  Noissuuescharge (giá trị mặc định 5): Số tiền phạt tối đa bạn đọc nợ, lớn giá trị bạn đọc mượn thêm tài liệu  PrintNoticesMaxLines: Số lượng tối đa tài liệu liệt kê thông báo hạn, bạn đọc có số tài liệu hạn nhiều giá trị này, thông báo yêu cầu bạn đọc kiểm tra tài khoản để có thông tin đầy đủ tài liệu hạn Nếu giá trị 0, tất tài liệu hạn liệt kê Chính sách tiền phạt  finesCalendar (giá trị mặc định không bao gồm ngày nghỉ thư viện): Tính toán khoản tiền phạt ngày hạn trực tiếp/ bỏ qua ngày thư viện đóng cửa  finesMode (giá trị mặc định Tính toán (nhưng gửi cho cán quản trị)): Chế độ tính toán tiền phạt: Tính toán (nhưng gửi thông tin đến admin)/ tính toán tạo phí/ không tính toán Chính sách đặt mượn  AllowHoldDateFuture (giá trị mặc định Cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc cán thư viện đặt yêu cầu đặt mượn từ ngày xác định tương lai Đến ngày đặt mượn bạn đọc kích hoạt  AllowHoldsOnPatronsPossessions (giá trị mặc định Cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc đặt yêu cầu đặt mượn lên biểu ghi  DisplayMultiPlaceHold (giá trị mặc định Không kích hoạt): Kích hoạt/ không kích hoạt khả đặt yêu cầu đặt mượn lên nhiều thư mục từ kết tìm kiếm  ExpireReservesMaxPickUpDelayCharge (giá trị mặc định 0): Khoản phí bạn đọc phải trả cho việc bạn đọc không đến nhận tài liệu đáp ứng yêu cầu đặt mượn trước Nếu không sử dụng khoản phí thiết lập  Maxreserves (giá trị mặc định 50): Số yêu cầu đặt mượn tối đa bạn đọc đặt lúc  ReservesMaxPickUpDelay (giá trị mặc định 7): Số ngày tối đa để bạn đọc đến lấy tài liệu đặt mượn, sau thời gian bạn đọc không lấy tài liệu, yêu cầu đặt mượn bị xóa Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 11 Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống  SuspenHoldsIntranet (giá trị mặc định Cho phép): Cho phép/ không cho phép thay đổi đặt mượn (bật/ tắt) giao diện nhân viên  SuspenHoldsOpac (giá trị mặc định Cho phép): Cho phép/ không cho phép thay đổi đặt mượn OPAC Thông số giao diện  AllowAllMessageDeletion (giá trị mặc định Không cho phép): Cho phép/ không cho phép cán thư viện xóa tin nhắn thêm vào từ thư viện khác  ExportWithCsvProfile: Tên file liệu tài liệu bạn đọc mượn bạn trích xuất liệu  FineNotifyAtCheckin (giá trị mặc định Không bắt buộc): Hiển thị/ không hiển thị thông báo hệ thông khoản tiền phạt hạn tài liệu chúng trả lại Nếu bạn chọn không hiển thị thông báo hệ thống tính khoản tiền phạt vào cho bạn đọc không hiển thị thông báo cho nhân viên thư viện  itemBarcodeInputFilter (giá trị mặc định Không lọc): Các kiểu loại mã đăng ký cá biệt tài liệu nhập vào  NumReturnedItemsToShow (giá trị mặc định 20): Số lượng tài liệu trả lại sau hiển thị hình  previousIssuesDefaultSortOrder (giá trị mặc định sớm tới muộn nhất): Sắp xếp tài liệu cho mượn trước trang lưu thông theo thứ tự ngày hết hạn từ sớm đến muộn nhất/ muộn đến sớm  WaitingNotifyAtCheckin (giá trị mặc định Không thông báo): Thông báo/ không thông báo cho thư viện đặt mượn chờ bạn đọc tài liệu trả lại Mượn sách tự động  AllowSeltCheckReturns (giá trị mặc định Không cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc trả lại tài liệu thông qua máy kiểm tra tự động bạn Theo mặc định, giao diện kiểm tra tự động Koha việc cho mượn tài liệu  AutoSeltCheckAllowed & AutoSeltCheckID & AutoSeltCheckPass (giá trị mặc định Không cho phép): Cho phép/ không cho phép tự động đăng nhập vào hệ thống mượn tài liệu tự động đăng nhập mật khai báo  SCOUserCSS: Chỉnh sửa giao diện trang mượn sách tự động koha  SCOUserJS: Chỉnh sửa JavaScript trang mượn sách tự động koha Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 12 Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống  SeltCheckHelpMessage: Chỉnh sửa giao diện trang trợ giúp trang mượn sách tự động koha  SeltCheckoutByLogin (giá trị mặc định Đăng ký cá biệt): Lựa chọn cho phép bạn đọc đăng nhập vào hệ thống mượn tài liệu tự động với mã đăng ký cá biệt/ tên đăng nhập mật họ  SeltCheckTimeout (giá trị mặc định 120 giây): Sau khoản thời gian hệ thống tự động thoát khỏi hệ thống mượn tài liệu tự động  ShowPatronImageInWebBasedSeltCheck (giá trị mặc định Không hiển thị): Hiển thị/ không hiển thị ảnh bạn đọc họ sử dụng hệ thống mượn tài liệu tự động  WebBasedSeltCheck (giá trị mặc định Không kích hoạt): Kích hoạt/ không kích hoạt hệ thống mượn tài liệu tự động Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 13 Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống VI THIẾT LẬP THÔNG SỐ PHÂN HỆ OPAC Để thiết lập tham số cho phân hệ OPAC, bạn truy cập Trang chủ > Quản trị hệ thống > Thông số chung hệ thống >Thiết lập OPAC Giao diện  BiblioDefaultView (Giá trị mặc định mẫu đơn giản): Hiển thị biểu ghi thư mục dạng nào: Hiển thị đơn giản/ Hiển thị MARC Hiển thị ISBD  Hidelostitems (Giá trị mặc định Không hiển thị): Hiển thị/ không hiển thị tài liệu bị kết tìm kiếm trang chi tiết tài liệu  LibraryName: Tên hiển thị thư viện bạn vào trang OPAC  OpacAddMastheadLibraryPulldown (Giá trị mặc định Không cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc chọn thư viện tìm kiếm tài liệu Tính  numSearchRSSResults (Giá trị mặc định 50): Số lượng kết tìm kiếm hiển thị trang kết tìm kiếm tài liệu  Opacbookbag (Giá trị mặc định Cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc lưu trữ tài liệu “Giỏ tài liệu” OPAC Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 14 Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống  OpacCloud (Giá trị mặc định Không hiển thị): Hiển thị/ không hiển thị thẻ “Nhóm chủ đề” OPAC  OPACFinesTab (Giá trị mặc định Cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc xem khoản tiền phạt đăng nhập OPAC  Opacuserlogin (Giá trị mặc định Cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc đăng nhập OPAC  Reviewson (Giá trị mặc định Cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc bình luận tài liệu  ShowReviewer (Giá trị mặc định tên đầy đủ): Hiển thị tên bạn đọc bình luận tài liệu (nhiều tùy chọn)  ShowReviewerPhoto (Giá trị mặc định Hiển thị): Hiển thị ảnh bạn đọc bình luận bạn đọc  SocialNetworks (Giá trị mặc định Kích hoạt): Hiển thị liên kết chia sẻ tới mạng xã hội  Suggestion (Giá trị mặc định Cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc đưa đơn hàng kiến nghị Chính sách  AllowPurchaseSuggestionBranchChoice (Giá trị mặc định Không cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc lựa chọn thư viện tạo đơn hàng kiến nghị  OpacAllowSharingPrivateLists (Giá trị mặc định Không cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc chia sẻ giá sách ảo cho bạn đọc khác (chưa hoàn thiện)  OPACFineNoRenewals (Giá trị mặc định 99999):Cho phép bạn đọc gia hạn tài liệu họ OPAC tiền phạt nhỏ số lượng thiết lập Nếu để trống số lượng bạn đọc gia hạn tài liệu  OpacRenewalAllowed (Giá trị mặc định Không cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc gia hạn tài liệu họ Bảo mật  AnonSuggestions (Giá trị mặc định Không cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc không đăng nhập tạo đơn hàng kiến nghị Nếu thiết lập cho phép kiến nghị kết nối tới AnonymousPatron Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 15 Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống  Opacreadinghistory (Giá trị mặc định Cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc xem lại lịch sử mượn tài liệu Tự đăng ký  PatronSelfRegistration (Giá trị mặc định Không cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc tự đăng ký tài khoản thông qua OPAC  PatronSelfRegistrationAdditionalInstructions: Thiết lập hướng dẫn hiển thị tới bạn đọc tự đăng ký tài khoản  PatronSelfRegistrationDefaultCategory: Mã nhóm bạn đọc mặc định bạn đọc đăng ký qua OPAC  PatronSelfRegistrationExpireTemporaryAccountsDelay (Giá trị mặc định 0): Xóa tài khoản bạn đọc đăng qua OPAC, không xác thực sau thời gian thiết lập  PatronSelfRegistrationVerifyByEmail (Giá trị mặc định Không bắt buộc): Yêu cầu/ không yêu cầu bạn đọc xác thực tài khoản Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 16 Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống VII THIẾT LẬP THÔNG SỐ PHÂN HỆ BẠN ĐỌC Để thiết lập tham số cho phân hệ bạn đọc, bạn truy cập Trang chủ > Quản trị hệ thống > Thông số chung hệ thống >Bạn đọc  AddPatronList (giá trị mặc định kiểu bạn đọc cụ thể): Danh sách kiểu bạn đọc chung/ kiểu bạn đọc cụ thể (do thư viện tạo ra) trình đơn New Patron  AutoEmailOpacUser (giá trị mặc định Không gửi): Hệ thống gửi/ không gửi email hiển thị chi tiết tài khoản bạn đọc tạo thư viện chấp nhận tới địa Email xác định AutoEmailPrimaryAddress  BorrowersTitles (giá trị mặc định Mr|Mrs|Miss|Ms): Các chức danh bạn đọc (ví dụ Mr Miss, Mrs, Ms…)  Checkdigit (giá trị mặc định Không thực hiện): Thực hiện/ không thực việc kiểm tra xây dựng số thẻ bạn đọc kiểu Katipo Điều ghi đè lên giá trị autoMemberNum  EnableBorrowerFiles (giá trị mặc định Không kích hoạt): Cho phép tải lên tài khoản bạn đọc tệp tin  MaxFine (giá trị mặc định 9999): Số tiền phạt lớn bạn đọc  Memberofinstitution (giá trị mặc định Không cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc liên kết với tổ chức  minPasswordLength (giá trị mặc định 3): Số kí tự tối thiểu mật tài khoản cán thư viện bạn đọc Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 17 Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống VIII THIẾT LẬP THÔNG SỐ TÌM KIẾM Để thiết lập thông số tìm kiếm, bạn truy cập Trang chủ > Quản trị hệ thống > Thông số chung hệ thống >Tìm kiếm Chức  IncludeSeeFromInSearches (giá trị mặc định Không bao gồm): Bao gồm việc tìm kiếm không tìm kiếm từ liên quan tới đề mục biểu ghi thư mục Nếu thông số thiết lập Include, bạn đánh mục hệ thống chèn thêm đề mục từ biểu ghi quán vào biểu ghi thư mục Khi bạn tìm kiếm kết đưa biểu ghi liên quan  OpacGroupResults (giá trị mặc định Không sử dụng): Sử dụng/ không sử dụng PazPar2 để nhóm kết tìm kiếm tương tự OPAC Yêu cầu PazPar2 phải thiết lập chạy hệ thống  QueryAutoTruncate (giá trị mặc định tự động tìm kiếm): Tự động thực việc tìm kiếm ký tự điện diện tìm kiếm thêm vào ký tự “*” Điều cho phép tìm kiếm kết có chứa tài liệu chứa từ khóa tìm kiếm  QueryFuzzy (giá trị mặc định Tìm kiếm): Tìm kiếm không tìm kiếm tài liên khác gần giống với từ khóa tìm kiếm Nếu kích hoạt tính này, kết trả tương tự không khớp hoàn toàn với từ khóa tìm kiếm Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 18 Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống  UseQueryParser (giá trị mặc định Không sử dụng):Sử dụng/ không sử dụng module QueryParser để phân tích truy vấn Hiển thị kết tìm kiếm  defaultSortField & defaultSortOrder (giá trị mặc định tác giả/ Thứ tự tăng dần): Lựa chọn việc xếp kết tìm kiếm mặc định giao diện dành cho cán thư viện  displayFacetCount (giá trị mặc định Không hiển thị): Hiển thị/ không hiển thị số lượng tài liệu liên quan đến thông số kết tìm kiếm Ví dụ như:  maxItemsInSearchResults (giá trị mặc định 20): Số tài liệu biểu ghi thư mục hiển thị kết tìm kiếm  OPACItemsResultsDisplay (giá trị mặc định Không hiển thị): Hiển thị/ không hiển thị chi nhánh, kho, ký hiệu xếp giá tài liệu kết tìm kiếm tài liệu OPAC  OPACnumSearchResults (giá trị mặc định 20): Số lượng tài liệu hiển thị trang kết tìm kiếm OPAC Mẫu tìm kiếm  expandedSearchOption (giá trị mặc định không hiển thị): Hiển thị/ không hiển thị tính “Thêm tùy chọn” giao diện tìm kiếm nâng cao OPAC giao diện dành cho cán thư viện  OPACNumbersPreferPhrase (giá trị mặc định không sử dụng): Khi tìm kiếm theo ký hiệu xếp giá số tiêu chuẩn giao diện OPAC, hệ thống tìm xác/ không xác theo từ khóa tìm kiếm Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 19 Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống IX THIẾT LẬP THÔNG SỐ PHÂN HỆ APĐK Để thiết lập thông số tìm kiếm, bạn truy cập Trang chủ > Quản trị hệ thống > Thông số chung hệ thống >Ấn phẩm định kỳ  opacSerialDefaultTab (giá trị mặc định thẻ “Ấn phẩm định kỳ”): Lựa chọn thẻ hiển thị mặc định mở tài liệu APĐK giao diện OPAC (Ấn phẩm định kỳ/ Holding/ Bộ sưu tập ấn phẩm định kỳ)  OPACSerialIssueDisplayCount (giá trị mặc định 3): Số lượng kỳ ấn phẩm phát hành hiển thị giao diện OPAC  SubscriptionDuplicateDroppedInput: Danh sách trường liệu giữ lại tiến hành chép APĐK  SubscriptionHistory (giá trị mặc định lịch sử đầy đủ): Khi hiển thị thông tin đăng ký mua APĐK dài hạn biểu ghi thư mục, lựa chọn xem lịch sử chi tiết/ lịch sử rút gọn APDDK phát hành Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 20 [...]... support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn Trang 13 Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống VI THIẾT LẬP THÔNG SỐ PHÂN HỆ OPAC Để thiết lập các tham số cho phân hệ OPAC, bạn truy cập Trang chủ > Quản trị hệ thống > Thông số chung của hệ thống >Thiết lập OPAC 1 Giao diện  BiblioDefaultView (Giá trị mặc định là trong mẫu đơn giản): Hiển thị biểu ghi thư mục ở dạng nào: Hiển thị đơn giản/ Hiển... Trang 17 Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống VIII THIẾT LẬP THÔNG SỐ TÌM KIẾM Để thiết lập các thông số tìm kiếm, bạn truy cập Trang chủ > Quản trị hệ thống > Thông số chung của hệ thống >Tìm kiếm 1 Chức năng  IncludeSeeFromInSearches (giá trị mặc định Không bao gồm): Bao gồm việc tìm kiếm hoặc không tìm kiếm các từ liên quan tới đề mục trong biểu ghi thư mục Nếu thông số này được thiết lập là... Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http:/ /koha. vn Trang 19 Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống IX THIẾT LẬP THÔNG SỐ PHÂN HỆ APĐK Để thiết lập các thông số tìm kiếm, bạn truy cập Trang chủ > Quản trị hệ thống > Thông số chung của hệ thống >Ấn phẩm định kỳ  opacSerialDefaultTab (giá trị mặc định thẻ “Ấn phẩm định kỳ”): Lựa chọn thẻ được hiển thị mặc định khi... thống VII THIẾT LẬP THÔNG SỐ PHÂN HỆ BẠN ĐỌC Để thiết lập các tham số cho phân hệ bạn đọc, bạn truy cập Trang chủ > Quản trị hệ thống > Thông số chung của hệ thống >Bạn đọc  AddPatronList (giá trị mặc định kiểu bạn đọc cụ thể): Danh sách các kiểu bạn đọc chung/ các kiểu bạn đọc cụ thể (do thư viện tạo ra) dưới trình đơn New Patron  AutoEmailOpacUser (giá trị mặc định Không gửi): Hệ thống sẽ gửi/ không... Không sử dụng) :Sử dụng/ không sử dụng module QueryParser để phân tích các truy vấn 2 Hiển thị kết quả tìm kiếm  defaultSortField & defaultSortOrder (giá trị mặc định tác giả/ Thứ tự tăng dần): Lựa chọn việc sắp xếp kết quả tìm kiếm mặc định trên giao diện dành cho cán bộ thư viện  displayFacetCount (giá trị mặc định Không hiển thị): Hiển thị/ không hiển thị số lượng tài liệu liên quan đến một thông số. .. liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống  SeltCheckHelpMessage: Chỉnh sửa giao diện trang trợ giúp của trang mượn sách tự động của koha  SeltCheckoutByLogin (giá trị mặc định Đăng ký cá biệt): Lựa chọn cho phép bạn đọc đăng nhập vào hệ thống mượn tài liệu tự động với mã đăng ký cá biệt/ tên đăng nhập và mật khẩu của họ  SeltCheckTimeout (giá trị mặc định 120 giây): Sau khoản thời gian này hệ thống sẽ tự... Include, khi bạn đánh chỉ mục hệ thống sẽ chèn thêm đề mục từ biểu ghi nhất quán vào trong biểu ghi thư mục Khi bạn tìm kiếm thì kết quả sẽ đưa ra biểu ghi liên quan  OpacGroupResults (giá trị mặc định Không sử dụng) : Sử dụng/ không sử dụng PazPar2 để nhóm các kết quả tìm kiếm tương tự trên OPAC Yêu cầu PazPar2 phải được thiết lập và chạy trên hệ thống  QueryAutoTruncate (giá trị mặc định tự động tìm... http:/ /koha. vn Trang 15 Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống  Opacreadinghistory (Giá trị mặc định là Cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc xem lại lịch sử mượn tài liệu 5 Tự đăng ký  PatronSelfRegistration (Giá trị mặc định là Không cho phép): Cho phép/ không cho phép bạn đọc tự đăng ký tài khoản thông qua OPAC  PatronSelfRegistrationAdditionalInstructions: Thiết lập các hướng dẫn được... cán bộ thư viện xóa các tin nhắn được thêm vào từ các thư viện khác  ExportWithCsvProfile: Tên của file dữ liệu các tài liệu được bạn đọc mượn khi bạn trích xuất dữ liệu ra  FineNotifyAtCheckin (giá trị mặc định Không bắt buộc): Hiển thị/ không hiển thị thông báo của hệ thông đối với khoản tiền phạt quá hạn của các tài liệu khi chúng được trả lại Nếu bạn chọn là không hiển thị thông báo thì hệ thống. ..Tài liệu đào tạo Koha - Cấu hình hệ thống  ManInvInNoissuesCharge (giá trị mặc định Bao gồm): Tính/ không tính các khoản phí bằng tay vào trong tổng số tiền phạt còn nợ của bạn đọc để quyết định xem có cho bạn đọc mượn tài liệu hay không khi bạn đọc nợ quá nhiều tiền  Maxoutstanding (giá trị mặc định 5): Số tiền phạt tối đa của bạn đọc còn nợ, nếu số tiền phạt lớn hơn giá trị này bạn đọc không
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha cấu hình thông số hệ thống , hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha cấu hình thông số hệ thống , hướng dẫn sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp koha cấu hình thông số hệ thống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay