hướng dẫn cài đặt hệ điều hành ubuntu server 12 04 2

26 151 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 15:48

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH UBUNTU SERVER 12.04.2 Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần tư vấn tích hợp công nghệ D&L Hà Nội, 2013 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server MỤC LỤC I Cài đặt phần mềm VMWare Workstation II Khởi tạo máy ảo cho cài đặt Ubuntu 10 III Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Server 12.04.2 máy chủ ảo 14 Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH UBUNTU SERVER 12.04.2 TRÊN MÁY ẢO I Cài đặt phần mềm VMWare Workstation Để cài đặt phần mềm VMWare Workstation bạn thực bước sau đây: Chạy file cài đặt phần mềm (bạn tài file cài đặt phần mêm VMWare Workstation địa chỉ: https://my.vmware.com/web/vmware/downloads/) Chọn Next để tiếp tục trình cài đặt phần mềm Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Chọn kiểu cài đặt mặc định (Typical) Chọn Next để tiếp tục trình cài đặt Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Chọn Next để tiếp tục trình cài đặt (bạn nên bỏ chọn Check for product updates on startup) Chọn Help improve Vmware Workstation chọn Next để tiếp tục cài đặt Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Chọn vị trí đặt biểu tượng phần mềm Vmware Workstation chọn Next để tiếp tục Chọn Continue để tiếp tục trình bạn Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Quá trình Copy liệu vào thư mục cài đặt thực tự động 10 Nhập Key cho phần mềm sau chọn chọn Enter để kích hoạt phần mềm Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 11 Chọn Finish để kết thúc trình cài đặt Vmware Workstation bạn 12 Kích đúp vào biểu tượng phần mềm để khởi động VMware Workstation Trong lần đầu khởi động, hệ thống yêu cầu xác thực Chọn Yes, I accept the terms in the license agreement chọn OK để xác thực Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Giao diện phần mềm hiển thị: Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server II Khởi tạo máy ảo cho cài đặt Ubuntu Để khởi tạo máy ảo mới, bạn thực bước sau đây: Chọn Create a new virtual machine giao diện Home Vmware Workstation Cửa sổ New Virtual Machine Wizard xuất Chọn Typical sau chọn Next để tiếp tục trình tạo máy ảo Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 10 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Đặt tên cho máy ảo bạn lựa chọn phân vùng ổ cứng để cài đặt Sau chọn Next để tiếp tục Chọn dung lượng tối đa cho máy ảo sau chọn Next để tiếp tục Chọn Customize Hardware để tùy chỉnh phần cứng cho máy chủ ảo Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 12 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Bạn cần thay đổi hai thông số phần cứng máy ảo bao gồm: Đối với Network Adapter, bạn chọn tùy chọn Bridged: Đối với tùy chọn Display Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 13 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Chọn Close để kết thúc việc thay đổi thông số phần cứng máy ảo 10 Chọn Finish để hoàn thành việc tạo máy ảo III Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Server 12.04.2 máy chủ ảo Bạn thực bước sau để cài đặt hệ điều hành Ubuntu Server máy ảo: Tạo đường dẫn từ máy ảo tới file iso Ubuntu server 12.04.2 Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 14 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Chọn nút Power on để khởi động máy ảo Trong lần đầu khởi động, máy ảo sử dụng file iso liên kết để cài đặt hệ điều hành lên máy ảo (Lưu ý: Trong trình cài đặt bạn sử dụng chuột, để lựa chọn bạn ấn phím “Enter” để di chuyển lựa chọn bạn sử dụng mũi tên điều hướng bàn phím) Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 15 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Giao diện lựa chọn ngôn ngữ cài đặt xuất hiện, bạn chọn English Chọn install ubuntu server để bắt đầu cài đặt hệ điều hành Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 16 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Chọn ngôn ngữ cài đặt Chọn vị trí địa lý bạn  Chọn Other Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 17 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server  Chọn Asia  Chọn Viet Nam Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 18 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server Lựa chọn chuẩn mã hóa ký tự Kiểm tra kiểu bàn phím bạn Chọn No để bỏ qua 10 Chọn kiểu phím bạn Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 19 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 11 Tiếp tục chọn kiểu bàn phím bạn 12 Bước hệ thống tự động kiểm tra lại lại phần cứng máy chủ 13 Nhập tên cho hệ thống bạn cài đặt, tên bạn nhập vào không chứa phím cách dấu gạch Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 20 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 14 Điền thông tin mô tả tài khoản bạn (Tên đầy đủ) 15 Nhập tên đăng nhập vào hệ điều hành 16 Nhập mật đăng nhập 17 Nhập lại mật đăng nhập để xác thực Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 21 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 18 Ubuntu yêu cầu chiều dài mật ký tự Nếu mật bạn ký tự, hệ thống cảnh báo Chọn Yes để tiếp tục sử dụng mật bạn 19 Hệ thống cho phép bạn lựa chọn mã hóa đường dẫn Chọn No để tiếp tục 20 Hệ thống tiếp tục tự động cấu hình thời gian 21 Chọn No để cấu hình lại thời gian cho hệ điều hành 22 Ấn phím „H’ bàn phím để tìm đến chọn địa Ho Chi Minh Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 22 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 23 Hệ thống tiếp tục tự động kiểm tra phần cứng máy chủ 24 Lựa chọn thông số phân vùng ổ cứng 25 Hệ thống hiển thị dung lượng ổ cứng 26 Chọn Yes để tiếp tục Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 23 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 27 Chọn dung lượng ổ cứng bạn sử dụng 28 Hệ thống tự động cấu hình 29 Hệ thống hiển thị thông tin cấu hình, chọn Yes để tiếp tục 30 Hệ thống tự động cài đặt sở liệu Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 24 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 31 Chọn Enter để bỏ qua bước cấu hình Proxy 32 Hệ thống tiếp tục qua trình cài đặt 33 Chọn No automatic updates để tiếp tục trình cài đặt 34 Cài đặt OpenSSH Server để bạn truy cập từ bên vào Chọn OpenSSH Server, sau ấn phím cách Enter Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 25 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 35 Hệ thống tự động cài đặt OpenSSH Server 36 Chọn Yex để cài đặt GRUB Boot 37 Hệ thống tiếp tục cài đặt GRUB Boot 38 Sau cài đặt xong GRUB Boot, chọn Continue để hoàn thành trình cài đặt khởi động lại hệ điều hành 39 Sử dụng tài khoản để đăng nhập vào hệ điều hành Ubuntu Hệ thống bạn lúc sẵn sàng Tel: 04.66552836 | Fax: 04.37678812 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 26 [...]... 25 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 35 Hệ thống tự động cài đặt OpenSSH Server 36 Chọn Yex để cài đặt GRUB Boot 37 Hệ thống tiếp tục cài đặt GRUB Boot 38 Sau khi cài đặt xong GRUB Boot, chọn Continue để hoàn thành quá trình cài đặt khởi động lại hệ điều hành 39 Sử dụng tài khoản để đăng nhập vào hệ điều hành Ubuntu Hệ thống của bạn lúc này đã sẵn sàng Tel: 04. 665 528 36 | Fax: 04. 37678 8 12. .. Tel: 04. 665 528 36 | Fax: 04. 37678 8 12 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 13 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 9 Chọn Close để kết thúc việc thay đổi thông số phần cứng máy ảo 10 Chọn Finish để hoàn thành việc tạo máy ảo mới III Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Server 12. 04. 2 trên máy chủ ảo Bạn thực hiện các bước sau đây để cài đặt hệ điều hành Ubuntu Server. .. lựa chọn bạn sử dụng mũi tên điều hướng trên bàn phím) Tel: 04. 665 528 36 | Fax: 04. 37678 8 12 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 15 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 4 Giao diện lựa chọn ngôn ngữ cài đặt xuất hiện, bạn chọn English 5 Chọn install ubuntu server để bắt đầu cài đặt hệ điều hành Tel: 04. 665 528 36 | Fax: 04. 37678 8 12 | E: support@dlcorp.com.vn... cứng 26 Chọn Yes để tiếp tục Tel: 04. 665 528 36 | Fax: 04. 37678 8 12 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 23 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 27 Chọn dung lượng ổ cứng bạn sử dụng 28 Hệ thống tự động cấu hình 29 Hệ thống hiển thị thông tin cấu hình, chọn Yes để tiếp tục 30 Hệ thống tự động cài đặt cơ sở dữ liệu Tel: 04. 665 528 36 | Fax: 04. 37678 8 12 | E:... Tạo đường dẫn từ máy ảo tới file iso Ubuntu server 12. 04. 2 Tel: 04. 665 528 36 | Fax: 04. 37678 8 12 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 14 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 2 Chọn nút Power on để khởi động máy ảo 3 Trong lần đầu khởi động, máy ảo sẽ sử dụng file iso được liên kết để cài đặt hệ điều hành lên máy ảo (Lưu ý: Trong quá trình cài đặt bạn không... tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 3 Chọn I will install the operating system later sau đó chọn Next để tiếp tục 4 Chọn hệ điều hành bạn định cài đặt trên máy ảo và chọn phiên bản của hệ điều hành đó Sau đó chọn Next để tiếp tục Tel: 04. 665 528 36 | Fax: 04. 37678 8 12 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 11 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 5 Đặt tên cho... thời gian 21 Chọn No để cấu hình lại thời gian cho hệ điều hành 22 Ấn phím „H’ trên bàn phím để tìm đến và chọn địa chỉ Ho Chi Minh Tel: 04. 665 528 36 | Fax: 04. 37678 8 12 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 22 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 23 Hệ thống tiếp tục tự động kiểm tra phần cứng máy chủ 24 Lựa chọn thông số phân vùng ổ cứng 25 Hệ thống hiển... http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 24 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 31 Chọn Enter để bỏ qua bước cấu hình Proxy 32 Hệ thống tiếp tục qua trình cài đặt 33 Chọn No automatic updates để tiếp tục quá trình cài đặt 34 Cài đặt OpenSSH Server để bạn có thể truy cập từ bên ngoài vào Chọn OpenSSH Server, sau đó ấn phím cách và Enter Tel: 04. 665 528 36 | Fax: 04. 37678 8 12 | E: support@dlcorp.com.vn |... http://koha.vn Trang 16 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 6 Chọn ngôn ngữ cài đặt 7 Chọn vị trí địa lý hiện tại của bạn  Chọn Other Tel: 04. 665 528 36 | Fax: 04. 37678 8 12 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 17 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server  Chọn Asia  Chọn Viet Nam Tel: 04. 665 528 36 | Fax: 04. 37678 8 12 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn,... lại phần cứng máy chủ 13 Nhập tên cho hệ thống bạn cài đặt, tên bạn nhập vào không chứa phím cách và dấu gạch dưới Tel: 04. 665 528 36 | Fax: 04. 37678 8 12 | E: support@dlcorp.com.vn | Web: http://dlcorp.com.vn, http://koha.vn Trang 20 Tài liệu đào tạo Koha - Cài đặt ubuntu server 14 Điền thông tin mô tả tài khoản của bạn (Tên đầy đủ) 15 Nhập tên đăng nhập vào hệ điều hành 16 Nhập mật khẩu đăng nhập 17 Nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn cài đặt hệ điều hành ubuntu server 12 04 2 , hướng dẫn cài đặt hệ điều hành ubuntu server 12 04 2 , hướng dẫn cài đặt hệ điều hành ubuntu server 12 04 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay